Prepojené dokumenty cez API

Ako pracovať so vzťahom väzba-dokumenty v URL?

Petr Pech avatar
Written by Petr Pech
Updated over a week ago

Prepojené dokumenty možno vyhľadávať pomocou vzťahov a definícií na úrovni detailov.

Príklad:

order-received.json?limit=0&detail=custom:binding-documents(idDoc,code,module)&relations=binding-documents'

Did this answer your question?