Skip to main content
Zoznam predajných pokladníc

Ako pracovať so zoznamom predajných pokladníc

Lenka Haringerová avatar
Written by Lenka Haringerová
Updated over a week ago

Tento zoznam nahrádza zoznam typov dokladov. Všeobecné informácie o číselníkoch nájdete v Soznamy číselníkov alebo video.

Typ dokumentu má tri funkcie:

 1. Určuje základné vlastnosti dokumentu.

 2. Rozdelí dokumenty do skupín.

 3. Ušetrí prácu pri vytváraní jednotlivých dokumentov tým, že umožňuje vopred definovať maximálne hodnoty pre typ dokumentu.

Základná predvoľba je pripravená. Toto nastavenie je však potrebné upraviť a pridať podľa vlastných požiadaviek.

Používa sa pri vystavovaní dokladov v module "Predajňa". Zoznam môžete spustiť v module "Predaj" v časti "Typy dokladov" -> "Zoznam predajných pokladníc".

Na hornej lište tabuľky sa nachádza niekoľko tlačidiel, ktorých význam je opísaný v samostatnej kapitole "Ovládanie programu"

Hlavný panel

Stlačením tlačidla Alt+N alebo klávesovej skratky otvoríte formulár pre nový záznam.

Horná lišta formulára obsahuje sériu tlačidiel, ktorých význam je popísaný v samostatnej kapitole "Ovládanie programu"

.

Zkratka:Povinné pole, môže obsahovať maximálne 20 znakov. Hodnota musí byť medzi záznamami jedinečná. Pri vytváraní dokumentu sa vo výberovom type zobrazí hodnota. Odporúčame zvoliť čo najvýstižnejšiu skratku, aby sa v zozname ľahšie rozlišovali typy dokumentov.

Názov: Povinné pole, môže obsahovať maximálne 255 znakov. Všeobecne reprezentuje záznam v zostavách, tlačových zostavách alebo výberových zoznamoch, takže záznam by mal byť jednoznačne reprezentovaný. Ak ste nastavili cudzie jazyky v úvodných nastaveniach, potom môžete pole "Názov" vyplniť vo vybraných cudzích jazykoch stlačením tlačidla +. Tieto jazykové varianty názvu sa tlačia na dokumenty pri tlači v cudzích jazykoch. Stlačením tlačidla " - " zatvorte pole s cudzojazyčným názvom.

Série dokumentov: Ručne alebo pomocou rozbaľovacieho zoznamu vyberte zo zoznamu sérií dokumentov. Ak je hodnota vyplnená, pri vytváraní dokladu nebudete vyzvaní na výber radu dokladov. Zjednodušíte si tak účtovníctvo a vyhnete sa možnosti chyby pri vytváraní dokladu. Každý typ dokumentu môže mať svoj vlastný rad dokumentov, ale aplikácia umožňuje používať jeden rad dokumentov pre viacero typov dokumentov.

Formulár je kvôli prehľadnosti rozdelený na niekoľko kariet:

 • Karta faktúry

 • Karta fakturácie

 • Tlačová karta

 • "Intrastat"

 • "Texty dokumentov"

 • "Texty"

 • "Administratíva"

Karta faktúry

Typ: Povinné pole. Pre jeden typ môžete mať viacero typov dokumentov. Pomocou rozbaľovacieho zoznamu vyberte z pripravených hodnôt:

 • .

  Predajná faktúra
  Klasická štandardná faktúra.

Konštantný symbol: Ručne alebo pomocou lupy vyberte zo zoznamu povolených konštantných symbolov. Identifikuje sa v ňom druh a spôsob platby; od marca 2014 nie je jeho vyplnenie povinné.

Bankový účet: Ručne alebo pomocou rozbaľovacieho zoznamu vyberte zo zoznamu bankových účtov. Toto pole sa potom prenesie do vystavených faktúr v záložke "Platba na účet", kde samozrejme môžete tento účet ručne zmeniť.

Splatnosť [dní]: Dátum splatnosti je uvedený vo vystavenej faktúre v záložke "Hlavné". V programe sú tri možnosti zadania dátumu splatnosti:

Príklad: Počiatočné nastavenie je 14 dní, typ dokladu "AB" je 20 dní a konkrétny zákazník "XY" je 30 dní. Keď vytvoríte dokument, dátum splatnosti je 14 dní, potom vyberiete typ dokumentu "AB", dátum splatnosti sa zmení na 20 dní. Po výbere zákazníka "XY" sa dátum splatnosti zmení na 30 dní. Prevádzkovateľ môže ďalej zmeniť dátum splatnosti podľa individuálnej dohody.

Zľava [%]:Zdanku uvedenú v tejto záložke prenesiete do vystavenej faktúry v záložke "Kč" a podľa toho sa vypočíta zľava z faktúry. Zľavu môžete ďalej meniť podľa individuálnej dohody. Neplatí pre dokument "bez položiek".

Forma platby: Tu zadaná forma platby sa prenesie do vystavenej faktúry v záložke "Dodatok". Môžete si vybrať: bankový prevod, hotovosť, prevodný príkaz, dobierka, kreditná karta, úver, nešpecifikované, šek. Formu platby môžete ďalej zmeniť podľa individuálnej dohody.

Forma doručenia:Pomocou rozbaľovacieho zoznamu vyberte formu doručenia. Viac informácií o nastavení a používaní foriem dopravy nájdete na číslach.

Doprava a vyzdvihnutie: Vyplňte, ak chcete, aby sa tu uvedené informácie preniesli do vystavenej faktúry v záložke "Dodatok". Tieto informácie môžete ďalej meniť podľa individuálnej dohody.

Automaticky generovať skladové bony a vyžadovať zadanie sériových čísel: Ak zaškrtnete toto políčko, expedície sa budú automaticky generovať, ak vystavená faktúra obsahuje položky cenníka.

"Metóda zaokrúhľovania"

Táto karta je k dispozícii len pre položkové doklady.

Metóda zaokrúhľovania: Tu vyberáme, či sa má výsledné zaokrúhlenie zapísať do DPH. Máme teda na výber tieto možnosti:

 • k základu a DPH - zaokrúhlenie preberá sadzbu DPH z dokladu

 • do sadzby 0 - pri zaokrúhľovaní sa použije sadzba DPH 0 %

 • individuálne - pri výbere tejto metódy môžeme nastaviť zaokrúhľovanie podľa seba, napr. ak nechceme, aby sa dokumenty zaokrúhľovali

DPH (metóda): Toto pole nastavuje metódu zaokrúhľovania výslednej hodnoty DPH. Pomocou rozbaľovacieho zoznamu vyberte z pripravených hodnôt: nahor, nadol, matematicky.

DPH (objednávky): Táto položka je prepojená s predchádzajúcou položkou - pomocou rozbaľovacieho zoznamu

vybrať z pripravených hodnôt: nezaokrúhľovať, zaokrúhľovať na tisícky, stotiny, desatiny, jednotky, desiatky, stovky, tisícky.

Súčet (metóda): Toto pole nastavuje metódu zaokrúhľovania konečnej fakturačnej ceny. Pomocou rozbaľovacieho zoznamu vyberte z pripravených hodnôt: hore, dole, matematické.

Súčet (objednávky): Toto pole súvisí s predchádzajúcim poľom - pomocou rozbaľovacieho zoznamu vyberte z pripravených hodnôt: nezaokrúhľovať, zaokrúhľovať na tisíciny, stotiny, desatiny, jednotky, desiatky, stovky, tisícky.

Typ účtenky: Tu vyberáme typ dokladu na generovanie účtenky

Typ pokladničnej účtenky: Tu vyberiete typ pokladničnej účtenky na zaúčtovanie predaja. Výber vykonáte ručne alebo pomocou rozbaľovacieho zoznamu pripravených typov pokladničných dokladov.

Sklad: Ak máte viac skladov a chcete mať pre každý sklad samostatný typ príjemky, môžete tu vybrať ručne alebo pomocou rozbaľovacieho zoznamu príslušný sklad, ktorý sa potom prenesie do predaja

.

Záložka Vyúčtovanie

Táto karta umožňuje nastaviť automatické zaúčtovanie predaja. Jeho vyplnenie nie je povinné.

Doklad je účtovný: Ak zaškrtnete toto políčko, vytvorené doklady budú ovplyvňovať účtovníctvo. Ak nechcete, aby vytvorené doklady vstupovali do účtovníctva, nechajte políčko nezačiarknuté.

Hodnotu poľa je možné zmeniť len pred vytvorením prvého dokumentu tohto typu, potom je pole určené len na čítanie.

Účtovné MD: Pole je prístupné, ak začiarknete príznak Doklad je účtovný. Ručne alebo pomocou lupy vyberte zo zoznamu účtov. Účet sa vloží do faktúr vydaných v časti "Účet MD" v záložke Účtovníctvo a riadok DPH. Tým sa zjednoduší účtovanie.

Centrum: Pomocou rozbaľovacieho zoznamu vyberte z zoznamu centier. Stredisko sa vloží do vystavených faktúr v záložke "Špecifikácie dokladu".

Aktivita: Pomocou rozbaľovacieho zoznamu vyberte zo zoznamu aktivít. Tento údaj sa vloží do vystavených faktúr v záložke "Špecifikácie dokladov".

Mena: Pomocou rozbaľovacieho zoznamu vyberte zo zoznamu mien. Pri vystavení faktúry sa pri tomto type faktúry priamo nastaví požadovaná mena. Ak vyberiete CZK: česká koruna, nastaví sa vyplnenie záložky "CZK". Ak vyberiete cudziu menu, nastaví sa vyplnenie záložky "Mena".

Riadok kontrolného výkazu DPH:Platitelia DPH: Iba platitelia DPH. Toto pole je nepovinné. Ručne alebo pomocou lupy vyberte z číselníka Kontrola riadku hlásenia, pričom sa ponúkajú len riadky zodpovedajúce krajine a typu dokladu. Riadok nastavený pre daný typ dokladu sa prenesie do vytváraného dokladu na záložke Účtovný a riadok DPH v poli Riadok kontrolného výkazu DPH. Podľa riadku uvedeného v položkách dokumentu a v hlavičke dokumentu sa hodnoty načítajú do príslušných riadkov formulára Kontrolná správa. Pri ukladaní budete upozornení, ak vybraný riadok kontrolného hlásenia nezodpovedá typu pohybu.

Stav DPH:Pole je prístupné, ak je doklad označený ako účtovný. Hodnota sa automaticky nastaví na stav legislatívy uvedený v nastaveniach spoločnosti. Môžete vybrať iný štát zo zoznamu štátov, ak ste v tomto štáte registrovaný pre DPH. Hodnota tohto poľa sa použije na zaradenie vytvoreného dokladu do evidencie DPH.

Účtovný zápis [Dal]:Pole je prístupné, ak je doklad označený ako účtovný. Uľahčuje zaúčtovanie vystavených faktúr. Ručne alebo pomocou rozbaľovacieho zoznamu vyberte z predpisu zaúčtovania.

EET

Vplyv na prednastavenie parametrov elektronickej evidencie tržieb na vytvorených dokladoch.

Režim EET: Pomocou rozbaľovacieho zoznamu vyberte z dostupných režimov EET:

 • .

  nepodlieha EET - doklady nie sú určené na odoslanie do EET (nevypĺňajte ďalšie nastavenia),

 • normálny režim - doklady sú určené na okamžité odoslanie do EET,

 • zjednodušený režim - dokumenty sú určené na neskoršie odoslanie do EET.

Identifikácia pokladnice:Identifikácia pokladnice, na ktorej sa evidujú tržby.

Identifikácia prevádzkarne: Jedná sa o číslo prevádzkarne pridelené daňovníkovi na portáli EET. Pole je nepovinné a ak nie je vyplnené, predvolená hodnota pre novo vytvorený dokument sa načíta z centra alebo z obchodného nastavenia.

IČO daňovníka:IČO daňovníka - vypĺňa sa pri evidovaní tržieb za iného daňovníka. V prípade poverenia od viac ako jednej osoby sa nevypĺňa DIČ zodpovednej osoby.

Čas odozvy [s]: Čas odozvy medzi odoslaním tržby do evidencie EET a prijatím prideleného FIC. Hodnoty je možné nastaviť v rozmedzí od 2 do 60 s a limit by sa mal prispôsobiť rýchlosti pripojenia tak, aby sa väčšina predajov zaznamenala online. Pole je nepovinné a ak nie je vyplnené, limit pre aktuálne odosielaný dokument sa načíta postupne z centra alebo z nastavení firmy.

Tlačová karta

Vyplnenie tejto karty uľahčí tlač dokladov pre jednotlivé zoznamy predajných dokladov.

Pomocou rozbaľovacieho zoznamu vyberte, ktoré dokumenty daného typu chcete vytlačiť. Tu zvolená tlač sa použije pri tlači (alebo náhľade) priamo z formulára dokumentu. Ak uložíte dokument a chcete ho vytlačiť z tabuľky dokumentov, musíte požadované dokumenty vybrať ručne.

Kópie: Zadajte počet kópií, ktoré sa majú vytlačiť.

Tlač dokladu: Z rozbaľovacieho zoznamu vyberte, či chcete vytlačiť príjemku / pokladničný doklad / skladovú príjemku.

Report: Vyberte typ reportu z rozbaľovacieho zoznamu, napr. faktúra, dodací list, sprievodca.

Ak zaškrtnete príznak Automaticky tlačiť pri vytváraní nového dokumentu v dolnej časti, vyššie označené dokumenty sa automaticky vytlačia pri uložení dokumentu bez toho, aby ste museli ručne vybrať tlačidlo. Program sa len opýta, či chcete vytlačiť práve vytvorený dokument.

Intrastat karta

Intrastat je elektronický systém zberu údajov povinný pre všetky členské štáty Európskej únie. Táto karta umožňuje zaznamenávať všetky potrebné údaje.

Krajina odoslania: Krajina, z ktorej bol výrobok odoslaný.

Krajina určenia:Krajina, do ktorej sa má výrobok dodať. Vyplňte, ak účtenka obsahuje položky, ktoré ste odoslali vy, účtovaná spoločnosť. V prípade, že sa tovar vyváža do tretej krajiny a pri opustení Českej republiky (v prípade slovenskej legislatívy) ešte nie je prepustený do jedného z vývozných colných režimov, pretože toto prepustenie vykonajú colné orgány v inom členskom štáte Európskej únie, vyplňte v tomto členskom štáte.

Krajina pôvodu: Krajina pôvodu výrobku. Vyplňte, ak doklad obsahuje položky, ktorých ste príjemcom. V prípade obchodu s treťou krajinou, keď bol tovar prepustený do voľného obehu v inom členskom štáte Európskej únie pred prijatím v Českej republike (na Slovensku v prípade slovenskej legislatívy), vyplňte v tomto členskom štáte.

Krajina pôvodu: Krajina pôvodu výrobku.

Transakcie: Vyberte príslušnú transakciu z rozbaľovacieho zoznamu; k dispozícii sú hodnoty z ponuky Nástroje - Slovníky - Intrastat - Obchodné transakcie.

Dodacie podmienky: Podmienku doručenia vyberte z rozbaľovacieho zoznamu; hodnoty sa ponúkajú v ponuke Nástroje - Číselníky - Intrastat - Dodacie podmienky.

Typ dopravy: Vyberte typ dopravy z rozbaľovacieho zoznamu; hodnoty sa ponúkajú v ponuke Nástroje - Slovníky - Intrastat - Typ dopravy.

Speciálne pohyby: Hodnoty sa ponúkajú v ponuke Nástroje - Číselníky - Intrastat - Špeciálne pohyby.

Tab "Texty na dokument"

Použitie údajov vyplnených na tejto karte uľahčuje následné vyplňovanie dokladov pri ich vystavovaní.

Opis dokladu: Tu vyplnený text sa prenesie do vystavených faktúr tohto typu v poli "Popis" v ľavom hornom paneli a následne do tabuľky faktúry.

Uvodný text:Tu vyplnený text sa prenesie do vydaných faktúr tohto typu v záložke "Úvod" v ľavom hornom paneli a následne do tlačovej zostavy vydanej faktúry nad položkami.

Záverečný text:Tu vyplnený text sa prenesie do vystavených faktúr tohto typu na záložke "Záver" v ľavom hornom paneli a následne do tlačovej zostavy vystavenej faktúry nad položkami.

Odoslať text ...: Ak posielate faktúru e-mailom, tento text sa zobrazí priamo v e-maile.

Textová karta

Karta "Texty" obsahuje všetky číselníky, všetky zoznamy. Existujú dve polia, do ktorých môžete vyplniť údaje podľa svojich potrieb. Ich vyplnenie nie je povinné.

Popis: Podrobnejší popis zoznamu predajných pokladníc.

Poznámka: Podrobnejšia poznámka k zoznamu predajných pokladní.

Záložka Správa

.

Záložka Správa obsahuje údaj o platnosti a tiež viditeľnosti daného záznamu v číselníku v účtovných obdobiach. Platnosť záznamu sa označuje rozsahom účtovných období. V rozsahu zadaných účtovných období je záznam platný, v ostatných obdobiach je záznam neplatný a v číselníku (zozname) sa vôbec neobjaví. Obmedzením platnosti môžete zabezpečiť, aby sa pri bežnom používaní číselníka nezobrazovali záznamy, ktoré sa už nepoužívajú. Na rozdiel od časovej platnosti záznamov nie je možné vybrať rozsah účtovných období, ktorý by ani čiastočne nezodpovedal aktívnemu účtovnému obdobiu.

Vzhľadom na to, že platnosť záznamu sa vzťahuje na účtovné obdobia, možno ho použiť aj pre fiškálne účtovné obdobia.

Platí od: Pomocou rozbaľovacieho zoznamu zo zoznamu účtovných období vyberte obdobie účinnosti záznamu.

Platnosť do: Dátum platnosti záznamu vyberte pomocou rozbaľovacieho zoznamu zo zoznamu účtovných období.

Ak chcete, aby záznam platil neobmedzene, nechajte polia Platí od a Platí pre prázdne (ak chcete odstrániť už vybranú hodnotu, stlačte kláves Del). Záznam sa potom bude dať použiť vo všetkých účtovných obdobiach. Jedno z polí je možné ponechať bez zvolenej hodnoty a neobmedziť tak začiatok alebo koniec platnosti záznamu.

Ak v poliach platné od a platné do vyberiete rovnaké účtovné obdobie, záznam sa môže použiť len v tomto účtovnom období (pozri účtovné obdobie v záhlaví bočnej navigácie).

Poradie položiek pri tlači:Na vytlačenom dokumente sú jednotlivé položky dokumentu uvedené v poradí, v akom boli do dokumentu pridané. Ak chcete na vytlačenom dokumente uviesť položky v inom poradí, môžete použiť rozbaľovací zoznam

zvoľte metódu triedenia:

 • Podľa poradia - zoradené podľa hodnoty poľa Order, vzostupne

 • Podľa názvu - zoradené podľa hodnoty poľa Názov, vzostupne, položky bez názvu na konci

 • Podľa kódu - zoradené podľa hodnoty poľa Kód, vzostupne, položky bez kódu na konci

Hlásenie EcoKom - tu môžeme vybrať typ obalu pre hlásenie EcoKom

Primárny typ dokumentu:Určuje upravovaný typ dokumentu ako primárny. Takto zvolený primárny typ dokladu sa vyberie pri vytváraní nového dokladu, ak je v nastaveniach firmy, na karte Moduly, záložka Predaj pre príslušné doklady zvolená hodnota Primárny. Tento spôsob špecifikácie je obzvlášť užitočný pri vystavovaní najmä jedného typu dokumentu.

Did this answer your question?