Skip to main content
Inventarizácia nákladov a výnosov (WUI)

Účtovný výstup Prehľad nákladov a výnosov vo webovom rozhraní

Petra Roubalova avatar
Written by Petra Roubalova
Updated over a week ago

Poznámka: Účtovné výstupy sú k dispozícii od verzie 2021.6.3.

Prehľad nákladov a výnosov obsahuje zoznam výkazov ziskov a strát v prehľadnom členení podľa účtov a mesiacov.

Vytvorenie výkazu nákladov a výnosov:

Účtovný výstup "Prehľad nákladov a výnosov" sa nachádza v skupine Účtovníctvo => účtovné výstupy.

Kliknutím na položku "Súhrn nákladov a výnosov" zobrazíte zoznam údajov, v ktorom môžete zadať výber parametrov a obmedzení, ktoré ovplyvnia účtovný výstup.

Účtovné obdobie

Vyberte pomocou rozbaľovacieho zoznamu.

Účty

Môžete zadať účty alebo rozsah účtov oddelených čiarkou.

Daňové a nedaňové/nedaňové/len nedaňové

Po zadaní tohto parametra budú do správy zahrnuté len účty, ktoré spĺňajú zadané kritériá. Charakter účtu možno určiť nahliadnutím do účtovnej osnovy.

Ostatné vlastnosti

Umožňuje vybrať menu alebo viacero mien, stredísk a aktivít.

Po vyfiltrovaní všetkých požadovaných polí môžete začať vytvárať správu. Výstup je možné exportovať do formátu PDF.

Tlačová zostava => Prehľad nákladov a výnosov (obrat)

Zobrazuje súčet obratov za jednotlivé mesiace s konečným súčtom za účtovné obdobie.

Tlačová zostava => Prehľad nákladov a výnosov (zostatky)

Predstavuje súčet zostatkov na účtoch za jednotlivé mesiace s konečným súčtom za účtovné obdobie.

Did this answer your question?