Seznam "Měrné jednotky"

Všeobecné informace o číselnících najdete v kapitole Nastavení základních parametrů, oddíl Číselníky.

Je to seznam měrných jednotek, který je předvyplněn třemi základními měrnými jednotkami (kilogram, kus, metr). Můžete ho rozšiřovat podle svých potřeb. ABRA Flexi neumí provádět přepočet mezi měrnými jednotkami. Měrné jednotky se využívají v ceníku a při tvorbě položek dokladu.

Seznam můžete spustit v nabídce "Nástroje" pod volbou "Číselníky -> Měrné jednotky".

Na horní liště tabulky je řada tlačítek, jejichž význam je popsán v samostatné kapitole "Ovládání programu".

__________________________________________________________________

Hlavní panel

Stiskem tlačítka "Nový" či klávesové zkratky Alt+N otevřete formulář pro nový záznam.

Na horní liště formuláře je řada tlačítek, jejichž význam je popsán v samostatné kapitole "Ovládání programu".

  • Zkratka: Povinné pole, může obsahovat až 20 znaků. Hodnota musí být mezi záznamy jedinečná. Zkratka (též kód) je zkrácené vyjádření záznamu. Pomocí napsání zkratky je možné zvolit konkrétní záznam a vyhnout se jeho hledání např. mezi stovkami záznamů. Doporučujeme zvolit zkratku tak, abyste z ní poznali název záznamu (a naopak tak, abyste podle názvu záznamu odhadli zkratku). Zkratky se zobrazují v jednotlivých řádcích přehledů, proto je vhodné volit kratší zkratky. Obvykle se volí běžně používaná zkratka zadané měrné jednotky.

  • Zkratka pro tisky: Pokud jste si v úvodním nastavení nastavili cizí jazyky, pak po stisku tlačítka

můžete pole "Zkratka pro tisky" vyplnit ve zvolených cizích jazycích. Tyto jazykové varianty zkratky se vypisují do dokladů při cizojazyčném tisku. Stiskem tlačítka

pole pro zkratku v cizích jazycích zavřete.

  • Název: Povinné pole, může obsahovat až 255 znaků. Obecně reprezentuje záznam v přehledech, tiskových sestavách či výběrových seznamech, proto by měl být záznam vystihovat jedinečným způsobem. Pokud jste si v úvodním nastavení nastavili cizí jazyky, pak po stisku tlačítka

můžete pole "Název" vyplnit ve zvolených cizích jazycích. Tyto jazykové varianty názvu se vypisují do dokladů při cizojazyčném tisku. Stiskem tlačítka

pole pro název v cizích jazycích zavřete.

__________________________________________________________________

Záložka "Zákl. informace"

Typ: Nepovinné pole - Definuje typ měrné jednotky z hlediska fyziky. Slouží pro lepší orientaci při výběru jednotek. To je důležité zejména při práci se zahraničními jednotkami. Pomocí tlačítka

si můžete vybrat z hodnot: délka, plocha, objem, hmotnost, čas. Tyto údaje jsou pevně nastaveny v programu a nelze je změnit.

Normal. jednotka

Slouží pro výpočet váhy zboží na dokladu. Definicí nastavíte, zda váhu zadáváte v gramech, kilogramech či tunách.

__________________________________________________________________

Záložka "Texty"

Záložku "Texty" obsahují všechny číselníky, všechny seznamy. Jsou to dvě pole, kde si můžete vyplňovat údaje dle vlastních potřeb. Jejich vyplnění není povinné.

  • Popis: Můžete uvést bližší popis.

  • Poznámka: Poznámka slouží k upozornění obsluhy na zvláštnost záznamu nebo na co by si ostatní uživatelé měli dát pozor při "manipulaci" se záznamem.

__________________________________________________________________

Záložka "Správa"

Záložka „Správa“ obsahuje údaj o časové platnosti a též viditelnosti daného záznamu v číselníku (seznamu). Platnost záznamu se udává rozmezím kalendářních let. V rozmezí uvedených let záznam platí, ve zbylých letech záznam není platný a záznam se v číselníku nebude vůbec zobrazovat. Omezením platnosti zajistíte, že při rutinním používání číselníku nebude uživatel zdržován procházením již nepoužívaných záznamů.

Protože je časová platnost vztažena ke kalendářním rokům, neodpovídá fiskálním účetním obdobím.

  • Platí od: Kalendářní rok počátku platnosti záznamu.,

  • Platí do: Kalendářní rok ukončení platnosti záznamu.

Pokud požadujete neomezenou platnost záznamu, neměňte přednastavenou hodnotu „0“ v poli Platí od a hodnotu „9999“ v poli Platí do. Záznam pak bude použitelný ve všech kalendářních rocích a zobrazí se v seznamu v každém kalendářním roce.

Vyplníte-li pole Platí od a Platí do hodnotou „2016“, bude možné záznam používat pouze v roce 2016, tj. pouze v tomto roce bude v seznamu vidět (viz účetní období hlavičky postranní navigace).

__________________________________________________________________

Související

Našli jste odpověď?