Peníze – Seznam pokladen

Jedná se o seznam pokladen, které vaše firma používá. Pokladny mohou být vedeny v různých měnách. Seznam pokladen se využívá při vystavování pokladních dokladů.

Seznam můžete spustit v modulu "Peníze" pod volbou "Seznam pokladen".

Na horní liště tabulky je řada tlačítek, jejichž význam je popsán v samostatné kapitole "Ovládání programu".

__________________________________________________________________

Hlavní panel

Stiskem tlačítka "Nový" či klávesové zkratky Alt+N otevřete formulář pro nový záznam.

Na horní liště formuláře je řada tlačítek, jejichž význam je popsán v samostatné kapitole "Ovládání programu".

Zkratka

Povinné pole, může obsahovat až 20 znaků. Hodnota musí být mezi záznamy jedinečná.

Bude použita do výběrové rolety při tvorbě dokladu. Doporučujeme volit zkratku co nejvýstižnější pro snadnější rozlišení výsledných dokladů v seznamu. Nemusíte potom přemýšlet, co tato zkratka znamená.

Název

Povinné pole, může obsahovat až 255 znaků.

Obecně reprezentuje záznam v přehledech, tiskových sestavách či výběrových seznamech, proto by měl být záznam vystihovat jedinečným způsobem.

Pokud jste si v úvodním nastavení nastavili cizí jazyky, pak po stisku tlačítka plus můžete pole "Název" vyplnit ve zvolených cizích jazycích. Tyto jazykové varianty názvu se vypisují do dokladů při cizojazyčném tisku. Stiskem tlačítka minus pole pro název v cizích jazycích zavřete.

Řada pro příjem, pro výdej

Ručně nebo pomocí rolovací šipky vyberte ze seznamu dokladových řad dokladovou řadu. Pokud máte dokladové řady vyplněné u typů pokladních dokladů, není nutné je vyplňovat zde.

Vyplnění formuláře je pro přehlednost rozděleno do několika záložek:

__________________________________________________________________

Záložka „Účtování“

Pole v záložce "Účtování" jsou nepovinná, ale jejich nastavení vám usnadní účtovat pokladní doklady.

Účet pokladny

Ručně nebo pomocí lupy vyberte ze seznamu účtů. Účet se dosadí do pokladních dokladů do pole Účet pokladny v záložce "Účtování a řádek DPH". Tím dojde ke zjednodušení účtování.

Středisko

Ručně nebo pomocí rolovací šipky zvolte ze seznamu středisek. Středisko se dosadí do pokladních dokladů na záložce "Specifikace dokladu".

Měna

Ručně nebo pomocí rolovací šipky vyberte ze seznamu měn. Při vystavení pokladního dokladu se dle zde nastavené měny rovnou nastaví správná záložka. Pokud vyberete CZK: Česká koruna, nastaví se k vyplnění záložka "Kč". Když zvolíte zahraniční měnu, nastaví se k vyplnění záložka "Měna" s uvedenou měnou.

__________________________________________________________________

Záložka "Texty"

Tuto záložku obsahují všechny číselníky a seznamy. Jedná se o dvě pole, jejichž vyplnění není povinné.

Popis

Můžete uvést bližší popis.

Poznámka

Libovolná informace.

__________________________________________________________________

Záložka "Výběrové klíče"

Ke konkrétní firmě můžete připojit štítky, např. "Neplatič" (u neplatících firem). Pomocí takto označených firem můžete snadno vyhledat všechny neplatící.
Pomocí tlačítka Připojit se zobrazí tabulka pro výběr štítků. Z levé tabulky Dostupné štítky přesuňte pomocí šipky štítky, které chcete k dané smlouvě přiřadit, do pravé tabulky Vybrané štítky, a výběr potvrďte tlačítkem .
Pokud potřebujete přidat štítek, který dosud nemáte v levé tabulce Dostupné štítky, použijte tlačítko . Otevře se číselník štítků (menu Nástroje – Číselníky – Štítky), ve kterém můžete požadovaný štítek přidat.

__________________________________________________________________

Záložka "Správa"

Záložka „Správa“ obsahuje údaj o časové platnosti a též viditelnosti daného záznamu v číselníku (seznamu). Platnost záznamu se udává rozmezím kalendářních let. V rozmezí uvedených let záznam platí, ve zbylých letech záznam není platný a záznam se v číselníku nebude vůbec zobrazovat. Omezením platnosti zajistíte, že při rutinním používání číselníku nebude uživatel zdržován procházením již nepoužívaných záznamů.

Protože je časová platnost vztažena ke kalendářním rokům, neodpovídá fiskálním účetním obdobím.

Platí od

Kalendářní rok počátku platnosti záznamu.

Platí do

Kalendářní rok ukončení platnosti záznamu.

Pokud požadujete neomezenou platnost záznamu, neměňte přednastavenou hodnotu „0“ v poli Platí od a hodnotu „9999“ v poli Platí do. Záznam pak bude použitelný ve všech kalendářních rocích a zobrazí se v seznamu v každém kalendářním roce.

Vyplníte-li pole Platí od a Platí do hodnotou „2016“, bude možné záznam používat pouze v roce 2016, tj. pouze v tomto roce bude v seznamu vidět (viz účetní období hlavičky postranní navigace).

__________________________________________________________________

Související

Našli jste odpověď?