Standardní účetní osnova

Všeobecné informace o číselnících najdete v kapitole Nastavení základních parametrů, oddíl Číselníky.

Pro každý typ organizace existuje standardní účetní osnova. Ta předepisuje seznam syntetických účtů. Proto je tento seznam kompletně vyplněn a je na něj navázán předpis pro tvorbu standardních sestav jako je rozvaha, výkaz zisku a ztráty. Uživatel nemůže stávající položky měnit, ani mazat (výjimku tvoří připravené podrozvahové účty účtové třídy 7). Je možno přidat vlastní syntetické účty vnitropodnikové a podrozvahové evidence.

Tento seznam je využit při tvorbě vašeho vlastního účtového rozvrhu.

Seznam můžete spustit v nabídce "Nástroje" pod volbou "Číselníky -> Standardní účetní osnova".

Na horní liště tabulky je řada tlačítek, jejichž význam je popsán v samostatné kapitole "Ovládání programu".

__________________________________________________________________

Hlavní panel

Stiskem tlačítka "Nový" či klávesové zkratky Alt+N otevřete formulář pro nový záznam.

Na horní liště formuláře je řada tlačítek, jejichž význam je popsán v samostatné kapitole "Ovládání programu".

 • Syntetický účet: Třímístné číslo syntetického účtu.

 • Název: Povinné pole, může obsahovat až 255 znaků. Obecně reprezentuje záznam v přehledech, tiskových sestavách či výběrových seznamech, proto by měl být záznam vystihovat jedinečným způsobem. Pokud jste si v úvodním nastavení nastavili cizí jazyky, pak po stisku tlačítka

můžete pole "Název" vyplnit ve zvolených cizích jazycích. Tyto jazykové varianty názvu se vypisují do dokladů při cizojazyčném tisku. Stiskem tlačítka

pole pro název v cizích jazycích zavřete.

__________________________________________________________________

Záložka "Základní informace"

__________________________________________________________________

Typ účtu

Pomocí si vyberte z nabízených možností:

 1. rozvahový: Tento typ je nastaven u účtů účtové třídy 1–4. Údaje se přenášejí do rozvahy. U tohoto typu účtů lze nastavit do pole "Druh účtu":

 • aktivní

 • pasivní

 • aktivní + pasivní (volba)

 • aktivní/pasivní (dle výsledku)

 • pasivní – h. výsledek

2. výsledkový: Tento typ je nastaven u účtů účtové třídy 5 + 6. Údaje se přenášejí do výkazu zisku a ztráty. U tohoto typu účtů lze nastavit do pole "Druh účtu":

 • náklady

 • výnosy

3. závěrkový: Toto je typ, který se využívá při uzávěrce při uzavírání účtů starého roku a otevírání účtů nového roku. Jedná se o účty 701, 702, 710. U tohoto typu účtů lze nastavit do pole "Druh účtu":

 • otevření knihy – pro účet 701

 • uzavření knihy – pro účet 702

 • převod hospodářského výsledku – pro účet 710

4. podrozvahový: Na podrozvahových účtech v účtových skupinách 75 až 79 se sledují důležité skutečnosti, jejichž znalost je podstatná pro posouzení majetkoprávní situace účetní jednotky. Jedná se především o využívání cizího majetku, ke kterému účetní jednotka nemá vlastnické právo a pod. U tohoto typu účtů pole "Druh účtu" nelze nastavit.

5. vnitropodnikový: Tento typ si vyberte, pokud požadujete sledovat některé údaje v rámci vnitropodnikové účetnictví. Formu, organizaci a zaměření vnitropodnikového účetnictví si určuje účetní jednotka sama. U tohoto typu účtů pole "Druh účtu" nelze nastavit.

__________________________________________________________________

Druh účtu

Pomocí si vyberte z nabízených možností:

 • aktivní: Tento druh účtu představuje majetek firmy, v rozvaze je na straně aktiv. Využívá se pro "Typ účtu": rozvahový

 • pasivní: Tento druh účtu představuje dluhy firmy, v rozvaze je na straně pasiv. Využívá se pro "Typ účtu": rozvahový

 • aktivní + pasivní (volba): Tento druh je použit u účtu 220, 221 – Bankovní účty, protože tento syntetický účet může být použit jako aktivní (ve většině případů), ale i jako pasivní (např. úvěr). Proto při tvorbě vašeho vlastního účtového rozvrhu si u tohoto účtu musíte sami zvolit, zda se jedná o účet aktivní nebo pasivní. Využívá se pro "Typ účtu": rozvahový

 • aktivní/pasivní (dle výsledku): Tento druh je použit u některých účtů účtové třídy 3, které podle zůstatku mohou být zařazeny mezi účty aktivní nebo pasivní. Podle hodnoty zůstatku se pak v rozvaze řadí na stranu aktiv nebo pasiv. Využívá se pro "Typ účtu": rozvahový

 • pasivní – h. výsledek: Tento druh je použit u účtu 431 – Hospodářský výsledek ve schvalovacím řízení, protože v rozvaze řadí na stranu pasiv (se znaménkem + nebo -).Využívá se pro "Typ účtu": rozvahový

 • náklady: Tento druh účtu je nastaven u účtů účtové třídy 5, zůstatky těchto účtů jsou ve výkazu zisku a ztráty. Využívá se pro "Typ účtu": výsledkový

 • výnosy: Tento druh účtu je nastaven u účtů účtové třídy 6, zůstatky těchto účtů jsou ve výkazu zisku a ztráty. Využívá se pro "Typ účtu": výsledkový

uzavření knihy

Tento druh účtu je nastaven u účtu 702 – Konečný účet rozvažný, využívá se při uzávěrce při uzavírání rozvahových účtů starého roku.

Využívá se pro "Typ účtu": závěrkový

 • převod hospodářského výsledku: Tento druh účtu je nastaven u účtu 710 – Účet zisků a ztrát, využívá se při uzávěrce při uzavírání výsledkových účtů starého roku. Využívá se pro "Typ účtu": závěrkový

otevření knihy

Tento druh účtu je nastaven u účtu 701 – Počáteční účet rozvažný, využívá se při uzávěrce při otevírání rozvahových účtů nového roku.

Využívá se pro "Typ účtu": závěrkový

__________________________________________________________________

Sledovat saldo

Sledovat saldo: u účtu 311 – Pohledávky z obchodních vztahů a 321 – Závazky z obchodních vztahů je nastaveno

a znamená to, že tyto účty ve vámi vytvořeném účtovém rozvrhu budou automaticky takto nastavené, půjde je párovat a budou se zobrazovat v sestavě "Saldo", což je sestava neuhrazených pohledávek a závazků.

__________________________________________________________________

Záložka "Texty"

Záložku "Texty" obsahují všechny číselníky, všechny seznamy. Jsou to dvě pole, kde si můžete vyplňovat údaje dle vlastních potřeb. Jejich vyplnění není povinné.

 • Popis: Můžete uvést bližší popis.

 • Poznámka: Poznámka slouží k upozornění obsluhy na zvláštnost záznamu nebo na co by si ostatní uživatelé měli dát pozor při "manipulaci" se záznamem.

__________________________________________________________________

Záložka "Správa"

Tuto záložku je možno vyplnit pouze u položek, které si sami přidáváte.

Záložka „Správa“ obsahuje údaj o časové platnosti a též viditelnosti daného záznamu v číselníku (seznamu). Platnost záznamu se udává rozmezím kalendářních let. V rozmezí uvedených let záznam platí, ve zbylých letech záznam není platný a záznam se v číselníku nebude vůbec zobrazovat. Omezením platnosti zajistíte, že při rutinním používání číselníku nebude uživatel zdržován procházením již nepoužívaných záznamů.

Protože je časová platnost vztažena ke kalendářním rokům, neodpovídá fiskálním účetním obdobím.

 • Platí od: Kalendářní rok počátku platnosti záznamu.

 • Platí do: Kalendářní rok ukončení platnosti záznamu.

Pokud požadujete neomezenou platnost záznamu, neměňte přednastavenou hodnotu „0“ v poli Platí od a hodnotu „9999“ v poli Platí do. Záznam pak bude použitelný ve všech kalendářních rocích a zobrazí se v seznamu v každém kalendářním roce.

Vyplníte-li pole Platí od a Platí do hodnotou „2016“, bude možné záznam používat pouze v roce 2016, tj. pouze v tomto roce bude v seznamu vidět (viz účetní období hlavičky postranní navigace).

__________________________________________________________________

Související

Našli jste odpověď?