Předpisy zaúčtování v účetnictví

Všeobecné informace o číselnících najdete v kapitole Nastavení základních parametrů, oddíl Číselníky.

Předpisy zaúčtování mohou usnadnit účtování všech dokladů. Využívají se v jednotlivých modulech v nastavení typů dokladů. Jsou dostupné i při pořizování jednotlivých dokladů, a to v hlavičce dokladu i ve spodním panelu, kde lze předem nastavené účtování změnit. Lze nastavit i kód plnění pro DPH.

V nabídce "Nástroje" pod volbou "Číselníky -> Předpis zaúčtování" jsou souhrnně dostupné všechny předpisy zaúčtování. Vzhledem k tomu, že se využívají i v jednotlivých modulech, jsou dostupné i přímo v těchto modulech v samostatných volbách, a proto podrobnější popis předpisů zaúčtování je dále řešen v jednotlivých modulech:

Základní přednastavení je připraveno. Je nutné toto nastavení však upravit a doplnit dle vlastních požadavků. To můžete udělat zde, ale i právě v jednotlivých modulech. Každopádně je nutné předem mít připraven účtový rozvrh.

Na horní liště tabulky je řada tlačítek, jejichž význam je popsán v samostatné kapitole "Ovládání programu".

Pod horní lištou je ještě přístupná volba , kde pomocí rozevřete seznam a máte možnost nastavit omezení podle jednotlivých druhů předpisů zaúčtování. Zde je přednastaveno "Modul neomezen" – proto jsou zde vidět všechny vytvořené předpisy zaúčtování.

__________________________________________________________________

Hlavní panel

Stiskem tlačítka "Nový" či klávesové zkratky Alt+N otevřete formulář pro nový záznam.

Na horní liště formuláře je řada tlačítek, jejichž význam je popsán v samostatné kapitole "Ovládání programu".

 • Zkratka: Povinné pole, může obsahovat až 20 znaků. Hodnota musí být mezi záznamy jedinečná. Zkratka (též kód) je zkrácené vyjádření záznamu. Pomocí napsání zkratky je možné zvolit konkrétní záznam a vyhnout se jeho hledání např. mezi stovkami záznamů. Doporučujeme zvolit zkratku tak, abyste z ní poznali název záznamu (a naopak tak, abyste podle názvu záznamu odhadli zkratku). Zkratky se zobrazují v jednotlivých řádcích přehledů, proto je vhodné volit kratší zkratky.

 • Název: Povinné pole, může obsahovat až 255 znaků. Obecně reprezentuje záznam v přehledech, tiskových sestavách či výběrových seznamech, proto by měl být záznam vystihovat jedinečným způsobem. Pokud jste si v úvodním nastavení nastavili cizí jazyky, pak po stisku tlačítka

můžete pole "Název" vyplnit ve zvolených cizích jazycích. Tyto jazykové varianty názvu se vypisují do dokladů při cizojazyčném tisku. Stiskem tlačítka

pole pro název v cizích jazycích zavřete.

__________________________________________________________________

Záložka "Zákl. informace"

 • Nastavení účtů: Možnost vyplnění účtů MD a Dal se mění v závislosti na vybrané viditelnosti v modulu v pravé části tohoto formuláře. Proto se tím budeme zabývat v samostatných kapitolách jednotlivých modulů:– modul "Prodej" faktury vydané– modul "Nákup" faktury přijaté– modul "Účetnictví" pohledávky– modul "Účetnictví" závazky– modul "Peníze" banka– modul "Peníze" pokladna– modul "Zboží" sklad– modul "Účetnictví" interní doklady

 • Kód pro plnění pro DPH: Pomocí

rozevřete seznam kódů plnění a můžete vybrat, jaký kód plnění bude přednastaven pro vytvořený předpis zaúčtování.

 • Viditelnost v modulech:

Faktury vydané a přijaté:

Ost. zúčt. vztahy:

Pohledávky a závazky

Banka:

příjem

výdej

Pokladna:

příjem

výdej

Sklad:

příjem

výdej

Interní doklady:

Označením:

definujete, v kterých modulech chcete předpis zaúčtování používat. Pouze v dokladech zde vybraných modulů je potom uvidíte.

S výjimkou interních dokladů zde určujete protiúčet k primárnímu účtu, proto můžete mít stejný předpis zaúčtování např. pro banku i pro pokladnu, nebo pro pokladní doklady příjem a pro vydané faktury. Výjimkou jsou právě interní doklady. Pokud označíte

u interních dokladů, znemožní se zaškrtávání ostatních modulů a naopak. Je to tím, že u interních dokladů se vyplňují účty MD a Dal.

__________________________________________________________________

Záložka "Texty"

Záložku "Texty" obsahují všechny číselníky, všechny seznamy. Jsou to dvě pole, kde si můžete vyplňovat údaje dle vlastních potřeb. Jejich vyplnění není povinné.

 • Popis: Můžete uvést bližší popis.

 • Poznámka: Poznámka slouží k upozornění obsluhy na zvláštnost záznamu nebo na co by si ostatní uživatelé měli dát pozor při "manipulaci" se záznamem.

__________________________________________________________________

Záložka "Správa"

Záložka Správa obsahuje údaj o platnosti a též viditelnosti daného záznamu v číselníku v účetních období. Platnost záznamu se udává rozmezím účetních období. V rozmezí uvedených účetních období záznam platí, v ostatních obdobích záznam není platný a nebude se v číselníku (seznamu) vůbec zobrazovat. Omezením platnosti zajistíte, že při rutinním používání číselníku v něm nebudou zobrazovány již nepoužívané záznamy. Na rozdíl od časové platnosti záznamů není možné zvolit rozsah účetních období, který by ani částečně neodpovídal aktivnímu účetnímu období.

Protože je platnost záznamu vztažena k účetním obdobím, lze ji použít i při fiskálních účetních obdobích.

 • Platí odObdobí počátku platnosti záznamu vyberte pomocí

ze seznamu účetních období.

 • Platí doObdobí ukončení platnosti záznamu vyberte pomocí

ze seznamu účetních období.

Pokud požadujete neomezenou platnost záznamu, ponechte pole Platí od a Platí do prázdná (již zvolenou hodnotu odstraníte stiskem klávesy Del). Záznam pak bude použitelný ve všech účetních obdobích. Je možné ponechat jedno z polí bez zvolené hodnoty a neomezit tak začátek či konec platnosti záznamu.

V případě, že v polích Platí od a Platí do zvolíte shodné účetní období, bude možné záznam používat pouze v tomto účetním období (viz účetní období v hlavičce postranní navigace).

__________________________________________________________________

Předpisy zaúčtování v daňové evidenci

Všeobecné informace o číselnících najdete v kapitole Nastavení základních parametrů, oddíl Číselníky.

Předpisy zaúčtování v daňové evidenci slouží k dalšímu podrobnějšímu třídění příjmů a výdajů, a to daňových i nedaňových. Pokud takové třídění nepožadujete, není nutné ho vyplňovat. Využívají se v jednotlivých modulech v nastavení typů dokladů. Jsou dostupné i při pořizování jednotlivých dokladů, a to v hlavičce dokladu i v položkách, kde lze předem nastavené "účtování" změnit. Lze nastavit i kód plnění pro DPH.

V nabídce "Nástroje" pod volbou "Číselníky -> Předpis zaúčtování" jsou souhrnně dostupné všechny předpisy zaúčtování. Vzhledem k tomu, že se využívají i v jednotlivých modulech, jsou dostupné i přímo v těchto modulech v samostatných volbách. Pod horní lištou je vždy přístupná volba , kde pomocí rozevřete seznam a máte možnost nastavit omezení podle jednotlivých modulů. Zde je přednastaveno "Modul neomezen" – proto jsou zde vidět všechny vytvořené předpisy zaúčtování.

Základní přednastavení je pro novou instalaci připraveno. Je nutné toto nastavení však upravit a doplnit dle vlastních požadavků. To můžete udělat zde, ale i právě v jednotlivých modulech.

Na horní liště tabulky je řada tlačítek, jejichž význam je popsán v samostatné kapitole "Ovládání programu".

__________________________________________________________________

Hlavní panel

Stiskem tlačítka "Nový" či klávesové zkratky Alt+N otevřete formulář pro nový záznam.

Na horní liště formuláře je řada tlačítek, jejichž význam je popsán v samostatné kapitole "Ovládání programu".

 • Zkratka: Povinné pole, může obsahovat až 20 znaků. Hodnota musí být mezi záznamy jedinečná. Zkratka (též kód) je zkrácené vyjádření záznamu. Pomocí napsání zkratky je možné zvolit konkrétní záznam a vyhnout se jeho hledání např. mezi stovkami záznamů. Doporučujeme zvolit zkratku tak, abyste z ní poznali název záznamu (a naopak tak, abyste podle názvu záznamu odhadli zkratku). Zkratky se zobrazují v jednotlivých řádcích přehledů, proto je vhodné volit kratší zkratky.

 • Název: Povinné pole, může obsahovat až 255 znaků. Obecně reprezentuje záznam v přehledech, tiskových sestavách či výběrových seznamech, proto by měl být záznam vystihovat jedinečným způsobem. Pokud jste si v úvodním nastavení nastavili cizí jazyky, pak po stisku tlačítka

můžete pole "Název" vyplnit ve zvolených cizích jazycích. Tyto jazykové varianty názvu se vypisují do dokladů při cizojazyčném tisku. Stiskem tlačítka

pole pro název v cizích jazycích zavřete.

__________________________________________________________________

Záložka "Zákl. informace"

Daňová evidence: Jedná se o hlavní, zákonem stanovené třídění příjmů a výdajů. Zde si vyberete z pevně nastaveného číselníku.

 • Nespadá do DE

 • §7 – Živnost

 • §7 – Zemědělská výroba

 • §7 – Jiné podnikání

 • §7 – Podíly společníků

 • §7 – Užití či poskytnutí práv

 • §8 – Příjmy z kapitálového majetku

 • §9 – Příjmy z pronájmu

 • §10 – Ostatní příjmy

Platba sociálního pojištění
Platba zdravotního pojištění

Kód pro plnění pro DPH: Pomocí

rozevřete seznam kódů plnění a můžete vybrat, jaký kód plnění bude přednastaven pro vytvořený předpis zaúčtování.

Viditelnost v modulech

Faktury:

vydané

přijaté

Ost. zúčt. vztahy:

pohledávky

závazky

Banka:

příjem

výdej

Pokladna:

příjem

výdej

Sklad:

příjem

výdej

Interní doklady:

Označením

definujete, v kterých modulech chcete předpis zaúčtování používat. Pouze v dokladech zde vybraných modulů je potom uvidíte. Můžete mít stejný předpis zaúčtování např. pro banku i pro pokladnu, nebo pro pokladní doklady příjem a pro vydané faktury.

__________________________________________________________________

Záložka "Texty"

Záložku "Texty" obsahují všechny číselníky, všechny seznamy. Jsou to dvě pole, kde si můžete vyplňovat údaje dle vlastních potřeb. Jejich vyplnění není povinné.

 • Popis: Můžete uvést bližší popis.

 • Poznámka: Poznámka slouží k upozornění obsluhy na zvláštnost záznamu nebo na co by si ostatní uživatelé měli dát pozor při "manipulaci" se záznamem.

__________________________________________________________________

Záložka "Správa"

Záložka Správa obsahuje údaj o platnosti a též viditelnosti daného záznamu v číselníku v účetních období. Platnost záznamu se udává rozmezím účetních období. V rozmezí uvedených účetních období záznam platí, v ostatních obdobích záznam není platný a nebude se v číselníku (seznamu) vůbec zobrazovat. Omezením platnosti zajistíte, že při rutinním používání číselníku v něm nebudou zobrazovány již nepoužívané záznamy. Na rozdíl od časové platnosti záznamů není možné zvolit rozsah účetních období, který by ani částečně neodpovídal aktivnímu účetnímu období.

Protože je platnost záznamu vztažena k účetním obdobím, lze ji použít i při fiskálních účetních obdobích.

 • Platí od: Období počátku platnosti záznamu vyberte pomocí

ze seznamu účetních období.

 • Platí do: Období ukončení platnosti záznamu vyberte pomocí

ze seznamu účetních období.

Pokud požadujete neomezenou platnost záznamu, ponechte pole Platí od a Platí do prázdná (již zvolenou hodnotu odstraníte stiskem klávesy Del). Záznam pak bude použitelný ve všech účetních obdobích. Je možné ponechat jedno z polí bez zvolené hodnoty a neomezit tak začátek či konec platnosti záznamu.

V případě, že v polích Platí od a Platí do zvolíte shodné účetní období, bude možné záznam používat pouze v tomto účetním období (viz účetní období v hlavičce postranní navigace).

__________________________________________________________________

Související

Našli jste odpověď?