V této kapitole jsou řešeny obecné vlastnosti dokladu, obecná struktura dokladu. Na horní liště formuláře je řada tlačítek, jejichž význam je popsán v samostatné kapitole "Ovládání programu".

Nové doklady pořizujete pomocí tlačítka Nový. U pokladních, bankovních a skladových dokladů je dvojtlačítko Nový – pravá část s šipkou slouží pro rychlejší volby typu pohybu.

V zásadě platí, že každý doklad v každém modulu je rozdělen na čtyři oddělené části se samostatnými záložkami (panel vlevo nahoře, panel vpravo nahoře,
panel vlevo dole, panel vpravo dole) a spodní část s položkami (s výjimkou interních dokladů, kde vznikají tzv. bezpoložkové doklady). O těchto jednotlivých panelech a jejich záložkách se více dozvíte v následujících samostatných kapitolách.

Prvotní doklady vznikají v každém modulu. Jejich struktura, takže i počet záložek a jejich obsah, musí odpovídat požadavkům jednotlivých dokladů, které jsou přesně popsány:

Modul "Zboží"

Modul "Prodej"

Modul "Nákup"

Modul "Peníze"

Modul "Účetnictví"

Typ dokladu

Pokud pořizujete nový doklad, je nutno si vždy vybrat typ dokladu, neboť podle něj se vyplní základní nastavení dokladu.

Typy dokladů mají v ABRA Flexi tři úlohy:

 • Určuje základní vlastnosti dokladu.

 • Člení doklady do skupin se stejnými vlastnostmi, např. se stejným způsobem účtování, stejným střediskem, stejnou měnou, stejným způsobem úhrady apod.

 • Umožňují předvyplnit maximum hodnot a tím máte ušetřenou práci při vytváření jednotlivých dokladů. Tyto hodnoty se zase samozřejmě liší v závislosti na jednotlivých modulech.

Opět platí zásada, že každý modul má své typy dokladu:

Modul "Zboží"

Modul "Prodej"

Modul "Nákup"

Modul "Peníze"

Modul "Účetnictví"

Modul "Majetek"

Pro snadnější orientaci je vyplňování jednotlivých typů dokladu rozděleno do jednotlivých záložek. Jejich složení může být různé, jejich obsah je v základních rysech shodný.

V hlavičce typů dokladů vždy vybíráte

 • Dokladovou řadu
  Můžete ji zvolit u každého typu dokladu, určuje charakter čísla dokladu. Můžete mít pro každý typ dokladu samostatnou dokladovou řadu, ale můžete mít i jednu dokladovou řadu pro všechny typy dokladů jednoho modulu. Záleží na vás, jaké členění dokladů potřebujete.

V úvodní záložce vyplňujete hodnoty, které se týkají daného modulu:

 • Údaje důležité pro platební styk (forma úhrady, konstantní symbol, bankovní účet, splatnost)

 • Doprava a vyskladnění – pouze u faktury vydané

 • Zaškrtávací pole, zda se mají z tohoto typu automaticky generovat skladové doklady.

V záložce "Účtování" vybíráte:

 • Středisko
  Můžete vyplnit u každého typu dokladu. Záleží na vás, pokud se rozhodnete mít samostatný typ dokladu pro každé středisko.

 • Činnost
  Můžete si nastavit různé typy dokladů pro jednotlivé činnosti.

 • Měna
  Máte-li doklady v různých měnách, můžete si je tímto rozdělit do více typů.

 • Stát DPH
  Pokud máte doklady z různých států, můžete si je tímto rozdělit do více typů.

 • Řádek DPH
  Řádek je možné nastavit v typu dokladu. Pokud nastavíte kód plnění v předpisech zaúčtování, bude podle těchto údajů změněn. Další vliv na toto pole pak má nastavení v adresách firem podle údajů, zda je firma plátcem DPH nebo není a rovněž v závislosti na státu firmy – to samozřejmě v případě zahraničního obchodu.

 • Účet MD – Určen pro vydané faktury a pohledávky. Pokud máte zahraniční faktury, můžete je sledovat i na jiném analytickém účtu.

 • Účet Dal – Určen pro přijaté faktury a závazky. Pokud máte zahraniční faktury, můžete je sledovat i na jiném analytickém účtu.Primární účet – Určen pro doklady pokladní, bankovní a skladové.Účty i pro zaúčtování dokladů v modulu Majetek

 • Předpisy zaúčtování
  Mohou usnadnit účtování všech dokladů. Mohou se nastavit v typech dokladů, lze je pak opravit i při pořizování jednotlivých dokladů, a to v hlavičce dokladu (panel vlevo dole) i v položkách dokladů.

 • Způsob zaokrouhlení
  Má význam pouze u pokladních dokladů a vydaných faktur.

 • Zaškrtávací pole, zda doklady tohoto typu jsou účetní.

V záložce "Tisk"

 • V některých typech dokladů si můžete nastavit tisk, příp. automatický tisk dokladu ihned po jeho vystavení, respektive ihned po jeho uložení. Stačí jen vybrat, jaké doklady chcete tisknout a zda je chcete automaticky tisknout. Toto má výhodu např. při tisku vydaných faktur, pokud současně s fakturou chcete tisknout např. i výdejku ze skladu.

 • Pokud požadujete automatický tisk, program se při uložení dokladu pouze zeptá, zda chcete právě vytvořený doklad vytisknout. Po potvrzení vybrané doklady vytiskne na primární tiskárnu. Pokud nechcete, aby se program dále dotazoval, označíte v zobrazeném dialogu Příště se neptat a program bude dále doklady automaticky tisknout. Toto zaškrtnutí bude platné do ukončení programu.

V záložce "Texty na doklad"

 • V některých typech dokladů se nechá nastavit předvyplnění v poli "Popis", "Úvodní text" a "Závěrečný text". Zde uvedený text se pak bude automaticky vkládat do nově generovaných dokladů do stejnojmenných polí.

V záložce "Texty"

 • V poli "Popis" a "Poznámka" si můžete ke každému typu dokladu napsat popisy, poznámky.

V záložce "Správa"

 • je vždy nastaveno období, na které tento typ platí,

 • V některých typech dokladů je možné nastavit způsob řazení položek pro tisk.

 • V některých typech dokladů je možné nastavit, který typ je primární. Po označení jednoho typu za primární se automaticky vymaže dřívější označení u jiného typu. Využití tohoto pole má význam s úvodním nastavením jednotlivých modulů v nastavení firmy.

Pokud změníte typ dokladu, dojde k přepisu výše uvedených hodnot pouze v případě, že jsou u vybraného typu dokladu vyplněny.

Pokud hodnota není u typu dokladu předvyplněna – chcete ji vyplňovat ručně, zůstává nastavení předcházejícího typu dokladu a vy si musíte hodnoty ručně přepsat.
Výjimku tvoří typ dokladu, který je označen jako neúčetní (je nastaveno Doklad je účetní), kdy musí být „vyprázdněny“ všechny účty a musí být znemožněno jejich vyplnění.

Význam typu dokladu, předpisu zaúčtování, skupin firem a skupin zboží na zaúčtování

Základní účetní nastavení

Pokud tvoříte nový účetní doklad, vždy si musíte vybrat jeho typ, odkud se automaticky do dokladu do záložky "Účtování a řádek DPH" přenese v závislosti na typu dokladu primární účet, příp. účet MD nebo DAL. Z předpisů zaúčtování se vyplní protiúčty a účty DPH. Samozřejmě pouze za předpokladu, že tyto účty a předpisy zaúčtování jsou v typu dokladu vyplněny. Všechny tyto účty můžete vždycky v dokladu ručně přepsat.

Současně se z typu dokladu přenese do dokladu do záložky "Specifikace dokladu" i středisko. Samozřejmě opět pouze za předpokladu, že toto středisko je v typu dokladu vyplněno. I toto středisko je možno v dokladu ručně přepsat

Vliv firmy a skupiny firem na zaúčtování

V pravé horní záložce můžete zadat firmu.


Každá firma může mít v samostatné záložce "Účtování" vyplněné středisko.


Pokud zde nadefinované středisko je jiné než středisko, které se přeneslo z typu dokladu do záložky "Specifikace dokladu", přepíše se podle tohoto nastavení firmy.

Každá firma může patřit do určité skupiny firem, kde můžete mít zadané tzv. primární účty pro vydané a pro přijaté faktury.


Pokud zde nadefinované účty jsou jiné než účty, které se přenesly z typu dokladu do záložky "Účtování a řádek DPH", přepíšou se podle tohoto nastavení skupiny firem.

To má výhodu pro případ, že odběratelé a dodavatelé jsou v účetnictví členěny na více analytických účtech, příp. ve více střediscích. Program tak automaticky správně účtuje.

Účtování v položkách

V každém dokladu ve spodním panelu můžete přidat položky.

Do všech těchto položek do záložky "Účtování/Upřesnění" nebo "Hlavní" (záleží na typu položky) se automaticky přenáší účty i středisko dle popisu v předcházejících odstavcích.

Nyní nastává několik možností:

 • ponechat stávající nastavení

 • vybrat do pole "Předpis zaúčtování" nový předpis

 • pokud zrušíte zaškrtnutí u příslušného účtu, příp. u střediska, můžete vybraný účet/středisko ručně změnit.

 • další možnost je u položky, do které vybíráte skladové zboží v případě, že toto zboží je zařazeno do určité skupiny zboží. V záložce "Zákl. informace" můžete mít nastaveny protiúčty pro vydané faktury a pokladní příjmové doklady, pro přijaté faktury a pokladní výdajové doklady, pro příjem na sklad a pro výdej ze skladu.

Pokud zde nadefinované účty jsou jiné než předvyplněné účty, přepíšou se podle tohoto nastavení účty v záložce "Účtování/Upřesnění".

To má výhodu pro případ, že jednotlivé zboží, materiál, výrobek i služba jsou v účetnictví členěny na více analytických účtech. Program tak automaticky správně účtuje.

Závěrečné shrnutí

Vhodným využitím nastavení účtování u typu dokladu, předpisu zaúčtování, skupin firem a skupin zboží docílíte automatizace a tím i správnosti účtování.

Podobně si můžete ušetřit práci i při střediskovém hospodaření.

Věnujte této vlastnosti programu proto maximální pozornost!!

Doklad a jeho záložky

Doklady vznikají ve všech modulech tak, jak je uvedeno v úvodní kapitole "Obecné vlastnosti dokladu".
Jejich základním shodným rysem je rozdělení na část "Hlavička", která se dále dělí na čtyři oddělené části se samostatnými záložkami:

 • Panel vlevo nahoře

 • Panel vpravo nahoře

 • Panel vlevo dole

 • Panel vpravo dole

a na část "Položky", což je spodní část s položkami.


Počet záložek je závislý na modulu a samozřejmě i na jednotlivých dokladech. Význam záložek se stejným názvem je ve všech modulech stejný.


Výhodou těchto částí je přehledné rozdělení dokladu podle údajů, které spolu úzce souvisí. Dále usnadní práci i obsluze, které pak stačí seznámit se se všeobecným ovládáním karty dokladu a pak se již snadno zorientuje ve všech ostatních dokladech.

Panel vlevo nahoře

je levá horní část "Hlavičky".

Zde jsou údaje, které se týkají převážně vlastního dokladu. Počet záložek se liší v závislosti na potřebě daného dokladu. Takže některé záložky na některých dokladech nenajdete. Zde je uvedena základní charakteristika tohoto panelu. Bližší informace pak najdete přímo u jednotlivých dokladů.

Záložka "Hlavní"

Tuto záložku obsahují všechny doklady. Obsahuje hlavní údaje. Vybíráte zde typ dokladu. Podle přidělené dokladové řady k tomuto typu se přidělí interní číslo, podle tohoto interního čísla se u vydaných faktur vygeneruje variabilní symbol. U přijatých faktur zde musíte vyplnit číslo došlé faktury (variabilní symbol přijaté faktury). Dalšími údaji je datum (vystavení, uskutečnění zdanitelného plnění, splatnosti) a samozřejmě popis dokladu.

Záložka "Doplněk"

Obsahuje doplňující údaje – číslo smlouvy, objednávky, dodacího listu, údaje o formě úhrady, příp. o dopravě a způsobu vyskladnění.

Záložka "Platba na účet"/"Platba z účtu"

Tuto záložku obsahují vydané faktury, přijaté faktury, přijaté objednávky, ostatní závazky a ostatní pohledávky. Obsahuje údaje o vašem bankovním spojení – název účtu ze seznamu účtů, číslo účtu, kód banky, konstantní symbol, specifický symbol, příp. IBAN a BIC. Tyto údaje se generují automaticky, pokud je máte vyplněny ve vybraném typu dokladu.

Záložka "Poznámka"

Zde si můžete doplnit libovolnou poznámku, která se na doklad netiskne.

Záložka "Úvod"

Tato záložka je pouze u vydaných faktur, vydaných nabídek, vydaných poptávek, vydaných objednávek a přijatých objednávek. Slouží pro zadání textu, který bude vytištěn před údaje "Označení dodávky".

Záložka "Závěr"

Tato záložka je pouze u vydaných faktur, vydaných nabídek, vydaných poptávek, vydaných objednávek a přijatých objednávek. Slouží pro zadání textu, který bude vytištěn za položkami – před údaji "Rekapitulace DPH".

Záložka "Přílohy"

Údaje z této záložky se netisknou na doklad. Slouží pro vaši potřebu, pokud si potřebujete někam uložit libovolné přílohy (dokumentaci, záruční list, prohlášení o shodě apod.)

Panel vpravo nahoře

je pravá horní část "Hlavičky".

,

Zde jsou uvedeny údaje, které se týkají partnerské firmy. Počet záložek se liší v závislosti na potřebě daného dokladu. Takže některé záložky na některých dokladech nenajdete. Zde je uvedena základní charakteristika tohoto panelu. Bližší informace pak najdete přímo u jednotlivých dokladů.

Záložka "Odběratel"/"Dodavatel"/"Firma"

Obsahuje základní informace o firmě, pro kterou je doklad vystaven. Obsahuje zkratku firmy, název, adresu, IČO, DIČ.

Záložka "Poštovní adresa"

Tato záložka je pouze u vydaných faktur. Je to adresa, na kterou má být doručena faktura. Tyto údaje se generují automaticky, pokud jsou vyplněny v seznamu firem.

Záložka "Určení"

Tato záložka je pouze u vydaných faktur a u výdejky ze skladu. Je to místo určení nebo také provozovna, příp. místo dodávky zboží. Má význam v případě doručování zásilky na jiné místo než je poštovní adresa či adresa sídla.

Záložka "Účet dodavatele"/"Účet firmy"

Tato záložka je pouze u přijatých faktur, ostatních závazků a bankovních dokladů. Sem se přenáší bankovní spojení, pokud ho máte vyplněné v seznamu firem. Bankovní spojení je možné vyplnit ručně nebo po automatickém načtení změnit.

Panel vlevo dole

je levá dolní část "Hlavičky".

Slouží převážně pro účetní zpracování dokladu. Počet záložek se liší v závislosti na potřebě daného dokladu. Takže některé záložky na některých dokladech nenajdete. Zde je uvedena základní charakteristika tohoto panelu. Bližší informace pak najdete přímo u jednotlivých dokladů.

Záložka "Specifikace dokladu"

Obsahuje předpis zaúčtování a středisko – to jsou údaje, které se přenesly z typu dokladu, pokud jste si je tam předvyplnili. Samozřejmě si je zde můžete ručně vybrat. Zde si můžete vybrat zakázku, připojit štítky.

Záložka "Účtování a řádek DPH"

Tato záložka je u všech účetních dokladů, tj. dokladů, kde se předpokládá jejich zaúčtování. Obsahuje účty a ostatní údaje důležité pro účetnictví a evidenci DPH. Na základě vyplněného předpisu zaúčtování se sem přenesou účty MD, Dal i účty DPH. Pro evidenci DPH a následné automatické vyplnění tiskopisu Přiznání k DPH je nutné mít vyplněn i stát DPH a řádky DPH.

Záložka "Zodpovědná osoba"

Zodpovědná osoba – zde je automaticky uvedena osoba, která je přihlášená do programu, tj. ta která doklad pořizuje.

Kontaktní osoba – jméno kontaktní osoby obchodního partnera. Primárně se zobrazí osoba, která je uvedena v záložce "Kontakty" a má označeno Primární. Lze vybírat mezi kontaktními osobami obchodního partnera.

Panel vpravo dole

Pravý dolní panel naleznete v pravé dolní části "Hlavičky".

Slouží k uvedení finanční hodnoty. Počet záložek se liší v závislosti na potřebě daného dokladu, takže některé záložky na některých dokladech nenajdete. V této části nápovědy nabízíme základní charakteristiku panelu, bližší informace pak najdete přímo u jednotlivých dokladů.

Záložka "Kč"

Záložka obsahuje celkovou hodnotu dokladu v Kč, v rozdělení na základ, DPH a cenu včetně DPH, a to podle sazeb DPH. Tuto záložku lze vyplnit ve většině případech dvěma způsoby.

 • Pokud nechcete pořizovat k dokladu položky ve spodním panelu, pak máte možnost pole záložky rovnou ručně vyplnit. DPH se dopočítává zdola (ze základu-přesně) nebo shora (z ceny včetně DPH-pomocí koeficientu). Jednotlivé údaje zde můžete ručně přepsat, pokud chcete mít údaje zaokrouhlené, příp. podle přijatého dokladu.
  V závislosti na počtu vyplněných řádků (hodnot DPH) se automaticky vytvoří ve spodním panelu 1–3 položky, které nemůžete dál editovat.

 • Pokud budete k dokladu vyplňovat položky ve spodním panelu, pak zde v této záložce můžete uvést slevu v procentech, která se bude k vytvořeným položkám automaticky dopočítávat. Po uložení všech položek se do této záložky automaticky vygeneruje součet hodnot všech položek dokladu a tato pole se stávají needitovatelnými.

Záložka "Měna"

Pokud chcete vyplňovat doklad v cizí měně, vyberete v této záložce příslušnou měnu a vyplníte kurs, pokud ho nemáte zadaný v samostatném číselníku kurzy.
Další způsob vyplňování této záložky je zcela shodný jako vyplnění záložky "Kč".

Záložka "Způsob zaokrouhlení"

Toto jsou údaje, které se přenesly z typu dokladu, pokud jste si je tam předvyplnili. Toto zaokrouhlení se týká pouze položkového dokladu, tj. dokladu, který má položky ve spodním panelu. Můžete zde zaokrouhlení daného dokladu změnit.

Záložka "Sklad"

Tato záložka nahrazuje v tomto panelu předcházející záložky, a to v modulu "Zboží" pro skladové doklady. Obsahuje sumu hodnot ze skladových položek v Kč, příp. v měně – v tom případě je na dokladu uveden i použitý kurz.

Spodní panel

je spodní část dokladu, označená "Položky". Pokud v tomto panelu položky vytvoříte, tak součet hodnot všech položek se přenese do "Hlavičky" dokladu, a to do panelu vpravo dole.

Na horní liště tabulky je řada tlačítek, jejichž význam je popsán v samostatné kapitole "Ovládání programu".

S výjimkou skladových dokladů je na liště dvojtlačítko , které slouží k výběru druhu položek, které chcete do dokladu přidat (u skladových dokladů je pouze tlačítko ).
Pokud zvolíte jeho pravou část , zobrazí se okénko pro širší výběr položek.

Zde si můžete vybrat z několika možností tvorby položek.

Položka

Tuto volbu můžete spustit také přímo z lišty levou částí dvojtlačítka Přidat.

V obou případech pak máte možnost pořízení položky, ve které udáváte množství a cenu za množstevní jednotku. Pokud vyberete v této položce "Kód z ceníku", pak se bude jednat o skladovou položku. Pokud nebudete vybírat "Kód z ceníku", bude se jednat o obecnou – neskladovou položku.

Položka pro zaúčtování

Tuto položku použijete nejčastěji u přijatých faktur, pokladny a bankovních výpisů, a to pro rozúčtování dokladu.

Textový řádek

Je to řádek textu, který se vytiskne na doklad k položkám. Nevyžaduje vyplnění žádných dalších údajů.

Odpočet zálohy/ZDD

Tato položka slouží pro odpočet záloh nebo zálohových daňových dokladů

Hromadná fakturace výdejek/příjemek

Pomocí této volby můžete do vydané/přijaté faktury vybírat skladové položky ke hromadné fakturaci. Do vydané faktury se datum uskutečnění zdanitelného plnění nastaví podle data vystavení poslední vystavené výdejky .Podle zadaného odběratele/dodavatele na faktuře program nabídne všechny nevyfakturované doklady dané firmy.

Zaškrtnutím

v horní části, můžete označit všechny výdejky k fakturaci. Další způsob je, že je můžete vybírat i jednotlivě zaškrtnutím v jednotlivých řádkách. Následně se v řádce dokladu ve sloupci "Stav dokladu" vypíše údaj "Vyfakturován hromadně" a v seznamu skladových dokladů ve sloupci "Hromadná fakturace" se označí zaškrtávátkem.

Bezpoložkový doklad

Pokud nechcete pořizovat k dokladu položky výše uvedeným způsobem, pak máte možnost vyplnit hodnoty v Kč nebo v cizí měně přímo v "Hlavičce" dokladu v panelu vpravo dole. V závislosti na počtu vyplněných řádků (hodnot DPH) se automaticky vytvoří ve spodním panelu 1–3 položky, které nemůžete dál editovat.

Záložka "Hlavní"

Toto je záložka, kterou vždy budete vyplňovat, pokud se rozhodnete u dokladu vytvořit položky. Její obsah se liší v závislosti na vybranému druhu položky.

Volba "Položka"

Tuto položku použijte, pokud potřebujete zadat množství a cenu za množstevní jednotku. Obsah dialogu se liší v závislosti na druhu dokladu, kde se dočtete podrobnější informace.

 • Pokud vyberete "Kód z ceníku", pak se bude jednat o skladovou položku, o pohybu zboží se provede záznam na skladové kartě. Podle vybraného kódu se automaticky vyplní označení, název, MJ, stav skladu v MJ a samozřejmě i pole "Sklad". Pokud se vybrané zboží nachází na více skladech, pole sklad zůstane prázdné, abyste si sami museli vybrat, jakého skladu se váš požadavek týká. Zadáte množství, cenu za MJ – tato cena se přednastavuje určitými hodnotami z ceníku. Bližší informace o těchto cenách jsou uvedeny u příslušných dokladů. Vyberete typ ceny, příslušnou sazbu DPH. Podle těchto údajů se cena celkem vypočte automaticky.

 • Pokud k tomu máte oprávnění, uvidíte u prodejních dokladů pole "Nákupní cena", kde se zobrazí skutečná nákupní cena (tj. průměrná nebo FIFO). Uživatel má tím okamžitý přehled o tom, za kolik zboží nakoupil. S touto cenou program porovnává výši prodejní ceny – program upozorňuje, pokud prodáváte za nižší cenu, než která je zde zapsána.

 • Pokud v "Hlavičce" dokladu v panelu vpravo dole jste si vybrali cizí měnu, pak uvedete cenu za MJ ve vybrané měně.

 • Pokud jste si v ceníku označili, že chcete evidovat výrobní čísla, tak bez jejich vyplnění vám program neumožní položku uložit.

 • Pokud nebudete vybírat "Kód z ceníku", bude se jednat o obecnou – neskladovou položku. Veškeré potřebné hodnoty vyplníte ručně.

Pokud neznáte cenu za MJ, nemusíte ji v dokladech (s výjimkou výdejky) vyplňovat. Pokud vyplníte množství a enu celkem, program sám dopočte hodnotu do pole "Cena za MJ".

Volba "Položka pro zaúčtování"

Tato položka se nejčastěji používá pro rozúčtování dokladu. Vyplní se popis položky a vybere sazba DPH. Cenu lze vyplnit dvěma způsoby – DPH se dopočítává buď zdola (ze základu-přesně) nebo shora (z ceny včetně DPH-pomocí koeficientu). Je možno částky dle potřeby přepsat. Pokud v "Hlavičce" dokladu v panelu vpravo dole jste si vybrali cizí měnu, pak se zpřístupní pole v pravé části – měna.

Spodní část záložky je věnována účetnictví. Pokud není vyplněn předpis zaúčtování, můžete ho vyplnit, příp. upravit. To samé se týká účtů, řádku DPH, střediska a zakázky. Bližší informace o účtování položek se dočtete v samostatné kapitole "Účtování v položkách".

Ke každé položce si v této záložce můžete ještě vytvořit poznámku.

Volba "Textový řádek"

Zde máte možnost vyplnit pouze údaj v poli "Název"

Záložka "Účtování/Upřesnění"


Toto je záložka, která se vyplňuje pouze, pokud si zvolíte při výběru položek volbu "Položky", tj. tvorbu položek s množstvím a cenou za MJ.

Je věnována převážně účetnictví. Pokud není vyplněn předpis zaúčtování, můžete ho vyplnit, příp. upravit. To samé se týká účtů, řádku DPH, střediska a zakázky. Bližší informace o účtování položek se dočtete v samostatné kapitole "Účtování v položkách".

Pokud potřebujete u zboží evidovat šarži a expiraci, je nutno ji vyplnit při nákupu zboží zde v této záložce. Při prodeji ji pak zde již pouze vyberete.

Ke každé položce si v této záložce můžete ještě vytvořit poznámku.

Související:

Našli jste odpověď?