Formy úhrady

Všeobecné informace o číselnících najdete v kapitole Nastavení základních parametrů, oddíl Číselníky.

Formy úhrady jsou velice jednoduchým číselníkem, jehož vyplňování je nutné za předpokladu, že používáte rozšiřující modul "Prodejní kasa" a chcete využívat i jiné možnosti úhrady než pouze prodej za hotové. Přejít do číselníku je možné v nabídce "Nástroje" pod volbou "Číselníky -> Formy úhrady".

V číselníku jsou přednastaveny formy úhrady "Hotově" a "Karta", další doplnění je ponecháno na uživateli.

Na horní liště tabulky je řada tlačítek, jejichž význam je popsán v samostatné kapitole "Ovládání programu".
__________________________________________________________________

Hlavní panel

Stiskem tlačítka "Nový" či klávesové zkratky Alt+N otevřete formulář pro nový záznam.

Na horní liště formuláře je řada tlačítek, jejichž význam je popsán v samostatné kapitole "Ovládání programu".

 • Zkratka: Povinné pole, může obsahovat až 20 znaků. Hodnota musí být mezi záznamy jedinečná. Zkratka (též kód) je zkrácené vyjádření záznamu. Pomocí napsání zkratky je možné zvolit konkrétní záznam a vyhnout se jeho hledání např. mezi stovkami záznamů. Doporučujeme zvolit zkratku tak, abyste z ní poznali název záznamu (a naopak tak, abyste podle názvu záznamu odhadli zkratku). Zkratky se zobrazují v jednotlivých řádcích přehledů, proto je vhodné volit kratší zkratky.

 • Název: Povinné pole, může obsahovat až 255 znaků. Obecně reprezentuje záznam v přehledech, tiskových sestavách či výběrových seznamech, proto by měl být záznam vystihovat jedinečným způsobem. Pokud jste si v úvodním nastavení nastavili cizí jazyky, pak po stisku tlačítka

můžete pole "Název" vyplnit ve zvolených cizích jazycích. Tyto jazykové varianty názvu se vypisují do dokladů při cizojazyčném tisku. Stiskem tlačítka

pole pro název v cizích jazycích zavřete.

__________________________________________________________________

Záložka "Úhrada"

Forma úhrady: Zde vyberete jednu z možností z pevně stanoveného číselníku "Forma úhrady", který uživatel nemůže sám upravovat:

 • převodem

 • hotově

 • složenkou

 • dobírkou

 • platební kartou

 • zápočtem

 • jinou formou

 • šekem

 • ceninou

V závislosti na vybrané možnosti se mění další nabídka.

 • Měna: Položku "Měna" vyplňujete pouze při formě úhrady "hotově". Můžete si tímto způsobem nastavit hotovostní úhradu v různých měnách. V ostatních případech je pole nepřístupné.

 • Kurz: Toto pole se zobrazí pouze při volbě forma úhrady "hotově" v případě, že zvolíte jinou měnu. Zatím je kurz zde nutno vyplnit ručně. Při platbě v prodejní kase zatím měnit nejde.

 • Limit vrácení: Toto pole se zobrazí pouze při volbě forma úhrady "ceninou". Tuto volbu můžete využívat např. pro placení stravenkami. Zde si můžete stanovit maximální povolený limit pro vrácení.

Pokud nastavíte limit např. 5,- Kč, systém vám neumožní vrátit při platbě stravenkami více než 5,- Kč.

Pokud necháte nastavený limit 0,00 Kč, systém neumožní na stravenky vracet.

Pokud chcete vracet na stravenky libovolnou částku peněz, vyplňte např. 999,- Kč nebo částku odpovídající maximální hodnotě stravenky.

__________________________________________________________________

Záložka "Texty"

Záložku "Texty" obsahují všechny číselníky, všechny seznamy. Jsou to dvě pole, kde si můžete vyplňovat údaje dle vlastních potřeb. Jejich vyplnění není povinné.

 • Popis: Můžete uvést bližší popis.

 • Poznámka: Poznámka slouží k upozornění obsluhy na zvláštnost záznamu nebo na co by si ostatní uživatelé měli dát pozor při "manipulaci" se záznamem.

__________________________________________________________________

Záložka "Správa"

Záložka „Správa“ obsahuje údaj o časové platnosti a též viditelnosti daného záznamu v číselníku (seznamu). Platnost záznamu se udává rozmezím kalendářních let. V rozmezí uvedených let záznam platí, ve zbylých letech záznam není platný a záznam se v číselníku nebude vůbec zobrazovat. Omezením platnosti zajistíte, že při rutinním používání číselníku nebude uživatel zdržován procházením již nepoužívaných záznamů.

Protože je časová platnost vztažena ke kalendářním rokům, neodpovídá fiskálním účetním obdobím.

 • Platí od: Kalendářní rok počátku platnosti záznamu.

 • Platí do: Kalendářní rok ukončení platnosti záznamu.

Pokud požadujete neomezenou platnost záznamu, neměňte přednastavenou hodnotu „0“ v poli Platí od a hodnotu „9999“ v poli Platí do. Záznam pak bude použitelný ve všech kalendářních rocích a zobrazí se v seznamu v každém kalendářním roce.

Vyplníte-li pole Platí od a Platí do hodnotou „2016“, bude možné záznam používat pouze v roce 2016, tj. pouze v tomto roce bude v seznamu vidět (viz účetní období hlavičky postranní navigace).

__________________________________________________________________

Záložka "Zaúčtování"

Tato záložka není přístupná pro formu úhrady "Hotově". V ostatních případech se zde nechá nastavit, jaké typy pohledávek se budou tvořit při zaúčtování prodejek.
Po stisku tlačítka "Přidat" zobrazí dialog, který vám umožní rychlé zaúčtování prodejek.

 • Typ dokladu: Pomocí

vyberete z typů pohledávek ten typ, který chcete použít pro danou formu úhrady. Při zaúčtování prodejek se automaticky vytvoří pohledávka zde nastaveného typu.

 • Prodejní kasa: Pokud máte víc prodejních kas, můžete si zde vybrat, pro kterou kasu bude daná forma úhrady platit.

Našli jste odpověď?