Skip to main content
Príkaz cURL na generovanie faktúry do PDF

Ako generovať PDF z aplikácie pomocou REST API a cURL

Ota Rádl avatar
Written by Ota Rádl
Updated over a week ago

Príklad:

curl -u admin:password -k -L -f https://localhost:5434/c/firma/faktura-vydana/1.pdf -o file.pdf

  • -u určuje autorizačné poverenia pre systém Flexi.

  • -L, po ktorom nasleduje presmerovanie. Ak sa štruktúra adresy URL v budúcnosti zmení, tento príkaz zabezpečí, že skript bude stále fungovať.

  • -o zabezpečí, aby sa vrátené údaje zapísali do súboru "file.pdf".

  • -f určuje, že ak sa na strane servera vyskytne chyba, na výstup sa nemá nič zapisovať, ale má sa okamžite ukončiť.

  • -k ak používate vlastnú inštaláciu a automaticky vygenerovaný certifikát, musíte ignorovať nedôveryhodnú certifikačnú autoritu.

  • -T odosielaný súbor (telo požiadavky)

cURL má svoju vlastnú dokumentáciu.

Did this answer your question?