Skip to main content
All CollectionsExport a tlač
Názvy PDF dokumentov
Názvy PDF dokumentov

Zmena generovania názvov PDF dokumentov

Lenka Haringerová avatar
Written by Lenka Haringerová
Updated over a week ago

Napr. automatické generovanie PDF faktúry s názvom v tvare

"Faktura-FV1492017-název_firmy"

Možnosť rozšírenej parametrizácie:

EXPORT_ADD TO_FILE_NAME(String.class, null, "exportAddToFileName", null, "Čo pridať do názvu súboru v prípade exportu. Vzorka \"kod,ic,dic,nazFirmy\""),

Did this answer your question?