Skip to main content
Minimálne zásoby - GUI

Ako nastaviť minimálnu zásobu na skladových kartách a aké je jej následné použitie v desktopovej aplikácii?

Petr Pech avatar
Written by Petr Pech
Updated over a week ago

Musíte udržiavať minimálnu úroveň zásob určitých položiek? Ak áno, sú to práve minimálne nastavenia zásob pre príslušné skladové karty.

Minimálne zásoby je možné sledovať aj pomocou Integromatu. Viac informácií nájdete v nasledujúcom článku.

Stanovenie minimálnych zásob

Každá skladová karta má možnosť nastaviť tzv. minimálnu zásobu. Môžete ho zadať ručne priamo do poľa Minimálna zásoba alebo ho priamo importovať pri vytváraní skladových kariet s počiatočnými stavmi.

Na karte zásob nájdete minimálnu zásobu na karte Hlavné.

Alternatívne môžete pridať stĺpec minimálnej zásoby do výberového stĺpca kliknutím pravým tlačidlom myši na záhlavie stĺpca a výberom možnosti Výberový stĺpec.

Ak teda potrebujete evidovať minimálnu zásobu položiek, zadajte ju na kartách zásob. Opäť pripomíname, že minimálne zásoby možno priradiť ručne alebo importom.

Objednávanie na minimum

Hlavné využitie potom spočíva v možnosti objednania na minimum, ktorá je k dispozícii medzi službami nad vydanou objednávkou.

Je potrebné poznamenať, že objednávanie na minimum sa neuskutočňuje automaticky. Je však možné ho automatizovať pomocou programu Integromat, kde by sledovanie minimálnej zásoby malo byť jedným zo scenárov.

K vydaným objednávkam sa dostaneme v module Nákup výberom možnosti Vydané objednávky. Tu vyberieme tlačidlo Služby.

A vyberieme možnosť Objednať na minimum.

Ako príklad použijeme už spomínanú položku SD. Pre túto položku sme stanovili minimálnu zásobu 5 kusov.

Po výbere možnosti Objednávka na minimum spomedzi vydaných objednávok sa zobrazí nasledujúce okno.

Keďže sme mali na sklade 2 kusy a minimálna zásoba je 5 kusov, spoločnosť Flexi ponúkne objednanie zvyšných 3 kusov. Vždy teda objedná rozdiel medzi zásobou a minimálnou zásobou.

Potvrdením formulára na výber objednávky sa iba vytvorí príslušná objednávka.

Používanie používateľského dotazu

Ak potrebujete konkrétnejšie spracovanie minimálnej zásoby uvedenej na skladovej karte, existuje možnosť vytvoriť tzv. užívateľský dotaz.

Môžete si však od nás nechať vytvoriť vlastný dotaz. V tomto prípade potrebujeme čo najpresnejšiu špecifikáciu toho, čo má byť výstupom príslušného dotazu.

Môže ísť len o špecifický pohľad na zásoby so zohľadnením minimálnych zásob, alebo nemusí ísť vôbec o minimálne zásoby. V takomto prípade sa môže zavolať len užívateľský dotaz a výstupom bude tabuľka s potrebnými údajmi.

Použitie užívateľského dotazu v súvislosti s minimálnou zásobou je však možné aj vo vydaných objednávkach. Spomedzi služieb je poradie podľa výsledku dotazu používateľa pod minimálnym poradím.

Ak napríklad niektoré položky majú špecifickú prácu s minimálnymi zásobami alebo chcete zohľadniť tovar, ktorý bol práve objednaný, ale ešte nebol dodaný, môžete to urobiť pomocou užívateľského dotazu.

Objednávka podľa užívateľského dopytu sa však nemusí týkať len minimálnej zásoby, existuje možnosť voľne spracovať údaje a na ich základe vytvoriť užívateľský dopyt.

Táto možnosť vám umožňuje vybrať akýkoľvek používateľský dotaz, ktorý ste mohli vytvoriť, spracovať jeho výstup a vložiť ho do položky vystavenej objednávky.

Dotaz musí mať primárny formulár nastavený na Orders Issued a jeho prvé štyri vlastnosti (stĺpce) musia byť nasledujúcich typov:

  • integer - id cenníka, ktorý sa má objednať

  • integer - id skladu, ktorý sa má objednať

  • double - množstvo, ktoré sa má zobraziť v poli objednané množstvo

  • double - množstvo, ktoré sa zobrazí v poli s už objednaným množstvom

Množstvo, ktoré má byť ponúknuté pre konečnú objednávku, je rozdielom tretieho a štvrtého poľa.

Pre ilustráciu pripájame dotaz na objednanie do maxima, t. j. dotaz, ktorý ponúkne na objednanie položky s nižším stavom zásoby, ako je pole max. zásoba MJ.

select c.idcenik, stock.idbsp, sk.maxmj, sk.maxmj-sk.stavmj as difference from skarty skleft join ccenik c on sk.idcenik = c.idcenikleft join dbsp stock on sk.idstock = stock.idbspleft join nucetobdobi o on o.iducetobdobi = sk.iducetobdobiwhere stock.idbsp = 4 and sk.iducetobdobi = 6 and (sk.maxmj > sk.stavmj)order by maxmj

V prípade záujmu nás kontaktujte.

Did this answer your question?