Skip to main content
All CollectionsVýukové článkyEET
5. Kódy EET a podmienky ich tlače
5. Kódy EET a podmienky ich tlače

Čo znamenajú kódy EET uvedené na účtenkách

Lenka Haringerová avatar
Written by Lenka Haringerová
Updated over a week ago

FIK
Fiškálny identifikačný kód (FIK) je jedinečný kód pridelený každej tržbe evidovanej v systéme elektronickej evidencie tržieb (EET) v Českej republike. Prideľujú ho servery Finančnej správy po prijatí dátovej správy o predaji a podnikatelia sú povinní uviesť ho na účtenke pri každom predaji, ktorý podlieha registrácii, ak je pridelený v stanovenej lehote.

Daňovník je povinný vytlačiť FIK získaný zaevidovaním platby odoslaním dátovej správy do systému EET spolu s ostatnými údajmi na účtenke. Ak daňovník nezíska FIK, t. j. ak sa registruje v zjednodušenom režime alebo odpoveď obsahujúca FIK nedorazí platiteľovi včas, musí na potvrdenku uviesť oveľa dlhší tzv. podpisový kód daňovníka (PKP).
Príklad FIK:
b3a09b52-7c87-4014-a496-4c7a53cf9125-03


PKP - vytlačí sa v prípade režimu offline. Dlhá účtenka s kódom PKP, ktorý zaberá najviac miesta, znamená, že vaša platba nedorazila na servery finančnej správy. Ide o podpisový kód daňovníka, ktorý sa na účtenku vytlačí len v prípade, že pokladňa nedostala FIK včas.Ak je systém preťažený alebo inak pomalý (čas odozvy nad dve sekundy), môže podnik vystaviť účtenku bez toho, aby čakal na odpoveď servera Finančnej správy. Preto namiesto kódu FIK, ktorý je inak základom celého systému, účtenka obsahuje kód PKP. Po obnovení spojenia sa údaje o predaji musia odoslať najneskôr do 48 hodín.

BKP - bezpečnostný kód po zdanení sa vždy vytlačí. Na základe bezpečnostného kódu daňovníka (BKP) úrady zistia prepojenie medzi daňovníkom a ním vydaným potvrdením. Jeho formát je určený vyhláškou ministerstva financií.

Did this answer your question?