Skip to main content
Inventúra

Ako používať nástroj Inventúra na sklade v aplikácii Flexi

Ota Rádl avatar
Written by Ota Rádl
Updated over a week ago

Termín Inventúra na sklade označuje proces kontroly skutočného množstva, ktoré máme fyzicky na sklade. V priebehu bežnej obchodnej činnosti a jej skladových operácií môže dôjsť k rozdielu medzi množstvom položiek, ktoré máme vo Flexi, a tým, čo máme skutočne na sklade. Dôvody týchto nezrovnalostí môžu byť rôzne. Preto je potrebné v určitých intervaloch vykonať inventúru. Teda spočítať fyzické množstvo na sklade a porovnať ho s množstvom, ktoré sme zaznamenali v systéme.

Na tento proces môžeme použiť modul Inventory v systéme Flexi. Tento modul nájdete v ponuke Inventár.

Vytvoření Inventury

 • Aby sme mohli vytvoriť inventár, musíme vybrať položku Nový a zobrazí sa tabuľka inventára.

 • Popis jednotlivých polí nájdete zde.

 • Povinné polia sú Typ zásoby, kde môžeme zásobu ľubovoľne pomenovať, a Dátum začatia (ide o dátum, ku ktorému sa generujú inventúrne doklady).

 • Na karte Rozšírené môžeme vybrať sklad, na ktorom sa bude inventúra vykonávať. Ak nevyberieme žiadny, bude možné pridať položky zo všetkých skladov.

 • Stav zásob slúži len na evidenciu a nemá vplyv na iné funkcie.

Odporúčania

 • Pred vytvorením je potrebné vyrovnať požiadavky na výdaj, pretože stĺpec Stav zásob v MJ zo skladových kariet sa do zásoby načíta ako stav programu, ktorý nezohľadňuje požiadavky na výdaj.

________________________________________________

Inventárne položky

 • Inventárne položky môžete vybrať hromadne pomocou tlačidla Vložiť položky. Tu sa zobrazia všetky skladové karty položiek, ktoré je možné vložiť do inventúry zo skladových kariet, ktoré sme definovali vyššie. Systém sa potom opýta, či sa majú položky vložiť do zásoby s nulovým množstvom. Ak vyberieme možnosť Áno, v stĺpci Skutočné sa predvyplní iba nulové množstvo. Ak vyberieme možnosť Nie, stav Skutočný zostane prázdny.

 • Druhý spôsob pridávania položiek je jednorazový, a to prostredníctvom tlačidla Pridať. V tomto okamihu môžete vybrať položku z cenníka. Potom musíme vybrať zásobu a následne môžeme zadať množstvo do jednej z inventárnych vĺn. Táto veličina sa zapíše priamo do stĺpca Skutočný stav.

Doporučenie

 • Inventarizácia sa nemusí vykonávať pre všetky skladové položky. Veľký počet položiek v jednom súpise môže byť mätúci. Pre lepšiu orientáciu odporúčame vytvoriť viacero inventúr pre jeden sklad, napríklad pre každú skupinu položiek.

 • Čítačky je možné použiť aj v inventári na inventárnej položke, pri tovare s daným načítaním EAN sa zvýši hodnota o 1, ak existuje, ak neexistuje, vytvorí sa nová.

________________________________________________

Stav programu

 • Tento stĺpec zobrazuje množstvo danej položky na jej záložke zásob v systéme Flexi.

 • Napr. ak sa po určitom čase vraciame k inventúre a stav skladovej karty sa medzitým mohol zmeniť. Vtedy môžeme v hornej lište vybrať položku Aktualizovať stav, čím sa do stĺpca Stav programu načíta aktuálny stav skladových kariet k dátumu začatia inventúry.

________________________________________________

Reálny stav

 • Tento stĺpec sa používa na zadanie skutočného množstva, ktoré máme fyzicky na sklade

 • Množstvo je možné zadať v každej zo štyroch vĺn. Ako správny stav sa vždy použije množstvo v poslednej vyplnenej vlne.

 • V tomto stĺpci sa vždy zobrazuje množstvo zadané v prvej vlne v súhrne inventárnych položiek.

Odporúčania

 • Pomocou klávesovej skratky Alt + šípka vpravo/vľavo je možné prepínať medzi položkami inventára počas zadávania aktuálneho stavu. Takto môžete vždy len potvrdiť uloženie klávesom Enter a zadať ďalšiu položku.

________________________________________________

Generovanie dokumentov

 • Toto tlačidlo nám vygeneruje skladové príjemky na základe informácií zadaných v inventúre.

 • Pred generovaním dokladov sa systém opýta, ktorý skladový doklad chceme použiť.

 • Skladový doklad sa vždy generuje s množstvom rovnajúcim sa rozdielu medzi množstvom v stĺpcoch Skutočný stav a Stav programu.

 • Pre všetky položky, pri ktorých je Skutočný stav menší ako Stav programu, sa vygeneruje jeden Skutočný stav, ktorý obsahuje položky vo výške rovnajúcej sa rozdielu medzi stĺpcami.

 • Pre všetky položky, pri ktorých je stav Skutočný väčší ako stav Program, sa vygeneruje jedna Konta, ktorá bude obsahovať dané položky v sume rovnajúcej sa rozdielu medzi stĺpcami.

Doporučení

 • Pre zásoby je možné vytvoriť špeciálny typ dokladu sklad s príslušným pravidlom účtovania.

 • Samotný systém Flexi nevytvára prepojenie medzi inventárom a jeho dokumentmi. Je však možné vytvoriť automatickú používateľskú väzbu, aby bolo možné v inventárnych väzbách vidieť, aké dokumenty boli z inventúry vygenerované. Príklad vytvorenia väzby nájdete zde.

________________________________________________

Aktualizácia stavov

 • Týmto tlačidlom aktualizujete množstvo skladových položiek v stĺpci Stav programu na základe množstva na skladovej karte k dátumu začiatku inventúry.

________________________________________________

Ďalšie tipy

 • Aby ste mohli vykonať fyzickú kontrolu skladu, môžete vytlačiť Inventúrny zoznam zásob pre danú zásobu prostredníctvom symbolu tlačiarne.

 • Do inventára nie je možné pridávať sady a súpravy, pridávať je možné len jednotlivé položky súprav a súprav.

 • V systéme Flexi nemôžete inventarizovať dátumy šarží a dátumy exspirácie alebo výrobné čísla.

________________________________________________

Skladové zásoby od verzie 2021.5.0 odrážajú požiadavky na výdaj

 • Stav programu v inventúre teraz zodpovedá stavu skladovej karty k dátumu začatia inventúry so započítaním požiadaviek na výdaj, ktoré vznikli v danom období. Nie je preto nevyhnutne potrebné vykonať aktualizáciu požiadaviek na výdaj pred začatím inventúry. V prípade potreby sa pri inventarizácii vyrovnajú požiadavky z aktuálneho obdobia (ako nákupná cena sa použije prvá dostupná nákupná cena: priemerná cena zo skladovej karty, posledná nákupná cena zo skladovej karty alebo nákupná cena z cenníka).

 • Všetky predchádzajúce obdobia je stále potrebné riešiť žiadosti o výdaj. Technicky nie je možné zúčtovať požiadavky na zásoby nahromadené zo skladových kariet z predchádzajúcich období.

FAQ

Did this answer your question?