Skip to main content
Právo na výmaz

GDPR v príkladoch

Petr Pech avatar
Written by Petr Pech
Updated over a week ago

Právo na výmaz je právo, ktoré ukladá prevádzkovateľovi povinnosť vymazať osobné údaje (bez zbytočného odkladu), ak nastane jeden z nasledujúcich dôvodov:

  • Osobné údaje už prevádzkovateľ nepotrebuje - splnili účel, na ktorý boli zhromaždené.

  • Fyzická osoba odvolá súhlas so spracovaním (možno uplatniť za predpokladu, že spracovanie je založené na súhlase a neexistuje iný dôvod na spracovanie).

  • Občan namieta proti spracúvaniu na základe oprávnených záujmov prevádzkovateľa údajov, ako je napríklad vedenie evidencie zamestnancov.

  • Osobné údaje boli spracované nezákonne.

  • Keď nie je daný súhlas rodičov so spracovaním osobných údajov detí.

  • Právna povinnosť uložená právom Únie alebo členským štátom.

Podívajme sa na náš príklad vytvorenia žiadosti s právom na výmaz.
Otvorte register Žiadosti v module GDPR.

- V tomto prípade je dôležité uviesť typ žiadosti Právo na vymazanie.

- Maximálny čas na vyriešenie požiadavky sa môže líšiť, tu je uvedený 1 mesiac.

- Ďalej zadajte subjekt z adresára, ktorý zadal požiadavku, a osobu z vašej spoločnosti, ktorá požiadavku rieši.

  • .

    Dodatočné informácie, ako napríklad Podmienky, Poznámka, Komunikácia a Prílohy, nie sú povinné, ale odporúčame ich uviesť pre prípadné dokazovanie pred orgánom na ochranu osobných údajov.

Did this answer your question?