Skip to main content
Právo na opravu

GDPR v príkladoch

Petr Pech avatar
Written by Petr Pech
Updated over a week ago

Právo na opravu znamená:

V prípade, že má subjekt podozrenie na nesprávnosť svojich uložených osobných údajov (subjektívnej alebo objektívnej povahy), má právo požiadať príslušnú spoločnosť o opravu.

Subjekt má tiež právo (s ohľadom na účel komunikácie) na doplnenie neúplných osobných údajov (napr. poskytnutím dodatočného vyhlásenia).

Prevádzkovateľ by mal tiež zabezpečiť, aby bolo možné podať žiadosť o opravu online (najmä ak sa osobné údaje spracúvajú elektronickými prostriedkami).

Podívajme sa teraz na náš príklad vytvorenia žiadosti s právom na opravu.
Otvorte register Žiadosti v module GDPR.

- V tomto prípade je dôležité uviesť typ požiadavky Právo na opravu.

- Maximálny čas na vyriešenie požiadavky sa môže líšiť, tu je uvedený 1 mesiac.

- Ďalej zadajte subjekt z adresára, ktorý zadal požiadavku, a osobu z vašej spoločnosti, ktorá požiadavku rieši.

Dodatočné informácie, ako napríklad Podmienky, Poznámka, Komunikácia a Prílohy, nie sú povinné, ale odporúčame ich uviesť pre prípadné dokazovanie pred orgánom na ochranu údajov.

Did this answer your question?