Skip to main content
Odstránenie dokumentu

Ako odstrániť dokument alebo jeho položky

Petr Pech avatar
Written by Petr Pech
Updated over a week ago

Odstránenie celého dokumentu

Odstránenie dokumentu je funkcia, ktorú nemožno vrátiť. Tým sa dokument úplne odstráni. Vymazať môžete len dokumenty z aktuálneho roka, ktoré nie sú zamknuté. Vymazať ich môže len osoba s prístupom administrátora.

Po stlačení tlačidla Delete sa najprv zobrazí otázka, či chcete vybraný záznam skutočne odstrániť.

Program následne vykoná kontrolu väzieb a ak zistí, že existuje napríklad väzba medzi faktúrou a bankou/pokladňou, väzba medzi PDS a zálohovou platbou a podobne, nedovolí záznam vymazať - zároveň sa zobrazí dialógové okno s chybovým hlásením.

Ak aj napriek tomu potrebujete vymazať záznam týmto spôsobom, musíte najprv ručne zrušiť vytvorené odkazy.

Iná situácia nastane, ak chcete vymazať doklad, ktorý je síce vo väzbe, ale tieto doklady boli vytvorené súčasne, napr. faktúru, ku ktorej sa viaže skladový doklad (expedícia/príjemka), pretože ste v type dokladu označili, že chcete automaticky vytvárať skladové doklady. V takom prípade budú oba takto prepojené dokumenty vymazané.

Upozornenie
Vymazaním dokladu sa samozrejme vymaže aj číslo dokladu, čím sa preruší číselný rad. Preto pri ďalšom vytvorení nového dokladu z radu dokladov program ponúkne číslo vymazaného dokladu. Môže sa však stať, že dátum dokumentu s nižším číslom je neskorší ako dátum dokumentu s vyšším číslom. Preto je vždy dobré zvážiť, či vymazanie dokumentu vyrieši váš problém.

Odstránenie položiek dokumentu

Tým istým spôsobom môžete vymazať jednotlivé položky dokumentu. Opäť platí pravidlo, že môžete vymazať položky dokumentov aktuálneho roka, ktoré nie sú zamknuté.

Po stlačení tlačidla Delete sa opäť najprv zobrazí otázka, či chcete vybraný záznam skutočne vymazať.

Ak ste v type dokladu uviedli, že chcete automaticky generovať skladové doklady, a z tohto dôvodu vymažete položku dokladu, ktorá je prepojená so skladovým dokladom, okamžite dôjde aj k vymazaniu položky skladového dokladu.

Ak existuje iné prepojenie na dokument (napr. dokument je platený), tlačidlo odstrániť nie je aktívne.

Súvisiace:

Did this answer your question?