Skip to main content
Typy bankových dokladov

Základná predvoľba je pripravená. Toto nastavenie je však potrebné upraviť a doplniť podľa vlastných požiadaviek.

Zuzana Sýkorová avatar
Written by Zuzana Sýkorová
Updated over a week ago

Všeobecné informácie o číselníkoch nájdete v kapitole Nastavenie základných parametrov, časť Dials.

Typ dokumentu má tri funkcie:

  1. Určuje základné vlastnosti dokumentu.

  2. Rozdelenie dokumentov do skupín.

  3. Ušetrí prácu pri vytváraní jednotlivých dokumentov tým, že umožňuje preddefinovať maximálne hodnoty pre typ dokumentu.

Základné predvoľby sú pripravené. Toto nastavenie je však potrebné upraviť a pridať podľa vlastných požiadaviek.
Používa sa pri vystavovaní bankových dokladov.

Zoznam môžete spustiť v "Peniaze" v rámci voľby "Typy dokladov - Typy bankových dokladov".
Na hornej lište tabuľky sa nachádza niekoľko tlačidiel, ktorých význam je popísaný v samostatnej kapitole "Ovládanie programu".

__________________________________________________________________

Hlavný panel

Potvrdením tlačidla "Nový" otvoríte formulár pre nový záznam.

Na hornej lište sa nachádza niekoľko tlačidiel, ktorých význam je opísaný v samostatnej kapitole "Ovládanie programu".

Skratka

Povinné pole, môže obsahovať maximálne 20 znakov. Hodnota musí byť jedinečná medzi záznamami.

Pri vytváraní dokumentu sa vo výberovom type zobrazí hodnota

Na jednoduché rozlíšenie typov dokumentov v zozname sa odporúča zvoliť čo najvýstižnejšiu skratku.

Názov

Povinné pole, môže obsahovať až 255 znakov

Všeobecne predstavuje záznam v prehľadoch, tlačových zostavách alebo zoznamoch na výber, takže záznam by mal byť reprezentovaný jedinečným spôsobom.

Ak ste nastavili cudzie jazyky v úvodných nastaveniach, potom môžete vyplniť pole "Názov" vo vybraných cudzích jazykoch stlačením tlačidla "plus". Tieto jazykové varianty názvu sa tlačia na dokumenty pri tlači v cudzích jazykoch. Stlačením tlačidla "mínus" zatvorte pole s cudzojazyčným názvom.

Objednávka príjmu

Dávkovacia linka

Ručne alebo pomocou šípky posúvania vyberte zo zoznamu riadkov dokumentu. Ak je hodnota vyplnená, pri vytváraní dokladu nebudete vyzvaní na výber riadku dokladu. Zjednodušíte si tak účtovníctvo a vyhnete sa možnosti chyby pri vytváraní dokladu.

Každý typ môže mať svoj vlastný rad dokladov, ale systém umožňuje mať jeden rad dokladov príjem a jeden rad dokladov výdaj pre jednu banku. V takom prípade nemusíte tieto polia vypĺňať, stačí ich vyplniť pre každú položku v zozname bankových účtov. Je to na uvážení používateľa.

Formulár je kvôli prehľadnosti rozdelený na niekoľko kariet:

__________________________________________________________________

Karta fakturácie

Pole na karte "Fakturácia" sú voliteľné, ale ich nastavenie pre daný typ dokladu vám uľahčí prácu pri vytváraní pokladničného dokladu. Najmä vtedy, keď doklad vytvára operátor, ktorý nie je oboznámený s účtovníctvom. Dôkladne zvážte, či vynecháte hodnotu z typu dokumentu. To môže neskôr pridať veľa práce.

Dokument je účtovníctvo

Ak je začiarknuté, vytvorené doklady budú mať vplyv na účtovníctvo. Ak nechcete, aby vytvorené doklady vstupovali do účtovníctva, ponechajte začiarknuté políčko nezačiarknuté.

Hodnotu poľa možno zmeniť len pred vytvorením prvého dokumentu tohto typu, potom je pole určené len na čítanie.

Bank.účet

Ak chcete, aby daný typ bankového dokladu platil len pre konkrétnu banku, vyberte ho tu ručne alebo pomocou lupy.

Typ pohybu

Ak chcete, aby sa daný typ bankového návrhu vzťahoval len na určitý typ pohybu (len Príjem alebo len Výdaj), vyberte ho tu ručne alebo pomocou lupy. V závislosti od typu pohybu, ktorý je tu nastavený, je prístupný aj rad dokladov a príslušné pravidlo účtovania.

Centrum

Ak chcete, aby daný typ bankovej zmenky platil len pre konkrétne stredisko, vyberte ho tu ručne alebo pomocou lupy.

Aktivita

Ak chcete, aby bol daný typ bankového prevodu platný len pre určitú činnosť, vyberte ho tu ručne alebo pomocou lupy.

Riadok kontrolného výkazu DPH

Platitelia DPH. Pole je nepovinné.

Ručne alebo pomocou lupy vyberte z číselníka riadok kontrolného výkazu, pričom sa ponúkajú len riadky zodpovedajúce krajine a typu dokladu. Riadok nastavený pre daný typ dokladu sa prenesie do vytváraného dokladu na záložke Účtovný a riadok DPH v poli Riadok kontrolného výkazu DPH. Podľa riadku uvedeného v položkách dokumentu a v hlavičke dokumentu sa hodnoty načítajú do príslušných riadkov formulára Kontrolná správa.

Pri ukladaní budete upozornení, ak vybraný riadok kontrolného hlásenia nezodpovedá typu pohybu.

Krajina DPH

Pole je prístupné, ak je začiarknuté - Doklad je účtovný doklad.

Hodnota sa automaticky nastaví na stav legislatívy uvedený v nastaveniach spoločnosti. Môžete vybrať iný štát zo zoznamu štátov, ak ste v tomto štáte registrovaný pre DPH. Hodnota tohto poľa sa použije na zaradenie vytvoreného dokladu do evidencie DPH.

Ostatné polia sú k dispozícii len vtedy, ak ste označili Dokument je účtovný.

Predpis na príjem [Dal], na výdaj [MD]

Uľahčuje zaúčtovanie bankových dokladov. Ručne alebo pomocou šípky posúvania vyberte opačný účet z predpisu účtovania. Bankový účet sa nastaví automaticky, ak ho máte vyplnený v zozname bankových účtov na karte "Fakturácia".

__________________________________________________________________

Tlačová karta


Vyplnenie tejto karty nie je povinné. Jeho vyplnenie vám výrazne uľahčí prácu pri tlači dokumentov každého typu. Takto môžete nastaviť aj ďalšie tlačové výstupy, napr. sprievodcu, zoznam bankových dokladov atď.
Tlačidlom "Pridať" otvoríte formulár pre nový záznam.

Kópia

Vyplňte, koľkokrát chcete dokument vytlačiť.

Pri tlači bankových dokumentov nemáte veľa možností. Pomocou šípky posúvania vyberte položku "Dokument"

Zpráva

Pomocou rolovacej šípky vyberte zostavu, ktorú by ste vybrali z možností pri výbere tlače z hornej lišty zoznamu bankových výpisov pod tlačidlom tlačiarne. Tu zvolená tlač sa použije pri tlači (alebo náhľade) priamo z formulára dokumentu. Ak uložíte dokument a chcete ho vytlačiť z tabuľky dokumentov, musíte požadované dokumenty vybrať ručne.

Zhrnuté, rozšírené

Ak je možné niektoré tlačové zostavy vytlačiť v rozšírenej alebo sumárnej forme, môžete tieto polia zaškrtnúť tu. Ak táto možnosť nie je k dispozícii, polia sú sivé - nedostupné.

Automatická tlač pri vytvorení nového dokumentu

Ak začiarknete možnosť Automaticky tlačiť pri vytvorení nového dokumentu v dolnej časti zoznamu dokumentov na tlač, vybrané dokumenty sa automaticky vytlačia pri uložení dokumentu bez toho, aby ste museli ručne vybrať tlačidlo tlačiarne. Program sa len opýta, či chcete práve vytvorený dokument vytlačiť.

Po potvrdení sa vybraný dokument vytlačí na primárnu tlačiareň.
Ak nechcete, aby sa program stále pýtal, začiarknite možnosť - Nabudúce sa nepýtať. Toto zaškrtnutie bude platné až do ukončenia programu.

__________________________________________________________________

Taktika textu dokumentu

Vyplnenie tejto karty je nepovinné.

Opis dokumentu

Tu vyplnený text sa prenesie do bankových dokladov tohto typu v poli "Popis" v ľavom hornom paneli a potom do tabuľky dokladu.

__________________________________________________________________

Záložka Texty

Karta "Texty" obsahuje všetky číselníky, všetky zoznamy. Existujú dve polia, do ktorých môžete vyplniť údaje podľa svojich potrieb. Ich vyplnenie nie je povinné.

Opis

Môžete uviesť podrobnejší opis.

Poznámka

Poznámka sa používa na upozornenie operátora na zvláštnosť záznamu alebo na čo by si mali dať ostatní používatelia pozor pri "manipulácii" so záznamom.

__________________________________________________________________

Správa karty

Záložka Administrácia obsahuje údaj o platnosti a tiež viditeľnosti daného záznamu v číselníku v účtovných obdobiach. Platnosť záznamu sa označuje rozsahom účtovných období. V rozsahu zadaných účtovných období je záznam platný, v ostatných obdobiach je záznam neplatný a v číselníku (zozname) sa vôbec neobjaví. Obmedzením platnosti zabezpečíte, že pri bežnom používaní kódovníka sa v ňom nebudú zobrazovať záznamy, ktoré sa už nepoužívajú.

Na rozdiel od časovej platnosti záznamov nie je možné vybrať rozsah účtovných období, ktorý ani čiastočne nezodpovedá aktívnemu účtovnému obdobiu.

Vzhľadom na to, že platnosť záznamu súvisí s účtovnými obdobiami, možno ho použiť pre fiškálne účtovné obdobia.

platné od

Vyberte obdobie účinnosti záznamu pomocou rozbaľovacej šípky zo zoznamu účtovných období.

platné do

Vyberte obdobie platnosti záznamu pomocou rozbaľovacej šípky zo zoznamu účtovných období.

Ak chcete, aby záznam platil neobmedzene, nechajte polia platné od a platné do prázdne (ak chcete odstrániť už vybranú hodnotu, stlačte kláves Del). Záznam sa potom bude dať použiť vo všetkých účtovných obdobiach. Jedno z polí je možné ponechať bez zvolenej hodnoty a neobmedziť tak začiatok alebo koniec platnosti záznamu.

Ak v poliach platné od a platné do vyberiete rovnaké účtovné obdobie, záznam sa môže použiť len v tomto účtovnom období (pozri účtovné obdobie v záhlaví bočnej navigácie).

Objednávanie položiek na tlač

Na vytlačenom dokumente sú položky dokumentu uvedené v poradí, v akom boli do dokumentu pridané. Ak chcete na vytlačenom dokumente uviesť položky v inom poradí, môžete ich vybrať pomocou šípky na posúvanie:

  • Zoradené podľa hodnoty poľa Order, vzostupne

  • Podľa názvu - zoradené podľa hodnoty poľa Názov, vzostupne, položky bez názvu na konci

  • Podľa kódu - zoradené podľa hodnoty poľa Kód, vzostupne, položky bez kódu na konci

Primárny typ dokumentu

Označí upravovaný typ dokumentu ako primárny. Takto zvolený primárny typ dokladu sa vyberie pri vytváraní nového pokladničného alebo bankového dokladu, ak je pre príslušné doklady v nastaveniach firmy na záložke Moduly, záložka Peniaze zvolená hodnota Primárny. Tento spôsob špecifikácie je obzvlášť užitočný pri vystavovaní najmä jedného typu dokumentu.

__________________________________________________________________

Súvisiace

Did this answer your question?