Skip to main content
Meny

Počet všetkých mien. Hlavné využitie je pri obchodovaní so zahraničnými partnermi.

Zuzana Sýkorová avatar
Written by Zuzana Sýkorová
Updated over a week ago

Meny

Všeobecné informácie o číselníkoch nájdete v kapitole Číselníky.

Toto je štandardný číselník so zoznamom mien. Vyplní sa v čase inštalácie. Jeho hlavné využitie je pri obchodovaní so zahraničnými partnermi. Tento číselník sa používa v dokumentoch v časti "Mena". Pri vystavovaní dokladu sa táto položka automaticky vyplní menou, ktorú ste zvolili pri zakladaní spoločnosti. Ak potrebujete vytvoriť dokument v cudzej mene, môžete túto menu zmeniť.

Seznam môžete spustiť v ponuke "Nástroje" v rámci možnosti "Denníky -> Meny".

Na hornej lište tabuľky sa nachádza niekoľko tlačidiel, ktorých význam je opísaný v samostatnej kapitole "Ovládanie programu"

.

__________________________________________________________________

Hlavný panel

Stlačením tlačidla "Nový" alebo klávesovej skratky Alt+N otvoríte formulár pre nový záznam.

Na hornej lište formulára sa nachádza niekoľko tlačidiel, ktorých význam je opísaný v samostatnej kapitole "Ovládanie programu"

 • Zkratka:Povinné pole, môže obsahovať maximálne 20 znakov. Hodnota musí byť medzi záznamami jedinečná. Zkratka meny použitej v kurzovom lístku.

 • Symbol: Ak mena používa určitý symbol, napr. symbol € pre euro. Je to voliteľné.

 • .

  Názov: Povinné pole, môže obsahovať maximálne 255 znakov. Všeobecne reprezentuje záznam v zostavách, tlačových zostavách alebo výberových zoznamoch, takže záznam by mal byť jednoznačne reprezentovaný. Ak ste nastavili cudzie jazyky v úvodných nastaveniach, po stlačení tlačidla

môžete vyplniť pole "Názov" vo vybraných cudzích jazykoch. Tieto jazykové varianty názvu sa tlačia na dokumenty pri tlači v cudzích jazykoch. Stlačte tlačidlo

zatvorenie polí pre názov v cudzích jazykoch.

 • Mena: Toto je hodnota, ktorá sa preberá z menovej ponuky. Vo väčšine prípadov je nastavená na hodnotu 1, čo znamená, že výmenný kurz je nastavený na jednu jednotku cudzej meny.

 • Metóda sťahovania sadzieb: Toto pole súvisí s predvolenými nastaveniami spoločnosti, kde určíte metódu aktualizácie. Spôsob sťahovania kurzov môžete pre každú menu nastaviť inak. Používanie

môžete si vybrať jednu z ponúkaných možností:

 • Sťahovanie - kurz meny sa automaticky nestiahne.

 • Denný - kurz meny sa bude preberať denne podľa pôvodného nastavenia - z aktuálneho dňa alebo z predchádzajúceho dňa.

 • Mesačne - kurz danej meny sa bude sťahovať mesačne podľa pôvodného nastavenia - k 1. kalendárnemu dňu alebo k 1. pracovnému dňu v mesiaci.

 • Každoročne - výmenný kurz meny bude stiahnutý každoročne podľa pôvodného nastavenia - k 1. kalendárnemu dňu alebo k 1. pracovnému dňu v roku.

Podľa tohto nastavenia sa pri každom spustení FlexiBee aktualizujú kurzy, t. j. uložia sa pre každú menu do samostatnej záložky "Kurzy" a zároveň do samostatného číselníka Kurzy. Ak zakúpite doklad v cudzej mene pred stiahnutím aktuálnych kurzov do číselníka, program vyhľadá kurzy devízového trhu a vyberie príslušný kurz.

__________________________________________________________________

Záložka Sadzby

Ke každej mene je možné priradiť aktuálny aj predtým platný výmenný kurz. Táto karta je úzko prepojená so samostatným číselníkom "Sadzby". Ak sem pridáte kurz, zobrazí sa zároveň v číselníku "Kurzy" a naopak.

Na hornej lište tabuľky sa nachádza niekoľko tlačidiel, ktorých význam je popísaný v samostatnej kapitole "Ovládanie programu."

__________________________________________________________________

Kurzy - nový záznam

Potvrdením tlačidla otvoríte formulár na pridanie nového kurzu.

Na hornej lište formulára sa nachádza niekoľko tlačidiel, ktorých význam je popísaný v samostatnej kapitole "Ovládanie programu"

 • Dátum: Dátum, ku ktorému ste nastavili kurz. Vyplňte ho pomocou tlačidla

alebo ručne. Ponúka sa aktuálny dátum.

 • Kurz:Aktuálny kurz k uvedenému dátumu. Ak vediete účty napr. v českej mene, za týmto poľom nasleduje "CZK"

 • Kvantita: Toto je hodnota, ktorá sa preberá z kurzového lístka. Vo väčšine prípadov sa udáva ako 1, čo znamená, že výmenný kurz je stanovený na jednu menovú jednotku. Zároveň sa za pole pridá skratka vybranej meny, takže hneď vidíte, že napríklad 25,00 CZK = 1 euro

__________________________________________________________________

Záložka Texty

Karta "Texty" obsahuje všetky číselníky, všetky zoznamy. Existujú dve polia, do ktorých môžete vyplniť údaje podľa svojich potrieb. Ich vyplnenie nie je povinné.

 • Opis: Môžete uviesť podrobnejší opis.

 • Poznámka: Poznámka sa používa na upozornenie operátora na zvláštnosť záznamu alebo na čo by si mali dať ostatní používatelia pozor pri "manipulácii" so záznamom.

__________________________________________________________________

Správa karty

Záložka "Správa" obsahuje údaj o časovej platnosti a tiež viditeľnosti daného záznamu v číselníku (zozname). Platnosť záznamu je daná rozsahom kalendárnych rokov. V rozsahu zadaných rokov je záznam platný, v ostatných rokoch je záznam neplatný a záznam sa v číselníku vôbec nezobrazí. Obmedzením platnosti zabezpečíte, aby používateľ nebol zdržovaný pri bežnom používaní kódovníka prezeraním záznamov, ktoré sa už nepoužívajú.

Keďže dátum skončenia platnosti je založený na kalendárnych rokoch, nezodpovedá fiškálnym účtovným obdobiam.

 • Účinnosť od:Kalendárny rok začiatku záznamu.

 • platné do: Kalendárny rok od skončenia platnosti záznamu.

Ak požadujete neobmedzenú platnosť záznamu, nemeňte predvolenú hodnotu "0" v poli Platnosť od a hodnotu "9999" v poli Platnosť do. Záznam bude potom použiteľný vo všetkých kalendárnych rokoch a v zozname sa objaví v každom kalendárnom roku.

Ak vyplníte polia Platí od a Platí do hodnotou "2016", záznam bude použiteľný len v roku 2016, t. j. bude viditeľný v zozname len v tomto roku (pozri účtovné obdobie bočné navigačné záhlavie)

__________________________________________________________________

Súvisiace

Did this answer your question?