Skip to main content
Parametre spoločnosti

Nastavenia spoločnosti

Zuzana Sýkorová avatar
Written by Zuzana Sýkorová
Updated over a week ago

Najprv je potrebné vyplniť základné nastavenia spoločnosti - názov, adresu sídla, poštovú adresu (v prípade, že sa adresa sídla nezhoduje s doručovacou adresou), fakturačnú adresu (v prípade, že sa adresa sídla nezhoduje s doručovacou adresou) a ďalšie kontaktné údaje (telefón, mobil, fax, e-mail, webová stránka), spisovú značku, meno a postavenie oprávnenej osoby, kód a meno zástupcu.

Tu nastavíte, či je spoločnosť platcom DPH, v ktorých jazykoch má s vami program komunikovať. Nastavíte dvojitú menu, údaje pre priznanie k DPH - daňový úrad a prevažujúcu činnosť, spôsob dennej alebo ročnej aktualizácie prevodných kurzov cudzích mien a parametre pre použitie čítačky čiarových kódov (EAN). Je možné pripojiť logo spoločnosti a podpis a pečiatku - informácie, ktoré sa tlačia na dokumenty.

Nastavenia určujú aj chovanie programu v jednotlivých moduloch - napr. akú metódu chcete použiť na oceňovanie zásob, či potrebujete povoliť záporný stav zásob, či chcete automaticky vytvoriť rezerváciu pri objednávaní tovaru, či chcete povoliť rezerváciu aj do mínusu. Pre používateľov modulu "Zamestnanci" je dôležitá karta, na ktorej sa nastavuje množstvo dôležitých údajov pre výpočet miezd a povinného poistenia.

Ak požadujete sledovanie histórie vykonaných zmien pri odosielaní príspevkov, v nastaveniach aktivujte protokol zmien.

Dialógové okno "Nastavenia" je k dispozícii pri zakladaní novej spoločnosti, ale aj v už založenej spoločnosti, takže je možné pridávať, aktualizovať a opravovať údaje.

Z uvedeného dôvodu sa dialógové okno "Nastavenia" môže zobraziť niekoľkými spôsobmi:

  • pri prvom spustení aplikácie, kde sa postupne dostanete cez dialógové okno "Prihlásenie firmy" do dialógového okna "Výber firmy". Potvrdením akcie "Vytvoriť novú spoločnosť" sa spustí dialógové okno "Vytvoriť novú spoločnosť", v ktorom sa potvrdením tlačidla "Vytvoriť spoločnosť", vyplnením názvu spoločnosti, jeho potvrdením a stlačením tlačidla "Vyplniť nastavenia spoločnosti" spustí toto dialógové okno. Takto nastavíte údaje pre novovytvorenú spoločnosť, a ak ich potrebujete doplniť alebo opraviť, vyberte jednu z posledných dvoch uvedených možností.

  • pri ďalšom spustení aplikácie, keď v dialógovom okne "Výber firmy" vyberiete akciu "Vytvoriť novú firmu", sa spustí "Vytvoriť novú spoločnosť", kde potvrdením tlačidla "Vytvoriť spoločnosť", vyplnením názvu spoločnosti, jeho potvrdením a stlačením tlačidla "Vyplniť nastavenia spoločnosti" sa spustí tento dialóg. Takto nastavíte údaje pre novovytvorenú spoločnosť, a ak ich potrebujete doplniť alebo opraviť, vyberte jednu z posledných dvoch uvedených možností.

  • Pri spustení aplikácie v ponuke Firma sa potvrdením možnosti "Vytvoriť novú firmu" spustí "Vytvoriť novú spoločnosť", kde potvrdením tlačidla "Vytvoriť spoločnosť", vyplnením názvu spoločnosti, jeho potvrdením a stlačením tlačidla "Vyplniť nastavenia spoločnosti" sa spustí toto dialógové okno. Takto nastavíte údaje pre novovytvorenú spoločnosť, a ak ich potrebujete doplniť alebo opraviť, vyberte jednu z posledných dvoch uvedených možností.

  • Pri spustení aplikácie v ponuke "Firma" sa potvrdením možnosti "Nastavenia" spustí toto dialógové okno.

  • Najrýchlejší spôsob - keď je aplikácia spustená, kliknite na názov spoločnosti v hornej navigácii a spustite toto dialógové okno.

Účtovné obdobie: V tomto dialógovom okne môžete tiež meniť a vytvárať účtovné obdobia. Týmto sa však zaoberá samostatná kapitola.

Nastavenia platné od dátumu: Pri založení spoločnosti sa vytvorí takzvané "prvé nastavenie".

  • Ak vyplníte údaje alebo ich zmeníte na kartách nižšie, potvrdením tlačidla sa zobrazí dialógové okno Vytvoriť/aktualizovať nastavenia. O jeho význame sa dočítate v samostatnej kapitole.

  • Ak sa dialógové okno po potvrdení tlačidla nezobrazí, neboli vykonané žiadne zmeny nastavení.

  • Ak potvrdíte tlačidlo "Zrušiť", zrušíte všetky údaje, ktoré ste vyplnili v tomto dialógovom okne po jeho otvorení.

Dialógové okno "Nastavenia" je zároveň prvým krokom v "Sprievodcovi nastavením spoločnosti". Ukončí sa rovnakým spôsobom - v rovnakých záložkách, s tým rozdielom, že ak tento dialóg potvrdíte samostatne kliknutím na tlačidlo , neprejdete na ďalšiu možnosť Sprievodcu, ale dialóg uložíte.

Did this answer your question?