Skip to main content
Firma - ponuka

Horná lišta menu desktopovej aplikácie - Firma

Lenka Haringerová avatar
Written by Lenka Haringerová
Updated over a week ago

Systém Flexi je kompletný ekonomický systém, ktorý umožňuje evidovať účtovníctvo, fakturáciu, sklady, výrobu, mzdy a mnoho ďalšieho. K údajom môžete pristupovať odkiaľkoľvek z počítača, notebooku, tabletu iPad alebo mobilných telefónov iPhone a Android. Pri použití cloudovej metódy sú údaje bezpečne uložené na serveri, takže sa nemusíte obávať krádeže údajov. Systém plne podporuje všetky operačné systémy, ktoré možno ľubovoľne kombinovať.

Pri začatí práce s Flexi venujte pozornosť počiatočnému nastaveniu modulov, pretože sú navzájom silne prepojené a ovplyvňujú sa. Pri prvotnom založení spoločnosti je možné zaregistrovať len základné údaje (názov spoločnosti, štát spoločnosti, typ organizácie, špecifikácia účtovného obdobia - kalendárny alebo účtovný rok). Všetky ostatné údaje môžete vyplniť už v module Firma.


Spoločenská ponuka

Obsahuje formuláre týkajúce sa základných informácií o vašej spoločnosti. Tomuto modulu je potrebné venovať osobitnú pozornosť, najmä pri počiatočnej práci s Flexi, pretože v ňom nastavujete svoju spoločnosť - jej adresu, typ organizácie, činnosť, menu, nastavenia jednotlivých modulov, sadzby atď. Prievodca nastavením spoločnosti vás nasmeruje na všetky dôležité počiatočné nastavenia o vašej spoločnosti; zadané informácie môžete upravovať a pridávať aj neskôr po nastavení spoločnosti vo formulári Nastavenia.

Vpravo hore sa nachádza tlačidlo Účtovné obdobie. Obsahuje všetky účtovné obdobia, ktoré ste v systéme zaznamenali prostredníctvom ponuky Firma - Zmena alebo pridanie účtovného obdobia, napr. 01.01.2016 - 31.12.2016, 01.01.2015 - 31.12.2015.

Založte novú spoločnosť

Spoločnosť - Založenie novej spoločnosti

Tento formulár slúži na nastavenie vašej ďalšej spoločnosti v systéme Flexi. Je implementovaný do viacstranového sprievodcu, v ktorom sa pohybujete pomocou tlačidiel Predchádzajúci a Ďalší.
Najprv sa otvorí otázka - Pokračovať, aby ste zatvorili všetky formuláre a pripojili sa k existujúcej spoločnosti. Chcete pokračovať? Ak chcete založiť novú spoločnosť, kliknite na Ano. Tým sa otvorí Průvodca založením novej spoločnosti.

Potvrdením "Nie" môžete pokračovať v práci s existujúcou firmou, potvrdením "Áno" sa spustí vytváranie novej firmy, ktoré je podrobne popísané v časti "Začíname prvýkrát" pod názvom "Založenie novej firmy"

.

Výber spoločnosti

Výber spoločnosti

Tento formulár slúži na výber požadovanej spoločnosti v prípade, že máte vo Flexi zaregistrovaných viac ako jednu spoločnosť.
Na otázku - Naozaj chcete odhlásiť spoločnosť? Ak chcete vybrať inú spoločnosť, kliknite na hodnotu "Áno". V novootvorenom okne v tabuľke Soznam spoločností vyberte spoločnosť, do ktorej sa chcete prihlásiť. Výber potvrďte tlačidlom Vybrať spoločnosť.

Potvrdením "Nie" môžete pokračovať v práci s existujúcou firmou, potvrdením "Áno" sa spustí dialógové okno "Výber firmy". Ďalej budete postupovať podľa popisu v kapitole "Začíname prvýkrát" pod názvom "Výber firmy"

Prievodca nastavením spoločnosti

Spoločnosť - Sprievodca nastavením spoločnosti

Tento sprievodca vás prevedie základným nastavením vašej firmy. Umožní vám zaregistrovať všetky položky potrebné na plnohodnotnú prácu so systémom Flexi. Jednotlivé položky nemusíte nastavovať hneď prostredníctvom sprievodcu, ale môžete ich vyplniť aj prostredníctvom modulov a formulárov v ňom.

Nastavenia

Firma - Nastavenia

Používa sa na vyplnenie základných informácií o spoločnosti - kontaktné údaje, názov súboru, či je spoločnosť registrovaná ako platca DPH, jazyk, mena, správanie programu v jednotlivých moduloch, nastavenie výmenných kurzov, možnosť pripojiť logo spoločnosti a mnoho ďalšieho.
Formulár sa skladá z jednotlivých kariet: Firma, Pokročilé, Legislatíva, Moduly, Automatické operácie a Ostatné. Nad kartami sa nachádza rozbaľovací zoznam Nastavenia platné od dátumu. Predvolená hodnota je prvé nastavenie, t. j. od začiatku používania systému Flexi. Ďalšie platné hodnoty nastavení vychádzajú zo zmien vykonaných vo formulári Nastavenia. Preto ak zmeníte hodnotu v poli, napr. adresu spoločnosti alebo kurzové rozdiely, pridá sa ďalšia hodnota, pomenovaná podľa dátumu, od ktorého je platná, napr. 30. september 2013.
Po vykonaní zmeny budete vyzvaní na zadanie údajov v tabuľke Vytvoriť/aktualizovať nastavenia.

Napokon budete postupovať tak, ako je popísané v časti "Začíname po prvýkrát" v časti "Vytvorenie novej spoločnosti"=> "Sprievodca nastavením spoločnosti - Nastavenie spoločnosti"

Zmena alebo pridanie účtovného obdobia

Spoločnosť - Zmena alebo pridanie účtovného obdobia

Formulár umožňuje prepnúť na iné účtovné obdobie - predchádzajúce alebo nasledujúce účtovné obdobie. Umožňuje tiež vytvoriť nové účtovné obdobie v ponuke Správa účtovných období.

Zobrazený rok vám umožňuje zistiť, v akom účtovnom období sa nachádzate. Neznamená to však, že všetky dokumenty, ktoré získate, sa automaticky zaúčtujú do tohto obdobia. To závisí od dátumu vydania. Podľa tohto roku je nastavené prvé okno na lište filtra, za ktorým nasledujú tabuľky primárnych dokladov (pokladničné doklady, banking, stock, faktúry a issued).

Pre prepnutie na iné účtovné obdobie použite tlačidlo rozbaľovacieho zoznamu.

Po kliknutí na tlačidlo "Spravovať účtovné obdobia" môžete prepnúť na existujúce účtovné obdobie pre jeho úpravu alebo vytvorenie nového účtovného obdobia.

Výber uložte tlačidlom "OK" alebo ho zrušte tlačidlom "Zrušiť" pre návrat k pôvodným nastaveniam.
Kliknutím na rok v záhlaví bočnej navigácie spustíte rovnaké dialógové okno.

Záverečné obdobia
Spoločnosť - Záverečné obdobia

Potrebujete modul alebo formulár zneprístupniť používateľom? Ak áno, použite na tento účel formulár Lock Periods. Môžete tiež nastaviť, kedy má byť modul uzamknutý.

  • Môžete vykonávať zmeny uzamknutého obdobia pre obchodné dokumenty.

Úloha spoločnosti

Spoločnosť - záložné kópie spoločnosti

Tento formulár sa používa na manuálne zálohovanie vašej spoločnosti. Môže sa to uskutočniť na základe prístupových práv jednotlivých používateľov. Pri odhlásení zo systému sa zobrazí aj výzva na zálohovanie spoločnosti.

Poznámka: Ak chcete zálohovať viacero spoločností, môžete použiť automatizované zálohovanie.

Ukončenie aplikácie

Spoločnosť - žiadosť o odchod

Tento formulár umožňuje odhlásenie používateľa zo systému a pred ukončením sa vždy pýta, či chcete vykonať zálohovanie.
Ďalším spôsobom ukončenia programu je stlačenie "krížika" v pravom hornom rohu. V oboch prípadoch sa vás opýtame:

  • Ano - vykoná sa zálohovanie (pozri predchádzajúci odsek "Zálohovanie spoločnosti") a program sa ukončí

  • Nie - program sa ukončí bez vykonania zálohy

  • Zrušiť - zrušte túto možnosť a vrátite sa do programu, aby ste pokračovali v účtovaní otvorenej spoločnosti

Did this answer your question?