Skip to main content
Zoznam položiek dokumentu

Kde nájdeme zoznam položiek dokumentu

Lenka Haringerová avatar
Written by Lenka Haringerová
Updated over a week ago

Soznam položiek dokumentu

Predaj - súhrny položiek dokumentov

Jedná sa o súpis všetkých položiek v danom dokumente. Z týchto položiek je možné získať prístup k zoznamu vydaných dokladov. Ich jednotlivé popisy nájdete v nápovede príslušných dokumentov.

Vydané položky faktúry

Predaj - Prehľady položiek dokladov - Položky faktúr vydaných

Prijaté položky dopytu

Predaj - Prehľady položiek dokladov - položky prijatých pohľadávok

Vyhlásenia vydané

Predaj - Súhrny položiek dokladov - Položky vystavenej ponuky

Objednávka prijatých položiek

Predaj - Sumarizácia položiek dokladu - položky prijatých objednávok

Nákup, predaj a pohyb zásob

Predaj - Sumarizácia položiek dokladu - nákup, predaj a pohyb zásob

Did this answer your question?