Skip to main content
Nákup - navigácia

Navigačné menu modulu Nákup

Ota Rádl avatar
Written by Ota Rádl
Updated over a week ago

Modul slúži na evidenciu všetkých potrebných údajov pre nákup tovaru, materiálu a služieb. Tu sa evidujú faktúry prijaté, objednávky vystavené, dotazníky vystavené, ceny prijaté, nákupy pre objednávky. ABRA Flexi podporuje používanie čiarových kódov. Faktúry možno vystaviť aj v cudzej mene a možno ich posielať e-mailom.

Modul obsahuje všetky zoznamy potrebné na prehľadnú správu všetkých dokumentov týkajúcich sa dodávateľa. Pomocou typov dokladov a pravidiel účtovania sa nastaví predkontácia pre každú skupinu prijatých faktúr, čo následne uľahčí účtovanie.

Modul veľmi jednoducho a prehľadne spracováva zálohové faktúry aj zálohové daňové doklady. Na konci účtovného obdobia program vyrovná kurzové rozdiely a vygeneruje interné účtovné doklady.


Ke všetkým dokumentom môžete pripojiť štítky s ďalšími pre vás dôležitými informáciami.
Modul umožňuje vybrať a vytlačiť rôzne zostavy, obálky podľa zadaných podmienok.

V prípade skladovej evidencie je predpokladom správneho používania vyplnenie potrebných číselníkov v module "Tovar".

ABRA Flexi podporuje export údajov do programu Microsoft Excel (XLS) alebo do textového súboru XML. Môžete ich tiež importovať z textového súboru XML.

Bočná navigácia

+Přijmout novou fakturu

Potvrdením tejto voľby sa na pracovnej ploche otvorí prázdna karta Prijatá faktúra, ktorú môžete použiť na vystavenie prijatej faktúry - za materiál, za službu, zálohovej faktúry, zálohového daňového dokladu. Najskôr je potrebné vyplniť pole "Typ faktúry", od ktorého závisí interné číslo aj kód účtovania.Ak faktúra obsahuje skladové položky, program automaticky generuje príjemky. Ak v skladovej evidencii používate kódy EAN, môžete pomocou čítačky kódov jednoducho nakupovať tovar priamo do skladu.Použite tlačidlo

Služby, zálohu a preddavok na daň môžete odpočítať v prijatej faktúre a v prípade platby v hotovosti môžete ihneď vystaviť výdavkový pokladničný doklad. Vzájomné prepojenie týchto dokladov a prípadne aj skladových dokladov môžete sledovať prostredníctvom tlačidla Väzby.

+Vydanie novej objednávky

Potvrdením tejto možnosti otvoríte na pracovnej ploche prázdnu kartu Vydaná objednávka, ktorú použijete na vystavenie vydanej objednávky. Najskôr je potrebné vyplniť pole "Typ dokladu", od ktorého závisí interné číslo.Ak v skladovej evidencii používate kódy EAN, môžete pomocou čítačky kódov jednoducho vystaviť cenníkovú objednávku.Pomocou tlačidla Služby môžete vystaviť ďalšiu objednávku inému dodávateľovi, vystaviť prijatú faktúru, prijatú faktúru k vystavenej objednávke. Ako sú tieto dokumenty navzájom prepojené, si môžete pozrieť pomocou tlačidla Väzby.

Prijaté faktúry

Toto je zoznam všetkých prijatých faktúr so všetkými údajmi, ktoré sa týkajú prijatej faktúry. Tu môžete pridať prijatú faktúru alebo aktualizovať, vymazať, zrušiť, vytlačiť existujúcu faktúru.Prijatá faktúra, ktorá bola vytvorená z vydanej objednávky, je tiež uložená v tomto zozname. Pomocou tlačidla Služby vo vystavenej faktúre môžete odpočítať zaplatenú zálohu a zálohový daňový doklad. V prípade platby v hotovosti je možné ihneď vystaviť pokladničný doklad. Túto možnosť použite na "podpísanie" faktúry, ak sa pred vytvorením platobného príkazu vyžaduje podpis prijatej faktúry. V prípade nadobudnutia majetku môžete otvoriť kartu majetku a okamžite ju vyplniť. Vzájomné prepojenie všetkých súvisiacich dokumentov môžete sledovať pomocou tlačidla Prepojenia.

Pri spracovaní faktúry jednotlivými funkciami modulu sa mení jej stav. Samotná úhrada faktúry sa realizuje bankou alebo pokladničnými dokladmi, ktoré sú spárované s faktúrou. V závislosti od výšky uskutočnenej úhrady sa faktúra prevedie do stavu "ULOŽENÉ" alebo "ČASTOU ULOŽENÉ".Ak sú všetky "účtovné" údaje - predkontácia a stredisko - prednastavené, doklad sa zaúčtuje ihneď po vytvorení faktúry, pole "zaúčtované" je nastavené na zaškrtnuté. Ak niektorý z nich chýba, pole "vyslaný" zostane nezačiarknuté, čo znamená NIE.

Ďalšou dôležitou funkciou je pevné prepojenie účtovania medzi súvisiacimi dokladmi (úhrady, zálohy a zálohové daňové doklady). Akonáhle zmeníte účet dodávateľa (napr. vyberiete inú "analytiku"), program túto zmenu premietne do uhrádzaného dokladu na strane MD a naopak.Faktúry vrátane zaúčtovania si môžete kedykoľvek prezerať a tlačiť, pričom si môžete vytlačiť prehľad dokladov podľa mnohých voliteľných kritérií, ktoré si môžete vopred pripraviť.V tejto možnosti môžete pomocou dvoch tlačidiel so šípkami exportovať údaje do programu Microsoft Excel (XLS) alebo do textového súboru XML. Môžete tiež importovať z textového súboru XML.

Poradenstvo pri vyplácaní

Potvrdením tejto voľby sa dostanete do zoznamu vytvorených príkazov na úhradu, ktoré môžete upravovať, vymazávať a samozrejme vytvárať, tlačiť a triediť podľa mnohých voliteľných kritérií.

Pri vytváraní príkazu na úhradu vyberáte z jednotlivých dokladov, ktoré nemajú v stĺpci "Stav úhrady" uvedené "Zaplatené". V prípade, že ste nastavili, že pred vytvorením avíza o úhrade sa vyžaduje podpis prijatej faktúry, musí byť táto podmienka splnená, aby sa tu faktúra ponúkla. Vytvorené príkazy môžete vytlačiť alebo ich elektronicky odoslať do väčšiny bankových inštitúcií.

V tejto možnosti môžete exportovať údaje do formátu Microsoft Excel (XLS).

Vydané objednávky

Toto je zoznam všetkých vydaných objednávok so všetkými údajmi potrebnými na vydanie objednávky. Tu môžete pridať vydanú objednávku alebo aktualizovať, vymazať, zrušiť, vytlačiť existujúcu objednávku. Objednávku môžete poslať aj e-mailom vo formáte PDF.Objednávku vytvoríte z vydaného dopytu, prijatej ponuky alebo z prijatú faktúru, príjemku alebo inú vystavenú objednávku na iného dodávateľa je možné vystaviť pomocou tlačidla Služby. Pomocou tlačidla

si môžete pozrieť, ako sú tieto dokumenty navzájom prepojené.

Väzby. Pomocou štandardného globálneho filtrovania sa vytvárajú zostavy.V tejto možnosti môžete pomocou dvoch tlačidiel so šípkami exportovať údaje do programu Microsoft Excel (XLS) alebo do textového súboru XML. Môžete tiež importovať z textového súboru XML.

Dodávatelia

Potvrdením tejto možnosti sa zobrazí časť obchodných partnerov, ktorí sú zahrnutí v module Obchodní partneri, ktorí majú v položke "Typ vzťahu" vybranú možnosť "Dodávateľ" alebo "Nákup./Dodávateľ". Ich dostupnosť v tomto module má umožniť väčšiu flexibilitu pre časť obchodných partnerov, ktorí tento modul používajú na rýchlejšiu aktualizáciu dodávateľov, ich kontaktov, udalostí, bankových spojení, rezervácií atď.

Pracovný priestor - hlavný

Podrobný popis niektorých možností ("Prijaté faktúry", "Objednávky" a "Vydané objednávky") v tomto pracovnom priestore modulu je totožný s popisom možností v navigácii stránky. O týchto možnostiach si môžete prečítať viac.

Podrobnejšie informácie o obsahu týchto polí nájdete v nápovede systému ABRA Flexi v časti Nákup:

Přehledy položek dokladů

Tieto sú vlastne zoznamy všetkých položiek, ktoré sú vytvorené v module "Nákup". Položky, ktoré sú tu prístupné, sa ďalej delia podľa typu dokumentu na:

Podľa zadaných kritérií možno jednotlivé položky prezerať, triediť a vyhľadávať. Pomocou tlačidla Väzby môžete zobraziť odkazy na iné dokumenty. Položky sa tu nedajú opraviť. Na vytvorenie zostáv položiek použite štandardné globálne filtrovanie.

V tejto možnosti môžete exportovať údaje do formátu Microsoft Excel (XLS).

Vydané žiadosti

Toto je zoznam všetkých vydaných dopytov so všetkými údajmi, ktoré sú potrebné pri dopytovaní dodávateľa. Tu môžete pridať vydanú požiadavku alebo aktualizovať, vymazať, zrušiť, vytlačiť existujúcu požiadavku. Môže byť tiež odoslaná e-mailom vo formáte PDF.V tomto zozname je uložená aj vystavená cenová ponuka, ktorá bola vytvorená z prijatej objednávky. Pomocou tlačidla Služby môžete vystaviť akceptovanú ponuku, vydanú objednávku alebo vystaviť dopyt inému dodávateľovi. Pomocou tlačidla Väzby si môžete pozrieť, ako sú všetky tieto dokumenty navzájom prepojené. Pomocou štandardného globálneho filtrovania sa vytvárajú zostavy.V tejto možnosti môžete pomocou dvoch tlačidiel so šípkami exportovať údaje do formátu Microsoft Excel (XLS).

Prichádzajúce ponuky

Toto je zoznam všetkých akceptovaných ponúk so všetkými údajmi, ktoré sa vyžadujú pri akceptovaní ponuky. Tu môžete pridať prijatú ponuku alebo aktualizovať, vymazať, zrušiť, vytlačiť existujúcu ponuku.V tomto zozname je tiež uložená prijatá ponuka, ktorá bola vytvorená z vydanej žiadosti. Pomocou tlačidla Služby môžete vystaviť vydanú objednávku na vydanú ponuku. Ako sú tieto dokumenty navzájom prepojené, môžete vidieť prostredníctvom tlačidla Služby. Pomocou štandardného globálneho filtrovania sa vytvárajú zostavy.V tejto možnosti môžete pomocou dvoch tlačidiel so šípkami exportovať údaje do programu Microsoft Excel (XLS).

Pracovná oblasť - pod čiarou

Táto časť pracovného priestoru obsahuje niekoľko ďalších možností, ktoré sa používajú v tomto module a sú potrebné na uľahčenie účtovania.

Dodavatelé

Potvrdením tejto možnosti sa zobrazí časť obchodných partnerov, ktorí sú zahrnutí v module "Obchodní partneri", ktorí majú v poli "Typ vzťahu" vybranú možnosť "Kupujúci" alebo "Kupujúci./Dodávateľ". Ich dostupnosť v tomto module má umožniť väčšiu flexibilitu pre časť obchodných partnerov, ktorí tento modul používajú na rýchlejšiu aktualizáciu účastníkov, ich kontaktov, udalostí, bankových spojení, rezervácií atď.

Typy dokumentov

Každý doklad, ktorý v ABRA Flexi obstarávate, musí mať vyplnený typ dokladu, ktorý so sebou nesie základné údaje, ktoré sa v skupine dokladov opakujú. Podľa predvoleného nastavenia je možné vyplniť názov typu dokumentu až v 3 cudzích jazykoch. V závislosti od zvoleného typu dokumentu sa na určenie interných čísel dokumentov používajú série dokumentov. Podľa tohto typu sa dokumenty zoskupujú podľa spoločných znakov. Z toho vyplýva, že každý modul má aj svoje vlastné typy dokumentov. Tu sú riešené typy dokladov modulu "Nákup".Základná predvoľba je pripravená pre predaj za služby, predaj za tovar a pre prijaté zálohy. Tieto nastavenia je však potrebné upraviť a pridať podľa vlastných požiadaviek.

  • Typy prijatých faktúr - tu nastavíte údaje relevantné pre prijatú faktúru. Je vybraný náš bankový účet, z ktorého bude faktúra uhradená. Nastavuje sa, pre aký typ faktúry sa použije - štandardná faktúra, dobropis, zálohová daňová faktúra, dodací list, proforma. Tu zaškrtnete, či chcete automaticky generovať skladové doklady (príjemky) alebo účtovné doklady. Tu môžete prednastaviť stredisko, menu, účet pre stranu Dal (321... - Dodávatelia), ale aj predpis zaúčtovania na strane MD. Základná predvoľba je pripravená pre faktúru, dobropis, zálohu. Je však potrebné ho upraviť a doplniť podľa vlastných požiadaviek

Pravidlá uverejňovania

V rámci tejto možnosti je k dispozícii možnosť Predpisy účtovania - Prijaté faktúry. Predpis sa používa v nastavení Typ prijatej faktúry. Je k dispozícii aj pri vytváraní prijatých faktúr, a to v hlavičke dokladu aj v položkách, kde môžete zmeniť prednastavené zaúčtovanie. Podľa predvoleného nastavenia je možné vyplniť názov predpisu až v 3 cudzích jazykoch. tu sa nastavujú účty pre stranu MD (strana Dal sa nastavuje v type prijatej faktúry) a účty dane z pridanej hodnoty. Je možné nastaviť aj kód transakcie pre DPH. Základné predvoľby sú pripravené pre nákup materiálu a nákup tovaru (pre oba spôsoby A + B), nákup spotrebného materiálu, nákup služieb a pre zálohové platby. Toto nastavenie je však potrebné upraviť a doplniť podľa vlastných požiadaviek.Je možné napísať popisy týchto predpisov, vytvoriť rôzne poznámky.V tejto možnosti môžete exportovať údaje do formátu Microsoft Excel (XLS).

Séria dokumentov

Tu nastavíte série dokladov pre všetky doklady, ktoré sú vytvorené v module "Nákup". Podľa prvotných nastavení je povolené vyplniť názov radu dokumentov až v 3 cudzích jazykoch. Je to šablóna na automatické generovanie interných čísel dokladov. To nám umožňuje zistiť povahu dokumentu na základe čísla dokumentu. Skladá sa z prefixu (môže ísť o skratky radov dokladov, napr. FAP = faktúra prijatá, POV = dopyt vydaný), číselnej časti (napr. 0001-9999 - môžete nastaviť až 8-miestne číslo s tým, že sa nezobrazujú nuly) a prípony (napr. označenie roku). Musíte tiež určiť, pre ktoré účtovné obdobie sa tento číselný rad používa. Niektoré z nich sú už preddefinované s možnosťou ich úpravy.

Súvisiace

Did this answer your question?