Skip to main content
Správy o položkách dokumentov

Správy o položkách dokumentov týkajúce sa účtovníctva

Lenka Haringerová avatar
Written by Lenka Haringerová
Updated over a week ago

Správy o položkách dokumentov

Účtovníctvo - súhrny položiek dokladov

Prehľady položiek dokumentov obsahujú tieto položky:

Interné položky dokumentu

Účtovníctvo - Prehľady položiek dokladov - Interné položky dokladov

Ostatné položky pohľadávok

Účtovníctvo - Sumarizácia položiek dokladov - Ostatné položky pohľadávok

Ostatné položky záväzkov

Účtovníctvo - Sumarizácia položiek dokladov - Ostatné položky záväzkov

Did this answer your question?