Skip to main content
Objednávky

Ako pracovať s objednávkami

Lenka Haringerová avatar
Written by Lenka Haringerová
Updated over a week ago

Predaj - Objednávky

Jedná sa o číselník, ktorý umožňuje evidovať objednávky, vydávať k nim materiál, sledovať ich stav a zaznamenávať osobu zodpovednú za spracovanie objednávky. Ak ich vyplníte, ponúknu sa potom v module Predaj na záložke Specifikácie na formulároch: Vydané faktúry, Prijaté dopyty, Vydané ponuky a Prijaté objednávky a následne sa prenesú do účtovných viet.

Zoznam môžete spustiť v module Predaj v rámci možnosti "Objednávky".

Na hornej lište tabuľky sa nachádza niekoľko tlačidiel, ktorých význam je opísaný v samostatnej kapitole "Ovládanie programu". Výber môžete zúžiť pomocou filtračnej lišty.

Hlavný panel

Stlačením tlačidla "Nový" alebo klávesovej skratky Alt+N otvoríte formulár pre nový záznam.

Na hornej lište formulára sa nachádza niekoľko tlačidiel, ktorých význam je opísaný v samostatnej kapitole "Ovládanie programu"

Skratka

Povinné pole, môže obsahovať maximálne 20 znakov. Hodnota musí byť jedinečná medzi záznamami.

Zkratka (tiež kód) je skrátené vyjadrenie záznamu. Zadaním skratky je možné vybrať konkrétny záznam a vyhnúť sa jeho hľadaniu napríklad medzi stovkami záznamov.

Odporúčame zvoliť skratku tak, aby ste z nej vedeli rozpoznať názov záznamu (a naopak, aby ste z názvu záznamu vedeli uhádnuť skratku). Skratky sa zobrazujú v jednotlivých riadkoch zostáv, preto je vhodné zvoliť kratšie skratky.

Názov

Povinné pole, môže obsahovať až 255 znakov.

Všeobecne reprezentuje záznam v zostavách, tlačových zostavách alebo výberových zoznamoch, takže záznam by mal byť jednoznačne reprezentovaný.

Ak ste nastavili cudzie jazyky v úvodných nastaveniach, potom môžete vyplniť pole "Názov" vo vybraných cudzích jazykoch stlačením tlačidla "+". Tieto jazykové varianty názvu sa tlačia na dokumenty pri tlači v cudzích jazykoch. Stlačením tlačidla "-" zatvorte pole s cudzojazyčným názvom.

Záložka so základnými informáciami"

Vyplnenie údajov na tejto karte je voliteľné. Je to pre vaše pohodlie.

Typ zmluvy

Pomocou rozbaľovacieho zoznamu vyberte požadovaný typ zo zoznamu typov.

Centrum

Pomocou rozbaľovacieho zoznamu môžete vybrať stredisko, ktoré bude spracovávať objednávku, napríklad. Ak máte vyplnené stredisko pre typ objednávky, bude automaticky pridané na toto miesto.

Spoločnosť

Pomocou ikony lupy vyberte spoločnosť, ktorá u vás zadala objednávku.

Objednávanie

Pomocou rozbaľovacieho zoznamu vyberte cieľ.

Vyhodnotenie zákazky

Pomocou rozbaľovacieho zoznamu nastavte, ako dobre bola úloha vyriešená. Požadovaný stav vyberiete zo zoznamu hodnotení.

Percento hodnotení

Môžete napríklad určiť percento úspešnosti úlohy.

Obsah zmluvy

Očakávané náklady

Očakávaný zisk

Zodpovedný úradník

Pomocou rozbaľovacieho zoznamu vyberte osobu, ktorú ste uviedli v zozname osôb. Ak máte vyplneného zodpovedného zamestnanca pre typ pracovného miesta, automaticky sa pridá na toto miesto.

Kontaktná osoba

Pomocou rozbaľovacieho zoznamu vyberte osobu, ktorú máte uvedenú v zozname kontaktov v module "Obchodní partneri".

Stav zmluvy

Pomocou rozbaľovacieho zoznamu môžete postupne nastaviť stav objednávky. Požadovaný stav môžete vybrať zo zoznamu stavov.

Dátum začiatku

Dátum začiatku môžete zadať ručne v tvare DD.MM.RRRR alebo pomocou tlačidla kalendára.

Dátum ukončenia

Dátum ukončenia úlohy môžete zadať ručne v tvare DD.MM.RRRR alebo pomocou tlačidla kalendára.

Termín

Dátum, ku ktorému sa má príkaz vykonať, môžete zadať ručne v tvare DD.MM.RRRR alebo pomocou tlačidla kalendára.

Termín [dní]

Môžete určiť počet dní splatnosti konečnej faktúry podľa zmluvy.

Mena

Mena zmluvy.

Premenný symbol

Až desaťmiestny číselný identifikátor pre platby.

Textová karta

Karta "Texty" obsahuje všetky číselníky, všetky zoznamy. Existujú dve polia, do ktorých môžete vyplniť údaje podľa svojich potrieb. Ich vyplnenie nie je povinné.

Popis

Popis práce.

Poznámka

Podrobnejšia poznámka k zmluve.


"Administrácia" karta

Záložka "Správa" obsahuje údaj o časovej platnosti a tiež viditeľnosti daného záznamu v číselníku (zozname). Platnosť záznamu je daná rozsahom kalendárnych rokov. V rozsahu zadaných rokov je záznam platný, v ostatných rokoch je záznam neplatný a záznam sa v číselníku vôbec nezobrazí. Obmedzením platnosti zabezpečíte, aby používateľ nebol zdržovaný pri bežnom používaní kódovníka prezeraním záznamov, ktoré sa už nepoužívajú.

Keďže dátum skončenia platnosti je založený na kalendárnych rokoch, nezodpovedá fiškálnym účtovným obdobiam.

platné od

Kalendárny rok začiatku záznamu.

platné do

Kalendárny rok ukončenia platnosti záznamu.

Ak požadujete neobmedzenú platnosť záznamu, nemeňte predvolenú hodnotu "0" v poli platné od a hodnotu "9999" v poli platné do. Záznam bude potom použiteľný vo všetkých kalendárnych rokoch a v zozname sa objaví v každom kalendárnom roku.

Ak vyplníte polia Platí od a Platí do hodnotou "2016", záznam bude použiteľný len v roku 2016, t. j. bude viditeľný v zozname len v tomto roku (pozri účtovné obdobie bočné navigačné záhlavie)

Záložka Prílohy

Tu môžete pripojiť dokumenty, ktoré potrebujete mať uložené pre danú úlohu.

Na hornej lište tabuľky sa nachádza množstvo tlačidiel, význam niektorých z nich je popísaný v samostatnej kapitole "Ovládanie programu"

Na pridanie novej prílohy použite tlačidlo "Nový". Pri pridávaní si môžete vybrať z nasledujúcich možností:

  • Súbor - do databázy sa načíta súbor z vášho lokálneho počítača,

  • Internetový odkaz - aplikácia zaznamená odkaz (URL), údaje odkazovaného zdroja sa do aplikácie nenačítajú,

  • Odkaz na súbor - aplikácia zaznamená odkaz na súbor na lokálnom disku počítača, údaje o súbore sa do aplikácie nenačítajú (odkazovaný súbor nepremenujte, nepresúvajte ani neodstraňujte).

K vedľa vloženej prílohy sa nachádza ikona priečinka, ktorá vám umožní kedykoľvek si prílohu zobraziť. Pomocou ikony diskety uložte prílohu na iné miesto. Tlačidlo skenera sa používa na skenovanie dokumentu, druhá možnosť umožňuje vybrať skener a parametre skenovania.

Did this answer your question?