Skip to main content
Kontakty

Kontakty sú jednotlivé osoby z firiem ako vaši obchodní partneri. Formulár umožňuje vyhľadávanie vo všetkých spoločnostiach.

Zuzana Sýkorová avatar
Written by Zuzana Sýkorová
Updated over a week ago

Obchodní partneri - kontakty

Formulár obsahuje zoznam, ktorý umožňuje vyhľadávanie vo všetkých kontaktoch bez ohľadu na spoločnosť. Definujete spoločné vlastnosti kontaktov podľa výberových kľúčov a potom získate ich filtrovaný zoznam. Formulár je prepojený s formulárom Adresy firiem a kartou Kontakty v module Obchodní partneri.

__________________________________________________________________

Karta kontaktov

 • Spoločnosť: Názov spoločnosti; možno vybrať pomocou ikony (dostanete sa do ponuky Obchodní partneri - Adresy spoločností).

 • .

  Prímeno

 • Krstné meno

 • Titul

 • Primárny záznam:Pole na úpravu je prístupné len pri aktualizácii kontaktov v samostatnom okne. Ak zaškrtnete túto hodnotu, potom je tento kontakt najdôležitejším kontaktom v spoločnosti.

__________________________________________________________________

Základné informácie

 • Funkcia: Funkcia alebo väzba kontaktu na spoločnosť.

 • Divízia

 • Ulice

 • Mesto

 • Zipový kód

 • Stát

 • Telefón

 • Mobilný

 • FAX

 • E-mail

 • WWW

__________________________________________________________________

Špecifikácie

Na tejto karte zaškrtnite jednotlivé úlohy, ktoré môže daná osoba vykonávať podľa potreby.

 • Odosielanie faktúr

 • Odoslanie objednávky

 • Posielanie ponúk

 • Zasielajte otázky

 • Zasielanie pokladničných dokladov

 • Odoslanie skladových dokladov

 • Číslo značky (osoby)

 • Dátum narodenia (osoby)

__________________________________________________________________

Texty

 • Popis:Viac informácií.

 • Poznámka: Ďalšia poznámka.

__________________________________________________________________

Známky

Štítky - ku konkrétnemu kontaktu môžete priradiť rôzne štítky; pomocou tlačidla "Pripojiť" zobrazte tabuľku výberu štítkov; z ľavej časti tabuľky Dostupné štítky pomocou šípky presuňte štítky, ktoré chcete priradiť k zmluve, do pravej časti tabuľky Vybrané štítky a výber potvrďte tlačidlom "OK"; ak potrebujete pridať štítok, ktorý ešte nemáte v ľavej tabuľke Dostupné štítky, použite tlačidlo "Spravovať štítky"; otvorí sa číselník štítkov (ponuka Nástroje - Číselníky - Štítky), kde môžete pridať požadovaný štítok.

__________________________________________________________________

Prílohy

Na tejto karte môžete archivovať rôzne dokumenty týkajúce sa osoby, napríklad rôzne zmluvy.

Na hornej lište tabuľky sa nachádza niekoľko tlačidiel, význam niektorých z nich je opísaný v samostatnej kapitole "Ovládanie programu"

Na pridanie novej prílohy použite tlačidlo "Nový". Pri pridávaní si môžete vybrať z nasledujúcich možností:

 • Súbor - do databázy sa načíta súbor z vášho lokálneho počítača,

 • Internetový odkaz - aplikácia zaznamená odkaz (URL), údaje odkazovaného zdroja sa do aplikácie nenačítajú,

 • Odkaz na súbor - aplikácia zaznamená odkaz na súbor na lokálnom disku počítača, údaje o súbore sa do aplikácie nenačítajú (odkazovaný súbor nepremenujte, nepresúvajte ani neodstraňujte).

Ikona priečinka sa nachádza vedľa vloženej prílohy, čo vám umožňuje kedykoľvek si prílohu zobraziť. Ak chcete prílohu uložiť na iné miesto, použite ikonu priečinka. Tlačidlo skenera sa používa na skenovanie dokumentu, druhá možnosť umožňuje vybrať skener a parametre skenovania.

Did this answer your question?