Skip to main content
Zamestnanci - navigácia

Navigačné menu modulu Zamestnanci

Ota Rádl avatar
Written by Ota Rádl
Updated over a week ago

V module "Zamestnanci" je vedená komplexná evidencia zamestnancov, ale je možné zaevidovať aj osoby, ktoré nie sú v pracovnom pomere s firmou. Samozrejme, ide o modul, ktorý sa používa na výpočet miezd.

Osoby je možné zoskupovať - sú dôležité pre jednoduchší výpočet miezd. Rozdeľujú ľudí do skupín, ktoré majú spoločné účtovanie hrubej mzdy a náhrady mzdy. Ďalšie členenia možno použiť napríklad na rozdelenie zamestnancov podľa platových tried, podľa pracovísk. Keďže môžete mať zaznamenaných aj uchádzačov o zamestnanie, môžete na to použiť aj skupinu osôb. Jeho vyplnenie však nie je povinné.

Bočná navigácia

Personalistika

Osobnosť je vlastne zoznam všetkých zamestnancov spoločnosti s ich osobnými údajmi. Môže však obsahovať aj zoznam uchádzačov o zamestnanie alebo externých osôb, ktoré spolupracujú so spoločnosťou a o ktorých je potrebné uchovávať určité osobné údaje. Môžu to byť nezávislí predajcovia, konzultanti, právnici atď. V tejto možnosti sa zadávajú takmer všetky údaje pre výpočet miezd.

Aktualizácia platov

Aktualizácia platov slúži na výpočet a aktualizáciu platov.

pracovný priestor--main

Podrobný popis možností v tomto module pracovného priestoru je totožný s popisom možností v navigácii stránky. Viac informácií si môžete prečítať pri každej možnosti.

Podrobnejšie informácie o obsahu jednotlivých polí možností nájdete v nápovede ABRA Flexi v časti Zamestnanci:

pracovný priestor--pod čiarou

Stlačené výstupy

Táto možnosť umožňuje väčšinu tlačových výstupov zo mzdových listov. Pre prehľadnosť sa ďalej delí na tlačové výstupy pre Sociálnu poisťovňu, pre zdravotné poisťovne, pre daňový úrad, mzdové výstupy (výplatné pásky a rekapitulácie miezd) a ostatné výstupy (zápočtové listy a zákonné poistenie)

Prehľad zamestnancov

Toto je zoznam zamestnancov so základnými informáciami - meno a priezvisko, dátum narodenia, názov pracovnej pozície, druh a začiatok alebo koniec pracovného pomeru. K dispozícii sú aj informácie o dĺžke praxe, dovolenke, počte odpočítaných detí, priemernom pracovnom čase atď. Niektoré z týchto informácií je možné vytlačiť v prehľadnej správe.

Skupiny osôb

Skupiny osôb sú dôležité na zjednodušenie výpočtu miezd. Rozdeľujú osoby do skupín, ktoré majú spoločné účtovanie hrubých miezd a náhrad. Členenie možno použiť napríklad aj na rozdelenie zamestnancov podľa platových tried, podľa pracovísk. Keďže môžete mať zaregistrovaných aj uchádzačov o zamestnanie, môžete na tento účel použiť aj skupinu osôb. Jeho vyplnenie však nie je povinné.

Číslovanie zložiek mzdy - nastavenia

Tento číselník je pevne nastavený, nie je možné ho zmeniť. Všetky druhy náhrad, príspevkov atď. sú zahrnuté v sume stanovenej príslušným zákonom. Po zmene právnych predpisov sa automaticky upraví.

Súvisiace

Did this answer your question?