Skip to main content
Zamestnanci - ponuka

Najvyššia ponuková lišta desktopovej aplikácie - Zamestnanci

Lenka Haringerová avatar
Written by Lenka Haringerová
Updated over a week ago

Zamestnanci-ponuka

V module "Zamestnanci" sa vedie komplexná evidencia zamestnancov, ale je možné viesť aj evidenciu osôb, ktoré nie sú v pracovnom pomere s firmou. Samozrejme, ide o modul, ktorý sa používa na výpočet miezd.

V tejto ponuke je k dispozícii možnosť:

Osobnosť

Personalistika je zoznam všetkých zamestnancov spoločnosti s osobnými údajmi. Môže však obsahovať aj zoznam uchádzačov o zamestnanie alebo externých osôb, ktoré spolupracujú so spoločnosťou a o ktorých potrebujete uchovávať určité osobné údaje. Môžu to byť nezávislí predajcovia, konzultanti, právnici atď. V tejto možnosti sa zadávajú takmer všetky údaje pre výpočet miezd.

Aktualizácia platov

Aktualizácia platov slúži na výpočet a aktualizáciu platov.

Zložky mzdy - vstupy a výstupy

Použitím tejto možnosti sa zobrazí tabuľka všetkých zložiek mzdy, ktoré boli použité na zamestnancov. Môžete si tu prezerať a samozrejme tlačiť rôzne zostavy, napr. všetky zložky podľa jednotlivých zamestnancov, určité zložky všetkých zamestnancov, je možné vybrať len určité obdobie atď. Je tiež možné rekapitulovať zložky napr. za stredisko, za skupinu, za mesiac.Táto možnosť sa používa aj na rýchlu aktualizáciu miezd jednotlivých zamestnancov, ak potrebujete pridať rovnakú zložku všetkým zamestnancom, napr. prémie atď.

Tlačové výstupy

Táto možnosť umožňuje väčšinu výtlačkov mzdových listov. Pre prehľadnosť sa ďalej delí na tlačové výstupy pre Sociálnu poisťovňu, pre zdravotné poisťovne, pre daňový úrad, mzdové výstupy (výplatné pásky a rekapitulácie miezd) a ostatné výstupy (zápočtové listy a zákonné poistenie)

Prehľad zamestnancov

Toto je zoznam zamestnancov so základnými informáciami - meno a priezvisko, dátum narodenia, názov pracovnej pozície, druh a začiatok alebo koniec pracovného pomeru. K dispozícii sú aj informácie o dĺžke praxe, dovolenke, počte odpočítaných detí, priemernom pracovnom čase atď. Niektoré z týchto informácií je možné vytlačiť v prehľadnej správe.

Skupiny osôb

Skupiny osôb sú dôležité na zjednodušenie výpočtu miezd. Rozdeľujú osoby do skupín, ktoré majú spoločné účtovanie hrubých miezd a náhrad. Členenie možno použiť napríklad aj na rozdelenie zamestnancov podľa platových tried, podľa pracovísk. Keďže môžete mať zaregistrovaných aj uchádzačov o zamestnanie, môžete na tento účel použiť aj skupinu osôb. Jeho vyplnenie však nie je povinné.

Číslovanie zložiek mzdy - nastavenia

Tento číselník je pevne nastavený, nie je možné ho zmeniť. Všetky druhy náhrad, príspevkov atď. sú zahrnuté v sume stanovenej príslušným zákonom. Po zmene právnych predpisov sa automaticky upraví.

Did this answer your question?