Skip to main content
Pravidlá účtovania

Počet dodatočných účtovaní do jednotlivých dokladov. Pridaním predpisu k typu dokladu môžete mať doklad zaúčtovaný už pri jeho vytvorení.

Zuzana Sýkorová avatar
Written by Zuzana Sýkorová
Updated over a week ago

Účtovanie predpisov v účtovníctve

Všeobecné informácie o číselníkoch nájdete v časti Nastavenie základných parametrov, časť Číselníky.

Pravidlá zverejňovania môžu uľahčiť zverejňovanie všetkých dokumentov. Používajú sa v každom module v nastaveniach typu dokumentu. Sú k dispozícii aj pri vytváraní jednotlivých dokumentov, a to v záhlaví dokumentu a v spodnom paneli, kde môžete zmeniť prednastavené vysielanie. Je tiež možné nastaviť kód transakcie pre DPH.

V ponuke "Nástroje", v časti "Denníky -> Predpis účtovania" sú k dispozícii všetky predpisy účtovania v súhrne. Keďže sa používajú aj v jednotlivých moduloch, sú k dispozícii aj priamo v týchto moduloch v samostatných možnostiach, a preto je podrobnejší opis predpisov o vysielaní ďalej riešený v jednotlivých moduloch:

Základná predvoľba je pripravená. Toto nastavenie je však potrebné upraviť a doplniť podľa vlastných požiadaviek. Môžete to urobiť tu, ale aj v jednotlivých moduloch. V každom prípade je potrebné mať vopred pripravený účtovný plán.

Na hornej lište tabuľky sa nachádza niekoľko tlačidiel, ktorých význam je opísaný v samostatnej kapitole "Ovládanie programu"

Pod hornou lištou je ešte prístupná možnosť , kde môžete pomocou rozšíreného zoznamu nastaviť obmedzenia podľa jednotlivých typov nariadení o odosielaní príspevkov. Tu je predvolené nastavenie "Modul neobmedzený" - preto sú tu viditeľné všetky vytvorené predpisy na odosielanie príspevkov.

__________________________________________________________________

Hlavný panel

Stlačením tlačidla "Nový" alebo klávesovej skratky Alt+N otvoríte formulár pre nový záznam.

Na hornej lište formulára sa nachádza niekoľko tlačidiel, ktorých význam je popísaný v samostatnej kapitole "Ovládanie programu"

 • Zkratka:Povinné pole, môže obsahovať maximálne 20 znakov. Hodnota musí byť medzi záznamami jedinečná. Skratka (tiež kód) je skrátené vyjadrenie záznamu. Zadaním skratky je možné vybrať konkrétny záznam a vyhnúť sa jeho hľadaniu napríklad medzi stovkami záznamov. Odporúča sa vybrať skratku tak, aby ste podľa nej vedeli rozpoznať názov záznamu (a naopak, aby ste vedeli odhadnúť skratku podľa názvu záznamu). Skratky sa zobrazujú v jednotlivých riadkoch zostáv, preto je vhodné zvoliť kratšie skratky.

 • Názov: Povinné pole, môže obsahovať maximálne 255 znakov. Všeobecne reprezentuje záznam v zostavách, tlačových zostavách alebo výberových zoznamoch, takže záznam by mal byť jednoznačne reprezentovaný. Ak ste nastavili cudzie jazyky v úvodných nastaveniach, po stlačení tlačidla

môžete vyplniť pole "Názov" vo vybraných cudzích jazykoch. Tieto jazykové varianty názvu sa tlačia na dokumenty pri tlači v cudzích jazykoch. Stlačte tlačidlo

zatvorenie polí pre názov v cudzích jazykoch.

__________________________________________________________________

Základné informácie

 • Nastavenia účtov: Možnosť vyplnenia účtov MD a Dal sa líši v závislosti od viditeľnosti vybranej v module na pravej strane tohto formulára. Preto sa im budeme venovať v samostatných častiach jednotlivých modulov:- modul "Predaj" faktúry vydané- modul "Nákup" faktúry prijaté- modul "Účtovníctvo" pohľadávky- modul "Účtovníctvo" záväzky- modul "Money" banka- modul "Money" pokladňa- modul "Tovar" sklad- modul "Účtovníctvo" interné doklady

 • Kód transakcie pre DPH: Použitie

otvorte zoznam plniacich kódov a môžete vybrať, ktorý plniaci kód bude prednastavený pre vytvorený recept na odoslanie.

Viditeľnosť v moduloch:

Vydané a prijaté faktúry:

Ďalšie fakturačné vzťahy:

Prijaté pohľadávky a záväzky

Banka:

príjem

výstup

Kontrola:

príjem

výstup

Zloženie:

príjem

výstup

Interné dokumenty:

Označenie:

definujte, v ktorých moduloch chcete použiť recept na odoslanie. Uvidíte ich len v dokumentoch tu vybraných modulov.

Výlučne pre interné doklady tu zadávate protiúčet k primárnemu účtu, takže môžete mať rovnaké pravidlo účtovania napr. pre banku a pokladňu alebo pre pokladničné doklady a vydané faktúry. Interné dokumenty sú výnimkou. Ak označíte

pre interné doklady znemožní zaškrtnutie ostatných modulov a naopak. Dôvodom je, že účty MD a Dal sú vyplnené pre interné doklady.

__________________________________________________________________

Záložka Texty

Karta "Texty" obsahuje všetky číselníky, všetky zoznamy. Existujú dve polia, do ktorých môžete vyplniť údaje podľa svojich potrieb. Ich vyplnenie nie je povinné.

 • Opis: Môžete uviesť podrobnejší opis.

 • Poznámka: Poznámka sa používa na upozornenie operátora na zvláštnosť záznamu alebo na čo by si mali dať ostatní používatelia pozor pri "manipulácii" so záznamom.

__________________________________________________________________

Správa karty

Záložka Administrácia obsahuje údaj o platnosti a tiež viditeľnosti daného záznamu v číselníku v účtovných obdobiach. Platnosť záznamu sa označuje rozsahom účtovných období. V rozsahu zadaných účtovných období je záznam platný, v ostatných obdobiach je záznam neplatný a v číselníku (zozname) sa vôbec neobjaví. Obmedzením platnosti môžete zabezpečiť, aby sa pri bežnom používaní číselníka nezobrazovali záznamy, ktoré sa už nepoužívajú. Na rozdiel od časovej platnosti záznamov nie je možné vybrať rozsah účtovných období, ktorý by ani čiastočne nezodpovedal aktívnemu účtovnému obdobiu.

Vzhľadom na to, že platnosť záznamu sa vzťahuje na účtovné obdobia, možno ho použiť aj pre fiškálne účtovné obdobia.

 • .

  Účinnosť od Vyberte obdobie účinnosti záznamu pomocou

zo zoznamu účtovných období.

 • Valid until Vyberte dátum platnosti záznamu pomocou

zo zoznamu účtovných období.

Ak požadujete neobmedzenú platnosť záznamu, nechajte polia platné od a platné do prázdne (ak chcete odstrániť už vybranú hodnotu, stlačte kláves Del). Záznam sa potom bude dať použiť vo všetkých účtovných obdobiach. Jedno z polí je možné ponechať bez zvolenej hodnoty a neobmedziť tak začiatok alebo koniec platnosti záznamu.

Ak v poliach platné od a platné do vyberiete rovnaké účtovné obdobie, záznam sa môže použiť len v tomto účtovnom období (pozri účtovné obdobie v záhlaví bočnej navigácie).

__________________________________________________________________

Podmienky pre účtovanie v daňovej evidencii

Všeobecné informácie o číselníkoch nájdete v časti Nastavenie základných parametrov, časť Kódy číselníkov.

Pravidlá účtovania v daňovej evidencii slúžia na podrobnejšie zatriedenie príjmov a výdavkov, a to daňových aj nedaňových. Ak takúto klasifikáciu nepotrebujete, nie je potrebné ju vyplniť. Používajú sa v jednotlivých moduloch v nastaveniach typu dokumentu. Sú k dispozícii aj pri vytváraní jednotlivých dokumentov, a to v záhlaví dokumentu a v položkách, kde môžete zmeniť prednastavené "účtovníctvo". Je tiež možné nastaviť kód transakcie pre DPH.

V ponuke "Nástroje" pod voľbou "Denníky -> Predpis účtovania" sú k dispozícii všetky predpisy účtovania v súhrne. Keďže sa používajú aj v jednotlivých moduloch, sú k dispozícii aj priamo v týchto moduloch v samostatných možnostiach. Pod hornou lištou je vždy k dispozícii možnosť, v ktorej môžete rozšíriť zoznam a nastaviť obmedzenia pre jednotlivé moduly. Tu je predvolené nastavenie "Modul neobmedzený" - preto sú tu viditeľné všetky vytvorené pravidlá vysielania.

Základná predvoľba je pripravená na novú inštaláciu. Toto nastavenie je však potrebné upraviť a pridať podľa vlastných požiadaviek. Môžete to urobiť tu, ale aj v jednotlivých moduloch.

Na hornej lište tabuľky sa nachádza niekoľko tlačidiel, ktorých význam je popísaný v samostatnej kapitole "Ovládanie programu"

__________________________________________________________________

Hlavný panel

Stlačením tlačidla "Nový" alebo klávesovej skratky Alt+N otvoríte formulár pre nový záznam.

Na hornej lište formulára sa nachádza niekoľko tlačidiel, ktorých význam je opísaný v samostatnej kapitole "Ovládanie programu"

 • Zkratka:Povinné pole, môže obsahovať maximálne 20 znakov. Hodnota musí byť medzi záznamami jedinečná. Skratka (tiež kód) je skrátené vyjadrenie záznamu. Zadaním skratky je možné vybrať konkrétny záznam a vyhnúť sa jeho hľadaniu napríklad medzi stovkami záznamov. Odporúča sa vybrať skratku tak, aby ste podľa nej vedeli rozpoznať názov záznamu (a naopak, aby ste vedeli odhadnúť skratku podľa názvu záznamu). Skratky sa zobrazujú v jednotlivých riadkoch zostáv, preto je vhodné zvoliť kratšie skratky.

 • Názov: Povinné pole, môže obsahovať maximálne 255 znakov. Všeobecne reprezentuje záznam v zostavách, tlačových zostavách alebo výberových zoznamoch, takže záznam by mal byť jednoznačne reprezentovaný. Ak ste nastavili cudzie jazyky v úvodných nastaveniach, po stlačení tlačidla

môžete vyplniť pole "Názov" vo vybraných cudzích jazykoch. Tieto jazykové varianty názvu sa tlačia na dokumenty pri tlači v cudzích jazykoch. Stlačte tlačidlo

zatvorenie polí pre názov v cudzích jazykoch.

__________________________________________________________________

Základné informácie

Daňová evidencia:Toto je hlavná, zákonom stanovená klasifikácia príjmov a výdavkov. Tu si vyberiete z pevného zoznamu kódov.

 • .

  Nie je DE

 • §7 - Obchod

 • §7 - Poľnohospodárska výroba

 • §7 - Ostatné činnosti

 • §7 - Podiely partnerov

 • §7 - Výkon alebo udelenie práv

 • §8 - Príjmy z kapitálového majetku

 • §9 - Príjmy z prenájmu

 • §10 - Ostatné príjmy

Platba sociálneho poistenia
Platba zdravotného poistenia

Kód transakcie pre DPH: Nápoveda

rozbalte zoznam plniacich kódov a môžete vybrať, ktorý plniaci kód bude prednastavený pre vytvorený kód odoslania.

Viditeľnosť v moduloch

Faktúry:

vydané

prijaté

Ďalšie účtovné vzťahy:

príjmy

platby

Banka:

príjmy

výstup

Kontrola:

príjem

výstup

Zloženie:

príjem

výstup

Interné dokumenty:

Označenie

definujte, v ktorých moduloch chcete použiť recept na odoslanie. Potom ich uvidíte len v dokumentoch tu vybraných modulov. Napríklad môžete mať rovnaké pravidlo účtovania pre banku a pokladňu alebo pre pokladničné doklady a vydané faktúry.

__________________________________________________________________

Záložka Texty

Karta "Texty" obsahuje všetky číselníky, všetky zoznamy. Existujú dve polia, do ktorých môžete vyplniť údaje podľa svojich potrieb. Ich vyplnenie nie je povinné.

 • Opis: Môžete uviesť podrobnejší opis.

 • Poznámka: Poznámka sa používa na upozornenie operátora na zvláštnosť záznamu alebo na čo by si mali dať ostatní používatelia pozor pri "manipulácii" so záznamom.

__________________________________________________________________

Správa karty

Záložka Administrácia obsahuje údaj o platnosti a tiež viditeľnosti daného záznamu v číselníku v účtovných obdobiach. Platnosť záznamu sa označuje rozsahom účtovných období. V rozsahu zadaných účtovných období je záznam platný, v ostatných obdobiach je záznam neplatný a v číselníku (zozname) sa vôbec neobjaví. Obmedzením platnosti môžete zabezpečiť, aby sa pri bežnom používaní číselníka nezobrazovali záznamy, ktoré sa už nepoužívajú. Na rozdiel od časovej platnosti záznamov nie je možné vybrať rozsah účtovných období, ktorý by ani čiastočne nezodpovedal aktívnemu účtovnému obdobiu.

Vzhľadom na to, že platnosť záznamu sa vzťahuje na účtovné obdobia, možno ho použiť aj pre fiškálne účtovné obdobia.

 • .

  Účinnosť od: Vyberte obdobie účinnosti záznamu pomocou

zo zoznamu účtovných období.

 • Platí do: Vyberte dátum ukončenia platnosti záznamu pomocou

zo zoznamu účtovných období.

Ak požadujete neobmedzenú platnosť záznamu, nechajte polia platné od a platné do prázdne (ak chcete odstrániť už vybranú hodnotu, stlačte kláves Del). Záznam sa potom bude dať použiť vo všetkých účtovných obdobiach. Jedno z polí je možné ponechať bez zvolenej hodnoty a neobmedziť tak začiatok alebo koniec platnosti záznamu.

Ak v poliach platné od a platné do vyberiete rovnaké účtovné obdobie, záznam sa môže použiť len v tomto účtovnom období (pozri účtovné obdobie v záhlaví bočnej navigácie).

__________________________________________________________________

Súvisiace

Did this answer your question?