Skip to main content
Správa certifikátov
Zuzana Sýkorová avatar
Written by Zuzana Sýkorová
Updated over a week ago

Správa certifikátov

Keďže dokumenty vytvorené programom ABRA Flexi možno odosielať elektronicky, tento program musí byť schopný elektronicky podpisovať dokumenty, ale aj overovať elektronické podpisy na prijatých dokumentoch. Elektronické podpisy sú elektronické identifikačné údaje autora (odosielateľa) elektronického dokumentu, ktoré sú pripojené k dokumentu.

Podobne ako je možné overiť písomný podpis, je možné "overiť" aj elektronický podpis. Túto funkciu preberajú certifikačné autority (napr. Česká pošta v Českej republike), čo je subjekt, ktorý vydáva certifikáty, zaručuje totožnosť vlastníka a pravdivosť údajov.

Na účely systému ABRA Flexi je potrebné vedieť, že sa súčasne generujú dva typy kľúčov:

 • verejný:Dá sa povedať, že ide o kľúč spoločnosti, aj keď ide o jednu osobu. Vlastník ho voľne zverejňuje a ktokoľvek (komu je kľúč zverejnený) ho môže použiť na dešifrovanie správ, ktoré sú mu adresované.

 • súkromný: Tento kľúč môže mať každý používateľ, ale používateľ ho uchováva v tajnosti, pretože tento súkromný kľúč sa používa na šifrovanie správy a umožňuje spätne identifikovať skutočného vlastníka elektronického podpisu. Dá sa povedať, že je to obdoba občianskeho preukazu.

Dva kľúče sú matematicky spojené, môžeme si ich predstaviť ako dve veľmi vysoké čísla. Aby bolo šifrovanie účinné, nesmie existovať žiadny známy postup, ktorým by sa aj pri nasadení najdokonalejších počítačov dal tajný kľúč vypočítať z verejného kľúča. Tí, ktorí nepoznajú tajný kľúč, nemôžu zašifrovať dokument tak, aby ho bolo možné dešifrovať pomocou verejného kľúča. Tajný kľúč preto nesmie byť známy nikomu inému ako autorovi dokumentu.

Z praktických dôvodov sa namiesto šifrovania celého dokumentu šifruje len jeho hash - akási digitálna obdoba odtlačku prsta. Algoritmy používané na vytvorenie hash na účely šifrovania sú také, že je prakticky nemožné zmeniť dokument tak, aby sa zároveň nezmenil hash. Preto je tento spôsob elektronického podpisu bezpečný.

__________________________________________________________________

Certifikáty

Toto je zoznam certifikátov elektronického podpisu, ktoré môžete použiť na podpisovanie dokumentov odoslaných e-mailom.
Tento zoznam sa spúšťa z ponuky "Nástroje" v rámci možnosti "Certifikáty".

Údaje v tejto tabuľke sa automaticky vyplnia po dokončení celej akcie vytvorenia nového certifikátu. Zároveň sa osobný certifikát uloží do zoznamu "Ľudia a používatelia" pre konkrétneho používateľa na karte "Certifikáty".

 • Názov certifikátu: Názov certifikátu sa vyplní po načítaní a uložení certifikátu.

 • Organizácia certifikátu: Organizácia certifikátu sa vyplní po načítaní a uložení certifikátu.

 • Vlastník certifikátu: Vlastník certifikátu sa vyplní po načítaní a uložení certifikátu.

 • Poznámka: Toto je jediná informácia, ktorá sa vypĺňa prostredníctvom tlačidla

 • Typ certifikátu: Tento údaj hovorí o tom, kde je certifikát uložený (na serveri alebo na lokálnom disku).

 • Cesta: Ak je typ certifikátu "lokálny disk", je to cesta, kde je certifikát uložený.

 • Užívateľ: Osoba, ktorá spravuje certifikát a pre ktorú je certifikát určený.

 • .

  platnosť od: Dátum, od ktorého je certifikát platný

 • platný do: Dátum, do ktorého je certifikát platný

 • Účel certifikátu: Či už ide o osobný certifikát alebo certifikát EET

 • Identifikátor prevádzky: Číselná identifikácia prevádzky (špecifická pre certifikáty EET).

Na hornej lište tabuľky sa nachádza niekoľko tlačidiel, ktorých význam je opísaný v samostatnej kapitole "Ovládanie programu"

Potvrdením tlačidla "Nový" sa spustí dialógové okno "Sprievodca vytvorením nového certifikátu", ktoré používateľovi pomôže pridať jeho certifikát k elektronickému podpisu alebo tržbe EET.

__________________________________________________________________

Průvodca vytvorením nového certifikátu

Po stlačení tlačidla "Nový" sa zobrazí Sprievodca vytvorením nového certifikátu. Túto možnosť používa každý používateľ, ktorý chce do aplikácie pridať vlastný elektronický podpis. Teraz sa musí každý rozhodnúť a pomocou prepínača označiť, kde chce, aby bol jeho certifikát uložený. Verejný certifikát sa automaticky uloží spolu so súkromným certifikátom.

Poznámka: ABRA Flexi umožňuje načítanie certifikátov v súboroch chránených heslom. Certifikáty bez ochrany heslom budú zamietnuté.

__________________________________________________________________

Uložiť do zabezpečeného úložiska na serveri

Certifikát bude uložený na serveri v rovnakom čase ako vaše údaje. Zároveň sa bude aj zálohovať. Certifikát bude uložený na serveri v bezpečnom úložisku - bude zabezpečený vaším heslom, ktoré používate na prihlásenie do systému ABRA Flexi. Pomocou hesla k nemu môžete bezpečne pristupovať z akéhokoľvek počítača pripojeného na internet. Prístup k nemu bude mať aj každý, komu poskytnete svoje heslo. Ak zabudnete heslo, už nikdy nebudete mať prístup k svojmu certifikátu.

Ak si vyberiete túto možnosť, označte prepínač vedľa tejto možnosti

a potvrďte tlačidlo "Next". Tým sa dostanete k ďalšiemu kroku, v ktorom môžete použiť tlačidlo

nájdete súbor s certifikátom elektronického kľúča.

Ak je zašifrovaný, budete vyzvaní na zadanie hesla. Potvrdením tlačidla "Dokončiť" sa súbor s certifikátom uloží na server a zároveň sa uloží jeden riadok v tabuľke - v stĺpci Typ certifikátu sa vyplní "server".

__________________________________________________________________

Vždy prečítajte certifikát z počítača

Certifikát zostane uložený vo vašom počítači a bude prístupný len počas práce na vašom počítači.

Ak si vyberiete túto možnosť, označte prepínač vedľa tejto možnosti

a potvrďte tlačidlo "Next". Tým sa dostanete k ďalšiemu kroku, v ktorom môžete použiť tlačidlo

nájdete súbor s certifikátom elektronického kľúča.

Potvrdením tlačidla "Dokončiť" server uloží cestu, kde sa nachádza súbor s certifikátom, a zároveň sa uloží jeden riadok v tabuľke - stĺpec Typ certifikátu bude vyplnený hodnotou "lokálny disk" a stĺpec Cesta bude obsahovať cestu, kde je uložený súbor s certifikátom. Pri každom podpisovaní sa certifikát znovu načíta a použije na podpisovanie.

__________________________________________________________________

Odoslanie dokumentu

e-mailom: Ak máte certifikát na podpisovanie exportovaného dokumentu a chcete dokument odoslať elektronicky, po potvrdení spôsobu odoslania

budete požiadaní o výber tohto certifikátu. Po výbere sa certifikát vytvorí, podpíše a pripojí k odosielanému dokumentu. Následne sa zobrazí výzva na odoslanie pripravenej e-mailovej správy s priloženým dokumentom, ktorý je vytvorený vo formáte PDF aj ISDOC, kde skontrolujete alebo pridáte e-mailovú adresu príjemcu a odošlete.

Vo formáte ISDOC:Ak máte certifikát na podpisovanie exportovaného dokumentu a chcete dokument odoslať elektronicky, po potvrdení spôsobu odoslania

budete požiadaní o výber tohto certifikátu. Po jeho výbere sa zobrazí dialógové okno, v ktorom môžete nastaviť, kam sa má podpísaný dokument uložiť. Potom je na vás, ako chcete dokument doručiť - e-mailom, na flash disku, na CD, ...

__________________________________________________________________

Certifikáty podľa spoločnosti v adresári

Pre každú spoločnosť, ktorú máme v katalógu, je možné na samostatnej karte zaregistrovať certifikáty, ktoré sa budú používať na overenie elektronického podpisu na dokumentoch prijatých e-mailom od tejto spoločnosti.

Údaje na tejto karte sa automaticky vyplnia po dokončení celej akcie importu elektronického podpisu partnera.

__________________________________________________________________

Názov certifikátu

 • Organizácia certifikátu:Vlastník certifikátu

 • Poznámka: Toto je jediná informácia, ktorá sa vypĺňa prostredníctvom tlačidla

 • platnosť od:Dátum, od ktorého je certifikát platný.

 • platný do: Dátum, do ktorého je certifikát platný.

 • Dôveryhodnosť: Toto je dôveryhodnosť certifikátu. K dispozícii sú dve možnosti: Dôverovať (import elektronického dokumentu sa vykoná automaticky bez potvrdenia) alebo Spýtať sa (pri importe elektronického dokumentu je potrebný súhlas príjemcu).

Na hornom paneli kariet sa nachádza niekoľko tlačidiel:

ktorého význam je popísaný v samostatnej kapitole "Ovládanie programu".
Potvrdením tlačidla "Nový" spustíte dialógové okno "Pridať certifikát do adresára", pomocou ktorého môžete importovať certifikát elektronického podpisu partnera.

Pomocou tlačidla "File" (Súbor) nájdete súbor s certifikátom elektronického podpisu, ktorý ste získali od svojho obchodného partnera. Potvrdením tlačidla "Importovať" sa certifikát importuje. Záznam o importovanom certifikáte sa uloží na kartu spoločnosti. Potom budete môcť overiť pôvod dokladov importovaných do ekonomického systému od partnera.

__________________________________________________________________

Prijímanie dokumentov

Ve formáte PDF: Otvorením dokumentu sa zobrazí

Kliknutím na tlačidlo "Podpisový panel" v pravom hornom rohu dokumentu sa otvorí/zavrie ľavá strana dokumentu, kde si môžete prečítať ďalšie podrobnosti o platnosti podpisu. Ak má odosielateľ napríklad neplatný certifikát alebo vám neposlal svoj verejný certifikát, v hornej časti dokumentu sa zobrazí správa "Aspoň jeden podpis má problémy."

Podpisy môžete overiť začiarknutím tlačidla "Overiť všetko" v tejto ľavej časti. V prípade veľkých dokumentov môže táto činnosť trvať dlhšie.

__________________________________________________________________

Ve formáte ISDOC

Otvorením faktúry sa spustí aplikácia ABRA Flexi. Po prihlásení do firmy, do ktorej sa má importovať prijatá faktúra, sa zobrazí dialógové okno na import faktúry z elektronického formátu ISDOC so základnými údajmi o faktúre - "Dodávateľ" a "Suma na úhradu". Ak má odosielateľ napríklad neplatný certifikát alebo vám neposlal svoj verejný certifikát, v dialógovom okne sa zobrazí správa "Dokument bol podpísaný neznámou autoritou".

Ak sú údaje správne, dôverujete podpisu, vyberiete "Typ dokladu" a "Typ účtovnej operácie" (čo je vlastne položka z Predpisu účtovania) a dialógové okno potvrdíte tlačidlom "Ďalej". Faktúra sa potom importuje do vášho účtovného systému. O jeho dokončení budete informovaní samostatnou správou.

__________________________________________________________________

EET certifikáty

Toto je zoznam certifikátov elektronického podpisu pre odosielanie tržieb do elektronickej evidencie tržieb (EET).
Tento zoznam sa spúšťa z ponuky "Nástroje" pod voľbou "Certifikáty EET".

__________________________________________________________________

Průvodce vytvorením-nového-certifikátu

EET certifikáty sú uložené na serveri. Stačí nahrať súbor (zadať heslo), vyplniť pole "Prevádzkareň" číslom prevádzkarne a kliknúť na tlačidlo "Dokončiť".

__________________________________________________________________

Súvisiace

Did this answer your question?