Skip to main content
Vydané objednávky

Tieto objednávky zaznamenávajú všetky vaše požiadavky na dodávateľa

Zuzana Sýkorová avatar
Written by Zuzana Sýkorová
Updated over a week ago

Súpis vydaných objednávok nájdete na pracovnej ploche Nákup. Tieto objednávky sledujú všetky vaše požiadavky na dodávateľa, takže ide o opačný pohľad na objednávky prijaté. Vydaná objednávka môže byť vytvorená na základe prijatej objednávky, keď od svojich dodávateľov požadujete to, čo od vás požadujú vaši zákazníci. Tým sa vytvorí prijatá faktúra, príjemka a výrobný príkaz.

__________________________________________________________________

Funkcie služby

Seznam dokumentov má horný panel nástrojov s funkčnými tlačidlami a filtračnými mriežkami. Obe slúžia na rýchle spustenie často používaných funkcií a výberov.

__________________________________________________________________

Funkcia "Väzby"

Pri vytváraní nových dokumentov a aktualizácii existujúcich dokumentov sa vytvárajú prepojenia medzi dokumentmi. Keďže objednávka môže byť úplne prvým dokumentom v celom reťazci obchodného cyklu, prejdením všetkých článkov sa ukáže kontinuita celého obchodného prípadu. Vzhľadom na zložitosť prepojení medzi dokumentmi sa vždy zobrazia len priame prepojenia aktuálneho dokumentu na najbližšie dokumenty. V praxi sa potom zobrazí prepojenie z prijatého dopytu na vystavenú cenovú ponuku, z nej na prijatú objednávku a tak ďalej na expedičný list a vystavenú faktúru.

Program zobrazí zoznam všetkých dokumentov, ktoré sú "prepojené" s aktuálnym dokumentom (vybraným kurzorom). Po dvojitom kliknutí na zviazaný dokument sa zobrazí ďalší zoznam obsahujúci požadovaný dokument. Ďalším dvojitým kliknutím môžete zobraziť okno dokumentu. Takto môžete vidieť celú históriu dokumentu.

Príklad, ako ABRA Flexi udržiava prepojenia medzi dokumentmi:

 1. Najprv zaznamenáte požiadavku od zákazníka.

 2. Na základe toho vytvoríte svoju ponuku (alebo niekoľko variantov).

 3. Vy potom od kupujúceho prijmete jeho objednávku.

 4. Aby ste ho splnili, posielate požiadavky svojim dodávateľom.

 5. Podľa výhodnosti prijatých ponúk od dodávateľov, objednávate vytvorením objednávok vydaných.

 6. Tovar dodaný dodávateľom bude určite sprevádzaný akceptovanými faktúrami, ku ktorým sa po naskladnení viaže niekoľko výpisov.

 7. Nastal čas dodať tovar zákazníkovi: skladové faktúry sú viazané na výpisy.

 8. Vystavená faktúra sa neskôr uhradí v banke. Ak sú v cudzej mene, vznikajú kurzové rozdiely, prípadne sa doklady preceňujú aj pri úhrade v nasledujúcom roku.

Ak sa pozriete na ľubovoľný dokument v strede opísaného reťazca, môžete použiť funkciu Väzby na pohyb v reťazci a zobraziť súvisiace dokumenty. Táto funkcia ABRA Flexi vám uľahčí prácu pri vyhľadávaní a kontrole dokumentov.

__________________________________________________________________

Funkcia "Totals"

Týmto tlačidlom môžete zhrnúť aktuálny výber (zaškrtnutím) dokumentov zo zoznamu. Súčet sa zobrazí v novom okne takto:

Aby ste zobrazený súčet uložili do súboru, musíte najprv kliknúť myšou do výsledku súčtu (čím sa aktivuje kurzor v okne) a potom stlačiť Ctrl-A (tým sa vyberú všetky výsledky v dialógovom okne) a potom opätovným stlačením Ctrl-C vložiť údaje do pamäte. Ak otvoríte akýkoľvek textový editor (WordPad, Microsoft Word, LibreOffice, Apache OpenOffice, ...), môžete použiť kláves Ctrl-V na vloženie výsledku z pamäte do editora a pracovať s ním (tlačiť, archivovať, ...).

Poznámka: V systéme Mac OS X by sa namiesto klávesu Ctrl mal použiť kláves Command.

__________________________________________________________________

Služby


Tlačidlo služby slúži na rýchle vytvorenie dokumentov s odkazom na označené dokumenty.

Funkcia služieb - prehľad spoločnosti

Pri vytváraní dokumentu alebo aktualizácii dokumentu je niekedy dôležité získať informácie o vašom "finančnom vzťahu" s obchodným partnerom, aby ste mohli zvoliť vhodnú odpoveď alebo vhodný postup pri vytváraní ďalších dokumentov.

Program zobrazí kartu spoločnosti s kartou Súhrnné informácie:

Na karte sa v prvom stĺpci zobrazia údaje o fakturačnej a platobnej morálke: Celkovo fakturované, Nezaplatené, Zaplatené po splatnosti, Priemerný počet dní po splatnosti, Limit faktúry, Definovaná splatnosť

V druhom stĺpci budú všetky neukončené a nevystavené "obchodné" doklady: Nevyrovnané prijaté požiadavky, Nevyrovnané vystavené cenové ponuky, Nevyfakturované prijaté objednávky, Nevyrovnané vystavené požiadavky, Nevyrovnané prijaté cenové ponuky, Nevyfakturované vystavené objednávky

Ak vás zaujímajú ďalšie údaje o spoločnosti, sú k dispozícii na ostatných kartách.

Funkcia služby - tlač aktuálneho dokumentu

Vytlačí dokument, ktorý je vybraný kurzorom. Po stlačení tlačidla sa zobrazí náhľad dokumentu, ktorý poskytuje predstavu o tom, ako bude dokument vyzerať po vytlačení na tlačiarni. Pri zobrazení náhľadu môžete zmeniť jazyk dokumentu. Ak je dokument v poriadku, je možné ho vytlačiť (tlačidlo "Tlačiareň" v ľavom hornom rohu náhľadu), exportovať vytlačený formulár do štandardného formátu PDF (tlačidlo "PDF/Acrobat") alebo poslať dokument e-mailom (tlačidlo "List").

Funkcie služby - objednávka na minimum

Túto funkciu použite na vytvorenie vydanej objednávky tak, aby bola splnená minimálna úroveň zásob na sklade. Minimálny stav zásob je možné nastaviť na skladovej karte položky na karte "Hlavné" - "Tovar" - "Skladové karty".

Funkcia Služby - Vytvorenie prijatej faktúry

Táto možnosť umožňuje prijať faktúru priamo z vystavenej objednávky, aj keď nebola vybavená celá objednávka. Po potvrdení tejto možnosti sa zobrazí dialógové okno, v ktorom uvidíte, aký tovar bol objednaný, koľko ho bolo objednaných, koľko z tejto objednávky bolo splnených, koľko zostáva splniť a koľko je na sklade. Ak necháte začiarknutú možnosť "Vrátane", môžete vyplniť odoslané množstvo, t. j. koľko vám bolo fakturované. V závislosti od typu tovaru môžete vybrať aj šaržu, dátum spotreby alebo sériové číslo dodaného tovaru.

Tlačidlá "Vybrať všetko" a "Zrušiť výber všetkého" umožňujú rýchlejšie označovanie alebo zrušenie označovania v poli "Zahrnúť". Po potvrdení tlačidla "OK" stačí vybrať typ faktúry a tá sa automaticky vytvorí. Zostáva už len pridať ďalšie údaje a uložiť.

Keď je celá vystavená objednávka úplne vyfakturovaná, prenesie sa do stavu "Hotovo" a nie je možné z nej vytvárať ďalšie doklady. Ak je vystavená len čiastočná faktúra, objednávka sa prevedie do stavu "Čiastočne hotová". Ak to chcete zmeniť, zmeny vykonané v tomto doklade sa vynulujú, nie vo faktúre alebo iných súvisiacich dokladoch. Túto možnosť môžete použiť napríklad vtedy, ak ste si opätovne vyžiadali tú istú zásielku.

Ak ste v type faktúry zaškrtli možnosť "Automaticky generovať skladové doklady", k faktúre sa automaticky vytvorí príjemka.

Funkcia služby - objednávka od iného dodávateľa

Táto možnosť umožňuje skopírovať vystavenú objednávku len s položkami bez dodávateľa, ktoré môžete opäť pridať ručne alebo vybrať z adresára.

Funkcia služby - Vytvorenie výrobnej objednávky

Táto funkcia sa používa na vystavenie výrobného príkazu. Keď z prijatej objednávky vytvoríme vydanú objednávku a z nej vytvoríme výrobnú objednávku. Vo formulári "Výber položiek na objednávku" sa zobrazia položky, ktoré sú potrebné na výrobu objednaného výrobku. Ak chcete použiť túto možnosť, je potrebné mať správne nastavený kusovník.

Funkcia služby - Vytvorenie hromadnej objednávky pre výrobu

Táto funkcia sa používa na vystavenie hromadnej objednávky na výrobu.

Funkcia služby - Usporiadanie podľa výsledku dopytu

Pomocou tejto funkcie môžete vytvoriť objednávku na základe požiadavky používateľa. Užívateľské dotazy môžete vytvárať v ponuke "Nástroje" - "Užívateľské dotazy".

Služobná funkcia - Vytvorenie potvrdenky

Táto možnosť vám umožňuje vytvoriť príjemku priamo z vystavenej objednávky, aj keď celá objednávka nebola vybavená. Po potvrdení tejto možnosti sa zobrazí dialógové okno, ktoré je totožné s dialógovým oknom v predchádzajúcich prípadoch.

V zobrazenom dialógovom okne sa zobrazujú všetky položky vystavenej objednávky, ktoré ešte neboli splnené, t. j. na ktoré ešte nebol vystavený skladový doklad. Pri každej položke môžete vidieť nielen kód položky, názov a mernú jednotku z cenníka, ale môžete vidieť, koľko bolo objednaných, koľko bolo splnených, koľko zostáva splniť, koľko je na sklade. Upraviteľné stĺpce sú "Vykonať", "Nákupná cena", "Dávka" a "Platnosť". Ak je objednaný tovar, pre ktorý sú evidované sériové čísla, môžete ich vyplniť stlačením tlačidla "Výroba ..." V ostatných prípadoch je toto pole sivé - neprístupné. Na konci každého riadku je začiarknuté políčko "Zahrnúť". To znamená, že každý takto označený riadok bude realizovaný, t. j. bude z neho vytvorená položka príjemky. Samozrejme, toto políčko môžete zrušiť ručne. Ak chcete zmeniť zaškrtávacie políčka hromadne, slúžia na to tlačidlá v pravom dolnom rohu "Vybrať všetko" a "Zrušiť zaškrtnutie všetkého".

Po potvrdení budete vyzvaní, aby ste si vybrali sklad zo zoznamu skladov, ktorý chcete prijať.

Po výbere a potvrdení sa automaticky vygeneruje potvrdenie. Skladový doklad (príjemka a výdajka) uchováva menu nastavenú na objednávke a upravuje aktuálny výmenný kurz tak, aby zodpovedal sumám.

Pole Specifikácia typu pohybu je vyplnené hodnotou "Príjem po objednávke". Pole "Stav dokumentu" zostane prázdne. Hodnota "Fakturované" sa vyplní, ak z tejto vytvorenej príjemky prišla prijatá faktúra, ktorú získate pomocou tlačidla služieb v module "Tovar".

__________________________________________________________________

Filtračné rolety

Pomocou roletových filtrov môžete rýchlo a jednoducho filtrovať zobrazené dokumenty. Nastavte filtrovanie podľa aktuálnych potrieb; naposledy použité filtrovanie sa použije pri ďalšom otvorení zoznamu. Filtrovať môžete podľa nasledujúcich parametrov:

Kalendárny rok (rok vydania)

Rok sa ponúka v zostupnom poradí od nasledujúceho kalendárneho roka (podľa dátumu počítača) po rok 1990.

Dátum (vydania)

Pouze za aktuálne účtovné obdobie: posledných 7 dní, posledných 35 dní, aktuálny deň, aktuálny týždeň, aktuálny mesiac

Vždy: 12x kalendárny mesiac, 4x štvrťrok (v roku vybraného účtovného obdobia alebo v roku vybranom vo filtri)

Typ dokumentu

Na základe jednotlivých typov dokumentov sa ponúkajú typy dokumentov.

Stav (implementácia)

Nedokončené, Neurčené, Pripravené, Schválené, Čiastočne vydané/akceptované, Vydané/akceptované, Čiastočne hotové, Hotové, Zrušené

Užívateľ

Filtrovanie dokumentov, ktoré vytvoril konkrétny používateľ.

Výstupy filtrov najprv ponúkajú položku, ktorá neobmedzuje zobrazenie podľa parametra. V každej roletke môžete vybrať len jednu položku; pre pokročilé nastavenia použite globálne filtrovanie.

__________________________________________________________________

Objednávka vydanej karty

__________________________________________________________________

Hlavná karta

Typ dokumentu (povinné pole)

Typ dokumentu je vybraný zo zoznamu dokumentov. Vybraný typ určuje správanie dokumentu a nesie aj základné hodnoty dokumentu. (Systém si pamätá posledný použitý typ dokumentu.)

Interné číslo

Toto pole nie je prístupné na zadávanie, generuje sa automaticky po výbere radu dokumentov. V parametroch prihláseného používateľa môžete preddefinovať "jeho" sériu dokumentov. Tým sa odstráni otázka, ktorý riadok sa má použiť, a zrýchli sa zadávanie a tiež sa eliminuje možnosť zadania nesprávneho riadku.

Číslo dodávateľa

Číslo, pod ktorým je objednávka zaregistrovaná u dodávateľa.

Stav

Vyberte stav z rozbaľovacieho zoznamu. Niektoré stavy sa pridávajú automaticky, napr. pri výdaji zo skladu alebo po fakturácii.

Vydané

Dátum uvedené na písomnej objednávke alebo dátum, kedy bola podaná ústna objednávka.

Opis

Tu je priestor na podrobnejšiu špecifikáciu objednávky, používa sa na lepšiu orientáciu v tabuľke objednávok. Toto pole je nepovinné a netlačí sa na výslednej objednávke.

__________________________________________________________________

Záložka Dodatok

Číslo dopytu

Povinné pole.

Číslo dopytu môžete vyplniť ručne. Ak bola objednávka vytvorená na základe dopytu, program vyplní hodnotu automaticky.

Forma platby

Povinné pole.

Vyberte príslušnú formu platby z rozbaľovacieho zoznamu. Ponúkajú sa hodnoty zaznamenané v ponuke Nástroje - Číselníky - Formy platby, napr. predvolené Prevod, Hotovosť, Vklad, Dobierka, Kreditná karta, Kredit. Pomocou klávesu F2 môžete otvoriť zoznam na pokročilejší výber, úpravu alebo pridanie vlastnej formy platby.

Číslo citátu

Povinné pole.

Číslo ponuky môžete vyplniť ručne. V prípade, že bola objednávka vytvorená z cenovej ponuky, program vyplní hodnotu automaticky.

Forma dopravy

Povinné pole.

Ponúkajú sa hodnoty zaregistrované v ponuke Nástroje - Číselníky - Transportné formuláre, napríklad Česká pošta, PPL, Osobné. Pomocou klávesu F2 otvorte zoznam na pokročilejší výber, úpravu alebo pridanie spôsobu dopravy.

Doprava a vyzdvihnutie.

Povinné pole.

Tento text slúži na doplnenie textu o spôsobe dopravy, tento text sa vytlačí na objednávke.

text môžete zadať ručne alebo pomocou šípky posúvania vybrať z predefinovaných textov. Pri úprave textu sa nad poľom zobrazia tlačidlá "plus a lupa". Ak sa práve zadaná poznámka už nenachádza medzi preddefinovanými textami, môžete ju pridať stlačením tlačidla "plus". Po stlačení tlačidla "lupy" sa otvorí číselník preddefinovaných textov, kde môžete vybrať ďalší z existujúcich textov alebo pridávať, upravovať a odstraňovať texty.

__________________________________________________________________

Záložka Poznámka

V tejto karte máte priestor na vlastnú poznámku. Táto poznámka nie je nikde vytlačená a slúži len na vašu informáciu. Napríklad, na čo si treba dať pozor pri manipulácii so záznamom.

__________________________________________________________________

Uvodná karta

Úvodný text

Povinné pole. Žiadny znakový limit.

Text, ktorý sa zobrazí pred položkami dokumentu v tlačenej forme.

Úvodný text môžete do poľa napísať ručne. Pomocou tlačidla "tri bodky" za poľom môžete otvoriť viacriadkové editačné pole. Pri úprave úvodného textu sa nad poľom zobrazia tlačidlá "plus a lupa". Ak aktuálne zadaný text nie je medzi preddefinovanými textami, môžete ho pridať stlačením tlačidla "plus". Stlačením tlačidla "lupa" otvoríte číselník preddefinovaných textov, kde môžete vybrať jeden z existujúcich textov alebo pridávať, upravovať a odstraňovať texty.

__________________________________________________________________

Záložka Záver

Záver

Povinné pole. Žiadny znakový limit.

Text, ktorý sa zobrazí v tlačenej podobe za položkami dokladu a pred rekapituláciou DPH. Ovládacie prvky sú popísané pre pole Úvodný text.

__________________________________________________________________

Prílohy

Na tejto karte môžete zaznamenávať dokumenty súvisiace s objednávkou.

Na hornej lište tabuľky sa nachádza niekoľko tlačidiel, význam niektorých z nich je opísaný v samostatnej kapitole "Ovládanie programu"

Na pridanie novej prílohy použite tlačidlo "Nový". Pri pridávaní si môžete vybrať z nasledujúcich možností:

 • Súbor - do databázy sa načíta súbor z vášho lokálneho počítača,

 • Internetový odkaz - aplikácia zaznamená odkaz (URL), údaje odkazovaného zdroja sa do aplikácie nenačítajú,

 • Odkaz na súbor - aplikácia zaznamená odkaz na súbor na lokálnom disku počítača, údaje o súbore sa do aplikácie nenačítajú (odkazovaný súbor nepremenujte, nepresúvajte ani neodstraňujte).

Ikona priečinka sa nachádza vedľa vloženej prílohy, čo vám umožňuje kedykoľvek si prílohu zobraziť. Ak chcete prílohu uložiť na iné miesto, použite ikonu priečinka. Tlačidlo skenovania slúži na skenovanie dokumentu, druhá možnosť umožňuje vybrať skener a parametre skenovania.

__________________________________________________________________

Karta Dodávateľ

Firma

obchodného partnera môžete vybrať z Adresára (nasledujúce polia sa vyplnia automaticky) alebo môžete údaje o partnerovi vyplniť ručne (potom toto pole nechajte prázdne).

Môžete zadať skratku alebo názov spoločnosti dodávateľa (alebo zadať len časť skratky alebo názvu) a vybrať požadovanú spoločnosť z dostupných záznamov. Môžete tiež otvoriť zoznam firiem (pomocou ikony vpravo alebo klávesy F2) a vyhľadať firmu pomocou filtrov, upraviť vyhľadaného dodávateľa alebo pridať úplne nový záznam; ak chcete vybrať firmu zo zoznamu, stačí dvakrát kliknúť na jej záznam.

Prevádzkujú sa len spoločnosti zaregistrované v Katalógu obchodných partnerov, ktoré majú v poli Typ vzťahu nastavenú hodnotu Dodávateľ alebo Dodávateľ

Názov

Uveďte presný názov spoločnosti. Pole sa vyplní automaticky, keď je spoločnosť vybraná z adresára, inak ho vyplňte ručne.

Poznámka: Ak po vyplnení názvu spoločnosti kliknete na modré podčiarknuté označenie poľa Názov, webový prehliadač otvorí stránku s výsledkami vyhľadávania v ARES (Administratívny register ekonomických subjektov) s údajmi z obchodného registra, živnostenského registra, zoznamu platiteľov DPH atď.

Ulice

Vyplňte ulicu miesta podnikania vrátane čísla popisného alebo orientačného, prípadne kombináciu oboch.

Poznámka: Ak po vyplnení poľa Ulica kliknete na modré podčiarknuté označenie polí Mesto a Ulica, vo webovom prehliadači sa otvorí portál Mapy.cz s mapou sídla spoločnosti.

Mesto

Vyplňte názov mesta alebo obce, v ktorej spoločnosť sídli.

Pri zadávaní názvu mesta môžete použiť takzvaný šepkár: začnite písať názov mesta, obce alebo časti obce do poľa a aplikácia vám podľa začiatočných písmen poradí názov celého mesta a jeho prípadnej časti a zároveň doplní príslušnú hodnotu do poľa kód mesta.

Mesto

Uveďte PSČ sídla spoločnosti (v prípade zahraničných spoločností miestny ekvivalent PSČ).Po vyplnení platného PSČ sa automaticky vyplní hodnota v poli Mesto. Pri vypĺňaní poštového smerovacieho čísla môžete opäť použiť takzvaný písmenkovač: začnite písať prvé číslice poštového smerovacieho čísla alebo začiatok názvu mesta do poľa a aplikácia vám ponúkne možné mestá, obce alebo ich časti.

Stát

Z rozbaľovacieho zoznamu vyberte štát, v ktorom má spoločnosť sídlo. Ak ste vo vyhľadávacom poli vybrali mesto alebo PSČ, automaticky sa vyplní Česká republika alebo Slovensko. Ak chcete vyhľadávanie urýchliť, môžete zadať prvé písmená názvu krajiny, aplikácia vás presunie na prvú zodpovedajúcu krajinu.

Číslo

Uveďte IČO obchodného partnera, jedinečné osemmiestne identifikačné číslo právnickej osoby, podnikajúcej fyzickej osoby alebo organizačnej zložky štátu pridelené Českým štatistickým úradom, živnostenským alebo obchodným úradom (staršie čísla s menším počtom číslic sú doplnené nulami).Ak po vyplnení hodnoty ČÍSLO kliknete na modré podčiarknuté označenie poľa Česká firma, webový prehliadač otvorí stránku s výsledkami vyhľadávania v ARES (Administratívny register ekonomických subjektov) podľa čísla s údajmi z verejných registrov. V prípade Slovenskej spoločnosti sa zobrazí podobná stránka s výsledkami vyhľadávania v Obchodnom registri.

Číslo

Uveďte identifikačné číslo pre DPH obchodného partnera, ak je platiteľom DPH. Identifikačné číslo pre DPH je daňové identifikačné číslo, ktoré prideľuje daňový úrad každej fyzickej alebo právnickej osobe, ktorá je povinná platiť dane. Číslo DPH právnických osôb sa skladá zo skratky krajiny + IČO, zatiaľ čo číslo DPH fyzických osôb sa opäť skladá zo skratky krajiny, ku ktorej sa pridávajú číslice rodného čísla.

Ak pri vypĺňaní hodnoty Česká firma kliknete na modro podčiarknutý štítok poľa Číslo DPH, otvorí sa vo webovom prehliadači formulár Ministerstva financií ČR pre vyhľadávanie registrovaných subjektov, kde je potrebné doplniť číslo DPH partnera a stlačením tlačidla Vyhľadať sa zobrazia informácie o platiteľovi DPH a jeho registrácii. V prípade spoločností registrovaných v iných krajinách sa zobrazí výsledok overenia DPH v systéme VIES Európskej komisie.

EAN

Uveďte medzinárodné číslo výrobku (IAN), ak komunikujete elektronicky s obchodným partnerom alebo potrebujete uviesť jeho identifikáciu na dokumentoch vo forme čiarového kódu (na skenovanie pomocou skenera).

__________________________________________________________________

Záložka Poštová adresa

Ak je poštová adresa rovnaká ako adresa sídla spoločnosti, začiarknite príznak , ak nie, vyplňte pole:

Mesto

Zipový kód

Stát

Firma

__________________________________________________________________

Pridanie na adresu

Táto karta sa používa na zadanie miesta určenia tovaru.

Vyberte pomocou rozbaľovacieho zoznamu, položky sa vyplnia automaticky podľa informácií vyplnených v adresári spoločnosti.

Ak chcete použiť túto možnosť, musíte mať svoje adresy zadané v adresári spoločnosti.

Táto funkcia je k dispozícii len v možnosti Premium.

__________________________________________________________________

Špecifikácie

Typ príjmu

V rozbaľovacom zozname sa ponúkajú hodnoty zaznamenané v ponuke Nákup - Typy príjemiek zásob.

Centrum

Povinné pole.

Umožňuje zaradiť doklad do centrálneho členenia účtovanej spoločnosti. Ak spoločnosť nepoužíva rozdelenie strediska, automaticky sa vyberie stredisko s názvom "Ústredie".

Vybrané stredisko sa zobrazí len na interných kópiách dokumentu.

Aktivita

Povinné pole.

Umožňuje rozdeliť položky podľa činnosti.

V rozbaľovacom zozname sa ponúkajú hodnoty z Nástroje - Číselníky - Aktivity.

Objednávka

Povinné pole.

Z objednávok evidovaných v číselníku Predaj - Objednávky môžete vybrať tú, ktorej sa doklad týka. Môžete zadať skratku alebo názov zmluvy (alebo zadať len časť skratky alebo názvu) a vybrať požadovanú zmluvu z dostupných záznamov. Môžete tiež otvoriť číselník objednávok (pomocou tlačidla lupy alebo klávesu F2) a vyhľadať objednávku pomocou filtrov, prípadne ju upraviť alebo pridať úplne nový záznam.

Tags

Povinné pole.

Používa sa na označenie dokumentu značkami, ktoré sa potom zobrazia v poli a môžu sa použiť na filtrovanie.

Po stlačení tlačidla Pripojiť sa otvorí formulár na výber štítkov. Ľavé pole ponúka Dostupné štítky a pravé pole ponúka štítky priradené k aktuálnemu dokumentu. Pomocou tlačidiel so šípkami medzi týmito dvoma poľami môžete pridávať alebo odstraňovať štítky. Ak štítky používate intenzívne, môžete pomocou rozbaľovacieho zoznamu Skupiny zobraziť len štítky vybranej skupiny. Po nastavení štítkov potvrďte tlačidlom "OK".

Ak potrebujete pridať štítok, ktorý sa ešte nenachádza v poli Dostupné štítky, použite tlačidlo "Spravovať štítky". Otvorí sa číselník štítkov (menu Nástroje - Číselníky - Štítky), kde môžete pridať požadovaný štítok.

__________________________________________________________________

Zodpovedná osoba

Zodpovedná osoba

Z rozbaľovacieho zoznamu vyberte používateľa, ktorý je zodpovedný za objednávku.

Kontaktná osoba

Názov osoby, ktorú možno kontaktovať v súvislosti s dokumentom.

Názov

Automaticky vyplnené výberom kontaktnej osoby. Môžete ho vyplniť ručne.

Telefón

Automaticky vyplnené výberom kontaktnej osoby. Môžete ho vyplniť ručne.

Email

Automaticky vyplnené výberom kontaktnej osoby. Môžete ho vyplniť ručne.

__________________________________________________________________

Tab "Kč"

Záložka domáca mena (zvyčajne označená ako "CZK") poskytuje finančný prehľad celého dokladu a rozpis súm podľa sadzby DPH. Po pridaní prvej položky dokladu je väčšina polí záložky vypnutá a hodnoty polí sa aktualizujú pri každej zmene položky.

Pri zadaní dokladu bez položiek sa sumy zadávajú do polí záložky (okrem základnej sumy a sumy DPH). Keď zmeníte sumu v niektorom z polí, ostatné polia sa prepočítajú (ale pozor, keď ručne zmeníte sumu DPH, súčet súm v riadku sa bude zhodovať, ale sumy sa nebudú zhodovať s percentom DPH). Aplikácia vytvára automatické záznamy typu "Účtovný zápis" pre tzv. bezpoložkový doklad, ktorých počet zodpovedá počtu použitých sadzieb DPH (resp. sume pre tovary a služby oslobodené od DPH). Bezpoložkový doklad je užitočný napríklad pre účtovné firmy, ktoré zadávajú doklad prinesený klientom.

Sľava [%]Povinné pole, dostupné len pre doklad s položkami.

Uvádza percento zľavy uplatnené na celý dokument. Výšku zľavy možno prevziať z typu dokladu alebo záznamu o firme v adresári.

Zvyšok karty tvoria polia v troch stĺpcoch:

 • Základ

 • DPH

 • Vrátane DPH

Pole sú v riadkoch popísané konkrétnou sadzbou DPH:

 • Oslobodené (0%)

 • Znížená sadzba

 • 2. znížená sadzba

 • Základná sadzba

 • Čiastka

Metóda výpočtu a zaokrúhľovania súm dokladov bez položiek:

Základ

Ak je základná suma zadaná ako prvá, príslušná DPH sa vypočíta presne.

DPH

Ak je suma DPH zadaná ako prvá, príslušný základ sa vypočíta presne.

Vrátane DPH

Ak je ako prvá zadaná suma vrátane DPH, príslušný základ a DPH sa vypočítajú pomocou koeficientu (pre sadzbu 21 % základ = 0,1736 * spolu, pre sadzbu 15 % základ = 0,1304 * spolu).

Zaokrúhľovanie definované pre typ dokladu sa pri dokladoch bez položiek nerešpektuje, použije sa vyššie uvedený výpočet. Konečnú sumu môžete po výpočte upraviť podľa svojich potrieb.

__________________________________________________________________

Karta meny

Mena

Určuje menu súm dokumentu. Predvolená hodnota je domáca (domáca) mena zadaná v Nastavenia spoločnosti, ak ju necháte nedostupnú, ostatné polia na karte zostanú nedostupné. Ak chcete vytvoriť dokument v inej mene, vyberte hodnotu zo zoznamu možných mien. Po jeho výbere sa sprístupnia ostatné polia karty.

Mena

Dvojité polia umožňujú určiť výmenný kurz domácej meny voči vybranej mene. Po výbere meny sa z internetu stiahne kurz pre deň vystavenia dokladu, ale je možné ho upraviť alebo zadať vlastný kurz. Ak nie je možné získať výmenný kurz, pole v domácej mene sa farebne orámuje a nastaví sa na hodnotu 0,00.

Zvyšok karty tvoria polia v troch stĺpcoch:

 • Základ

 • DPH

 • Vrátane DPH

Pole sú v riadkoch popísané konkrétnou sadzbou DPH:

 • Oslobodené (0%)

 • Znížená sadzba

 • 2. znížená sadzba

 • Základná sadzba

 • Čiastka

Pri tzv. doklade bez položiek je možné upravovať hodnoty v poliach okrem sumy základu a sumy DPH, ostatné polia sú krížovo prepočítané (pri zmene sumy DPH sa však zosúladí suma súm, ale nie percento DPH). Pri doklade s položkami sú polia so sumami nedostupné a zobrazujú hodnoty podľa položiek zadaných v doklade.

__________________________________________________________________

Záložka Metóda zaokrúhľovania

Možno nastaviť:

DPH (metóda)

Toto pole nastavuje spôsob zaokrúhľovania výslednej hodnoty DPH. Pomocou šípky na posúvanie vyberte z pripravených hodnôt: nahor, nadol, matematicky.

DPH (objednávky)

Táto položka nadväzuje na predchádzajúcu - pomocou šípky posúvania vyberte z pripravených hodnôt: nezaokrúhľovať, zaokrúhľovať na tisíciny, stotiny, desatiny, jednotky, desiatky, stovky, tisícky.

Súčet (metóda)

Toto pole nastavuje spôsob zaokrúhľovania konečnej fakturačnej ceny. Pomocou šípky na posúvanie vyberte jednu z pripravených hodnôt: hore, dole, matematika.

Celkom (objednávky)

Táto položka nadväzuje na predchádzajúcu - pomocou šípky posúvania vyberte z pripravených hodnôt: nezaokrúhľovať, zaokrúhľovať na tisíciny, stotiny, desatiny, jednotky, desiatky, stovky, tisícky.

__________________________________________________________________

Karta položky dokumentu

Položky dokumentu môžete vytvoriť dvoma spôsobmi:

Individuálna položka vytvorená používateľom

Položky generované programom

Skupinu položiek vytvoríte načítaním obsahu iného dokumentu.

__________________________________________________________________

Hlavná karta

Cenníkový kód (povinné pole)

Vyberte pomocou tlačidla lupy z cenníka alebo vyplňte ručne.

Skladba

Ak ste vybrali položku z cenníka, vyberiete sklad, ktorý bude vyhovovať objednávke.

Označenie

skratka cenovej položky (spresnená z cenníka)

Názov (povinné pole)

Názov cenníkovej položky (spresnený z cenníka)

Kvantita (povinné pole)

Zadajte množstvo

Podmienka: Zobrazí, koľko daných položiek je dostupných na sklade.

MJ

Z rozbaľovacieho zoznamu vyberte jednotku miery.

Cena za MJ (povinné pole)

Cena sa upresňuje z cenníka, ak položku vypĺňate ručne, musíte ju pridať.

Cenová úroveň

Vyberte požadovanú cenovú úroveň z rozbaľovacieho zoznamu. Cenové úrovne možno nastaviť v module Tovar.

Typ ceny

:

Vyberte z rozbaľovacieho zoznamu: bez DPH, vrátane DPH (presné), vrátane DPH (koeficient).

Sadzba DPH

:

Vyberte požadovanú sadzbu DPH z rozbaľovacieho zoznamu.

Ľavá položka

Ručne zadajte požadovanú zľavu na položku.

Použiť zľavu z účtenky

Pokiaľ je začiarknuté, na položku sa uplatní zľava zadaná na karte "Kč".

Cena celkom

Poznámka

Nevyžaduje sa

Do tohto poľa môžete zadať akúkoľvek poznámku k položke. Táto poznámka slúži len pre vašu informáciu, nie je vytlačená na žiadnom dokumente.

Poznámku môžete do poľa napísať ručne. Pomocou tlačidla "tri bodky" za poľom otvorte viacriadkové editačné pole. Pri úprave poznámky sa nad poľom zobrazia tlačidlá "plus a lupa". Ak práve napísaná poznámka nie je medzi preddefinovanými textami, môžete ju pridať stlačením tlačidla "plus". Stlačením tlačidla "lupa" otvoríte číselník preddefinovaných textov, kde môžete vybrať jeden z existujúcich textov alebo pridávať, upravovať a odstraňovať texty. Tags Nepovinné pole. Používa sa na označovanie položiek značkami, ktoré sa potom zobrazujú v poli a môžu sa použiť predovšetkým na filtrovanie. Po stlačení tlačidla Pripojiť sa otvorí formulár na výber štítkov. V ľavom poli sa zobrazujú Dostupné štítky, v pravom poli sa zobrazujú štítky priradené k aktuálnej položke dokumentu. Pomocou tlačidiel so šípkami medzi týmito dvoma poľami môžete pridávať alebo odstraňovať štítky. Ak štítky používate intenzívne, môžete pomocou rozbaľovacieho zoznamu Skupiny zobraziť len štítky vybranej skupiny. Po nastavení štítkov potvrďte tlačidlom "OK".

Ak potrebujete pridať štítok, ktorý sa ešte nenachádza v poli Dostupné štítky, použite tlačidlo "Spravovať štítky". Otvorí sa číselník štítkov (menu Nástroje - Číselníky - Štítky), kde môžete pridať požadovaný štítok.

__________________________________________________________________

Záložka Špecifikácie

Ak zostane začiarknutý príznak Kopírovať z dokumentu, tieto položky budú predvyplnené hodnotami z dokumentu, ak ich chcete zmeniť, stačí zrušiť začiarknutie a prepísať ich.

Centrum

Dokument nie je možné odoslať bez uvedenia centra.

Aktivita

Ponúkajú sa aktivity zaznamenané v ponuke Nástroje - Číselníky - Aktivity.

Objednávka

Objednávky zaregistrované v ponuke Predaj - Objednávky.

Objednávka od dodávateľa

Vyberte, či chcete položku objednať. Pre položku cenníka musíte mať vyplneného dodávateľa, ak máte viac dodávateľov, automaticky sa ponúkne primárny dodávateľ.

Objem

Pri cenníkovej položke sa hodnota prevezme z cenníka.

Zadáte hodnotu objemu. Program dokáže vypočítať celkový objem na faktúre a zistiť napríklad, či sa všetok tovar na faktúre zmestí do kontajnera.

Objem MJ

Vyberte požadovanú jednotku z rozbaľovacieho zoznamu. Merné jednotky možno nastaviť v číselníkoch.

Did this answer your question?