Skip to main content
Vydané ponuky

Ako pracovať s vydanými ponukami

Lenka Haringerová avatar
Written by Lenka Haringerová
Updated over a week ago

Predaj - Vydané ponuky

Vydané ponuky sú zaznamenané dodávateľom, keď má zákazník záujem o kúpu vášho produktu. Je možné vytvárať tzv. variantné ponuky. Formulár využijú najmä väčšie spoločnosti a podnikatelia.

Služobné funkcie

Seznam dokumentov má horný panel nástrojov s funkčnými tlačidlami a filtračnými mriežkami. Obe slúžia na rýchle spustenie často používaných funkcií a výberov.

Funkcia "Väzby"

Pri vytváraní a aktualizácii dokumentov sa medzi nimi vytvárajú prepojenia.
Prechod medzi prepojeniami je príkladom spojenia celého obchodného prípadu. Vzhľadom na zložitosť všetkých odkazov sa vždy zobrazí "susedný" odkaz na najbližší dokument a z neho môžete "postúpiť" na ďalší dokument.

Prijaté otázky

Vydané ponuky

Prijaté objednávky

Účty

Vydané faktúry

Vydané faktúry

Prijaté ponuky

Vydané objednávky

Účty

Prijaté faktúry

Program zobrazí zoznam všetkých dokumentov, ktoré sú "prepojené" s aktuálnym dokumentom (nachádza sa na ňom kurzor). Po dvojitom kliknutí na zviazaný dokument sa zobrazí ďalší zoznam obsahujúci požadovaný dokument. Ďalším dvojitým kliknutím môžete zobraziť okno dokumentu. Takto môžete vidieť celú históriu dokumentu.


Príklad toho, ako Flexi udržiava prepojenia medzi dokumentmi:

 1. Najprv zaznamenáte požiadavku od zákazníka.

 2. Na základe toho vytvoríte svoju ponuku (alebo niekoľko variantov).

 3. Vy potom od kupujúceho prijmete jeho objednávku.

 4. Aby ste ho splnili, posielate požiadavky svojim dodávateľom.

 5. Podľa výhodnosti prijatých ponúk od dodávateľov, objednávate vytvorením objednávok vydaných.

 6. Tovar dodaný dodávateľom bude určite sprevádzaný akceptovanými faktúrami, ku ktorým sa po naskladnení viaže niekoľko výpisov.

 7. Nastal čas dodať tovar zákazníkovi: skladové faktúry sú viazané na výpisy.

 8. Vystavená faktúra sa neskôr uhradí v banke. Ak sú v cudzej mene, vznikajú kurzové rozdiely, prípadne sa doklady preceňujú aj pri úhrade v nasledujúcom roku.

Ak sa pozriete na ľubovoľný dokument v strede opísaného reťazca, môžete použiť funkciu Väzby na pohyb v reťazci a zobraziť súvisiace dokumenty. Táto funkcia Flexi vám uľahčí prácu pri vyhľadávaní a kontrole dokumentov.

Funkcia služieb

Funkcia - zhrnutie spoločnosti

Pri vytváraní dokumentu alebo aktualizácii dokumentu je niekedy dôležité získať informácie o "finančnom vzťahu" s obchodným partnerom, aby ste mohli zvoliť vhodnú odpoveď alebo vhodný postup pri vytváraní ďalších dokumentov.

Program zobrazí kartu spoločnosti so záložkou Súhrnné informácie:

Na karte sa v prvom stĺpci zobrazia údaje o fakturácii a platobnej morálke: Celková suma faktúr, Nezaplatené, Zaplatené po splatnosti, Priemerný počet dní po splatnosti, Limit faktúr, Definovaný dátum splatnosti

Druhý stĺpec bude obsahovať všetky neukončené a neuložené "obchodné" doklady: Prijaté nevyfakturované dopyty, Vydané nevyfakturované ponuky, Prijaté nevyfakturované objednávky, Vydané nevyfakturované dopyty, Prijaté nevyfakturované ponuky, Vydané nevyfakturované objednávky

Ak vás zaujímajú ďalšie údaje o spoločnosti, sú k dispozícii na ďalších kartách.

Funkcia - Tlač aktuálneho dokumentu

Vytlačí dokument, ktorý je vybraný kurzorom. Po stlačení tlačidla sa zobrazí náhľad dokumentu, ktorý poskytuje predstavu o tom, ako bude dokument vyzerať po vytlačení na tlačiarni. Pri zobrazení náhľadu môžete zmeniť jazyk dokumentu. Ak je dokument v poriadku, je možné ho vytlačiť (tlačidlo "Tlačiareň" v ľavom hornom rohu náhľadu), exportovať vytlačený formulár do štandardného formátu PDF (tlačidlo "PDF/Acrobat") alebo poslať dokument e-mailom (tlačidlo "List").

Funkcia - Vytvorenie variantu ponuky

Táto možnosť umožňuje opätovné odoslanie ponuky v nezmenenej podobe, napr. inej spoločnosti alebo tej istej spoločnosti s upravenými hodnotami.

Funkcia - Vytvorenie prijatej objednávky

Touto možnosťou môžete automaticky prijať objednávku na základe vystavenej ponuky. Potom sa vystavená ponuka prenesie do stavu "Hotovo" a nie je možné z nej vytvoriť ďalšiu objednávku.

Filtračné rolety

Pomocou roletových filtrov môžete rýchlo a jednoducho filtrovať zobrazené dokumenty. Nastavte filtrovanie podľa aktuálnych potrieb; naposledy použité filtrovanie sa použije aj pri ďalšom otvorení zoznamu. Filtrovať môžete podľa nasledujúcich parametrov:

Kalendárny rok (vydanie dokumentu)

Rok je k dispozícii v zostupnom poradí od nasledujúceho kalendárneho roka (podľa počítačového dátumu) do roku 1990.

Dátum (vystavenia dokladu)

Pouze za aktuálne účtovné obdobie: posledných 7 dní, posledných 35 dní, aktuálny deň, aktuálny týždeň, aktuálny mesiac

Vždy: 12x kalendárny mesiac, 4x štvrťrok (v roku vybraného účtovného obdobia alebo v roku vybranom vo filtri)

Typ dokumentu

Ponúka sa akýkoľvek vytvorený typ dokumentu.

Stav (implementácia)

Pripravené, Neurčené, Pripravené, Schválené, Čiastočne vydané/akceptované, Vydané/akceptované, Čiastočne hotové, Hotové, Zrušiť

Užívateľ

Filtrovanie dokumentov, ktoré vytvoril konkrétny používateľ.

Rozbalenie filtrov ponúka neobmedzené zobrazenie položky podľa parametra na prvom mieste. V každej roletke môžete vybrať len jednu položku; pre pokročilé nastavenia použite funkciu globálneho filtrovania.

"Prijatá ponuka" karta

Prijatá ponuka je ďalším článkom v tzv. predajnom reťazci. Môžete ho zadať ručne alebo ho vytvoriť z vystavenej žiadosti pomocou tlačidla služby. Ak chcete zadať novú akceptovanú ponuku, začnite stlačením tlačidla. Po stlačení tlačidla sa zobrazí prázdny formulár akceptovanej ponuky.

Panel 1, hlavná karta

Typ dokumentu

Povinné pole

Vyberte zo zoznamu typov dokumentov (program si pamätá posledný typ dokumentu zadaný v sérii zadaných dokumentov). Typ dokumentu určuje správanie dokumentu a nesie aj základné hodnoty dokumentu.

Interné číslo

Neprístupné pole

Hodnota sa automaticky vyplní pri výbere radu dokumentov. V parametroch prihláseného používateľa môžete preddefinovať "jeho" sériu dokumentov. Tým sa odstráni otázka, ktorú sériu použiť, a zrýchli sa zadávanie, a tiež sa eliminuje možnosť zadania nesprávnej série.

Príchodzie číslo

Číslo cenovej ponuky, ktorú vám poslal dodávateľ. Ak sa vyskytla iná forma ponuky, nemusíte vyplniť hodnotu alebo môžete zadať "telefón, e-mail atď."

Vydané

Povinné pole

Pri prvom doklade v rade sa dátum nastaví od dátumu počítača, ak je zadané účtovné obdobie rovnaké ako aktuálny kalendárny rok. V opačnom prípade sa dátum nastaví na posledný deň zadaného účtovného obdobia. Pre ďalší dokument v sérii sa dátum prevezme z predchádzajúceho dokumentu.

Dátum

Stav

 • Neurčené

Prvý stav ponuky po jej vytvorení. Ponuka nemôže vstupovať do iných akcií a stav sa vytvorí automaticky pri vytvorení ponuky.

 • Pripravené

Ak sa vyžaduje schválenie, ponuka je pripravená na ďalšie spracovanie. Prepnutie vykoná používateľ.

 • Schválené

Návrh je schválený na ďalšie spracovanie vo forme objednávky. Prepnutie vykoná používateľ.

 • .

  Pripravené

Objednáva sa kompletná ponuka. Prepnutie vykoná používateľ alebo sa nastaví automaticky pri vytvorení objednávky s kópiou ponuky.

Podľa práv nastavených používateľom môže dôjsť k prepínaniu stavov. (Ak nastavenia spoločnosti vyžadujú zachovanie týchto stavov.)

Popis

Tu poskytnete vysvetlenie na lepšiu orientáciu v tabuľke ponuky. Pole je nepovinné.

Panel 1, karta "Dodatok"

Číslo dopytu

Povinné pole.

Číslo dopytu môžete vyplniť ručne. V prípade, že bola objednávka vytvorená z dopytu, program vyplní hodnotu automaticky.

Forma dopravy

Povinné pole.

Ponúkajú sa hodnoty zaregistrované v ponuke Nástroje - Číselníky - Formy dopravy, napríklad Česká pošta, PPL, Osobná. Pomocou klávesu F2 otvorte zoznam na pokročilejší výber, úpravu alebo pridanie spôsobu dopravy.

Doprava a vyzdvihnutie.

Povinné pole.

Tento text slúži na doplnenie textu o spôsobe dopravy.

Text môžete zadať ručne alebo výberom z preddefinovaných textov. Pri úprave textu sa nad poľom zobrazia tlačidlá. Ak sa práve zadaná poznámka už nenachádza medzi preddefinovanými textami, môžete ju pridať stlačením tlačidla. Po stlačení tlačidla sa otvorí číselník preddefinovaných textov, kde môžete vybrať ďalší z existujúcich textov alebo pridávať, upravovať a odstraňovať texty.

Panel 1, karta "Poznámka"

Poznámka

Každá poznámka, môže byť zadaná ručne alebo vybraná z predefinovaných textov.

Nie je vytlačené na dokumente.

Panel 1, karta "Domov"

Úvodný text

Povinné pole. Počet znakov nie je obmedzený.

Text, ktorý sa zobrazí v tlačenej podobe pred položkami dokumentu.

Úvodný text môžete do poľa napísať ručne. Pomocou tlačidla za poľom otvorte viacriadkové editačné pole. Pri úprave úvodného textu sa nad poľom zobrazia tlačidlá. Ak práve zadaný text nie je medzi preddefinovanými textami, môžete ho pridať stlačením tlačidla. Stlačením tlačidla otvoríte číselník preddefinovaných textov, kde môžete vybrať jeden z existujúcich textov alebo pridávať, upravovať a odstraňovať texty.

Panel 1, karta "Záver"

Záverečný text

Povinné pole. Žiadny znakový limit.

Text, ktorý sa zobrazí v tlačenej podobe za položkami dokladu a pred rekapituláciou DPH. Ovládacie prvky sú popísané pre pole Úvodný text.

Panel 1, karta "Prílohy"

Na tejto karte môžete archivovať rôzne dokumenty súvisiace s ponukou, napr. kalkuláciu.

Na hornej lište tabuľky sa nachádza niekoľko tlačidiel, význam niektorých z nich je opísaný v samostatnej kapitole "Ovládanie programu"

Pomocou tohto tlačidla môžete pridať novú prílohu. Pri pridávaní si môžete vybrať z nasledujúcich možností:

 • Súbor - do databázy sa načíta súbor z vášho lokálneho počítača,

 • Internetový odkaz - aplikácia zaznamená odkaz (URL), údaje odkazovaného zdroja sa do aplikácie nenačítajú,

 • Odkaz na súbor - aplikácia zaznamená odkaz na súbor na lokálnom disku počítača, údaje o súbore sa do aplikácie nenačítajú (odkazovaný súbor nepremenujte, nepresúvajte ani neodstraňujte).

Prílohy, ktoré vložíte, obsahuje ikonu, ktorá vám umožní kedykoľvek si prílohu zobraziť. Pomocou ikony uložte prílohu na iné miesto. Tlačidlo slúži na nasnímanie dokumentu, druhá možnosť umožňuje vybrať skener a parametre skenovania.

Panel 2, karta "Odberateľ"

Spoločnosť

Môžete vybrať obchodného partnera z Adresára (nasledujúce polia sa vyplnia automaticky) alebo môžete vyplniť údaje o partnerovi ručne (potom toto pole nechajte prázdne).

Môžete zadať skratku alebo názov spoločnosti odberateľa (alebo zadať len časť skratky alebo názvu) a vybrať požadovanú spoločnosť z dostupných záznamov. Môžete tiež otvoriť zoznam firiem (pomocou tlačidla alebo klávesu F2) a vyhľadať firmu pomocou filtrov, upraviť vyhľadaného zákazníka alebo pridať úplne nový záznam; ak chcete vybrať firmu zo zoznamu, stačí dvakrát kliknúť na jej záznam alebo stlačiť tlačidlo Vybrať.

Ponúkajú sa len spoločnosti zaregistrované v Adresári obchodných partnerov, ktoré majú v poli Typ vzťahu nastavenú hodnotu Odberateľ alebo Odberateľ./Dodávateľ

Názov

Zadajte presný názov spoločnosti. Pole sa vyplní automaticky, keď je spoločnosť vybraná z adresára, inak ho vyplňte ručne.

Poznámka: Ak po vyplnení názvu spoločnosti kliknete na modré podčiarknuté označenie poľa Názov, webový prehliadač otvorí stránku s výsledkami vyhľadávania v ARES (Administratívny register ekonomických subjektov) s údajmi z obchodného registra, živnostenského registra, zoznamu platiteľov DPH atď.

Ulice

Vyplňte ulicu sídla spoločnosti vrátane čísla popisného alebo orientačného čísla, prípadne kombináciu oboch.

Poznámka: Ak po vyplnení polí Mesto a Ulica kliknete na modro podčiarknutý štítok poľa Ulica, vo vašom webovom prehliadači sa otvorí portál Mapy.cz s mapou sídla spoločnosti.

Mesto

Vyplňte názov mesta alebo obce, v ktorej spoločnosť sídli.

Pri zadávaní názvu mesta môžete použiť takzvaný šepkár: začnite písať názov mesta, obce alebo časti obce do poľa a aplikácia vám podľa začiatočných písmen poradí názov celého mesta a jeho prípadnej časti, pričom do poľa ZIP kód doplní príslušnú hodnotu.

Písomné označenie

Uveďte PSČ sídla spoločnosti (v prípade zahraničných spoločností miestny ekvivalent PSČ).

Pri vyplnení platného PSČ sa automaticky vyplní hodnota v poli Mesto. Pri vypĺňaní poštového smerovacieho čísla môžete opäť použiť takzvaný písací znak: do poľa začnite písať prvé číslice poštového smerovacieho čísla alebo začiatok názvu mesta a aplikácia vám ponúkne možné mestá, obce alebo časti miest.

Stát

V rozbaľovacom zozname vyberte štát, v ktorom sa spoločnosť nachádza. Ak ste vo vyhľadávacom poli vybrali mesto alebo poštové smerovacie číslo, automaticky sa vyplní Česká republika alebo Slovensko. Ak chcete urýchliť vyhľadávanie, môžete zadať prvé písmená názvu krajiny a aplikácia vás presunie na prvú zodpovedajúcu krajinu.

Číslo

Uveďte IČO obchodného partnera, jedinečné osemmiestne identifikačné číslo právnickej osoby, podnikajúcej fyzickej osoby alebo organizačnej zložky štátu pridelené Českým štatistickým úradom, živnostenským alebo obchodným úradom (staršie čísla s menším počtom číslic sú doplnené nulami).

Ak po vyplnení hodnoty Česká firma kliknete na modro podčiarknutý štítok poľa Česká firma, webový prehliadač otvorí stránku s výsledkami vyhľadávania v ARES (Administratívny register ekonomických subjektov) podľa IČO s údajmi z verejných registrov. V prípade Slovenskej spoločnosti sa zobrazí podobná stránka s výsledkami vyhľadávania v Obchodnom registri.

TIN

Uveďte IČ DPH obchodného partnera, ak je platiteľom DPH. IČ DPH je daňové identifikačné číslo, ktoré prideľuje daňový úrad každej fyzickej alebo právnickej osobe, ktorá je povinná platiť dane. Číslo DPH právnických osôb sa skladá zo skratky krajiny + IČO, zatiaľ čo číslo DPH fyzických osôb sa opäť skladá zo skratky krajiny, ku ktorej sa pridávajú číslice rodného čísla.

Ak pri vypĺňaní hodnoty Česká firma kliknete na modro podčiarknutý štítok poľa IČ DPH, otvorí sa vo webovom prehliadači formulár Ministerstva financií ČR pre vyhľadávanie registrovaných subjektov, kde je potrebné doplniť IČ DPH partnera a stlačením tlačidla Vyhľadať sa zobrazia informácie o platiteľovi DPH a jeho registrácii. V prípade spoločností registrovaných v iných krajinách sa zobrazí výsledok overenia DPH v systéme VIES Európskej komisie.

EAN

Uveďte medzinárodné číslo výrobku (IIN), ak komunikujete elektronicky so svojím obchodným partnerom alebo potrebujete na dokumentoch uviesť identifikáciu vo forme čiarového kódu (na naskenovanie čítačkou).

Panel 2, karta "Poštová adresa"

Ak je poštová adresa rovnaká ako adresa sídla, nechajte príznak začiarknutý, ak sú adresy rozdielne, zrušte začiarknutie príznaku a vyplňte požadované údaje.

Panel 2, karta "Pridať do adresy"

Táto karta sa vytvorí pre adresu, na ktorú sa má tovar doručiť. Ak chcete používať túto kartu, musíte mať adresu zadanú v adresári obchodných partnerov

Táto funkcia je k dispozícii len vo verzii Premium.

Panel 3, karta Špecifikácie

V tomto paneli zadáte hodnoty potrebné na špecifikáciu dokumentu. Pri vytváraní položiek sa údaje automaticky prenesú do príslušných polí. Ak sa v záhlaví zmenia akékoľvek údaje, automaticky sa prenesú do položiek s výnimkou tých položiek, v ktorých ste zmenili hodnotu. Zmenu položky je možné vykonať po sprístupnení hodnoty zrušením začiarknutia možnosti "kopírovať z hlavičky dokumentu".

Prijatý typ objednávky

Rozbaľovací zoznam ponúka hodnoty zaznamenané v ponuke Nákup - Typy dokladov - Typy prijatých objednávok.

Centrum

Povinné pole.

Umožňuje zaradiť doklad do člena strediska účtovanej spoločnosti. V prípade, že spoločnosť nepoužíva rozdelenie strediska, automaticky sa vyberie stredisko s názvom "Ústredie".

Vybrané stredisko sa zobrazí len na interných kópiách dokumentu.

Aktivita

Povinné pole.

Umožňuje rozdeliť položky podľa činností.

Rozbaľovací zoznam ponúka hodnoty z Nástroje - Číselníky - Aktivity.

Objednávka

Povinné pole.

Z objednávok evidovaných v číselníku Predaj - Objednávky môžete vybrať tú, ktorej sa doklad týka. Môžete zadať skratku alebo názov zmluvy (alebo zadať len časť skratky alebo názvu) a vybrať požadovanú zmluvu z dostupných záznamov. Môžete tiež otvoriť číselník objednávok (pomocou tlačidla alebo klávesu F2) a vyhľadať objednávku pomocou filtrov, prípadne ju upraviť alebo pridať úplne nový záznam.

Tagy

Povinné pole.

Používa sa na označenie dokumentu značkami, ktoré sa potom zobrazia v poli a predovšetkým sa môžu použiť na filtrovanie.

Po stlačení tlačidla Pripojiť sa otvorí formulár na výber štítkov. V ľavom poli sa ponúkajú Dostupné štítky a v pravom poli štítky priradené k aktuálnemu dokumentu. Pomocou tlačidiel so šípkami medzi týmito dvoma poľami môžete pridávať alebo odstraňovať štítky. Ak štítky používate intenzívne, môžete pomocou rozbaľovacieho zoznamu Skupiny zobraziť len štítky vybranej skupiny. Po nastavení štítkov potvrďte príkazom .

Ak potrebujete pridať štítok, ktorý ešte nemáte v poli Dostupné štítky, použite tlačidlo . Otvorí sa číselník štítkov (ponuka Nástroje - Číselníky - Štítky), kde môžete pridať požadovaný štítok.

Panel 3, karta "Zodpovedná osoba"

Zodpovedná osoba

Užívateľ zodpovedný za príjem/výdaj; ponúkajú sa osoby z ponuky Nástroje - Osoby a používatelia.

Kontaktná osoba

Meno používateľa, ktorého treba kontaktovať v súvislosti s dokumentom.

Názov

Telefón

E-mail

Panel 4, karta "Domáca mena"

Záložka domácej meny (zvyčajne označená ako "CZK") poskytuje finančný prehľad celého dokladu a rozpis súm podľa sadzby DPH. Po pridaní prvej položky dokladu je väčšina polí záložky deaktivovaná a hodnoty polí sa aktualizujú pri každej zmene položky.

Pri vkladaní dokladu bez položiek sa sumy zadávajú do polí na karte (okrem základnej sumy a sumy DPH). Po zmene sumy v niektorom z polí sa zvyšné polia krížovo prepočítajú (ale pozor, pri ručnej zmene sumy DPH sa súčet súm v riadku zhoduje, ale sumy sa nezhodujú s percentom DPH). Aplikácia vytvára automatické záznamy typu "Účtovný zápis" pre tzv. bezpoložkový doklad, ktorých počet zodpovedá počtu použitých sadzieb DPH (resp. sume pre tovary a služby oslobodené od DPH). Bezpoložkový doklad je užitočný napríklad pre účtovné firmy, ktoré zadávajú doklad prinesený klientom.

Zľava [%]

Povinné pole, dostupné len pre dokument s položkami.

Uvádza výšku zľavy v percentách uplatnenú na celý dokument. Výšku zľavy je možné prevziať zo záznamu typu dokladu alebo firmy v adresári.

Zvyšok karty tvoria polia v troch stĺpcoch:

 • Základ

 • DPH

 • Vrátane DPH

Pole sú v riadkoch popísané konkrétnou sadzbou DPH:

 • Oslobodené (0%)

 • Znížená sadzba

 • 2. znížená sadzba

 • Základná sadzba

 • Čiastka

Metóda výpočtu a zaokrúhľovania súm dokladu bez položiek:

Metóda zaokrúhľovania: Tu vyberáme, či sa má do výsledného zaokrúhlenia zadať DPH. Máme teda na výber:

 • k základu a DPH - zaokrúhlenie preberá sadzbu DPH z dokladu

 • do sadzby 0 - pri zaokrúhľovaní sa použije sadzba DPH 0 %

 • individuálne - pri výbere tejto metódy môžeme nastaviť zaokrúhľovanie podľa seba, napr. ak nechceme, aby sa dokumenty zaokrúhľovali

DPH (metóda): Toto pole nastavuje metódu zaokrúhľovania výslednej hodnoty DPH. Pomocou rozbaľovacieho zoznamu vyberte z pripravených hodnôt: nahor, nadol, matematicky.

DPH (objednávky): Táto položka je prepojená s predchádzajúcou položkou - pomocou rozbaľovacieho zoznamu

vybrať z pripravených hodnôt: nezaokrúhľovať, zaokrúhľovať na tisícky, stotiny, desatiny, jednotky, desiatky, stovky, tisícky.

Súčet (metóda): Toto pole nastavuje metódu zaokrúhľovania konečnej fakturačnej ceny. Pomocou rozbaľovacieho zoznamu vyberte z pripravených hodnôt: hore, dole, matematické.

Súčet (objednávky): Toto pole súvisí s predchádzajúcim poľom - pomocou rozbaľovacieho zoznamu vyberte z pripravených hodnôt: nezaokrúhľovať, zaokrúhľovať na tisíciny, stotiny, desatiny, jednotky, desiatky, stovky, tisícky.Panel 4, karta "Mena"

Mena

Určuje menu súm v doklade. Predvolená hodnota je domáca (domáca) mena zadaná v Nastavenia spoločnosti, ak ju necháte nedostupnú, ostatné polia na karte zostanú nedostupné. Ak chcete vytvoriť dokument v inej mene, vyberte hodnotu zo zoznamu možných mien. Po jeho výbere sa sprístupnia ostatné polia karty.

Mena

Dve polia umožňujú určiť výmenný kurz domácej meny voči vybranej mene. Po výbere meny sa z internetu stiahne výmenný kurz pre deň vystavenia dokladu, ktorý je však možné upraviť alebo zadať vlastný. Ak nie je možné získať výmenný kurz, pole v domácej mene sa farebne orámuje a nastaví sa na hodnotu 0,00.

Zvyšok karty tvoria polia v troch stĺpcoch:

 • Základ

 • DPH

 • Vrátane DPH

Pole sú v riadkoch popísané konkrétnou sadzbou DPH:

 • Oslobodené (0%)

 • Znížená sadzba

 • 2. znížená sadzba

 • Základná sadzba

 • Čiastka

Pri tzv. doklade bez položiek je možné upravovať hodnoty v poliach okrem základnej sumy a sumy DPH; ostatné polia sa krížovo prepočítajú (pri zmene sumy DPH sa však zosúladí súčet súm, ale nie percento DPH). Pri doklade s položkami sú polia so sumami nedostupné a zobrazujú hodnoty podľa položiek zadaných v doklade.

Panel 5, karta "Položky dokumentu"

Položky dokumentu môžete vytvárať dvoma spôsobmi.

Individuálna položka vytvorená používateľom

Položky vytvorené programom

Skupinu položiek vytvoríte načítaním obsahu iného dokumentu.

Odkaz Položky dokumentu

Hlavný panel

Cenníkový kód

Povinné pole

Cena

Vyberte z rozbaľovacieho zoznamu.

Označenie

Skratka (doplní sa z cenníka)

EAN

Názov

Plný názov cenníkovej položky (vyplní sa výberom kódu z cenníka)

Kvantita

Počet kusov (počet kusov na sklade sa zobrazí po výbere zásoby).

MJ

Merná jednotka

Vyberte z rozbaľovacieho zoznamu.

Možno nastaviť v Číselníky -> Merné jednotky.

Cenová úroveň

Ak ste nastavili Cenové úrovne, vyberte požadovanú z rozbaľovacieho zoznamu tu.

 • Cena za MJ

Cena za MJ

Typ ceny

Sadzba DPH

Zľava na položku (%)

Zľava na účte (%)

 • Cena celkom

Základňa (Kč)

DPH (CZK)

Celkom (CZK)

Základ (mena)

DPH (mena)

Súčet (mena)

Poznámka

Povinné

V tomto poli môžete zadať akúkoľvek poznámku k položke. Táto poznámka slúži len pre vašu informáciu, nie je vytlačená na žiadnom dokumente.

Poznámku môžete do poľa zadať ručne. Pomocou tlačidla za poľom otvorte viacriadkové editačné pole. Pri úprave poznámky sa nad poľom zobrazia tlačidlá. Ak práve zadaná poznámka nie je medzi preddefinovanými textami, môžete ju pridať stlačením tlačidla. Stlačením tlačidla otvoríte číselník preddefinovaných textov, kde môžete vybrať jeden z existujúcich textov alebo pridávať, upravovať a odstraňovať texty.

Tagy

Povinné pole.

Používa sa na označenie položiek pomocou značiek, ktoré sa potom zobrazia v poli a môžu sa použiť najmä na filtrovanie.

Po stlačení tlačidla Pripojiť sa otvorí formulár na výber štítkov. V ľavom poli sa ponúkajú Dostupné štítky a v pravom poli štítky priradené k aktuálnej položke dokumentu. Pomocou tlačidiel so šípkami medzi týmito dvoma poľami môžete pridávať alebo odstraňovať štítky. Ak štítky používate intenzívne, môžete pomocou rozbaľovacieho zoznamu Skupiny zobraziť len štítky vybranej skupiny. Po nastavení štítkov potvrďte príkazom .

Ak potrebujete pridať štítok, ktorý ešte nemáte v poli Dostupné štítky, použite tlačidlo . Otvorí sa číselník štítkov (ponuka Nástroje - Číselníky - Štítky), kde môžete pridať požadovaný štítok.

Karta Rozšírené

Centrum

Žiadny dokument nebude zverejnený bez centra.

Aktivita

Objednávka

Ponúkajú sa objednávky zaregistrované v ponuke Predaj - Objednávky.

Kniha na sklade

Po začiarknutí príznaku sa vytvorí rezervácia zadaných položiek cenníka na sklade.

Objednávka od dodávateľa

Táto hodnota je len informatívna. (neobjednávať, objednať, už objednané)

Objem

Pri položke cenníka sa hodnota prevezme z cenníka.

Zadáte hodnotu objemu. Program dokáže vypočítať celkový objem na faktúre a zistiť napríklad, či sa všetok tovar na faktúre zmestí do kontajnera.

MJ objemu

Pri položke cenníka sa hodnota prevezme z cenníka.
Vyberte zo zoznamu povolených MJ objemu.

Pri vytváraní vystavenej objednávky nezoskupujte

Stredisko, činnosť a poradie sa automaticky skopírujú z hlavičky dokumentu. Pre každé pole je začiarknutá možnosť "Kopírovať hodnotu zo záhlavia dokumentu". Ak chcete zmeniť hodnotu položky, musíte zrušiť jej začiarknutie. Začiarknuté hodnoty sa automaticky aktualizujú v položke, keď sa zmenia v hlavičke dokumentu.

Did this answer your question?