Skip to main content
Typy skladových dokladov

Ako preddefinovať hodnoty pre jednotlivé skladové doklady

Petr Pech avatar
Written by Petr Pech
Updated over a week ago

Soznam "Typy skladových dokladov"

Zboží – Typy skladových dokladů

Na tomto formulári zaznamenávate typy dokumentov. Potom sa ponúkajú v poli Typ dokladu na formulári Príjemky/výdajky v module Tovar.


Každý typ dokumentu má tri funkcie:

 1. rozdelí dokumenty do skupín,

 2. určuje základné vlastnosti dokumentu,

 3. umožňuje preddefinovať maximálne hodnoty, čím vám ušetrí prácu pri vytváraní jednotlivých dokumentov.

Základné typy skladových dokladov prednastavené systémom FlexiBee:

 1. Standardný pohyb zásob - príjemky, výdajky,

 2. Transferový pohyb - medzi skladmi,

 3. Výroba.

Hlavný panel

Stlačením tlačidla Alt+N alebo klávesovej skratky otvoríte formulár pre nový záznam.

Na hornej lište formulára sa nachádza niekoľko tlačidiel, ktorých význam je opísaný v samostatnej kapitole "Ovládanie programu"

.

Skratka

Povinné pole, môže obsahovať maximálne 20 znakov. Hodnota musí byť jedinečná medzi záznamami.

Pri vytváraní dokumentu sa vo výberovom poli typu zobrazí hodnota.Odporúča sa zvoliť čo najvýstižnejšiu skratku, aby bolo možné ľahšie rozlíšiť typy dokumentov v zozname.

Názov

Povinné pole, môže obsahovať až 255 znakov

Všeobecne reprezentuje záznam v zostavách, tlačových zostavách alebo výberových zoznamoch, preto by mal byť záznam reprezentovaný jedinečným spôsobom.Ak máte nastavené cudzie jazyky v úvodných nastaveniach, potom môžete pole "Názov" vyplniť vo vybraných cudzích jazykoch stlačením tlačidla "+". Tieto jazykové varianty názvu sa tlačia na dokumenty pri tlači v cudzích jazykoch. Stlačením tlačidla "-" zatvorte pole s cudzojazyčným názvom.

Riadok príjmu, riadok výdaja

Interné číslo dokladu, pod ktorým je evidovaný.Ak tu nevyberiete hodnoty, skladové doklady sa automaticky vyberú podľa radov dokladov nastavených v zozname skladov. Ak chcete pre určitý typ dokumentu iný riadok, nastavte ho tu - ručne alebo pomocou rozbaľovacieho zoznamu vyberte z zoznamu riadkov dokumentov. Ak na karte Účtovanie vyberiete len určitý typ pohybu (príjem alebo odoslanie), bude k dispozícii rad dokladov len pre tento typ pohybu.

Záložka Účtovníctvo

Hodnoty v této záložce není nutné vyplňovat. V každom prípade to uľahčí vypĺňanie skladových dokladov a ich zverejňovanie.

Doklad je účtovný doklad

Ak je začiarknuté, vytvorené doklady ovplyvnia účtovníctvo. Ak nechcete, aby vytvorené doklady vstupovali do účtovníctva, nechajte neoznačené.

Hodnotu poľa možno zmeniť len pred vytvorením prvého dokumentu tohto typu, potom je pole určené len na čítanie.

Ak je pole neoznačené, účtujete zásoby pomocou metódy B. Možnosť neoznačiť pole je viazaná na nastavenia spoločnosti. Viac informácií o metóde B nájdete v príručke.

Skladba

Ručne alebo pomocou rozbaľovacieho zoznamu vyberte zo zoznamu zásob. Tu nastavený sklad sa automaticky naplní skladovými dokladmi v poli "Sklad". Pri výbere položiek z cenníka sa tento sklad prednastaví. Tým sa zjednoduší získavanie skladových dokladov.

Ak pole nevyplníte, tento typ sa použije pre všetky sklady. Sklad musíte vybrať ručne na skladových dokladoch.

Typ pohybu

Ručne alebo pomocou rozbaľovacieho zoznamu vyberte typ pohybu príjem alebo výdaj. Ak je typ ponechaný prázdny, možno ho použiť pre oba typy pohybu.

Určenie typu pohybu

Vyplnená hodnota sa automaticky prenesie do skladových dokladov. Používanie

môžete si vybrať z nasledujúcich možností:

"Holá" príjemka - doklad nebude prepojený s inými dokladmi, napr. príjemka zo zadania počiatočných stavov, príjemka z vyrovnania inventarizačných rozdielov,

Fakturačný doklad - napr. ak ide o skladový doklad, ktorý predchádza faktúre,

Príjemka výrobku - na odlíšenie príjemky tovaru od príjemky výrobku; ak používate kusovník, príjemka výrobku sa použije na vytvorenie príjemky dielov,

Prijatie (dobropis,vrátenie) - tento pohyb umožňuje prijatie tovaru, napr. na reklamáciu; zobrazuje sa len pre tento pohyb

Príjmový doklad; použite pre tovar so sériovým číslom (ak dostanete tovar na sklad, ponúknu sa predané sériové čísla),

"Holý" výdaj - tento pohyb možno použiť na označenie, že doklad nebude prepojený s inými dokladmi, napr. výdaj z vyrovnania inventarizačných rozdielov,

Vydanie na fakturáciu (cenníková cena) - napr. pre vydanie zo skladu, ktoré bude následne fakturované; pri fakturácii sa použije predajná cena, ktorú ste nastavili v cenníku,

Výstup pre fakturáciu (manuálne oceňovanie) - ak chcete pri fakturácii použiť inú cenu, ako ste nastavili vo formulári Cenník (alebo nemáte nastavenú cenu vo formulári Cenník), potom je potrebné zvoliť tento pohyb - v tomto prípade sa pri nákupe skladovej položky zobrazí pole Predajná cena, ktoré môžete vyplniť, a pri ukladaní sa skontroluje výška predajnej ceny (ak ju nastavíte nižšiu ako nákupnú cenu, budete na to upozornení),

Odoslanie na presun - napr. odoslanie na presun do iného skladu,

Odoslanie (dobropis, vrátenie) - umožňuje odoslanie, automaticky nastaví záporné množstvo; túto metódu môžete použiť aj pre tovar so sériovým číslom; ak odosielate tovar zo skladu, ponúknu sa sériové čísla, ktoré máte na sklade.

Centrum

Ponúkajú sa strediská zaznamenané v ponuke Nástroje - Číselníky - Strediská, bez nich sa žiadny doklad nezaúčtuje.

Aktivita Môžete si vybrať zo zoznamu aktivít ručne alebo pomocou rozbaľovacieho zoznamu. Aktivita sa potom predvyplní do skladového dokumentu. Hodnoty sa ponúkajú v ponuke Nástroje - Enumerátory - Aktivita.

Typ prenosového dokumentu

Ak máte samostatný typ pre úhradu - odoslanie, môžete vybrať typ pre úhradu - príjem. Tým sa správne vyplní a zaúčtuje automaticky vytvorený prevod príjemky na sklad.

Typ výrobného dokumentu

Ak máte samostatný typ pre príjem výrobku (tovar s kusovníkom), môžete vybrať typ pre odoslanie. Tým sa správne vyplní a zaúčtuje automaticky vytvorený kusovník na výrobu výrobku podľa kusovníka.

Typ účtovnej operácie

Uľahčuje účtovanie skladových dokladov. Ručne alebo pomocou rozbaľovacieho zoznamu vyberte z predpisu vysielania.

 • pre účtenku [DAL]]
  podľa tu nastaveného predpisu sa účet vloží do poľa Účtenka pri vytváraní účtenky.

 • pre Výdaj [MD]
  podľa tu nastaveného predpisu sa účet pri vytváraní príjemky vloží do poľa Príjemka.

Tlačová karta

Vyplnenie tejto karty je nepovinné. Jeho vyplnenie vám výrazne uľahčí prácu pri tlači dokumentov rôznych typov.

Na hornej lište formulára sa nachádza niekoľko tlačidiel, ktorých význam je popísaný v samostatnej kapitole "Ovládanie programu"

Tu môžete nastaviť, aké dokumenty chcete vytlačiť a koľkokrát ich chcete vytlačiť. Potom sa tieto dokumenty vytlačia (alebo si ich môžete prezerať) priamo z otvoreného skladového dokladu.

Ak v dolnej časti začiarknete Automaticky tlačiť pri vytváraní nového dokumentu, vyššie označené dokumenty sa automaticky vytlačia pri uložení dokumentu bez toho, aby ste museli ručne vybrať tlačidlo. Program sa len opýta, či chcete vytlačiť práve vytvorený dokument.


Po potvrdení sa vybrané dokumenty vytlačia na primárnej tlačiarni.
Ak nechcete, aby sa program stále pýtal, označte príšte sa nepýtať. Toto zaškrtnutie bude platné, kým sa program neukončí.

Po stlačení tlačidla Pridať sa zobrazí dialógové okno výberu.

Kopií

Zadajte počet výtlačkov daného typu skladového dokladu.

Tlač dokumentu

Vyberte typ dokumentu, ktorý chcete vytlačiť.

Zpráva

Pomocou rozbaľovacieho zoznamu otvoríte zoznam, ktorý je totožný s ponukou, ktorá sa zobrazí po stlačení tlačidla tlače v zozname dokumentov. Po uložení dokumentu môžete postupne vybrať tie dokumenty, ktoré pravidelne tlačíte.

Súhrn

Ak je možné vytlačiť aj súhrnnú zostavu, môžete tu uviesť, ktorý dokument chcete vytlačiť.

Pokročilé

Ak je možné report vytlačiť v ponuke print report v rozšírenej verzii, môžete tu uviesť, ktorý dokument chcete vytlačiť.

Intrastat karta

Intrastat je elektronický systém zberu údajov povinný pre všetky členské štáty Európskej únie. Táto karta umožňuje zaznamenávať všetky potrebné údaje.

Stav odoslania

Stát, z ktorého bol výrobok odoslaný

Krajina určenia

Krajina, do ktorej sa má výrobok dodať. Vyplňte, ak účtenka obsahuje položky, ktoré ste odoslali vy, účtovaná spoločnosť. V prípade, že sa tovar vyváža do tretej krajiny a pri opustení územia Českej republiky (v prípade slovenskej legislatívy) ešte nie je prepustený do niektorého z vývozných colných režimov, pretože toto prepustenie vykonajú colné orgány v inom členskom štáte Európskej únie, vyplní sa v tomto členskom štáte.

Stát pôvodu

Krajina pôvodu výrobku. Vyplňte, ak dokument obsahuje položky, ktorých ste príjemcom. V prípade obchodu s treťou krajinou, ak bol tovar prepustený do voľného obehu v inom členskom štáte Európskej únie pred prijatím v Českej republike (na Slovensku v prípade slovenskej legislatívy), vyplňte v tomto členskom štáte.

Krajina pôvodu

Krajina pôvodu výrobku

Transakcia

Vyberte príslušnú transakciu z rozbaľovacieho zoznamu; hodnoty sa ponúkajú v ponuke Nástroje - Číselníky - Intrastat - Obchodné transakcie.

Dodacie podmienky

Vyberte podmienku doručenia z rozbaľovacieho zoznamu; hodnoty sa ponúkajú v ponuke Nástroje - Číselníky - Intrastat - Podmienky doručenia.

Typ dopravy

Vyberte spôsob dopravy z rozbaľovacieho zoznamu; hodnoty sa ponúkajú v ponuke Nástroje - Číselníky - Intrastat - Spôsob dopravy.

Speciálne pohyby

Návody sa ponúkajú v ponuke Nástroje - Číselníky - Intrastat - Špeciálne pohyby.

Tab "Texty na dokument"

Použitie údajov vyplnených na tejto karte uľahčuje následné vyplnenie dokladov pri ich vystavovaní.

Popis pro doklad

Text sa prenesie do skladových dokladov daného skladu v poli Popis v ľavom hornom paneli a potom do tabuľky skladových dokladov.

Úvodný text

Záverečný text

Podkladový text...

Ak posielate faktúru e-mailom, tento text sa zobrazí priamo v e-maile.

Záložka Texty

Opis

Podrobný popis typu skladového dokladu.

Poznámka

Ďalšia poznámka k typu skladového dokladu.

Správa karty

Záložka Správa obsahuje údaj o platnosti a tiež viditeľnosti daného záznamu v číselníku v účtovných obdobiach. Platnosť záznamu sa označuje rozsahom účtovných období. V zadanom rozsahu účtovných období je záznam platný, v ostatných obdobiach je záznam neplatný a v číselníku (zozname) sa vôbec neobjaví.

Obmedzenie platnosti zabezpečuje, že pri bežnom používaní číselníka sa v číselníku nezobrazia záznamy, ktoré sa už nepoužívajú.

Na rozdiel od časovej platnosti záznamov nie je možné vybrať rozsah účtovných období, ktorý ani čiastočne nezodpovedá aktívnemu účtovnému obdobiu.

Vzhľadom na to, že platnosť záznamu sa vzťahuje na účtovné obdobia, možno ho použiť aj pre fiškálne účtovné obdobia.

platné od

Vyberte obdobie účinnosti záznamu pomocou rozbaľovacieho zoznamu zo zoznamu účtovných období.

platné do

Vyberte dátum platnosti záznamu pomocou rozbaľovacieho zoznamu zo zoznamu účtovných období.

Ak chcete, aby záznam platil neobmedzene, nechajte polia platné od a platné do prázdne (ak chcete odstrániť už vybranú hodnotu, stlačte kláves Del). Záznam sa potom bude dať použiť vo všetkých účtovných obdobiach. Jedno z polí je možné ponechať bez zvolenej hodnoty a neobmedziť tak začiatok alebo koniec platnosti záznamu.

Ak v poliach platné od a platné do vyberiete rovnaké účtovné obdobie, záznam sa môže použiť len v tomto účtovnom období (pozri účtovné obdobie v záhlaví bočnej navigácie).

Objednávanie položiek na tlač

Na vytlačenom dokumente sú položky dokumentu uvedené v poradí, v akom boli do dokumentu pridané. Ak chcete na vytlačenom dokumente uviesť položky v inom poradí, môžete použiť rozbaľovací zoznam na výber poradia:

 • Zoradené podľa hodnoty poľa Order, vzostupne

 • Podľa názvu - zoradené podľa hodnoty poľa Názov, vzostupne, položky bez názvu na konci

 • Podľa kódu - zoradené podľa hodnoty poľa Kód, vzostupne, položky bez kódu na konci

Primárny typ dokumentu

Označí upravovaný typ dokumentu ako primárny. Takto zvolený primárny typ dokladu sa vyberie pri vytváraní novej Príjemky alebo Výdajky, ak je v nastaveniach firmy na karte Moduly, záložka Tovar zvolená hodnota Primárny pre Príjemky/Výdajky. Tento spôsob špecifikácie je obzvlášť užitočný pri vystavovaní najmä jedného typu dokumentu.

Vytvorenie dokumentu EAN pomocou čítačky

Spustenie pracovného postupu pri vytváraní dokumentu

Súvisiace

Did this answer your question?