Skip to main content
All CollectionsDokumentácia a nápovedaTovar
Zaúčtovanie predpisu - príjemky/výdajky
Zaúčtovanie predpisu - príjemky/výdajky

Prednastavenie zaúčtovania príjemky/výdajky

Petr Pech avatar
Written by Petr Pech
Updated over a week ago

Tovar - Zaúčtovanie predpisu - príjemky/výdajky

Predpisy účtovania uľahčujú proces účtovania - nemusíte zakaždým ručne zadávať účtovanie do vytvorených dokumentov. Zaznamenávate ich len v prípade podvojného účtovníctva.

Tieto produkty sa potom ponúkajú v module Produkty a vo formulároch:

1. Typy skladových dokladov na karte Účtovníctvo v poli Typ účtovnej operácie pre príjem (DAL), pre výdaj (MD),

2. Príjmy/Výdavky na karte Specifikácie (klávesová skratka Ctrl+3) v poli Účtovný predpis; na základe nastavenia tohto poľa sa hodnota pretiahne do poľa Účtovný predpis na karte Účtovníctvo.

Ak je nastavené účtovanie pre skupiny tovarov a materiálov, potom má prednosť pred týmto nastavením.


Predvoľba zaúčtovania je k dispozícii aj pri vytváraní jednotlivých príjmov a výdajov, a to v hlavičke dokladu v záložke "Špecifikácie dokladu" a v položkách dokladu v záložke "Účtovníctvo/Pokročilé", kde môžete predvoľbu zaúčtovania zmeniť.

Základné informácie

Po vyplnení skratky a názvu v hlavný panel, najprv v pravej časti "Viditeľnosť v moduloch" vyberiete, pre ktorý typ dokladu chcete vytvoriť pravidlo účtovania.

Ak označíte riadok "Sklad" ako výdajový, je potrebné v ľavej časti "Nastavenie účtu" vyplniť pole "Účet pre výdaj [MD]". Toto pole môžete vyplniť buď ručne - vložením konkrétneho účtu, alebo jeho výberom pomocou lupy.

Ak vyberiete príjemku v riadku "Sklad", je potrebné vyplniť pole "Účet príjemky [Dal]" v ľavej časti "Nastavenia účtu". Toto pole môžete vyplniť buď ručne - vložením konkrétneho účtu, alebo jeho výberom pomocou lupy.

Ak označíte Vyplnenie v moduloch pre sklad, nemusíte vypĺňať údaje pre DPH.

Nastavenie účtov:

Účet pre výdaj (MD)

Účtovná závierka (DAL)

Znížená DPH - 15 % od roku 2013

Základná DPH - 21 % od roku 2013

Kód transakcie pre DPH

Viditeľnosť v moduloch:

Zaškrtnutím tohto príznaku určíte, v ktorých moduloch a ich dokladoch chcete používať účtovný kód.

Môžete mať rovnaké pravidlo účtovania napr. pre banku a pokladňu. Výnimkou sú interné doklady - ak pre ne začiarknete príznak, kontrola ostatných modulov je zakázaná a naopak. Dôvodom je, že pri interných dokladoch sa vypĺňajú účty MD a Dal.

Moduly, v ktorých možno kontrolovať viditeľnosť:

Faktúry - vystavené, prijaté,Ostatné zúčtovacie vzťahy - pohľadávky, záväzky,Banka - príjem, výdaj,Pokladňa - príjem, výdaj,Sklad - príjem, výdaj,Interné doklady.

Záložka Texty

Popis

Podrobnejší opis pravidla vysielania.

Poznámka

Ďalšia poznámka k pravidlu vysielania.

Záložka Správa

Záložka Správa obsahuje údaj o platnosti a tiež viditeľnosti daného záznamu v číselníku v účtovných obdobiach. Platnosť záznamu sa označuje rozsahom účtovných období. V zadanom rozsahu účtovných období je záznam platný, v ostatných obdobiach je záznam neplatný a v číselníku (zozname) sa vôbec neobjaví.

Obmedzenie platnosti zabezpečuje, aby sa pri bežnom používaní číselníka nezobrazovali záznamy, ktoré sa už nepoužívajú.

Na rozdiel od časovej platnosti záznamov nie je možné vybrať rozsah účtovných období, ktorý ani čiastočne nezodpovedá aktívnemu účtovnému obdobiu.

Vzhľadom na to, že platnosť záznamu sa vzťahuje na účtovné obdobia, možno ho použiť aj pre fiškálne účtovné obdobia.

platné od

Vyberte dátum začiatku záznamu pomocou rozbaľovacieho zoznamu zo zoznamu účtovných období.

platné do

Vyberte dátum platnosti záznamu pomocou rozbaľovacieho zoznamu zo zoznamu účtovných období.

Ak chcete, aby záznam platil neobmedzene, nechajte polia Platí od a Platí pre prázdne (ak chcete odstrániť už vybranú hodnotu, stlačte kláves Del).

Záznam sa potom bude dať použiť vo všetkých účtovných obdobiach. Jedno z polí je možné ponechať bez zvolenej hodnoty a neobmedziť tak začiatok alebo koniec platnosti záznamu.

Ak v poliach platné od a platné do vyberiete rovnaké účtovné obdobie, záznam sa môže použiť len v tomto účtovnom období (pozri účtovné obdobie v záhlaví bočnej navigácie).

Did this answer your question?