Skip to main content
All CollectionsDokumentácia a nápovedaNákup
Pravidlá účtovania - prijaté faktúry
Pravidlá účtovania - prijaté faktúry

Pred vystavením akéhokoľvek dokladu je potrebné nastaviť pravidlá účtovania

Zuzana Sýkorová avatar
Written by Zuzana Sýkorová
Updated over a week ago

Nákup - pravidlá účtovania

Všeobecné informácie o pravidlách zverejňovania nájdete v samostatnej kapitole "Základné zoznamy - Kódy", v časti "Pravidlá zverejňovania".

Pred vystavením dokladov je potrebné nastaviť pravidlá účtovania. Obsahujú tvar:

__________________________________________________________________

Pokyny na zaúčtovanie - prijaté faktúry

Nákup - Pravidlá účtovania - Pravidlá účtovania - Prijaté faktúry

Vytvorené pravidlá vysielania možno použiť v:

Typy faktúr

Pri vytváraní "Typu prijatej faktúry" môžete na karte "Zaúčtovanie" určiť pravidlo zaúčtovania. Je tam nastavený aj účet Dal, takže v tomto pravidle účtovania sú vyplnené len protiúčty pre vydanie [MD].

Prijaté faktúry

Pri vystavovaní jednotlivých prijatých faktúr, keď sa predpisy ponúkajú v poli Predpisy účtovania na karte "Špecifikácie". Na karte "Účtovníctvo a riadok DPH" môžete zmeniť prednastavené účtovníctvo.

Základná predvoľba je pripravená; musíte však skontrolovať a upraviť toto nastavenie alebo ho pridať podľa vlastných požiadaviek.

__________________________________________________________________

Informácie o pozadí

Viditeľnosť v moduloch

Po vyplnení skratky a názvu v hlavnom paneli najprv v pravej časti "Viditeľnosť v moduloch" vyberte, pre ktorý typ dokumentu chcete vytvoriť pravidlo účtovania. Zaškrtnutím tohto príznaku určíte, v ktorých moduloch a ich dokumentoch chcete použiť pravidlo účtovania.

Toto isté pravidlo účtovania môžete mať napr. pre banku a pokladňu. Výnimkou sú interné dokumenty - ak zaškrtnete príznak pre tieto moduly, vypne sa kontrola pre ostatné moduly a naopak. Dôvodom je, že pri interných dokladoch sa vypĺňajú účty MD a Dal.

Moduly, pri ktorých možno kontrolovať viditeľnosť:

  • Faktúry - vydané, prijaté,

  • Ostatné zúčtovacie vzťahy - pohľadávky, záväzky,

  • Banka - príjem, výdaj,

  • Pokladňa - príjem, výber,

  • Sklad - príjem, výdaj,

  • Interné dokumenty.

Ak v riadku "Faktúry" označíte prijaté, je potrebné vyplniť pole "Výdavkový účet [MD]" v ľavej časti "Nastavenia účtu". Toto pole môžete vyplniť buď ručne - zadaním konkrétneho účtu, alebo jeho výberom pomocou .

Keďže väčšina pravidiel účtovania prijatých faktúr môže byť rovnaká ako pravidlá účtovania pre modul "Pokladňa", môžete riadok "Pokladňa" označiť súčasne s riadkom "Výdaj". Takto označené pravidlo účtovania sa zobrazí aj v pravidlách účtovania - pokladničných dokladoch.

__________________________________________________________________

Nastavenie účtov

Dispozičný účet (MD)

Účtovná závierka (DAL)

DPH znížená

V Českej republike 15 % od roku 2013.

DPH 2. znížená

V Českej republike 10 % od roku 2015.

DPH basic

V Českej republike 21 % od roku 2013.

Ak je účtovaná spoločnosť platcom DPH, odporúča sa nechať si vyplniť účtovnú závierku pre DPH v základnej sadzbe a DPH v zníženej sadzbe. Účty sa potom automaticky prenášajú do vytvorených dokladov, čo zjednodušuje účtovanie položiek DPH.

Kód transakcie pre DPH

Ak vyplníte Kód transakcie DPH, tieto informácie sa prenesú aj do vytvorených dokumentov.

__________________________________________________________________

Záložka Texty

Opis

Podrobnejší opis pravidla vysielania.

Poznámka

Ďalšia poznámka k pravidlu vysielania. Táto poznámka slúži len pre vašu informáciu, nie je vytlačená na žiadnom dokumente.

__________________________________________________________________

Správa karty

Záložka Správa obsahuje údaj o platnosti a tiež viditeľnosti daného záznamu v kódexe účtovných období. Platnosť záznamu sa označuje rozsahom účtovných období. V rozsahu zadaných účtovných období je záznam platný, v ostatných obdobiach je záznam neplatný a v číselníku (zozname) sa vôbec neobjaví. Obmedzením platnosti zabezpečíte, že pri bežnom používaní kódovníka sa v ňom nebudú zobrazovať záznamy, ktoré sa už nepoužívajú.

Na rozdiel od časovej platnosti záznamov nie je možné vybrať rozsah účtovných období, ktorý ani čiastočne nezodpovedá aktívnemu účtovnému obdobiu.

Vzhľadom na to, že platnosť záznamu súvisí s účtovnými obdobiami, možno ho použiť pre fiškálne účtovné obdobia.

platné od

Vyberte obdobie účinnosti záznamu pomocou rozbaľovacej šípky zo zoznamu účtovných období.

platné do

Vyberte obdobie platnosti záznamu pomocou rozbaľovacej šípky zo zoznamu účtovných období.

Ak chcete, aby záznam platil neobmedzene, nechajte polia platné od a platné do prázdne (ak chcete odstrániť už vybranú hodnotu, stlačte kláves Del). Záznam sa potom bude dať použiť vo všetkých účtovných obdobiach. Jedno z polí je možné ponechať bez zvolenej hodnoty a neobmedziť tak začiatok alebo koniec platnosti záznamu.

Ak v poliach platné od a platné do vyberiete rovnaké účtovné obdobie, záznam sa môže použiť len v tomto účtovnom období (pozri účtovné obdobie v záhlaví bočnej navigácie).

Did this answer your question?