Skip to main content
Udalosti, aktivity

Pomocou funkcie "Udalosti, aktivity" môžete pridať záznamy o udalostiach a aktivitách ku konkrétnemu obchodnému partnerovi

Zuzana Sýkorová avatar
Written by Zuzana Sýkorová
Updated over a week ago

Udalosti, aktivity

Pomocou funkcie "Udalosti, činnosti" môžete pridať záznamy o udalostiach a činnostiach ku konkrétnemu obchodnému partnerovi zadanému v adresári. V systéme sú prednastavené 3 typy udalostí/činností (udalosť, poznámka a úloha), ktoré sa líšia obsahom. Môžete zadávať informácie o potenciálnych obchodoch, záznamy o závadách pri dodávke, reklamáciách alebo pochvalách zákazníkov. Formulár je prepojený s formulárom Adresy firiem a kartou Udalosti v module Obchodní partneri.

Existujú dva spôsoby pridávania udalostí/aktivít a ich zobrazovania:

v ponuke Obchodní partneri - Podujatia, aktivity - obsahuje všetky podujatia/aktivity pre všetky spoločnosti,

Obchodní partneri - Adresy firiem menu - záložka Udalosti - zobrazuje udalosti/aktivity pre konkrétnu firmu

na vytvorenie nového záznamu použite tlačidlo "New"

__________________________________________________________________

Hlavná karta

Typ činnosti: Ponúkajú sa hodnoty (udalosť, poznámka, úloha atď.) zaznamenané v ponuke Obchodní partneri - Typy udalostí/činností.

Po výbere typu aktivity sa polia, ktoré sa majú vyplniť, zmenia

 • Udalosť

Predmet: Zadajte skrátený opis podujatia/aktivity. Miesto Umiestnenie podujatia/aktivity.

Zodpovedná osoba: Vyberte osobu, ktorá je zodpovedná za udalosť/činnosť. Ponúkajú sa osoby uvedené v ponuke Nástroje - Ľudia a používatelia.

Spoločnosť: Vyberte spoločnosť, ktorej sa udalosť/činnosť týka. Hodnoty sa ponúkajú v ponuke Obchodní partneri - Adresy firiem.

Objednávka: Vyberte objednávku. Hodnoty sa ponúkajú v ponuke Predaj - Zmluvy.

Čas začiatku:Dátum a čas začiatku udalosti/činnosti.

Čas ukončenia: Dátum a čas ukončenia podujatia/činnosti.

 • .

  Poznámka

Predmet: Uveďte skrátený opis udalosti/činnosti.

Zodpovedná osoba: Vyberte osobu, ktorá je zodpovedná za udalosť/činnosť. Ponúkajú sa osoby uvedené v ponuke Nástroje - Ľudia a používatelia.

Spoločnosť: Vyberte spoločnosť, ktorej sa udalosť/činnosť týka. Hodnoty sa ponúkajú v ponuke Obchodní partneri - Adresy firiem.

Objednávka: Vyberte objednávku. Hodnoty sa ponúkajú v ponuke Predaj - Zmluvy.

Čas začiatku:Dátum a čas začiatku udalosti/činnosti.

 • .

  Úloha

Predmet: Uveďte skrátený opis udalosti/činnosti.

Priorita: Z rozbaľovacieho zoznamu vyberte prioritu, ktorú má úloha. Máte na výber z možností veľmi nízka, nízka, stredná, vysoká, kritická. Úlohy môžete filtrovať a triediť podľa zvolenej priority.

Stav úlohy: Vyberte stav úlohy z rozbaľovacieho zoznamu. Môžete si vybrať z možností Nový, V procese, Hotový, Odmietnutý.

Termín: Zadajte dátum, kedy má byť úloha dokončená.

Čas začiatku: Dátum a čas začiatku udalosti/činnosti.

Čas ukončenia: Dátum a čas ukončenia podujatia/činnosti.

Zodpovedná osoba: Vyberte osobu, ktorá je zodpovedná za udalosť/činnosť. Ponúkajú sa osoby uvedené v ponuke Nástroje - Ľudia a používatelia.

Spoločnosť: Vyberte spoločnosť, ktorej sa udalosť/činnosť týka. Hodnoty sa ponúkajú v ponuke Obchodní partneri - Adresy firiem.

Objednávka: Vyberte objednávku. Hodnoty sa ponúkajú v ponuke Predaj - Zmluvy.

__________________________________________________________________

Prílohy

Na tejto karte môžete archivovať rôzne dokumenty súvisiace s udalosťou alebo činnosťou, napr. rôzne zmluvy, vyhlásenia, zápisnice.

Na hornej lište tabuľky sa nachádza množstvo tlačidiel, význam niektorých z nich je popísaný v samostatnej kapitole "Ovládanie programu"

Na pridanie novej prílohy použite tlačidlo "Nový". Pri pridávaní si môžete vybrať z nasledujúcich možností:

 • Súbor - do databázy sa načíta súbor z vášho lokálneho počítača,

 • Internetový odkaz - aplikácia zaznamená odkaz (URL), údaje odkazovaného zdroja sa do aplikácie nenačítajú,

 • Odkaz na súbor - aplikácia zaznamená odkaz na súbor na lokálnom disku počítača, údaje o súbore sa do aplikácie nenačítajú (odkazovaný súbor nepremenujte, nepresúvajte ani neodstraňujte).

Ikona priečinka sa nachádza vedľa vloženej prílohy, čo vám umožňuje kedykoľvek si prílohu zobraziť. Ak chcete prílohu uložiť na iné miesto, použite ikonu priečinka. Tlačidlo skenovania slúži na skenovanie dokumentu, druhá možnosť umožňuje vybrať skener a parametre skenovania.

__________________________________________________________________

Popis

Popis: Podrobnejší opis udalosti/činnosti.

__________________________________________________________________

Ďalšie špecifikácie

 • Kontakty: Pomocou tlačidla "Pridať" môžete pridať ďalšie kontakty do udalosti/aktivity nezávisle od spoločnosti a pomocou tlačidla "Odstrániť" ich môžete z udalosti/aktivity odstrániť.

 • Detaily kontaktu: Údaje o vybranom kontakte: Prímeno, Meno, Funkcia, Email, Telefón, Mobil.

 • Osoby: Pomocou tlačidla "Pridať" môžete priradiť osoby z ponuky Nástroje - Osoby a používatelia a pomocou tlačidla "Odstrániť" ich môžete z udalosti/aktivity odstrániť.

 • Tagy: Ku konkrétnej udalosti/činnosti môžete pripojiť rôzne tagy. Pomocou tlačidla "Pripojiť" zobrazte tabuľku na výber štítkov. Z ľavej tabuľky Dostupné štítky pomocou šípky presuňte štítky, ktoré chcete priradiť k zmluve, do pravej tabuľky Vybrané štítky a výber potvrďte tlačidlom "OK". Ak potrebujete pridať štítok, ktorý ešte nemáte v ľavej tabuľke Dostupné štítky, použite tlačidlo "Spravovať štítky". Otvorí sa číselník štítkov (menu Nástroje - Číselníky - Štítky), kde môžete pridať požadovaný štítok.

__________________________________________________________________

Karta

Poznámka: Akékoľvek informácie o udalosti/činnosti.

__________________________________________________________________

Náklady na činnosť


Kliknite na tlačidlo "Pridať". Tým sa otvorí podrobný záznam pre načítanie udalosti/činnosti.

 • Typ nákladov na činnosť: Rozbaľovací zoznam s ponukou nákladov z ponuky Obchodní partneri - Typy nákladov na udalosť/činnosť, napríklad Poznámka, Úloha, Udalosť.

 • Cena: Kliknutím na ikonu vpravo otvoríte ponuku Produkt - Cena, v ktorej môžete vybrať cenovú položku súvisiacu s udalosťou/činnosťou.

 • Realizované množstvo:Počet realizovaných udalostí/činností.

 • Fakturované množstvo:Počet fakturovaných udalostí/činností.

 • Zodpovedná osoba: Vyberte osobu, ktorá je zodpovedná za udalosť/činnosť. Ponúkajú sa osoby uvedené v ponuke Nástroje - Ľudia a používatelia.

 • Dátum načítania:Dátum načítania udalosti/činnosti.

 • Fakturovať: Tento príznak označte, ak ste ešte nevyfakturovali náklady na podujatie/aktivitu.

 • Invoiced: Tento príznak začiarknite, ak už boli náklady na podujatie/činnosť fakturované.

 • Poznámka: Jakékoľvek ďalšie informácie o udalosti/aktivite.

Did this answer your question?