Skip to main content
Obchodní partneri - adresy firiem

Zoznam všetkých obchodných partnerov - odberateľov a dodávateľov, skrátka všetkých obchodných partnerov

Zuzana Sýkorová avatar
Written by Zuzana Sýkorová
Updated over a week ago

Obchodní partneri - adresy firiem

Formulár umožňuje zaznamenávať vašich obchodných partnerov a ich údaje - ich adresy, bankové údaje, udalosti, zmluvy, cenové úrovne, počet dní splatnosti, stredisko, rezervácie a ďalšie. Spoločnosti môžete tiež triediť do rôznych skupín spoločností a exportovať adresár ako vCard.

Adresár sa používa vo všetkých moduloch ekonomického systému, preto je potrebné venovať jeho tvorbe a aktualizácii osobitnú pozornosť.

Upozornenie
V tomto zozname je povinné mať vyplnené len hodnoty "Názov firmy" a "Skratka" - pozri časť "Hlavný panel". Ostatné údaje nemusíte vypĺňať, ak nechcete využiť výhody, ktoré ponúka ich vyplnenie a ktoré sú opísané v iných kapitolách tohto zoznamu.

Zoznam môžete spustiť v module "Obchodní partneri" v rámci možnosti "Obchodné adresy".

Na hornej lište tabuľky sa nachádza niekoľko tlačidiel, ktorých význam je opísaný v samostatnej kapitole "Ovládanie programu". Väčšina tlačidiel sa používa aj v iných tabuľkách.

Výnimku tvoria tlačidlá "Dokumenty", "Hromadné zmeny" a "Aktualizovať všetko".

 • Po stlačení tlačidla "Dokumenty" sa zobrazí ponuka všetkých dokumentov vytvorených v systéme ABRA Flexi, ktoré sú prepojené s firmou. Ide o doklady z modulov "Tovar", "Predaj", "Nákup", "Peniaze" a "Účtovníctvo". Potvrdením možnosti napr. "Vydané faktúry" sa otvorí tabuľka vydaných faktúr vybranej spoločnosti, s ktorou môžete pracovať rovnako ako v samostatnej možnosti "Vydané faktúry" v module "Predaj".

 • Pomocou tlačidla "Hromadné zmeny" môžete vykonať hromadné zmeny položiek záznamu. Hromadné zmeny možno vykonať nad rôznou skupinou položiek: len vybrané položky alebo všetky zobrazené položky. Ak chcete vykonať zmeny vo vybraných položkách, musíte najprv vybrať položky začiarknutím políčka umiestneného na začiatku každého riadku položky. Ak chcete hromadne zmeniť všetky zobrazené položky, najprv vykonajte požadované filtrovanie. Potom stlačte tlačidlo "Hromadné zmeny" a výberom požadovanej metódy hromadnej zmeny otvorte "Sprievodcu hromadnou zmenou". V sprievodcovi vyberte pomocou rozbaľovacieho zoznamu pole, ktoré chcete zmeniť, a vyplňte jeho novú hodnotu. Všetko potvrďte tlačidlom "Dokončiť" a zmeny sa okamžite prejavia.

Poznámka: Vykonané zmeny sú nezvratné, preto túto funkciu používajte s rozvahou.

 • Po stlačení tlačidla "Aktualizovať všetko" program aktualizuje údaje v adresári obchodných partnerov. Počas prebiehajúcej aktualizácie nie je možné v aplikácii vykonávať iné činnosti; proces aktualizácie, ktorého priebeh je viditeľný, je možné ukončiť stlačením tlačidla Zrušiť. Po dokončení procesu sa zobrazí informácia o počte nájdených aktualizácií spoločnosti.

Aktualizované sú tieto informácie:

 • Spoľahlivosť platiteľa DPH

 • Bankové spojenia

 • Zrušenie spoločnosti

Tieto informácie sa zobrazujú v stĺpcoch "Storno", a "Nespoľahlivý platiteľ"; aby boli tieto stĺpce viditeľné, musíte pridať stĺpce do zobrazených polí, ako je opísané v časti "Práca s dátovými oknami". Informácie o bankových spojeniach nájdete na karte "Bankové spojenia" každého obchodného partnera. Tieto bankové spojenia sa preberajú priamo z registra DPH.

Aktualizácia sa vykonáva manuálne (najlepšie denne) stlačením tlačidla "Aktualizovať všetko", ktoré sa nachádza na hornej lište tabuľky.

__________________________________________________________________

Filtračné rolety

Pod hornou lištou je ešte prístupná možnosť , kde môžete pomocou rozbaľovacích zoznamov nastaviť obmedzenia podľa jednotlivých skupín spoločností alebo podľa typu vzťahu. Viac informácií o type vzťahu nájdete v časti "Hlavný panel".

Ak je prednastavená možnosť "Skupina firiem bez obmedzenia" a "Typ vzťahu bez obmedzenia", v tomto zozname sa zobrazia všetky firmy. Ak v mriežke vyberiete možnosť "Dodávateľ", v zozname sa zobrazia len dodávatelia.

__________________________________________________________________

Hlavný panel

Stlačením tlačidla "Nový" alebo klávesovej skratky Alt+N otvoríte formulár pre nový záznam.

Na hornej lište formulára sa nachádza niekoľko tlačidiel, ktorých význam je opísaný v samostatnej kapitole "Ovládanie programu". Väčšina tlačidiel sa používa aj v iných formulároch.

Detail záznamu:

Tlačidlo slúži na výber dokumentov týkajúcich sa spoločnosti, napr. vyberte vydané faktúry a zobrazí sa zoznam všetkých vydaných faktúr spoločnosti.

Tlačidlo zo systému ARES vytiahne aktuálne parametre spoločnosti na kartu Základné informácie; ponúkajú sa len hodnoty tých polí, ktoré sa zmenili. Systém umožňuje vybrať, či sa má zachovať existujúca hodnota, napr. adresa, alebo sa má nahradiť novou hodnotou, napr. keď sa spoločnosť presťahovala. Podmienkou aktualizácie z internetu je vyplnenie IČO alebo DIČ a štátu.

Po označení príslušných údajov

v stĺpci "Internet" a potvrdenie aktualizuje údaje.

 • Názov: Povinné pole, môže obsahovať maximálne 255 znakov. Používa sa na uvedenie presného názvu spoločnosti podľa obchodného registra; tento názov sa tlačí na všetkých dokumentoch. Poznámka: po vyplnení názvu spoločnosti systém automaticky vygeneruje prvé slovo názvu spoločnosti v poli

 • Skratka (v prípade potreby možno prepísať).Ak ste v prvotných nastaveniach nastavili cudzie jazyky, stlačte tlačidlo

pole "Názov" môžete vyplniť vo vybraných cudzích jazykoch. Tieto jazykové varianty názvu sa tlačia na dokumenty pri tlači v cudzích jazykoch. Stlačte tlačidlo

zatvorte pole s názvom cudzieho jazyka

.

 • Názov - druhý riadok: Toto pole použite, ak máte dlhý názov spoločnosti, a do druhého riadku zadajte časť názvu spoločnosti, ktorá sa má vytlačiť na dokumentoch. Poznámka: polia Názov a Názov - druhý riadok majú vpravo ikony, ktoré umožňujú zadať názov spoločnosti vo vybraných jazykoch aplikácie.

 • Zkratka:Povinné pole, môže obsahovať maximálne 20 znakov. Hodnota musí byť medzi záznamami jedinečná. Obsahuje skratku spoločnosti a generuje sa automaticky po vyplnení názvu spoločnosti (preberá prvé slovo z poľa Názov); v prípade potreby ho možno prepísať. Poznámka: neodporúča sa používať skratku, ktorá nesúvisí s názvom spoločnosti (kvôli ťažkostiam so zapamätaním).

 • EAN: Medzinárodný čiarový kód, ktorý je potrebné zadať, ak komunikujete so spoločnosťou elektronicky alebo potrebujete tento kód vytlačiť na faktúru, aby ste mohli použiť skener.

 • Obchodná skupina:Pomoc

  .

vybrať zo skupiny firiem. Vždy odporúčame vyplniť polia. Uľahčí vám prácu pri vyhľadávaní firiem, zjednoduší zadávanie primárnych účtov pre doklady atď. Môžete si vybrať z nasledujúcich hodnôt: Dodávateľ a zákazník

 • Typ vzťahu: Vyberte pomocou

z pripraveného zoznamu, ktorý sa nedá upraviť - je pevne stanovený. Typ vzťahu sa používa pri ponúkaní firiem pri vytváraní dokumentov, kde pomôže znížiť počet ponúkaných firiem a urýchliť vašu prácu. Z rozbaľovacieho zoznamu môžete vybrať nasledujúce položky:

 • Zákazník/dodávateľ (predvolená hodnota) - firma sa ponúkne na výber na všetkých dokladoch.

 • Odberateľ - firma sa ponúkne na výber vo vystavených faktúrach, skladových dokladoch, bankových a pokladničných dokladoch, interných dokladoch a v iných pohľadávkach.

 • Dodávateľ - firma bude ponúknutá na výber na základe prijatých faktúr, skladových dokladov, bankových a pokladničných dokladov, interných dokladov a v ostatných záväzkoch.

 • Výrobca - firma bude ponúknutá na výber v cenníku v záložke "Ďalšie špecifikácie"

  .

 • Sociálna - firma sa ponúkne na výber v ponuke "Firma" v rámci možnosti "Nastavenia" v záložke "Moduly" -> "Mzdy" -> "Poistenie".

 • Zdravotná poisťovňa - spoločnosť sa ponúkne na výber v ponuke "Zamestnanci" pod voľbou "Personalistika" na karte "Parametre miezd" -> "Zdravotná poisťovňa".

 • Finančná autorita - firma sa ponúkne na výber v ponuke "Firma" pod voľbou "Nastavenia" v záložke "Moduly" -> "Mzdy" -> "Dane".

 • Všetko - spoločnosť s týmto typom sa zobrazí vždy.

Karta adresára je kvôli prehľadnosti rozdelená na niekoľko kariet.
Karty v hornej polovici karty:

Tabuľky v dolnej polovici karty:

__________________________________________________________________

Informácie o pozadí

V tejto záložke vyplníte najdôležitejšie kontaktné údaje spoločnosti

 • ČÍSLO: Osemmiestne identifikačné číslo podnikateľského subjektu pridelené Českým štatistickým úradom, živnostenským alebo obchodným úradom. Keď je toto pole vyplnené, program automaticky pridá hodnotu do poľa IDN. Po vyplnení políčka IČO sa jeho podčiarknutý názov stane aktívnym - po kliknutí naň sa v internetovom prehliadači spustí webová stránka MFČR s informáciami o danom IČO.

 • DIČ: Daňové identifikačné číslo pridelené daňovým úradom každej fyzickej alebo právnickej osobe, ktorá je povinná platiť dane; DIČ právnických osôb sa skladá zo skratky krajiny + IČO, DIČ fyzických osôb tvorí rodné číslo. Hodnota sa vyplní automaticky vyplnením poľa IČ DPH (ak majú IČ DPH a Č DPH rozdielne hodnoty, môžete prepísať pole IČ DPH); Po vyplnení poľa IČ DPH sa aktivuje jeho podčiarknutý názov - po kliknutí naň sa vo webovom prehliadači spustí zoznam platiteľov DPH s informáciami o danom platiteľovi DPH a jeho registrácii.

Vyplňte nasledujúce údaje podľa údajov v obchodnom registri - ide o údaje o sídle spoločnosti. Ak spoločnosť používa inú poštovú adresu, vyplňte ju na karte "Poštová adresa".

Vyplňte údaje o sídle spoločnosti podľa obchodného registra.

 • Lokalita: Ak vyplníte polia P PSČ a Mesto a potom kliknete na podčiarknutý názov v poli Lokalita, vo webovom prehliadači map.cz sa zobrazí miesto, kde sa objekt nachádza - podľa údajov na karte.

 • Pozičný kód: Pri vypĺňaní poštového smerovacieho čísla je k dispozícii odkaz na poštové smerovacie číslo. Pri vyplnení platného PSČ sa automaticky vyplní hodnota v poli Mesto.

 • Mesto: Pri zadávaní názvu mesta môžete použiť tzv. našepkávač (začnite písať názov mesta do poľa a číselník vám poradí názov mesta a jeho rozdelenie podľa začiatočných písmen a zároveň doplní poštové smerovacie číslo do poľa P PSČ).

 • Stát: Vyberte pomocou šípky posúvania z číselníka Státov (menu Nástroje - Číselníky - Štáty).

 • Odpovedná osoba: Vybraná pomocou rozbaľovacej šípky z číselníka Osoby a používatelia. Tu uvedená osoba sa automaticky vyplní do dokumentov v záložke Zodpovedná osoba v ľavom dolnom paneli.

 • Platiteľ DPH: Ak nie ste platiteľom DPH, nie je potrebné zaškrtnúť tento príznak; hodnota sa viaže na obchodných partnerov v EÚ, na doklady (záložka Účtovníctvo DPH a riadok DPH) a priznania k DPH.

Nasledujúce hodnoty sú všeobecné elektronické kontakty na spoločnosť. Ďalšie špecifické kontakty - osobné nájdete na samostatnej karte "Kontakty".

Telefón

Mobilný

FAX

E-mail

WWW

Nespoľahlivý platca

:Ak daňovník závažným spôsobom poruší svoje povinnosti súvisiace so správou daní, správca dane rozhodne, že daňovník je nespoľahlivým daňovníkom. (Zákon č. 235/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty, § 106a)

Ak ste platiteľom DPH a od svojho obchodného partnera, ktorý je nespoľahlivým platiteľom, odoberiete službu alebo tovar, automaticky preberáte riziko zodpovednosti za nezaplatenú DPH z tohto zdaniteľného plnenia.

Príznak "Nespoľahlivý platiteľ dane" je pole, ktoré sa nedá editovať a informuje o nespoľahlivých platiteľoch DPH. Aby sa nespoľahliví platitelia dane správne zobrazovali, musíte ich najprv aktualizovať pomocou tlačidla "aktualizovať všetko", ktoré sa nachádza na hornej lište tabuľky. Po dokončení aktualizácie budete informovaní o tom, koľko aktualizácií bolo nájdených. Ak je platiteľ nespoľahlivý, v zázname konkrétneho obchodného partnera sa automaticky označí príznak "Nespoľahlivý platiteľ". Aktualizácia nespoľahlivých daňovníkov sa vykonáva prostredníctvom služby daňového portálu a vyžaduje si číslo DPH a DIČ daňovníka v adresári.

__________________________________________________________________

Poštová adresa

Poštová adresa (= miesto doručenia faktúry) je na faktúre vytlačená v poli Poštová adresa, ktoré sa nachádza vpravo hore. Keď sa vytlačená faktúra preloží na tretiny a vloží do obálky s okienkom, táto adresa je potom viditeľná v okienku. Táto adresa sa zobrazuje aj pri vytváraní vystavenej faktúry na karte Posielacia adresa.

 • Poštová adresa je rovnaká ako fakturačná adresa: Tento príznak zaškrtnite, ak firma dostáva poštu na adresu sídla firmy a túto záložku už nevypĺňate (pri tlači faktúry sa v okne Poštová adresa vytlačí adresa zo záložky Základné údaje). Ak poštová adresa nie je totožná s adresou sídla, vyplňte nasledujúce polia:

 • Firma: Názov spoločnosti (vo väčšine prípadov bude rovnaký ako názov spoločnosti v záhlaví)

 • .

  Ulice

 • Súmrak

 • Mesto

 • Stavy: Hodnoty sa získavajú z ponuky Nástroje - Slovníky - Stavy

  .

 • .

  EAN: Uveďte medzinárodný čiarový kód, ak komunikujete so spoločnosťou elektronicky alebo potrebujete tento kód vytlačiť na faktúru, aby ste mohli použiť skener.

__________________________________________________________________

Karta Rozšírené

 • Centrum: Toto informačné pole sa nikam nerozširuje; poznámka: pri dokladoch je dôležité vybrať centrum, pretože bez jeho uvedenia sa tu doklad nezaúčtuje. Môžete ho vybrať pomocou šípky posúvania zo zoznamu centier.

 • Formát exportu: Vyberte si, v akom formáte chcete údaje exportovať. EDI - komunikačný formát, európsky štandard pre komunikáciu medzi spoločnosťami; poskytuje EDITEL a CCV; je potrebné ho zakúpiť, XML - formát dokumentu.

 • Forma platby: Vyberte, akou formou sa budú realizovať platby s touto spoločnosťou (napr. dobierka, šek, kreditná karta, bankový prevod, hotovosť, bankový prevod, dobropis atď.).Formy platby môžete nastaviť v počet možností platby.

 • Cenová skupina: Zoznamuje cenové skupiny z ponuky Produkt - Cenové skupiny; rozdeľuje zákazníkov do skupín v závislosti od nastaveného spôsobu predaja.

 • Sľava[%]: Tu uvedená zľava sa prenáša do dokladov v module Predaj. Toto pole môžete hromadne aktualizovať pomocou tlačidla Hromadné zmeny na hornej lište zobrazenia tabuľky v možnosti Adresy firiem.

 • Poznámka: vždy sa aktualizujú tie spoločnosti, ktoré sú zobrazené v zobrazení tabuľky, t. j. vybrané filtrom. Nie je možné ich vybrať začiarknutím políčka na ľavej strane.

 • Expirácia [dni]: Ak požadujete pre daného zákazníka iný dátum splatnosti, ako ste zadali pre daný typ faktúry v ponuke Predaj - Typy dokladov - Typy vydaných faktúr na záložke Vydané faktúry, vyplňte toto pole; pri vystavení vydanej faktúry sa potom táto hodnota prepočíta na túto hodnotu v poli Splatnosť v ponuke Splatnosť na záložke Vydané faktúry.

 • Limit na faktúry: Umožňuje nastaviť limit na predaj tovaru konkrétnej spoločnosti, ktorá nedodržiava lehoty splatnosti faktúr. Do poľa zadajte celkovú sumu nezaplatených faktúr, ktorá je limitom pre zákazníka; ak je tento limit prekročený, budete pri ukladaní faktúry upozornení:

Tým istým spôsobom je operátor upozornený, ak je limit prekročený počas práve vytváranej faktúry.

 • Maximálny počet dní po splatnosti: Počet dní, ktoré chcete dať spoločnosti (zákazníkovi) po lehote splatnosti (minimálne 1 deň); ak evidujete nezaplatené faktúry po tomto dátume, budete na túto skutočnosť upozornení pri vystavovaní faktúry.

 • Zakázať predaj po splatnosti: Ak nechcete predávať tovar spoločnosti po splatnosti faktúry, začiarknite tento príznak - faktúru nebude možné uložiť.

Dve nižšie uvedené polia sa na karte zobrazia len vtedy, ak ste v hlavnom paneli vybrali Typ vzťahu daňový úrad, zdravotná alebo sociálna poisťovňa.

 • Tlačový kód: Vyplníte kód, ktorý je potrebný na zobrazenie v úradných formulároch.

 • .

  Názov pre výtlačky: Vyplníte názov, ktorý sa musí povinne zobrazovať na úradných formulároch. Pre daňový úrad, napr. v daňových priznaniach k DPH.

__________________________________________________________________

Tab "Texty"

Texty uvedené na tejto karte sa zobrazia na konkrétnej faktúre vystavenej pre danú spoločnosť.

Karta "Texty" obsahuje všetky číselníky, všetky zoznamy. Ide o dve polia, do ktorých môžete vyplniť údaje podľa svojich potrieb. Ich vyplnenie nie je povinné.

 • Popis:Jakýkoľvek komentár.

 • Poznámka: Jakýkoľvek komentár.

 • Adresa: Objaví sa len v e-mailovej komunikácii.

__________________________________________________________________

Záložka Značky

Konkrétnej spoločnosti môžete priradiť rôzne štítky a vytvoriť individuálnu kategorizáciu. Napríklad pre neplatiace spoločnosti pridáte štítok "Neplatiaci" a potom pomocou tohto štítku nájdete všetky neplatiace spoločnosti.

Pomocou tlačidla "Pripojiť" zobrazíte tabuľku výberu štítkov. V ľavej tabuľke Dostupné štítky pomocou šípky presuňte štítky, ktoré chcete priradiť k zmluve, do pravej tabuľky Vybrané štítky a výber potvrďte tlačidlom "OK".

Ako vybrať príslušný štítok, je popísané v časti "Ovládanie programu" v "Práca s dátovými oknami".
Ak potrebujete pridať štítok, ktorý ešte nemáte v ľavej tabuľke Dostupné štítky, použite tlačidlo "Spravovať štítky". Otvorí sa číselník štítkov (ponuka Nástroje - Číselníky - Štítky), kde môžete pridať požadovaný štítok.

__________________________________________________________________

Správa karty

Záložka "Správa" obsahuje údaj o časovej platnosti a tiež viditeľnosti daného záznamu v číselníku (zozname). Platnosť záznamu je daná rozsahom kalendárnych rokov. V rozsahu zadaných rokov je záznam platný, v ostatných rokoch je záznam neplatný a záznam sa v číselníku vôbec nezobrazí. Obmedzením platnosti zabezpečíte, aby používateľ nebol zdržovaný pri bežnom používaní kódovníka prezeraním záznamov, ktoré sa už nepoužívajú.

Vzhľadom na to, že doba platnosti je založená na kalendárnych rokoch, nezodpovedá fiškálnym účtovným obdobiam.

 • Platí od:Kalendárneho roka začiatku záznamu.

 • platné do: Kalendárny rok od skončenia platnosti záznamu.

Ak požadujete neobmedzenú platnosť záznamu, nemeňte predvolenú hodnotu "0" v poli platné od a hodnotu "9999" v poli platné do. Záznam bude potom použiteľný vo všetkých kalendárnych rokoch a v zozname sa objaví v každom kalendárnom roku.

Ak vyplníte polia Platí od a Platí do údajom "2016", záznam bude použiteľný len v roku 2016, t. j. bude viditeľný v zozname len v tomto roku (pozri účtovné obdobie bočné navigačné záhlavie)

__________________________________________________________________

Záložka Súhrn

Táto karta poskytuje štatistické informácie o obchodných aktivitách danej spoločnosti - výška fakturácie, nezaplatené sumy. Zistíte, koľko fakturujete, ako vám príslušná spoločnosť platí, v rámci tzv. obchodného kolobehu, čo všetko ešte musíte pre spoločnosť urobiť. Súhrnné informácie v adresári sa zobrazujú podľa prístupových práv používateľa.

Údaje z tejto záložky sú k dispozícii aj v moduloch Nákup a Predaj pre doklady tzv. obchodného kola po stlačení tlačidla "Služby" na hornej lište pod voľbou Súhrnné informácie o firme.

 • Súčet faktúr: Súčet celkových súm všetkých faktúr, ktoré ste vystavili pre vybraného zákazníka.

 • Nezaplatené: Suma z poľa Celkom fakturované je vypočítaná suma, ktorá ešte nebola zaplatená.

 • Overdue: Z čiastky z poľa Total Invoiced sa vypočíta čiastka, ktorá ešte nebola zaplatená a je už po splatnosti.

 • Oneskorenie úhrady faktúry: Určuje časový rámec, v ktorom vám zákazník uhrádza faktúry (systém vypočíta rozdiel medzi dátumom úhrady a dátumom splatnosti):faktúra uhradená predčasne = záporná hodnota, faktúra uhradená po splatnosti = kladná hodnota, Tieto hodnoty sa spočítajú, vydelia počtom uhradených faktúr a vypočítaná hodnota sa zadá do tohto poľa. Čím vyššie kladné číslo vychádza, tým sú platby neskoršie: záporná hodnota - odberateľ platí faktúry väčšinou pred dátumom splatnosti, "nulová" hodnota - odberateľ platí faktúry v priemere presne v deň splatnosti, kladná hodnota - odberateľ platí faktúry väčšinou po dátume splatnosti, Príklad: jedna faktúra zaplatená o 4 dni skôr (-4), druhá faktúra o 3 dni neskôr (+3), tretia faktúra o 10 dní neskôr (+10). Výpočet: -4+3+10=9. Vydelte 3 (boli 3 faktúry) = 3. Pole "Priemerné oneskorenie splátok" bude 3, t. j. v priemere 3 dni oneskorenia.

 • Limit faktúr: Prenesená hodnota z poľa "Limit faktúr", ktoré bolo vyplnené na karte "Rozšírené".

 • Definovaný dátum splatnosti: prenesená hodnota z poľa Splatnosť [dni], ktoré bolo vyplnené na karte "Rozšírené".

 • Prijaté neukončené žiadosti: Ak prijmete žiadosť, zobrazí sa tu hodnota tejto žiadosti. Keď vytvoríte akceptovanú objednávku prostredníctvom možnosti "Služby" na hornej lište tabuľky, hodnota tejto požiadavky sa tu vymaže.

 • Vydané neukončené citácie: Ak vydáte citáciu, zobrazí sa tu hodnota tejto citácie. Keď vytvoríte zrealizovanú objednávku prostredníctvom možnosti "Služby" na hornej lište tabuľky, hodnota tejto ponuky sa tu vymaže.

 • Prijaté nevyfakturované objednávky: Ak prijmete objednávku, zobrazí sa tu hodnota tejto objednávky. Keď fakturujete objednávku prostredníctvom možnosti "Služby" na hornej lište tabuľky, hodnota tejto objednávky sa tu vymaže.

 • Vydané neukončené dotazy: Ak vydáte dotaz, zobrazí sa tu hodnota tohto dotazu. Keď vytvoríte vydanú objednávku prostredníctvom možnosti "Služby" na hornej lište tabuľky, hodnota tohto dopytu sa tu vymaže.

 • Prijaté nedokončené citácie: Ak prijmete citáciu, zobrazí sa tu hodnota tejto citácie. Keď vytvoríte vydanú objednávku prostredníctvom možnosti "Služby" na hornej lište tabuľky, hodnota tejto ponuky sa tu vymaže.

 • Vydané objednávky: Ak vydáte objednávku, zobrazí sa tu hodnota tejto objednávky. Ak vytvoríte objednávku prostredníctvom možnosti "Služby" na hornej lište tabuľky, hodnota tejto objednávky sa tu vymaže.

__________________________________________________________________

Ostatná karta

 • Katastrálne územie: Územie zapísané v katastri nehnuteľností.

 • Plocha: Obmedzený pozemok s číslom.

 • Rodné číslo

 • Dátum narodenia

 • Dátum založenia

__________________________________________________________________

Prílohy

Na tejto karte môžete archivovať rôzne dokumenty týkajúce sa spoločnosti, napr. výpis z obchodného registra, zmluvy.

Na hornej lište tabuľky sa nachádza množstvo tlačidiel, význam niektorých z nich je popísaný v samostatnej kapitole "Ovládanie programu"

Na pridanie novej prílohy použite tlačidlo "Nový". Pri pridávaní si môžete vybrať z nasledujúcich možností:

 • Súbor - do databázy sa načíta súbor z vášho lokálneho počítača,

 • Internetový odkaz - aplikácia zaznamená odkaz (URL), údaje odkazovaného zdroja sa do aplikácie nenačítajú,

 • Odkaz na súbor - aplikácia zaznamená odkaz na súbor na lokálnom disku počítača, údaje o súbore sa do aplikácie nenačítajú (odkazovaný súbor nepremenujte, nepresúvajte ani neodstraňujte).

Ikona priečinka sa nachádza vedľa vloženej prílohy, čo vám umožňuje kedykoľvek si prílohu zobraziť. Ak chcete prílohu uložiť na iné miesto, použite ikonu priečinka. Tlačidlo skenovania slúži na skenovanie dokumentu, druhá možnosť umožňuje vybrať skener a parametre skenovania.

__________________________________________________________________

Bankové spojenia

Pre dodávateľov môžete definovať len zoznam bankových spojení. Pri vytváraní prijatej faktúry sa karta Účet dodávateľa automaticky vyplní tu uvedeným bankovým spojením, ktoré je označené ako primárne. To isté platí aj pri vytváraní platby.

Na hornej lište formulára sa nachádza niekoľko tlačidiel, ktorých význam je opísaný v samostatnej kapitole "Ovládanie programu.

__________________________________________________________________

Karta bankového spojenia

Pomocou tlačidla "Pridať" otvorte formulár na vytvorenie bankového spojenia.

Na hornej lište formulára sa nachádza niekoľko tlačidiel, ktorých význam je opísaný v samostatnej kapitole "Ovládanie programu"

 • Číslo účtu: Zadajte číslo účtu obchodného partnera vrátane prefixu.

 • Kód banky: Ručne alebo pomocou tlačidla lupy vyberte štvormiestne číslo jednoznačne identifikujúce banku zo zoznamu peňažných ústavov.

 • Konštantný symbol: Identifikuje druh a spôsob platby; od marca 2014 nie je povinné ho vyplniť. Ručne alebo pomocou tlačidla lupy vyberte zo zoznamu konštantných symbolov.

 • Špecifický symbol: maximálne desaťmiestne číslo, napr. rodné číslo, číslo zmluvy, číslo občianskeho preukazu, číslo účtu.

 • Variabilný symbol: Až desaťmiestny číselný identifikátor platby.

 • IBAN: Údaje nie sú povinné. IBAN (International Bank Account Number) je štandardizovaný formát čísla účtu definovaný medzinárodnou normou ISO 13616. Cieľom zavedenia IBAN je podporiť efektívne cezhraničné platobné transakcie a ich automatizáciu.

 • BIC: Údaje nepovinné. BIC (Bank Identifier Code) je jedinečná identifikácia banky.

 • Primárne bankové spojenie: Ak je zaškrtnuté, pri vytváraní prijatej faktúry sa automaticky vyplní takto označené bankové spojenie v záložke Účet dodávateľa. Pridá sa aj pri vytváraní platby. Ak necháte políčko nezaškrtnuté, môžete tento bankový účet vybrať pri vytváraní prijatej faktúry na karte Účtu dodávateľa. Bude možné ho vybrať aj pri vytváraní platby.

__________________________________________________________________

Banka

Na tejto karte vyplňte údaje týkajúce sa banky.

Údaje na tejto karte sú voliteľné. Sú relevantné len pre zahraničných dodávateľov.

Názov

Ulice

VÝKON

Mesto

Stát

__________________________________________________________________

Texty

Karta Texty obsahuje všetky číselníky, všetky zoznamy. Ide o dve polia, do ktorých môžete vyplniť údaje podľa svojich potrieb. Ich vyplnenie nie je povinné.

 • Popis: Podrobnejší opis banky.

 • Poznámka: Ďalšia poznámka o banke.

__________________________________________________________________

záložka Kontakty

Táto karta slúži na sledovanie kontaktov súvisiacich s danou spoločnosťou. Jeden z kontaktov môže byť označený ako primárny (hlavný).

Na hornej lište formulára sa nachádza niekoľko tlačidiel, ktorých význam je opísaný v samostatnej kapitole "Ovládanie programu"

V systéme ABRA Flexi môžete pridať kontakty na firmy dvoma spôsobmi:

menu Obchodní partneri - Adresy firiem - karta Kontakty - zobrazí sa kontakt na konkrétnu firmu,

Obchodní partneri - karta Kontakty - zobrazia sa všetky kontakty pre všetky spoločnosti.

__________________________________________________________________

Karta kontaktov

Obsahuje základné kontakty pre danú osobu vo firme.
Pomocou tlačidla "Pridať" otvoríte formulár na vytvorenie kontaktu.

Na hornej lište formulára sa nachádza niekoľko tlačidiel, ktorých význam je opísaný v samostatnej kapitole "Ovládanie programu"

 • Prímeno

 • Krstné meno

 • Primárny kontakt: Ak označíte kontakt ako primárny, zobrazí sa na dokumentoch v ľavom dolnom paneli na karte "Zodpovedná osoba". Samozrejme, tieto osoby môžete v dokumente ručne zmeniť. Tu uvedené osoby vrátane telefonického kontaktu sa potom vytlačia na dodacích listoch ako posledný riadok v poli "Cieľ".

 • Titul

 • Titul za názvom

 • Adresa:Adresa v e-maile

__________________________________________________________________

Informácie o pozadí

 • Funkcia: Pozícia osoby v spoločnosti.

 • Oddelenie: Presné oddelenie, v ktorom osoba pracuje.

 • .

  Lokalita: Ak vyplníte polia P PSČ a Mesto a potom opäť kliknete v poli Lokalita na jeho podčiarknutý názov, zobrazí sa vo webovom prehliadači map.cz - podľa údajov uvedených na karte sa načíta miesto, v ktorom sa objekt nachádza.

 • Pošta: Pri vyplnení platného PSČ sa automaticky vyplní hodnota v poli Mesto.

 • Mesto:Ak ste tieto informácie vyplnili, môžete kliknúť na predtlačené podčiarknuté Ulica: alebo Mesto:. Tým sa spustí webový prehliadač Mapy.cz a zobrazí sa poloha objektu podľa tu zadaných údajov.

 • Stát

 • Telefón

 • Mobilný

 • Fax

 • E-mail

 • WWW

__________________________________________________________________

Záložka Špecifikácie

Na tejto karte zaškrtnite jednotlivé úlohy, ktoré môže daná osoba vykonávať podľa potreby.
Môžete zadať rodné číslo a dátum narodenia (buď ho zadajte ručne, alebo vyberte z rozbaľovacieho kalendára)

__________________________________________________________________

Texty

Karta "Texty" obsahuje všetky číselníky, všetky zoznamy. Ide o dve polia, do ktorých môžete vyplniť údaje podľa svojich potrieb. Ich vyplnenie nie je povinné.

Opis - Opis

Poznámka - Ďalšia poznámka

__________________________________________________________________

Záložka Značky

Konkrétnej osobe môžete pripojiť rôzne značky.

Použitím tlačidla "Pripojiť" sa zobrazí tabuľka na výber štítkov. V ľavej tabuľke Dostupné štítky pomocou šípky presuňte štítky, ktoré chcete priradiť k zmluve, do pravej tabuľky Vybrané štítky a výber potvrďte tlačidlom "OK".

Ako vybrať vhodný štítok, je popísané v časti "Ovládanie programu" v kapitole "Práca s dátovými oknami". Ak potrebujete pridať štítok, ktorý ešte nemáte v tabuľke Dostupné štítky na ľavej strane, použite tlačidlo "Spravovať štítky". Tým sa otvorí volič štítkov (menu Nástroje - Voliče - Štítky), kde môžete pridať požadovaný štítok.

__________________________________________________________________

Prílohy

Na tejto karte môžete archivovať rôzne dokumenty týkajúce sa osoby, napríklad rôzne zmluvy.

Na hornej lište tabuľky sa nachádza niekoľko tlačidiel, význam niektorých z nich je opísaný v samostatnej kapitole "Ovládanie programu"

Na pridanie novej prílohy použite tlačidlo "Nový". Pri pridávaní si môžete vybrať z nasledujúcich možností:

 • Súbor - do databázy sa načíta súbor z vášho lokálneho počítača,

 • Internetový odkaz - aplikácia zaznamená odkaz (URL), údaje odkazovaného zdroja sa do aplikácie nenačítajú,

 • Odkaz na súbor - aplikácia zaznamená odkaz na súbor na lokálnom disku počítača, údaje o súbore sa do aplikácie nenačítajú (odkazovaný súbor nepremenujte, nepresúvajte ani neodstraňujte).

Ikona priečinka sa nachádza vedľa vloženej prílohy, čo vám umožňuje kedykoľvek si prílohu zobraziť. Ak chcete prílohu uložiť na iné miesto, použite ikonu priečinka. Tlačidlo skenovania slúži na skenovanie dokumentu, druhá možnosť umožňuje vybrať skener a parametre skenovania.

__________________________________________________________________

karta Destinácie

Uvádzanie destinácií je dôležité pre predplatiteľov typu "reťazec". Faktúry sú smerované do centrálnej spoločnosti, ale tovar je distribuovaný na rôzne miesta a do rôznych prevádzok.

Cieľová destinácia, ktorá je označená ako primárna, sa pri vytváraní faktúry zobrazuje v samostatnej záložke Cielová destinácia (a možno ju zmeniť). Podobne sa primárne miesto určenia zobrazuje aj v okne vydavateľa.
Miesto určenia sa tlačí na faktúrach a na dodacom liste v okne "Miesto určenia" (v rámci okna "Poštová adresa").

__________________________________________________________________

Destinačná karta

Pomocou tlačidla "Pridať" otvorte formulár na vytvorenie cieľa.

Na hornej lište formulára sa nachádza niekoľko tlačidiel, ktorých význam je opísaný v samostatnej kapitole "Ovládanie programu"

Destinácia, prevádzka alebo miesto dodania obsahuje úplnú adresu a ďalšie kontaktné informácie:

 • Názov:Názov destinácie:

 • Názov - druhý riadok: Druhý riadok názvu

 • Ulica: Ak vyplníte polia Pozičné číslo a Mesto a potom kliknete v poli ulica na jej podčiarknutý názov, zobrazí sa v internetovom prehliadači map.cz - podľa zadaných údajov na karte sa načíta miesto, v ktorom sa objekt nachádza.

 • Pošta: Pri vyplnení platného PSČ sa automaticky vyplní hodnota v poli Mesto.

 • Mesto: Pri zadávaní názvu mesta môžete použiť tzv. našepkávač (začnite písať názov mesta do poľa a podľa začiatočných písmen vám číselník poradí názov mesta a jeho časti a zároveň vyplní poštové smerovacie číslo v poli Pošta).

 • Stát

 • EAN: Medzinárodný čiarový kód, ktorý sa zadáva, ak s danou osobou komunikujete elektronicky alebo potrebujete tento kód vytlačiť na faktúru, aby ste mohli použiť skener.

 • Kontaktná osoba

 • Telefón

 • Mobilný

 • FAX

 • E-mail

 • WWW

 • Primárne miesto určenia - Takto označené miesto určenia sa zobrazuje pri vytváraní vydanej faktúry a v issue v samostatnej záložke Destination, kde ho potom môžete zmeniť a odkiaľ sa potom vytlačí vo faktúrach a v dodacom liste v okne Destination (v okne Mail address). Ak príznak zaškrtnete , zobrazí sa v detaile záznamu vydanej faktúry (menu Predaj - Vydané faktúry - záložka Determinácia) a v expedícii (menu Tovar - Príjemky/expedície - záložka Determinácia) - je možné ho zmeniť.

Začiarknite príznak, ak ide o hlavný kontakt spoločnosti (potom sa zobrazí v dokumentoch na karte Zodpovedná osoba),

Dalšie dve polia obsahujú všetky číselníky, všetky zoznamy. Ide o dve polia, do ktorých môžete vyplniť údaje podľa vlastného uváženia. Ich vyplnenie nie je povinné.

 • Opis: Môžete uviesť podrobnejší opis.

 • Poznámka: Poznámka sa používa na upozornenie operátora na zvláštnosť záznamu alebo na čo by si mali dať ostatní používatelia pozor pri "manipulácii" so záznamom.

 • Štítky: Ku konkrétnemu miestu môžete pripojiť rôzne štítky; použite tlačidlo

objaví sa tabuľka na výber štítkov; z ľavej tabuľky Dostupné štítky pomocou šípky presuňte štítky, ktoré chcete priradiť k zmluve, do pravej tabuľky Vybrané štítky a výber potvrďte tlačidlom

ak potrebujete pridať štítok, ktorý ešte nemáte v ľavej tabuľke Dostupné štítky, použite tlačidlo

otvorí sa číselník štítkov (menu Nástroje - Číselníky - Štítky), do ktorého môžete pridať požadovaný štítok.

__________________________________________________________________

Udalosti

Na hornej lište formulára sa nachádza niekoľko tlačidiel, ktorých význam je opísaný v samostatnej kapitole "Ovládanie programu"

Ke každej adrese môžete pridať ľubovoľný počet udalostí, napríklad plánované stretnutia, informácie o potenciálnych obchodoch, záznam o stretnutí, plánovanej udalosti, sťažnosť alebo pochvalu zákazníka alebo iné informácie o spoločnosti, ktoré sa viažu na konkrétnu osobu, časové obdobie. Pomocou udalostí a značiek si môžete vytvoriť vlastné CRM (riadenie vzťahov so zákazníkmi).

Udalosti môžete pridávať a zobrazovať dvoma spôsobmi:

Obchodní partneri - Adresy firiem menu - záložka Udalosti - zobrazí udalosť pre konkrétnu firmu,

Obchodní partneri - karta Udalosti, aktivity - zobrazia sa všetky udalosti pre všetky spoločnosti.

__________________________________________________________________

Karta Udalosti

Pomocou tlačidla "Pridať" otvorte formulár na vytvorenie udalosti.

Na hornej lište formulára sa nachádza niekoľko tlačidiel, ktorých význam je opísaný v samostatnej kapitole "Ovládanie programu"

__________________________________________________________________

Hlavná karta

 • Typ činnosti: Hodnoty (napr. udalosť, poznámka, úloha), ktoré sú v tomto poli, môžete zaregistrovať prostredníctvom ponuky Obchodní partneri - Typy udalostí/činností.

 • Predmet:Uveďte skrátený opis udalosti.

 • Lokalita:Miesto udalosti.

 • Zadarmo

 • Celý deň

 • Zodpovedná osoba: Vyberte osobu, ktorá je zodpovedná za udalosť; ponúkajú sa osoby uvedené v ponuke Nástroje - Osoby a používatelia.

 • Spoločnosť:Vyberte spoločnosť, ktorá je zodpovedná za udalosť; ponúkajú sa spoločnosti uvedené v ponuke Obchodní partneri - Adresy spoločností.

 • .

  Zmluva: Vyberte zmluvu; zmluvy sa ponúkajú v ponuke Predaj - Zmluvy.

 • .

  Čas začiatku: Dátum a čas začiatku udalosti.

 • Čas ukončenia:Dátum a čas ukončenia udalosti.

__________________________________________________________________

Prílohy

Na tejto karte môžete archivovať rôzne dokumenty týkajúce sa udalosti, napr. rôzne zmluvy, vyhlásenia.

Na hornej lište tabuľky sa nachádza množstvo tlačidiel, význam niektorých z nich je popísaný v samostatnej kapitole "Ovládanie programu"

Pomocou tohto tlačidla môžete pridať novú prílohu. Pri pridávaní si môžete vybrať z nasledujúcich možností:

 • Súbor - do databázy sa načíta súbor z vášho lokálneho počítača,

 • Internetový odkaz - aplikácia zaznamená odkaz (URL), údaje odkazovaného zdroja sa do aplikácie nenačítajú,

 • Odkaz na súbor - aplikácia zaznamená odkaz na súbor na lokálnom disku počítača, údaje o súbore sa do aplikácie nenačítajú (odkazovaný súbor nepremenujte, nepresúvajte ani neodstraňujte).

K vedľa vloženej prílohy sa nachádza ikona, ktorá vám umožní kedykoľvek si prílohu zobraziť. Pomocou ikony uložte prílohu na iné miesto. Tlačidlo slúži na nasnímanie dokumentu, druhá možnosť umožňuje vybrať skener a parametre skenovania.

__________________________________________________________________

Popis

 • Popis:Krátky popis udalosti.

__________________________________________________________________

Ďalšie špecifikácie

 • Kontakty: Pomocou tlačidla "Pridať" môžete pridať ďalšie kontakty do udalosti nezávisle od spoločnosti a pomocou tlačidla "Odstrániť" ich môžete z udalosti odstrániť.

 • .

  Detaily kontaktu:Podrobnosti vybraného kontaktu: Prímeno, Meno, Funkcia, E-mail, Telefón, Mobil.

 • Osoby: Pomocou tlačidla "Pridať" môžete priradiť osoby z ponuky Nástroje - Osoby a používatelia a pomocou tlačidla "Odstrániť" ich môžete z udalosti odstrániť.

 • Tags: Ku konkrétnej udalosti môžete priradiť rôzne štítky; pomocou tlačidla "Pripojiť" zobrazte tabuľku výberu štítkov; z ľavej časti tabuľky Dostupné štítky pomocou šípky presuňte štítky, ktoré chcete priradiť k udalosti, do pravej časti tabuľky Vybrané štítky a výber potvrďte tlačidlom "OK"; ak potrebujete pridať štítok, ktorý ešte nemáte v ľavej tabuľke Dostupné štítky, použite tlačidlo "Spravovať štítky"; otvorí sa číselník štítkov (ponuka Nástroje - Číselníky - Štítky), kde môžete pridať požadovaný štítok.

__________________________________________________________________

Záložka Poznámka

 • Poznámka: Akékoľvek informácie o udalosti.

__________________________________________________________________

Karta Náklady na činnosť

 • Typ nákladov na činnosť: Rozbaľovací zoznam s ponukou nákladov z ponuky Obchodní partneri - Typy nákladov na udalosť/činnosť, napríklad Poznámka, Úloha, Udalosť.

 • Cenník: Kliknutím na ikonu vpravo otvoríte ponuku Cenník, v ktorej môžete vybrať položku cenníka týkajúcu sa udalosti.

 • Realizované množstvo

 • Fakturovaný tovar

 • Zodpovedná osoba: Vyberte osobu, ktorá je zodpovedná za udalosť; ponúkajú sa osoby uvedené v ponuke Nástroje - Osoby a používatelia.

 • Čas načítania

 • Faktúra: Začiarknite, ak chcete fakturovať náklady na podujatie.

 • Invoiced: Začiarknite, ak už boli náklady na udalosť fakturované.

 • Poznámka: Všetky ďalšie informácie o udalosti.

__________________________________________________________________

Karta rezervácie

Túto kartu môžete použiť na vykonanie rezervácie zásob pre konkrétneho zákazníka.

Existuje niekoľko ďalších spôsobov pridania rezervácie a jej zobrazenia:

 • V module "Produkty" sa nachádza samostatná možnosť "Rekonzercie", ktorá zobrazuje všetky rezervácie pre všetky spoločnosti. Ale aj tam môžete pridať rezerváciu na konkrétnu spoločnosť.

 • V module "Produkty" sa nachádza samostatná možnosť "Cenník" - vyberte konkrétnu cenníkovú položku a v záložke Rezervácie môžete vykonať rezerváciu pre daný sklad.

 • V module Predaj, v možnosti "Prijatá objednávka", je možné vykonať rezerváciu ihneď po zakúpení položiek objednávky na karte "Rozšírené".

 • Podľa nastavenia rezervácie v Nastaveniach spoločnosti sa rezervácie môžu vytvárať automaticky pri prijatí objednávky alebo pri naskladnení tovaru.

Tieto rezervácie sa vždy premietnu na karte tovaru, na karte zákazníka a hromadne v module "Tovar" v samostatnej možnosti "Rezervácie". K zrušeniu rezervácie dôjde automaticky po vystavení faktúry za rezervovaný tovar.

__________________________________________________________________

Rezervačná karta

Pomocou tlačidla "Pridať" otvorte formulár na vytvorenie udalosti.

Na hornej lište formulára sa nachádza niekoľko tlačidiel, ktorých význam je popísaný v samostatnej kapitole "Ovládanie programu"

 • Spoločnosť: Zkratka spoločnosti sa nastaví automaticky.

 • Cena: Kliknutím na ikonu lupy sa otvorí ponuka Produkty - Cena, v ktorej môžete vybrať cenovú položku súvisiacu s udalosťou.

 • Sklad: Vyberte sklad z rozbaľovacej ponuky; ponúkajú sa sklady z ponuky Tovar - Zoznam skladov.

 • .

  Kvantita: Počet danej položky, ktorú potrebujete rezervovať.

 • Dátum vytvorenia: Dátum môžete zadať ručne vo formáte DD.MM.RRRR alebo použiť ikonu kalendára.

 • .

  Dátum zániku: Dátum môžete zadať ručne vo formáte DD.MM.RRRR alebo pomocou ikony kalendára.

 • Poznámka: Pole pre akýkoľvek text.

__________________________________________________________________

Záložka Certifikáty

Zobrazí sa okno Import partnerského certifikátu elektronického podpisu. V poli Súbor musíte nájsť súbor certifikátu elektronického podpisu a kliknúť na tlačidlo Importovať. Potom budete zodpovední za overenie pôvodu dokumentov importovaných do systému ABRA Flexi.

Na hornej lište formulára sa nachádza niekoľko tlačidiel, ktorých význam je opísaný v samostatnej kapitole "Ovládanie programu"

Viac informácií o týchto certifikátoch nájdete v samostatnej časti "Nastavenie základných parametrov" v kapitole "Správa certifikátov."

__________________________________________________________________

Zmluvy

Budete prepnutí do ponuky "Obchodní partneri - Obchodné zmluvy. Ak chcete zistiť, ako vyplniť tento formulár, pozrite si nápovedu pre Subskripčné zmluvy.

__________________________________________________________________

Záložka Dodávky
Záhlavie

 • Cenník: Kliknutím na ikonu vpravo sa otvorí ponuka Cenník, v ktorej môžete vybrať položku cenníka, ktorá sa vzťahuje na danú udalosť.

 • Nákupná cena (skladom)

 • Mena: Vyberte zo zoznamu mien

 • Kód tovaru/materiálu

 • Stav zásob

 • Dodacia lehota

 • Primárny dodávateľ: Primárny dodávateľ príslušného tovaru.

__________________________________________________________________

Textová karta

 • Poznámka: Pole pre akýkoľvek text.

__________________________________________________________________

Vyberte klávesy

 • Známky: Ku konkrétnej udalosti môžete priradiť rôzne štítky; pomocou tlačidla "Pripojiť" zobrazte tabuľku výberu štítkov; z ľavej tabuľky Dostupné štítky pomocou šípky presuňte štítky, ktoré chcete priradiť k zmluve, do pravej tabuľky Vybrané štítky a výber potvrďte tlačidlom "OK"; ak potrebujete pridať štítok, ktorý ešte nemáte v ľavej tabuľke Dostupné štítky, použite tlačidlo "Spravovať štítky"; otvorí sa číselník štítkov (ponuka Nástroje - Číselníky - Štítky), kde môžete pridať požadovaný štítok.

__________________________________________________________________

Individuálne ceny

 • Cenník: Kliknutím na ikonu vpravo otvoríte ponuku Tovar - Cenník, v ktorej môžete vybrať položku cenníka, ktorá sa vzťahuje k udalosti.

 • .

  Dátum platnosti:Dátum, od ktorého je cena platná.

 • Dátum platnosti: Dátum platnosti ceny.

 • Predajná cena (skladom)Kód položky/materiálu

 • Cenová skupina:Menu Produkt - Cenové skupiny.

 • Centrum: Toto je informačné pole, ktoré sa nikam nezadáva; poznámka: na dokladoch je dôležité vybrať centrum, pretože bez jeho zadania sa tu doklad nezaúčtuje.

 • Poznámka: Pole pre akýkoľvek text.

__________________________________________________________________

Cenové úrovne

Prejdete do ponuky Produkty - Cenové úrovne. Ak chcete zistiť, ako vyplniť tento formulár, pozrite si pomocníka pre Cenové úrovne.

__________________________________________________________________

Pripojenie

Did this answer your question?