Skip to main content
Banka

Formulár obsahuje zoznam bankových výpisov so všetkými údajmi potrebnými na zaznamenanie bezhotovostných platieb.

Zuzana Sýkorová avatar
Written by Zuzana Sýkorová
Updated over a week ago

Peniaze - Banka

Formulár obsahuje zoznam bankových výpisov so všetkými údajmi potrebnými na zaznamenanie bezhotovostných platieb. Faktúry, pohľadávky, záväzky možno spárovať s bankovým výpisom alebo z bankového výpisu použitého na úhradu zálohovej faktúry možno vytvoriť zálohový daňový doklad.

__________________________________________________________________

Funkcie služby

Seznam dokumentov má horný panel nástrojov s funkčnými tlačidlami a filtračnými mriežkami. Obe slúžia na rýchle spustenie často používaných funkcií a výberov.

__________________________________________________________________

Funkcia "Väzby"

Pri vytváraní a aktualizácii dokumentov sa vytvárajú prepojenia medzi dokumentmi. Sú to:

Dokument o vrátení peňazí

Vydané a Prijaté faktúry, pohľadávky a záväzky po splatnosti majú prepojenia (väzby) na bankové doklady, pokladňu (interné doklady)

Menové rozdiely

Pri úhrade faktúry v cudzej mene vznikajú kurzové rozdiely v dôsledku zmien výmenných kurzov. Na ich správne zaúčtovanie sa vytvárajú interné účtovné doklady.

Precenenie ku koncu roka (ak je doklad v mene)

Keď faktúry v cudzej mene nie sú na konci roka úplne zaplatené. Z dôvodu zmien výmenných kurzov sa rozdiel vo fakturačnej cene na konci roka musí zahrnúť do celkovej fakturačnej ceny. Na ich správne zaúčtovanie sa používajú interné účtovné doklady.

Výdavky, účty

Pri vytváraní faktúry so skladovými položkami s cenníkom sa automaticky vytvoria expedície alebo príjemky.

Platby, zálohové daňové doklady

Program zobrazí zoznam všetkých dokumentov, ktoré sú "prepojené" s aktuálnym dokumentom (nachádza sa na ňom kurzor). Po dvojitom kliknutí na zviazaný dokument sa zobrazí ďalší zoznam obsahujúci požadovaný dokument. Ďalším dvojitým kliknutím môžete zobraziť okno dokumentu. Takto môžete vidieť celú históriu dokumentu.

Príklad, ako ABRA Flexi udržiava prepojenia medzi dokumentmi:

 1. Najprv zaznamenáte požiadavku od zákazníka.

 2. Na základe toho vytvoríte svoju ponuku (alebo niekoľko variantov).

 3. Vy potom od kupujúceho prijmete jeho objednávku.

 4. Aby ste ho splnili, posielate požiadavky svojim dodávateľom.

 5. Podľa výhodnosti prijatých ponúk od dodávateľov, objednávate vytvorením objednávok vydaných.

 6. Tovar dodaný dodávateľom bude určite sprevádzaný akceptovanými faktúrami, ku ktorým sa po naskladnení viaže niekoľko výpisov.

 7. Nastal čas dodať tovar zákazníkovi: skladové faktúry sú viazané na výpisy.

 8. Vystavená faktúra sa neskôr uhradí v banke. Ak sú v cudzej mene, vznikajú kurzové rozdiely, alebo sa pri platbe v nasledujúcom roku doklady tiež preceňujú.

Ak sa pozriete na ľubovoľný dokument v strede opísaného reťazca, môžete použiť funkciu Väzby na pohyb v reťazci a zobraziť súvisiace dokumenty. Táto funkcia ABRA Flexi vám uľahčí prácu pri vyhľadávaní a kontrole dokumentov.

__________________________________________________________________

Funkcia "Totals"

Na hornom paneli vpravo je k dispozícii tlačidlo na sumarizáciu dokumentov. Viac informácií o tejto funkcii nájdete v Dokumenty -> Sumarizácia v zozname dokumentov.

__________________________________________________________________

Funkcia "Hromadné zmeny"

Na rýchlu zmenu hodnoty konkrétneho poľa pre mnoho položiek naraz je k dispozícii funkcia hromadnej zmeny. Popis jeho použitia nájdete v Zmenách v hromadnej prevádzke.

__________________________________________________________________

Funkcia "Služby"

Funkcia Služby - vytvorenie prepojenia úhrady

Túto možnosť použite na vytvorenie/zrušenie odkazu medzi uhrádzajúcim a uhrádzaným dokladom. Najskôr sa zobrazí dialógové okno "Vybrať pohľadávku/pohľadávku na spárovanie s platbou", v ktorom vyberiete príslušný doklad, ktorý chcete spárovať s vybranou platbou. Služba ponúka rovnaké funkcie ako tlačidlo "Spárovať"/"Zrušiť spárovanie" na jednotlivých dokumentoch.

Funkcia služby - manuálne vytvorenie odkazu na platbu

Túto možnosť použite na manuálne vytvorenie odkazu medzi úhradou a uhradenými dokladmi. Ak vám napríklad váš zákazník zaplatí niekoľko faktúr naraz, je možné tieto faktúry spárovať s jedným bankovým pohybom. Po kliknutí na tlačidlo sa otvorí tabuľka, v ktorej vyberiete, ktorý doklad chcete prepojiť s pokladničným dokladom. Ak po zlúčení platieb vznikne rozdiel, máte možnosť zaúčtovať rozdiel a preplatok.

Funkčná služba - automatické vytvorenie platobného odkazu

Táto možnosť umožňuje automatické párovanie platby s prijatou/vydanou faktúrou. Na obrazovke sa zobrazia informácie o párovaní a v stĺpci "Ako zaplatené" sa zobrazia informácie pre používateľa, napr. automaticky podľa VS, t. j. ak sa párovanie uskutočnilo na základe rovnakej sumy a rovnakého variabilného symbolu.

Funkcia služby - Vytvorenie/zrušenie prepojenia ZDD

Táto možnosť umožňuje vytvoriť zálohový daňový doklad z platby za zálohovú faktúru.

Funkcia služby - Vytvorenie faktúry zo zaplatených záloh

Ak je zálohová faktúra úplne zaplatená, vytvorí sa priamo konečná faktúra, v ktorej je už zálohová faktúra odpočítaná. Ak zálohová faktúra obsahuje položky z cenníka - môže obsahovať aj položky so sériovým číslom, vytvorí sa súčasne aj expedícia a ponúkne sa výber sériového čísla, ak existuje.

Predpokladom pre tento spôsob vytvorenia faktúry je, že zálohová faktúra musí byť uhradená, nesmie byť bez položiek, nesmie k nej byť pripojený skladový doklad a nesmie byť už odpočítaná. Takto vytvorenú sumu nie je možné meniť v položkách konečnej faktúry. Fakturovaná suma preto musí byť rovnaká ako zaplatená záloha.

Funkcia služby - Vytvorenie preplatku

Táto možnosť umožňuje vytvoriť preplatok, pri ktorom sa nespárovaná časť platby presunie na ostatné pohľadávky alebo záväzky. Po kliknutí na tlačidlo Vytvoriť preplatok sa zobrazí okno na výber typu dokladu (pokiaľ ste ho nenastavili v Automatických operáciách v Nastavení firmy). Po výbere a potvrdení dokladu budete informovaní, že bol vytvorený doklad o preplatku.

Funkcia služieb - načítanie výpisov

Aby ste mohli používať túto funkciu, musíte mať svoj bankový účet nastavený v zozname bankových účtov. Na karte "Elektronické bankovníctvo" vyberte formát vašej banky. Po výbere formátu sa automaticky nastaví prípona súboru, ktorú banka podporuje, a vyberie sa adresár (pomocou tlačidla priečinok), odkiaľ sa budú výpisy načítavať z vášho počítača a kde sa budú ukladať príkazy.

Funkcie služby - Stiahnutie výpisov online

Táto funkcia vám umožňuje sťahovať výpisy online, ak používate Fio banku. Podrobnejší popis nastavení potrebných na úspešné používanie tejto funkcie nájdete v nápovede v kapitole "Banka" - "Automatické načítanie výpisov Fio banky".

__________________________________________________________________

Funkcia "Služby" na účtenke

Uvádzajú sa tu len funkcie prístupné pri otvorení dokumentu.

Funkcia služby - Vyrovnanie dokladov

Túto funkciu možno použiť pre doklad, ktorý neobsahuje položky z cenníka. Túto funkciu možno použiť na rozdelenie dokumentu na podpoložky. Po stlačení tlačidla sa zobrazí formulár "Účtovanie dokladov", na ktorom vyberte: Predpis zaúčtovania, Základ (CZK), Základ Dal, Riadky DPH, Riadok kontrolného výkazu DPH, Stredisko, Činnosť a Zákazka.

Pridanie ďalšieho riadku pomocou tlačidla "Pridať položku".

__________________________________________________________________

Filtračné rolety

Pomocou roletových filtrov môžete rýchlo a jednoducho filtrovať zobrazené dokumenty. Nastavte filtrovanie podľa aktuálnych potrieb; naposledy použité filtrovanie sa použije pri ďalšom otvorení zoznamu. Filtrovať môžete podľa nasledujúcich parametrov:

Kalendárny rok (rok vydania)

Rok sa ponúka v zostupnom poradí od nasledujúceho kalendárneho roka (podľa dátumu počítača) po rok 1990.

Dátum (vydania)

Pouze za aktuálne účtovné obdobie: posledných 7 dní, posledných 35 dní, aktuálny deň, aktuálny týždeň, aktuálny mesiac

Vždy: 12x kalendárny mesiac, 4x štvrťrok (v roku vybraného účtovného obdobia alebo v roku vybranom vo filtri)

Obdobie DPH

12x kalendárny mesiac, 4x štvrťrok (v roku vybraného účtovného obdobia alebo v roku vybranom vo filtri)Platí dátum zdaniteľného plnenia.

Konto

Ponúkajú sa individuálne zriadené bankové účty.

Typ dokumentu

Na základe jednotlivých typov dokumentov sa ponúkajú typy dokumentov.

Typ pohybu

Príjem, prepustenie

Párovanie

Párové dokumenty, nepárové dokumenty

Ručne - 1 doklad, Ručne - viac dokladov, Ručne - čiastočná platba, Automaticky podľa var. symbolu, Automaticky podľa sumy, Automaticky podľa čísla zákazníka, Automaticky podľa int. čísla dokladu

Výstupy filtrov najprv ponúkajú neobmedzenú položku na zobrazenie podľa parametra. V každom roletovom menu môžete vybrať len jednu položku; pre pokročilé nastavenia použite globálne filtrovanie.

__________________________________________________________________

Karta s položkou bankového výpisu

Tak ako všetky ostatné moduly, aj banka s nimi zdieľa vlastnosti dokumentu.

Pre podrobnejšie informácie odporúčame použiť nasledujúce odkazy:

Bankové výpisy zvyčajne neobsahujú položky. Má ich len vtedy, keď ich treba rozdeliť na položky.

__________________________________________________________________

Položka bankového výpisu

__________________________________________________________________

Panel 1, hlavná karta

Typ dokumentu

Vyberte požadovaný typ dokumentu z rozbaľovacieho zoznamu. Ponúkajú sa možnosti, ktoré evidujete v zozname bankových dokladov.

Typ pohybu

Vyberte, či je pohyb príjem alebo výstup.

Bankový účet

Z rozbaľovacieho zoznamu vyberte jeden z vašich bankových účtov, ktoré evidujete v zozname bankových účtov.

Číslo dokumentu

Po výbere bankového účtu sa automaticky pridá ďalšie číslo dokladu.

Príchodzie číslo

Číslo dokladu protistrany

Číslo vkladového listu

Vyplňte číslo bankového výpisu. V prípade načítaného bankového výpisu je hodnota určená len na čítanie.

Ref. symbol číslaPremenná

Vyplňte variabilný symbol.

Vykonané

Vyplňte dátum vydania bankového výpisu. Dátum môžete vyplniť ručne alebo ho vybrať z kalendára, ktorý môžete otvoriť pomocou ikony kalendára.

Dátum zdaniteľného plnenia

Uveďte dátum zdaniteľného plnenia. Dátum môžete vyplniť ručne alebo ho vybrať z kalendára, ktorý môžete otvoriť pomocou ikony kalendára.

Použiť zdaniteľné plnenie

Pole je k dispozícii len pre typ pohybu Vývoz.

Vami zvolený dátum zdaniteľného plnenia, t. j. dátum, ku ktorému si uplatňujete nárok na odpočet DPH. Hodnotu môžete v rámci zákonných noriem ľubovoľne meniť, zdaniteľné plnenie je možné uplatniť najskôr v deň prijatia dokladu a najneskôr do 3 rokov od skončenia zdaňovacieho obdobia, v ktorom vznikol nárok na odpočet dane.

Opis

V tomto poli môžete vyplniť popis, čoho sa transakcia týka.

__________________________________________________________________

Panel 1, karta "Poznámka"

Na tejto karte môžete zadať akúkoľvek poznámku k položke bankového výpisu.

__________________________________________________________________

Panel 1, karta "Prílohy"

Na tejto karte môžete archivovať rôzne dokumenty súvisiace s daným bankovým dokladom.

Na hornej lište tabuľky sa nachádza niekoľko tlačidiel, význam niektorých z nich je opísaný v samostatnej kapitole "Ovládanie programu"

Na pridanie novej prílohy použite tlačidlo "Nový". Pri pridávaní si môžete vybrať z nasledujúcich možností:

 • Súbor - do databázy sa načíta súbor z vášho lokálneho počítača,

 • Internetový odkaz - aplikácia zaznamená odkaz (URL), údaje odkazovaného zdroja sa do aplikácie nenačítajú,

 • Odkaz na súbor - aplikácia zaznamená odkaz na súbor na lokálnom disku počítača, údaje o súbore sa do aplikácie nenačítajú (odkazovaný súbor nepremenujte, nepresúvajte ani neodstraňujte).

Ikona priečinka sa nachádza vedľa vloženej prílohy, čo vám umožňuje kedykoľvek si prílohu zobraziť. Ak chcete prílohu uložiť na iné miesto, použite ikonu priečinka. Tlačidlo slúži na nasnímanie dokumentu, druhá možnosť umožňuje vybrať skener a parametre skenovania.

__________________________________________________________________

Panel 2, karta "Spoločnosť"

Firma

obchodného partnera môžete vybrať z Adresára (nasledujúce polia sa vyplnia automaticky) alebo môžete údaje o partnerovi vyplniť ručne (potom toto pole nechajte prázdne). môžete zadať skratku alebo názov spoločnosti (alebo zadať len časť skratky alebo názvu) a vybrať požadovanú spoločnosť z dostupných záznamov. Môžete tiež otvoriť zoznam firiem (pomocou ikony vpravo alebo klávesu F2) a vyhľadať firmu pomocou filtrov, upraviť firmu obchodného partnera pred jej výberom alebo pridať úplne nový záznam; ak chcete vybrať firmu zo zoznamu, stačí dvakrát kliknúť na jej záznam.

Ponúkajú sa len firmy zaregistrované v Katalógu obchodných partnerov, ktoré majú v poli Typ vzťahu nastavenú hodnotu Zákazník, Dodávateľ alebo Odberateľ

Názov

Uveďte presný názov spoločnosti. Pole sa vyplní automaticky, keď je spoločnosť vybraná z adresára, inak ho vyplňte ručne.

Poznámka: Ak po vyplnení názvu spoločnosti kliknete na modré podčiarknuté označenie poľa Názov, webový prehliadač otvorí stránku s výsledkami vyhľadávania v ARES (Administratívny register ekonomických subjektov) s údajmi z obchodného registra, živnostenského registra, zoznamu platiteľov DPH atď.

Ulice

Vyplňte ulicu miesta podnikania vrátane čísla popisného alebo orientačného, prípadne kombináciu oboch.

Poznámka: Ak po vyplnení poľa Ulica kliknete na modré podčiarknuté označenie polí Mesto a Ulica, vo webovom prehliadači sa otvorí portál Mapy.cz s mapou sídla spoločnosti.

Mesto

Vyplňte názov mesta alebo obce, v ktorej spoločnosť sídli.

Pri zadávaní názvu mesta môžete použiť takzvaný šepkár: začnite písať názov mesta, obce alebo časti obce do poľa a aplikácia vám podľa začiatočných písmen poradí názov celého mesta a jeho prípadnej časti a zároveň doplní príslušnú hodnotu do poľa kód mesta.

Mesto

Uveďte PSČ sídla spoločnosti (v prípade zahraničných spoločností miestny ekvivalent PSČ).Po vyplnení platného PSČ sa automaticky vyplní hodnota v poli Mesto. Pri vypĺňaní poštového smerovacieho čísla môžete opäť použiť takzvaný písmenkovač: začnite písať prvé číslice poštového smerovacieho čísla alebo začiatok názvu mesta do poľa a aplikácia vám ponúkne možné mestá, obce alebo ich časti.

Stát

Z rozbaľovacieho zoznamu vyberte štát, v ktorom má spoločnosť sídlo. Ak ste vo vyhľadávacom poli vybrali mesto alebo PSČ, automaticky sa vyplní Česká republika alebo Slovensko. Ak chcete vyhľadávanie urýchliť, môžete zadať prvé písmená názvu krajiny, aplikácia vás presunie na prvú zodpovedajúcu krajinu.

Číslo

Uveďte IČO obchodného partnera, jedinečné osemmiestne identifikačné číslo právnickej osoby, podnikajúcej fyzickej osoby alebo organizačnej zložky štátu pridelené Českým štatistickým úradom, živnostenským alebo obchodným úradom (staršie čísla s menším počtom číslic sú doplnené nulami).Ak po vyplnení hodnoty ČÍSLO kliknete na modré podčiarknuté označenie poľa Česká firma, webový prehliadač otvorí stránku s výsledkami vyhľadávania v ARES (Administratívny register ekonomických subjektov) podľa čísla s údajmi z verejných registrov. V prípade Slovenskej spoločnosti sa zobrazí podobná stránka s výsledkami vyhľadávania v Obchodnom registri.

Číslo

Uveďte identifikačné číslo pre DPH obchodného partnera, ak je platiteľom DPH. Identifikačné číslo pre DPH je daňové identifikačné číslo, ktoré prideľuje daňový úrad každej fyzickej alebo právnickej osobe, ktorá je povinná platiť dane. Číslo DPH právnických osôb sa skladá zo skratky krajiny + IČO, zatiaľ čo číslo DPH fyzických osôb sa opäť skladá zo skratky krajiny, ku ktorej sa pridávajú číslice rodného čísla.

Ak pri vypĺňaní hodnoty Česká firma kliknete na modro podčiarknutý štítok poľa Číslo DPH, otvorí sa vo webovom prehliadači formulár Ministerstva financií ČR pre vyhľadávanie registrovaných subjektov, kde je potrebné doplniť číslo DPH partnera a stlačením tlačidla Vyhľadať sa zobrazia informácie o platiteľovi DPH a jeho registrácii. V prípade spoločností registrovaných v iných krajinách sa zobrazí výsledok overenia DPH v systéme VIES Európskej komisie.

EAN

Uveďte medzinárodné číslo výrobku (IAN), ak komunikujete elektronicky s obchodným partnerom alebo potrebujete uviesť jeho identifikáciu na dokumentoch vo forme čiarového kódu (na skenovanie pomocou skenera).

__________________________________________________________________

Panel 2, karta "Účet spoločnosti"

Účet predajcu

Ak ste zadali bankové účty pre vybraného obchodného partnera, automaticky sa vyberie primárny bankový účet tohto partnera. Ak chcete vybrať iný účet, vyberte z rozbaľovacieho zoznamu. Po výbere účtu sa automaticky vyplnia nasledujúce polia.

Číslo účtu

Kód banky, konštantný symbol

IBAN

BIC

Špecifický symbol

__________________________________________________________________

Panel 3, karta Špecifikácie

Pravidlá vysielania

Povinné pole. K dispozícii len pre účtovné doklady.

Uľahčuje zaúčtovanie jednotlivých dokladov automatickým vyplnením popisu dokladu, účtov účtovania a riadku DPH podľa zvoleného pravidla účtovania. Vyberte pravidlo účtovania z rozbaľovacieho zoznamu. Stlačením klávesy F2 otvoríte tabuľkové zobrazenie zoznamu pre pokročilejší výber, úpravu alebo vytvorenie nového pravidla účtovania.

Centrum

Povinné pole pre odoslanie dokumentu.

Umožňuje zaradiť doklad do centrálneho členenia účtovanej spoločnosti. Na zaúčtovanie dokladu je potrebné vyplniť pole aj v prípade, že spoločnosť nepoužíva rozdelenie strediska (v tomto prípade sa automaticky vyberie stredisko s názvom "Ústredie").

Aktivita

Povinné pole.

Umožňuje rozdeliť položky podľa činnosti.

V rozbaľovacom zozname sa ponúkajú hodnoty z Nástroje - Číselníky - Aktivity.

Objednávka

Povinné pole.

Z objednávok evidovaných v číselníku Predaj - Objednávky môžete vybrať tú, ktorej sa doklad týka. Môžete zadať skratku alebo názov zmluvy (alebo zadať len časť skratky alebo názvu) a vybrať požadovanú zmluvu z dostupných záznamov. Môžete tiež otvoriť číselník objednávok (pomocou tlačidla lupy alebo klávesu F2) a vyhľadať objednávku pomocou filtrov, prípadne ju upraviť alebo pridať úplne nový záznam.

Tags

Povinné pole.

Používa sa na označenie dokumentu značkami, ktoré sa potom zobrazia v poli a môžu sa použiť na filtrovanie.

Po stlačení tlačidla Pripojiť sa otvorí formulár na výber štítkov. Ľavé pole ponúka Dostupné štítky a pravé pole ponúka štítky priradené k aktuálnemu dokumentu. Pomocou tlačidiel so šípkami medzi týmito dvoma poľami môžete pridávať alebo odstraňovať štítky. Ak štítky používate intenzívne, môžete pomocou rozbaľovacieho zoznamu Skupiny zobraziť len štítky vybranej skupiny. Po nastavení štítkov potvrďte tlačidlom "OK".

Ak potrebujete pridať štítok, ktorý sa ešte nenachádza v poli Dostupné štítky, použite tlačidlo "Spravovať štítky". Otvorí sa číselník štítkov (menu Nástroje - Číselníky - Štítky), kde môžete pridať požadovaný štítok.

__________________________________________________________________

Panel 3, karta Účtovníctvo a riadok DPH

VAT štát

Povinné pole pre platiteľa DPH na účtovnom doklade

Štát, v ktorom sa bude platiť daň z pridanej hodnoty.

Hodnota v poli sa automaticky nastaví na stav legislatívy uvedený v Nastaveniach spoločnosti na karte Legislatíva. Hodnotu môžete zmeniť výberom z rozbaľovacieho zoznamu.

Keď je začiarknutá možnosť Obmedziť výber krajín DPH v Nastaveniach spoločnosti, ponuka sa obmedzí na príslušné krajiny na základe aktuálnych hodnôt dokladu.

Pri registrácii fakturovanej spoločnosti do MOSS sa môže automaticky vybrať príslušný štát DPH na základe štátu obchodného partnera a stavu registrácie DPH.

Čiary DPH

Čiary pre vrátenie DPH sú vyplnené podľa zvoleného pravidla účtovania, môžete ich ručne zmeniť.

Riadky kontrolného výkazu DPH

Platitelia DPH. Pole je nepovinné.

Toto pole sa používa na zadanie riadku kontrolného výkazu formulára, do ktorého sa budú načítavať sumy základu DPH a sumy DPH. Je to zároveň predvolená hodnota pre pole Kontrolný hlavný riadok na záložke Účtovníctvo/Specifikácia pridávaných položiek dokladu.

Hodnota riadku kontrolného výkazu DPH sa nastaví podľa hodnoty pre vybraný typ dokladu; hodnotu môžete zmeniť pomocou šípky posúvania. Ponúkané hodnoty sa získavajú z číselníka riadkov kontrolného výkazu, sú obmedzené na riadky zodpovedajúce aktuálne zvolenej krajine DPH a typu dokladu, najprv sa ponúkajú riadky zodpovedajúce typu pohybu dokladu.

Ak si nie ste istí, ktorý z riadkov kontrolného výkazu vybrať, nechajte pole prázdne - pred vytvorením kontrolného výkazu budete upozornení na doklady bez vybraného riadka kontrolného výkazu DPH a budete môcť nastaviť správny riadok. Ak doklad nemá vplyv na kontrolný výkaz, vyberte riadok 0,0.Pri ukladaní dokladu s Českou republikou ako krajinou DPH sa skontroluje, či celková suma dokladu zodpovedá hodnotovej podmienke vybraného riadku kontrolného výkazu DPH. Budete tiež upozornení, ak vybraný riadok kontrolného výkazu nezodpovedá typu pohybu dokladu.

Dat. Vysielanie.

:

Kasačný účet

Konto

DPH basic

DPH znížená

DPH 2. znížená

Miesto plnenia Tuzemsko

Zobrazuje sa pri dokladoch so zahraničným obchodným partnerom.

Začiarknite, aby ste uviedli, že služba bola poskytnutá v tuzemsku, takže sa v tlačových zostavách zobrazí povinná rekapitulácia DPH.

Výpis z bilancie

Po zaškrtnutí príznaku sa dokument nepremietne do mzdy.

__________________________________________________________________

Panel 3, "Zodpovedná osoba"

Zodpovedná osoba

Toto pole automaticky označuje používateľa, ktorý dokument získava.

Kontaktná osoba

Meno a kontaktné údaje osoby odberateľa. Automaticky sa vyberie osoba, ktorá je v kontaktoch účastníka uvedená ako primárna. V zozname môžete vyberať medzi kontaktnými osobami uvedenými pre účastníka. Pri výbere sa vyplnia tieto údaje: meno, telefón.

__________________________________________________________________

Panel 4, karta "Kč"

Záložka domáca mena (zvyčajne označená "Kč") poskytuje finančný prehľad celého dokladu a rozpis súm podľa sadzby DPH. Po pridaní prvej položky dokladu je väčšina polí záložky deaktivovaná a hodnoty polí sa aktualizujú pri každej zmene položky.

Pri zadaní dokladu bez položiek sa sumy zadávajú do polí záložky (okrem základnej sumy a sumy DPH). Keď zmeníte sumu v niektorom z polí, ostatné polia sa prepočítajú (ale pozor, keď ručne zmeníte sumu DPH, súčet súm v riadku sa bude zhodovať, ale sumy sa nebudú zhodovať s percentom DPH). Aplikácia vytvára automatické záznamy typu "Účtovný zápis" pre tzv. bezpoložkový doklad, ktorých počet zodpovedá počtu použitých sadzieb DPH (resp. sume pre tovary a služby oslobodené od DPH). Bezpoložkový doklad je užitočný napríklad pre účtovné firmy, ktoré zadávajú doklad prinesený klientom.


Zvyšok karty tvoria polia v troch stĺpcoch:

 • Základ

 • DPH

 • Vrátane DPH

Pole sú v riadkoch popísané konkrétnou sadzbou DPH:

 • Oslobodené (0%)

 • Znížená sadzba

 • 2. znížená sadzba

 • Základná sadzba

 • Čiastka

Metóda výpočtu a zaokrúhľovania súm dokladov bez položiek:

Základ

Ak je základná suma zadaná ako prvá, príslušná DPH sa vypočíta presne.

DPH

Ak je suma DPH zadaná ako prvá, príslušný základ sa vypočíta presne.

Vrátane DPH

Ak je ako prvá zadaná suma vrátane DPH, príslušný základ a DPH sa vypočítajú pomocou koeficientu (pre sadzbu 21 % základ = 0,1736 * spolu, pre sadzbu 15 % základ = 0,1304 * spolu).

Zaokrúhľovanie definované pre typ dokladu sa pri dokladoch bez položiek nerešpektuje, použije sa vyššie uvedený výpočet. Konečnú sumu môžete po výpočte upraviť podľa svojich potrieb.

__________________________________________________________________

Panel 4, karta "Mena"

Mena

Určuje menu súm dokumentu. Predvolená hodnota je domáca (domáca) mena zadaná v Nastavenia spoločnosti, ak ju necháte nedostupnú, ostatné polia na karte zostanú nedostupné. Ak chcete vytvoriť dokument v inej mene, vyberte hodnotu zo zoznamu možných mien. Po jeho výbere sa sprístupnia ostatné polia karty.

Mena

Dvojité polia umožňujú určiť výmenný kurz domácej meny voči vybranej mene. Po výbere meny sa výmenný kurz pre dátum dokumentu stiahne z internetu, ale je možné ho upraviť alebo zadať vlastný. Ak nie je možné získať výmenný kurz, pole v domácej mene sa farebne orámuje a nastaví sa na hodnotu 0,00.

Zvyšok karty tvoria polia v troch stĺpcoch:

 • Základ

 • DPH

 • Vrátane DPH

Pole sú v riadkoch popísané konkrétnou sadzbou DPH:

 • Oslobodené (0%)

 • Znížená sadzba

 • 2. znížená sadzba

 • Základná sadzba

 • Čiastka

Pri tzv. doklade bez položiek je možné upravovať hodnoty v poliach okrem sumy základu a sumy DPH, ostatné polia sú krížovo prepočítané (pri zmene sumy DPH sa však zosúladí suma súm, ale nie percento DPH). Pri doklade s položkami sú polia so sumami nedostupné a zobrazujú hodnoty podľa položiek zadaných v doklade.

__________________________________________________________________

Karta s bankovým návrhom položky

__________________________________________________________________

Hlavná karta

Delenie DPH, účty, stredisko, zmluva sa automaticky kopírujú z hlavičky dokladu. Pre každé pole je začiarknutá možnosť "Kopírovať hodnotu zo záhlavia dokumentu". Ak chcete zmeniť hodnotu položky, musíte zrušiť jej začiarknutie. Začiarknuté hodnoty sa automaticky aktualizujú v položke, keď sa zmenia v hlavičke dokumentu.

Názov

Sadzba DPH

Cena celkom

Základ (domáca mena)DPH (domáca mena)Spolu (domáca mena)Základ (zahraničná mena dokladu)DPH (zahraničná mena dokladu)Spolu (zahraničná mena dokladu)

Kopírovanie z dokumentu...Odoslanie predpisu

Účet - má dátumy základne

Účet - Poskytol základ

Účet - má dátumy DPH

Účet - Darovaná DPH

Čiary DPH

Dátum zverejnenia

Centrum

Povinné pole.

Informačné pole, ktoré sa nikde inde nepoužíva. Rozbaľovací zoznam obsahuje hodnoty z Nástroje - Číselníky - Centrá.

Aktivita

Povinné pole.

Umožňuje rozdeliť položky podľa činnosti.

Rozbaľovací zoznam obsahuje hodnoty z Nástroje - Číselníky - Aktivity.

Objednávka

Povinné pole.

Z objednávok evidovaných v číselníku Predaj - Objednávky môžete vybrať tú, ktorej sa položka dokladu týka. Môžete zadať skratku alebo názov zákazky (alebo zadať len časť skratky alebo názvu) a vybrať požadovanú zákazku z dostupných záznamov. Môžete tiež otvoriť číselník objednávok (pomocou ikony vpravo alebo klávesu F2) a vyhľadať objednávku pomocou filtrov, prípadne ju upraviť alebo pridať úplne nový záznam.

Poznámka

Nevyžaduje sa

Do tohto poľa môžete zadať akúkoľvek poznámku k položke. Táto poznámka slúži len pre vašu informáciu, nie je vytlačená na žiadnom dokumente.

Poznámku môžete do poľa napísať ručne. Pomocou tlačidla "tri bodky" za poľom otvorte viacriadkové editačné pole. Pri úprave poznámky sa nad poľom zobrazia tlačidlá "plus a lupa". Ak práve napísaná poznámka nie je medzi preddefinovanými textami, môžete ju pridať stlačením tlačidla "plus". Stlačením tlačidla "lupa" otvoríte číselník preddefinovaných textov, kde môžete vybrať jeden z existujúcich textov alebo pridávať, upravovať a odstraňovať texty.

Tags

Povinné pole.

Používa sa na označenie položiek značkami, ktoré sa potom zobrazia v poli a môžu sa použiť na filtrovanie.

Po stlačení tlačidla Pripojiť sa otvorí formulár na výber štítkov. Ľavé pole ponúka Dostupné štítky a pravé pole ponúka štítky priradené k aktuálnej položke dokumentu. Pomocou tlačidiel so šípkami medzi týmito dvoma poľami môžete pridávať alebo odstraňovať štítky. Ak štítky používate intenzívne, môžete pomocou rozbaľovacieho zoznamu Skupiny zobraziť len štítky vybranej skupiny. Po nastavení štítkov potvrďte tlačidlom "OK".

Ak potrebujete pridať štítok, ktorý sa ešte nenachádza v poli Dostupné štítky, použite tlačidlo "Spravovať štítky". Otvorí sa číselník štítkov (menu Nástroje - Číselníky - Štítky), kde môžete pridať požadovaný štítok.

__________________________________________________________________

Tlačové správy

__________________________________________________________________

Dialógové okno tlače

Dialógové okno tlače obsahuje tieto prvky:

 • Jazyk správy

 • Dostupné správy

 • Tlač

Pokročilá verzia tlačových zostáv

Tlačte vodiace linky

Preview

Tlač

PDF

Odoslať

Export do XLS

Podrobnejšie informácie o výtlačkoch nájdete na stránke pomoci Výtlačky.

__________________________________________________________________

Homebanking

Program ABRA Flexi umožňuje aj elektronické bankovníctvo - homebanking. Podrobnosti nájdete v samostatnej kapitole venovanej tejto problematike.

__________________________________________________________________

Automatické načítanie výpisov z Fio banky

Ak chcete nastaviť automatické načítavanie výpisov z Fio banky, prejdite na Soznam bankových účtov.

__________________________________________________________________

Elektronická banka

Ak si chcete stiahnuť výpisy z Fio banky, vyplňte:

Format

formát ABO

Kontrola duplicity

hodnota zoznamu Ignorovať už načítané položky

__________________________________________________________________

Online karta

Poznámka: Táto záložka sa zobrazí len v prípade, že máte zakúpenú rozšírenú verziu Online Fio banky.

Na tejto karte musíte vyplniť Token pre výpisy a Token pre príjem. Tieto tokeny nájdete po prihlásení do svojho internetového bankovníctva. Preto sa najprv prihláste do svojho účtu vo Fio banke, kliknite na odkaz Odkazy vľavo hore a potom na Informácie o účte. Ak chcete získať tokeny, kliknite na odoslať a do niekoľkých minút vám bude odoslaný token s číslom. Ak máte vo Fio banke viac ako jeden účet, musíte si pre každý účet vygenerovať vlastný token.

Token výkazu

Pre potrebu načítania bankových výpisov.

Žetón príjmu

Ak chcete odoslať platobný príkaz

Poznámka: Priradený token prepíšte ručne alebo ho vložte pomocou klávesovej skratky CTRL+V; po uložení a zatvorení formulára so zoznamom bankových účtov sa v poli tokenu zobrazí Ukončené.

__________________________________________________________________

Čítanie výpisov Fio banky

Online načítanie výpisov sa vykonáva v module Peniaze Banky, tu vyberte možnosť "Stiahnuť výpisy online" pomocou tlačidla "Služby" na hornej lište.

Poznámka: číslo výpisu je vždy "0" - sťahujú sa len položky, nie celé výpisy.

Výpisy Fio banky sa stiahnu vždy po spustení služby "Stiahnuť výpisy online". Preto ak chcete sťahovať výpisy každý deň, musíte každý deň spustiť službu - "Stiahnuť výpisy online". Ak máte vo Fio banke viacero účtov, ktoré chcete prepojiť s ABRA Flexi, odporúčame vám byť opatrní pri vkladaní vygenerovaných tokenov k jednotlivým bankovým účtom (pri nesprávnom priradení tokenu nemusí služba fungovať správne). Nastavenia sú rovnaké pre všetky operačné systémy (Mac, Linux a Windows).

Ak používate jeden účet pre Českú republiku (kód banky 2010) a jeden pre Slovensko (kód banky 8330), zadajte oba do systému ABRA Flexi. Zadajte však token len pre jeden z nich (napr. CR). Platby sa potom pripoja k účtu s tokenom.

Dôležité: Ak máme viacero účtov a nepriradíme ku každému z nich adresár výpisu, zobrazí sa hlásenie : "Našlo sa viacero účtov, ku ktorým môže výpis patriť."

Dôvodom je, že v tomto prípade sa výpisy stiahnu do adresára dočasných súborov (TEMP) a import výpisov potom nedokáže priradiť stiahnuté výpisy k príslušnému bankovému účtu. Nastavenie jedinečného adresára pre výpisy pre každý účet tento problém rieši.

Ak chcete odosielať aj platobné príkazy, musíte pri vytváraní tokenu vybrať možnosť "Sledovať účet a zadávať platobné príkazy a inkasá". Ak vyberiete možnosť "Len sledovanie účtu", bude možné stiahnuť len výpisy.

Poznámka: Fio banka priraďuje každej platbe interné ID pohybu, ktoré je uložené v ABRA Flexi. Pri spustení načítavania online výpisov ABRA Flexi načíta ID posledného načítaného pohybu a načíta všetky novšie pohyby z tohto pohybu. Ak výpisy z účtu ešte neboli načítané, predvolená pozícia sa nenastaví a načíta sa z aktuálnej pozície, ktorá je uložená vo Fio banke. Túto pozíciu môžete zmeniť prostredníctvom aplikácie Fio banka, ktorú si môžete stiahnuť na https://www.fio.cz/apps/fio_api_plus.jar

.

Did this answer your question?