Skip to main content
Typy pokladničných dokladov

Základná predvoľba je pripravená. Toto nastavenie je však potrebné upraviť a doplniť podľa vlastných požiadaviek.

Zuzana Sýkorová avatar
Written by Zuzana Sýkorová
Updated over a week ago

Všeobecné informácie o číselníkoch nájdete v kapitole Nastavenie základných parametrov, časť Číselníky.

Typ dokumentu má tri funkcie:

  1. Určuje základné vlastnosti dokumentu.

  2. Rozdelí dokumenty do skupín.

  3. Ušetrí prácu pri vytváraní jednotlivých dokumentov tým, že umožňuje vopred definovať maximálne hodnoty pre typ dokumentu.

Základné predvoľby sú pripravené. Toto nastavenie je však potrebné upraviť a pridať podľa vlastných požiadaviek.
Používa sa pri vystavovaní pokladničných dokladov.

Zoznam môžete spustiť v "Peniaze" v rámci voľby "Typy dokladov - Typy pokladničných dokladov".
V hornej lište tabuľky sa nachádza rad tlačidiel, ktorých význam je popísaný v samostatnej kapitole "Ovládanie programu"

__________________________________________________________________

Hlavný panel

Stlačením tlačidla "Nový" alebo klávesovej skratky Alt+N otvoríte formulár pre nový záznam.

Na hornej lište formulára sa nachádza niekoľko tlačidiel, ktorých význam je popísaný v samostatnej kapitole "Ovládanie programu"

Skratka

Povinné pole, môže obsahovať maximálne 20 znakov. Hodnota musí byť jedinečná medzi záznamami.

Pri vytváraní dokumentu sa vo výberovom type zobrazí hodnota

Odporúča sa zvoliť čo najvýstižnejšiu skratku, aby ste v zozname ľahko rozlíšili typy dokumentov.

Názov

Povinné pole, môže obsahovať až 255 znakov

Všeobecne predstavuje záznam v prehľadoch, tlačových zostavách alebo zoznamoch na výber, takže záznam by mal byť reprezentovaný jedinečným spôsobom.

Ak ste nastavili cudzie jazyky v úvodných nastaveniach, potom môžete vyplniť pole "Názov" vo vybraných cudzích jazykoch stlačením tlačidla "Plus". Tieto jazykové varianty názvu sa tlačia na dokumenty pri tlači v cudzích jazykoch. Stlačením tlačidla "Mínus" zatvoríte pole s cudzojazyčným názvom.

Príjmový riadok, výdavkový riadok

Ručne alebo pomocou šípky posúvania vyberte z zoznamu riadkov príjemky. Ak je hodnota vyplnená, pri vytváraní dokladu nebudete vyzvaní na výber riadku dokladu. Zjednoduší sa tým účtovníctvo a predíde sa možnosti chyby pri vytváraní dokladu. Každý typ môže mať svoj vlastný rad dokladov, ale systém umožňuje mať jeden rad dokladov príjem a jeden rad dokladov výdaj pre jednu pokladňu. V takom prípade nemusíte tieto polia vypĺňať, stačí ich vyplniť pre každú položku v zozname objednávok. Je to na uvážení používateľa.

Formulár je kvôli prehľadnosti rozdelený na niekoľko kariet:

__________________________________________________________________

Predaj

Zľava [%]

Zaúčtovaná zľava sa prenesie do pokladničného dokladu na karte "Kč" a zľava z dokladu sa následne zodpovedajúcim spôsobom vypočíta. Prevádzkovateľ môže zmeniť zľavu na účtenke podľa individuálnej dohody. Neplatí pre dokument "bez položiek".

Forma platby

Tu uvedená forma úhrady sa prenesie do pokladničného dokladu na karte "Doplnok". Je možné vybrať si: hotovosť alebo kreditnú kartu. Prevádzkovateľ môže zmeniť formu platby na potvrdenke podľa individuálnej dohody.

Automatické generovanie skladových dokladov

Ak zaškrtnete toto políčko, skladové doklady (expedície, príjemky) sa budú automaticky generovať, ak pokladničný doklad obsahuje skladové položky.

Typ príjmu

Pomocou rozbaľovacej šípky vyberte typ príjemky, ak ste začiarkli možnosť "Automaticky generovať skladové príjemky"

Typ príjmu

Pomocou rolovacej šípky vyberte typ výdaja, ak je začiarknuté políčko Automaticky generovať skladové príjemky

Metóda zaokrúhľovania

tu môžete nastaviť, ako chcete danú účtenku zaokrúhliť. Tento údaj sa prenáša do pokladničného dokladu na karte "Spôsob zaokrúhľovania", kde ho obsluha môže ešte zmeniť. Je možné nastaviť nasledovné:

Možno nastaviť:

DPH (metóda)

Toto pole nastavuje spôsob zaokrúhľovania výslednej hodnoty DPH. Pomocou šípky na posúvanie vyberte z pripravených hodnôt: nahor, nadol, matematicky.

DPH (objednávky)

Táto položka nadväzuje na predchádzajúcu - pomocou šípky posúvania vyberte z pripravených hodnôt: nezaokrúhľovať, zaokrúhľovať na tisíciny, stotiny, desatiny, jednotky, desiatky, stovky, tisícky.

Súčet (metóda)

Toto pole nastavuje spôsob zaokrúhľovania konečnej fakturačnej ceny. Pomocou šípky na posúvanie vyberte jednu z pripravených hodnôt: hore, dole, matematika.

Celkom (objednávky)

Táto položka nadväzuje na predchádzajúcu - pomocou šípky posúvania vyberte z pripravených hodnôt: nezaokrúhľovať, zaokrúhľovať na tisíciny, stotiny, desatiny, jednotky, desiatky, stovky, tisícky.

__________________________________________________________________

Karta fakturácie

Pole na karte "Fakturácia" sú voliteľné, ale ich nastavenie pre daný typ dokladu vám uľahčí prácu pri vytváraní pokladničného dokladu. Najmä vtedy, keď doklad vytvára operátor, ktorý nie je oboznámený s účtovníctvom. Dôkladne zvážte, či vynecháte hodnotu z typu dokumentu. To môže neskôr pridať veľa práce.

Dokument je účtovníctvo

Ak začiarknete toto políčko, vytvorené doklady budú mať vplyv na účtovníctvo. Ak nechcete, aby vytvorené doklady vstupovali do účtovníctva, ponechajte začiarknuté políčko nezačiarknuté.

Hodnotu poľa možno zmeniť len pred vytvorením prvého dokumentu tohto typu, potom je pole určené len na čítanie.

Pokladňa

Ak chcete, aby daný typ pokladničnej účtenky platil len pre konkrétnu pokladňu, vyberte ho tu ručne alebo pomocou "lupy".

Typ pohybu

Ak chcete, aby sa daný typ pokladničného dokladu vzťahoval len na určitý typ pohybu (len príjem alebo len výdaj), vyberte ho tu ručne alebo pomocou "lupy". V závislosti od typu pohybu, ktorý je tu nastavený, je prístupný aj rad dokladov a príslušné pravidlo účtovania.

Centrum

Ak chcete, aby daný typ pokladničného dokladu platil len pre určité stredisko, vyberte ho tu ručne alebo pomocou "lupy"

.

Aktivita

Ak chcete, aby sa daný typ pokladničného dokladu vzťahoval len na konkrétnu činnosť, vyberte ho tu ručne alebo pomocou "lupy"

Riadok kontrolného výkazu DPH

Platitelia DPH. Pole je nepovinné.

Ručne alebo pomocou "lupy" vyberte riadok deklarácie kontroly zo zoznamu kódov, ponúknu sa len riadky zodpovedajúce krajine a typu dokumentu. Riadok nastavený pre daný typ dokladu sa prenesie do vytváraného dokladu na záložke Účtovný a riadok DPH v poli Riadok kontrolného výkazu DPH. Podľa riadku uvedeného v položkách dokumentu a v hlavičke dokumentu sa hodnoty načítajú do príslušných riadkov formulára Kontrolná správa.

Pri ukladaní budete upozornení, ak vybraný riadok kontrolného hlásenia nezodpovedá typu pohybu.

Krajina DPH

Pole je prístupné, ak je začiarknuté - Dokument je účtovný doklad.

Hodnota sa automaticky nastaví na stav legislatívy uvedený v nastaveniach spoločnosti. Môžete vybrať iný štát zo zoznamu štátov, ak ste v tomto štáte registrovaný pre DPH. Hodnota tohto poľa sa použije na zaradenie vytvoreného dokladu do evidencie DPH.

Ostatné polia sú k dispozícii len vtedy, ak ste označili Dokument je účtovný.

Predpis na príjem [Dal], na výdaj [MD]

Uľahčuje zaúčtovanie pokladničných dokladov. Ručne alebo pomocou šípky posúvania vyberte proti účtu z predpisu účtovania. Pokladničný účet sa nastaví automaticky, ak ho máte vyplnený v zozname pokladní v záložke "Účtovníctvo".

__________________________________________________________________

EET

Vplýva na prednastavenie parametrov elektronickej evidencie tržieb na vytvorených dokladoch.

EET mode

Pomocou rozbaľovacieho zoznamu vyberte z dostupných režimov EET:

  • nepodlieha EET - doklady nie sú určené na odoslanie do EET (nevypĺňajte ďalšie nastavenia),

  • normálny režim - doklady sú určené na okamžité odoslanie do EET,

  • zjednodušený režim - dokumenty sú určené na neskoršie odoslanie do EET.

Označenie pokladnice

Identifikácia pokladničného zariadenia, na ktorom sa zaznamenávajú tržby.

Identifikácia operácie

Jedná sa o číselné označenie prevádzkarne, ktoré bolo daňovníkovi pridelené na portáli EET.

Pole je nepovinné a ak nie je vyplnené, predvolená hodnota pre novo vytvorený dokument sa načíta z centra alebo z obchodného nastavenia.

Identifikátor daňovníka

DNI zodpovednej osoby - vyplní sa pri evidencii tržieb za iného daňovníka. V prípade poverenia od viacerých osôb sa DIČ poverujúcej osoby nevypĺňa.

Omedzenie odpovede [s]

Čas odozvy medzi odoslaním tržby do evidencie EET a prijatím prideleného FIK. Hodnoty je možné nastaviť v rozmedzí 2 až 60 sekúnd a limit by mal byť prispôsobený rýchlosti pripojenia tak, aby sa väčšina predajov zaznamenala online.

Pole je nepovinné, a ak nie je vyplnené, limit pre aktuálne odosielaný dokument sa načíta postupne z centra alebo z nastavení firmy.

__________________________________________________________________

Tlačová karta


Vyplnenie tejto karty nie je povinné. Jeho vyplnenie vám výrazne uľahčí prácu pri tlači dokumentov každého typu. Môžete tiež nastaviť viacero tlačových výstupov, napr. pokladničný doklad, pokladničný doklad so zaúčtovaním, dodací list atď.

Stlačením tlačidla "Nový" alebo klávesovej skratky Alt+N otvoríte formulár pre nový záznam.

Kópia

Uveďte, koľkokrát chcete dokument vytlačiť. Ak ide o účtenku, ktorú chcete 1x odovzdať zákazníkovi a 1x založiť, vyplňte "2"

Tlač potvrdenia

Pri tlači pokladničných dokladov nemáte veľa možností. Pomocou rozbaľovacej šípky vyberte položku "Dokument"

Zpráva

Pomocou rolovacej šípky vyberte zostavu, ktorú by ste vybrali z možností pri výbere tlače z hornej lišty zoznamu pokladnice pod tlačidlom tlačiarne. Tu zvolená tlač sa použije pri tlači (alebo náhľade) priamo z formulára príjemky. Ak uložíte dokument a chcete ho vytlačiť z tabuľky dokumentov, musíte požadované dokumenty vybrať ručne.

Zhrnuté, rozšírené

Ak je možné niektoré tlačové zostavy vytlačiť v rozšírenej alebo sumárnej forme, môžete tieto polia zaškrtnúť tu. Ak táto možnosť nie je k dispozícii, polia sú sivé - nedostupné.

Automatická tlač pri vytvorení nového dokumentu

Ak začiarknete možnosť Automaticky tlačiť pri vytvorení nového dokumentu v dolnej časti zoznamu dokumentov na tlač, vybrané dokumenty sa automaticky vytlačia pri uložení dokumentu bez toho, aby ste museli ručne vybrať tlačidlo tlačiarne. Program sa len opýta, či chcete práve vytvorený dokument vytlačiť.

Po potvrdení vytlačí vybrané dokumenty na primárnej tlačiarni.

Ak nechcete, aby sa program stále pýtal, začiarknite. Nabudúce sa nepýtajte. Toto začiarknutie bude platné, kým sa program neukončí.

__________________________________________________________________

Intrastat karta

Túto kartu môžu vyplniť len používatelia, ktorí potrebujú informácie týkajúce sa zberu údajov pre Intrastat.

Intrastat je elektronický systém zberu údajov povinný pre všetky členské štáty Európskej únie. Táto karta umožňuje zaznamenávať všetky potrebné údaje.

Stav odoslania

Stát, z ktorého bol výrobok odoslaný

Krajina určenia

Krajina, do ktorej sa má výrobok dodať. Vyplňte, ak účtenka obsahuje položky, ktoré ste odoslali vy, účtovaná spoločnosť. V prípade, že sa tovar vyváža do tretej krajiny a pri opustení územia Českej republiky (v prípade slovenskej legislatívy) ešte nie je prepustený do niektorého z vývozných colných režimov, pretože toto prepustenie vykonajú colné orgány v inom členskom štáte Európskej únie, vyplní sa v tomto členskom štáte.

Stát pôvodu

Krajina pôvodu výrobku. Vyplňte, ak dokument obsahuje položky, ktorých ste príjemcom. V prípade obchodu s treťou krajinou, ak bol tovar prepustený do voľného obehu v inom členskom štáte Európskej únie pred prijatím v Českej republike (na Slovensku v prípade slovenskej legislatívy), vyplňte v tomto členskom štáte.

Krajina pôvodu

Krajina pôvodu výrobku

Transakcia

Vyberte príslušnú transakciu z rozbaľovacieho zoznamu; hodnoty sa ponúkajú v ponuke Nástroje - Číselníky - Intrastat - Obchodné transakcie.

Dodacie podmienky

Vyberte podmienku doručenia z rozbaľovacieho zoznamu; hodnoty sa ponúkajú v ponuke Nástroje - Číselníky - Intrastat - Podmienky doručenia.

Typ dopravy

Vyberte spôsob dopravy z rozbaľovacieho zoznamu; hodnoty sa ponúkajú v ponuke Nástroje - Číselníky - Intrastat - Spôsob dopravy.

Speciálne pohyby

Návody sa ponúkajú v ponuke Nástroje - Číselníky - Intrastat - Špeciálne pohyby.

__________________________________________________________________

Texty dokumentov

Vyplnenie tejto karty je nepovinné.

Opis dokumentu

Tu vyplnený text sa prenesie do pokladničných dokladov tohto typu v poli "Popis" v ľavom hornom paneli a potom do tabuľky dokladu.

__________________________________________________________________

Záložka Texty

Karta "Texty" obsahuje všetky číselníky, všetky zoznamy. Existujú dve polia, do ktorých môžete vyplniť údaje podľa svojich potrieb. Ich vyplnenie nie je povinné.

Opis

Môžete uviesť podrobnejší opis.

Poznámka

Poznámka sa používa na upozornenie operátora na zvláštnosť záznamu alebo na čo by si mali dať ostatní používatelia pozor pri "manipulácii" so záznamom.

__________________________________________________________________

Správa karty

Záložka Administrácia obsahuje údaj o platnosti a tiež viditeľnosti daného záznamu v číselníku v účtovných obdobiach. Platnosť záznamu sa označuje rozsahom účtovných období. V rozsahu zadaných účtovných období je záznam platný, v ostatných obdobiach je záznam neplatný a v číselníku (zozname) sa vôbec neobjaví. Obmedzením platnosti zabezpečíte, že pri bežnom používaní kódovníka sa v ňom nebudú zobrazovať záznamy, ktoré sa už nepoužívajú.

Na rozdiel od časovej platnosti záznamov nie je možné vybrať rozsah účtovných období, ktorý ani čiastočne nezodpovedá aktívnemu účtovnému obdobiu.

Vzhľadom na to, že platnosť záznamu súvisí s účtovnými obdobiami, možno ho použiť pre fiškálne účtovné obdobia.

platné od

Vyberte obdobie účinnosti záznamu pomocou rozbaľovacej šípky zo zoznamu účtovných období.

platné do

Vyberte obdobie platnosti záznamu pomocou rozbaľovacej šípky zo zoznamu účtovných období.

Ak chcete, aby záznam platil neobmedzene, nechajte polia platné od a platné do prázdne (ak chcete odstrániť už vybranú hodnotu, stlačte kláves Del). Záznam sa potom bude dať použiť vo všetkých účtovných obdobiach. Jedno z polí je možné ponechať bez zvolenej hodnoty a neobmedziť tak začiatok alebo koniec platnosti záznamu.

Ak v poliach platné od a platné do vyberiete rovnaké účtovné obdobie, záznam sa môže použiť len v tomto účtovnom období (pozri účtovné obdobie v záhlaví bočnej navigácie).

Objednávanie položiek na tlač

Na vytlačenom dokumente sú položky dokumentu uvedené v poradí, v akom boli do dokumentu pridané. Ak chcete na vytlačenom dokumente uviesť položky v inom poradí, môžete ich vybrať pomocou šípky na posúvanie:

  • Zoradené podľa hodnoty poľa Order, vzostupne

  • Podľa názvu - zoradené podľa hodnoty poľa Názov, vzostupne, položky bez názvu na konci

  • Podľa kódu - zoradené podľa hodnoty poľa Kód, vzostupne, položky bez kódu na konci

Primárny typ dokumentu

Označí upravovaný typ dokumentu ako primárny. Takto zvolený primárny typ dokladu sa vyberie pri vytváraní nového pokladničného alebo bankového dokladu, ak je pre príslušné doklady v nastaveniach firmy na záložke Moduly, záložka Peniaze zvolená hodnota Primárny. Tento spôsob špecifikácie je obzvlášť užitočný pri vystavovaní najmä jedného typu dokumentu.)

__________________________________________________________________

Pripojenie

Did this answer your question?