Skip to main content
Individuálny cenník

Ako získať individuálne ceny pre danú spoločnosť prostredníctvom rozhrania REST API

Lenka Haringerová avatar
Written by Lenka Haringerová
Updated over a week ago

Prostredníctvom rozhrania REST API (a webového rozhrania) môžete získať individuálny cenník pre danú spoločnosť alebo danú cenovú skupinu.

Ak napríklad chceme získať individuálny cenník pre spoločnosť, ktorá má kód FIRMA, použijeme adresu URL .../c/{firma}/adresar/kód:FIRMA/individualni-cenik[.xml]. Ako zvyčajne sa presmeruje na číselné ID záznamu a výsledná adresa URL je .../c/{firma}/adresar/400/individualni-cenik (ak má FIRMA interné ID 400). Samozrejme, možno použiť aj úroveň podrobnosti.

/c/{firma}/adresar/400/individualni-cenik

Individuálne ceny pre spoločnosť, ktorá má ID 400

/c/{firm}/cenová skupina/2/individuálne-ceny

Individuálny cenník pre cenovú skupinu, ktorá má ID 2

Parametre

Parameter dátumu v adrese URL (formát RRRR-MM-DD) nastavuje dátum, ku ktorému sa má individuálny cenník exportovať. Ak nie je zadaný žiadny parameter, použije sa aktuálny dátum.

Parameter mena v adrese URL nastavuje menu, pre ktorú sa má exportovať individuálny cenník. Ak parameter nie je uvedený, použije sa domáca mena. Hodnota tohto parametra je skratka požadovanej meny.

Parameter centre v adrese URL nastavuje stredisko, pre ktoré sa má individuálny cenník exportovať. Ak parameter nie je zadaný, exportujú sa najlepšie ceny bez ohľadu na stredisko. Hodnota tohto parametra je skratka požadovaného strediska.

?date=2011-12-01

Individuálny cenník k 1. decembru 2011.

?currency=EUR

Individuálny cenník v inej ako domácej mene. V tomto prípade EUR.

?centre=C

Individuálny cenník pre konkrétne stredisko. V tomto prípade ide o stredisko so skratkou C.

Zistenie všeobecnej ceny pre zákazníka

Podobne môžete získať všetky cenové varianty tovaru pre všetky spoločnosti a cenové skupiny:

/c/{spoločnosť}/individuálne oceňovanie

Kompletný prehľad cien

Pri vyhľadávaní ceny, ak ste si stiahli celú tabuľku "individualni-cenik", musíte postupovať podľa týchto krokov:

  1. vyhľadanie ceny pre konkrétnu spoločnosť a tovar

  2. vyhľadanie ceny pre cenovú úroveň a tovar (cenovú úroveň nájdete pri firme v adresári)

  3. použiť štandardnú cenu tovaru z cenníka

  4. uplatniť percento zľavy spoločnosti na výslednú cenu (je uvedené v adresári spoločnosti)

Did this answer your question?