Skip to main content
Vykonanie objednávky

Ako zadať objednávku cez rozhranie REST API

Lenka Haringerová avatar
Written by Lenka Haringerová
Updated over a week ago

Objednávku môžete zadať prostredníctvom rozhrania REST API takto:

 • vystavená faktúra(vystavená faktúra)

 • prijatá faktúra(prijatá faktúra)

 • pohyb zásob(stock-movement)

 • predaj(predaj)

Je možné určiť typ dokladu(typeDocument) sklad(warehouse). Ak nie je zadaný, použije sa predvolený typ dokladu z objednávky. Použije sa vždy aktuálny dátum podľa aktuálneho účtovného obdobia, zatiaľ nie je možné určiť iný dátum vystavenia.

Môžete tiež určiť, či sa majú generovať požiadavky na odoslanie, keď je tovaru málo(true )

Objednávka sa môže vykonať niekoľkokrát (napr. podľa dostupnosti tovaru). Informácie o stave realizácie je možné získať z položiek objednávky.

Vykonávanie objednávok bolo navrhnuté predovšetkým pre čítačky čiarových kódov. Preto nezáleží na tom, či sa zadáva sériové číslo alebo tovar (len EAN). EAN sa uvádza buď priamo, alebo s predponou ean:. Odporúčame používať túto predponu pri zadávaní EAN.

Vytvorenému dokumentu je možné priradiť externý identifikátor, ktorý je možné upraviť počas toho istého importu. V prípade implementácie do faktúry vydanej/prijatej je možné zadať existujúci doklad, do ktorého budú novo implementované položky pridané. V prípade iných typov realizácií sa vždy vytvorí nový dokument a zadanie existujúceho dokumentu spôsobí chybu importu.

Príklady XML

Základná jednoduchá realizácia podľa identifikácie položky:

<?xml version="1.0"?>

Realizácia podľa identifikátora riadku v objednávke (je potrebný len jeden identifikátor):

<?xml version="1.0"?>

Kompletná štruktúra XML:

<?xml version="1.0"?>

Ukážka použitia JSON:

{
  "flexibee": {
    "objednavka-prijata": {
      "id": "code:OBP0004\/2012",
      "realizationObj@type": "fakt\u00fara-vydan\u00e1",
      "realizationObj": {
        "typeDoc": "code:INVOICE",
        "polozkyObchDokladu": [
          {
            "cisRad": 1,
            "mj": "1",
            "vyrobniCisla": [
              123,
              456
            ]
          }
        ]
      }
    }
  }
}

Vytvorenie zálohy

Ďalej je možné z prijatej objednávky vytvoriť záložnú faktúru.

<?xml version="1.0"?>
Did this answer your question?