Skip to main content
Účtovanie predaja tovaru

Ako odoslať predaj cez rozhranie REST API

Lenka Haringerová avatar
Written by Lenka Haringerová
Updated over a week ago

Rozhranie REST API umožňuje spustiť službu Poštový predaj volaním PUT alebo POST na /c/{firma}/checkout-movement/order-sales.[json|xml]?datum=2019-12-31&cask=35&checkout=2&typePokDokl=5'.

Parametre

  • date - v GUI pole "Zaúčtovanie predaja od dátumu " (povinné) - formát rrrr-mm-dd

  • pokladňa - v GUI pole "Tržby z pokladnice " (povinné) - ID z typu pokladnice - tržby

  • pokladňa - v GUI pole "Pokladňa " (povinné) - ID zo záznamu o pokladni

  • typePokDokl - v poli GUI "Typ pokladničného dokladu" (povinné) - ID z typu pokladnice - pokladničný pohyb

  • cisRow - nie je povinný parameter, vyžaduje sa, ak sa nenájde číselný rad zodpovedajúci pokladni a typu pokladničného dokladu - ID z registra /rada-pokladni-motion

Pre všetky parametre identifikujúce záznam možno okrem číselného identifikátora použiť aj iné podporované typy identifikátorov (napr. &casa=code:CASH).

Did this answer your question?