Skip to main content
Dávkové spracovanie pomocou Flexi2XML

Konverzný nástroj na konverziu údajov z/do ABRA Flexi pomocou transformácie XSLT

Ota Rádl avatar
Written by Ota Rádl
Updated over a week ago

Flexi2XML je nástroj, ktorý umožňuje dávkový import údajov do ekonomického systému ABRA Flexi. Tento nástroj dokáže importovať údaje do miestneho alebo
vzdialeného systému. Pre svoju funkčnosť vyžaduje rozhranie REST API.

Je založený na konfiguračnom súbore, ktorý určuje spôsob a miesto nahrávania údajov. Postup importu je nasledovný:

  1. nájsť všetky súbory podľa zadanej masky (napr. *.csv). Maska sa zadáva ako regulárny výraz: .*.csv

  2. importovať ich na zadanú adresu vo zvolenom formáte (formát je riadený serverom) a zaznamenať výstup do denníka

  3. ak sa import podarí (je bez chyby), premenujte súbor tak, aby už nebol súčasťou masky

Ak sa export nepodarí, systém sa pokúsi o opätovný import nabudúce. Konfigurácia importovaného formátu sa riadi parametrami rozhrania REST API.

Parametre konfigurácie

Príkaz flexibee2xml sa spustí takto:

flexibee2xml --load config.xml

Konfiguračný súbor:

<?xml version="1.0"?>

Podporované parametre v časti akcie

<xslt>

Aplikujte tento XSLT na obsah (jeho XML formu).

<failMessage>

Správa, ktorá sa zobrazí používateľovi pri výskyte chyby.

<successMessage>

Správa zobrazená používateľovi pri úspešnom odoslaní.

<requiredMessage>

Správa zobrazená používateľovi, ak sa neprenáša žiadny súbor

<delimeter>

Oddeľovač pri konverzii z CSV do XML

<kódovanie>

Kódovanie znakov pri konverzii z CSV do XML

<csv2xml>

Názov riadku v XML pri konverzii z CSV.

<contentType>

Typ obsahu použitý pre požiadavku HTTP pri nahrávaní do (alebo z) systému Flexi

<url>

Adresa, kam alebo odkiaľ nahrať súbory

<maska>

Regulárny výraz, ktorý určuje zoznam súborov, ktoré sa majú importovať na server.

<adresár>

Adresár, v ktorom sa majú vyhľadávať súbory podľa masky .

<renameOnFailure>

Premenovať súbory aj v prípade chyby.

<log>

Súbor, do ktorého sa zapisujú chyby konverzie

Podporované parametre v časti config

<fileMessage>

Správa, ktorá sa zobrazí používateľovi pri výskyte chyby.

<successMessage>

Správa zobrazená používateľovi pri úspešnom odoslaní.

<contentType>

Typ obsahu použitý pre požiadavku HTTP pri nahrávaní do (alebo z) systému Flexi.

<adresár>

Adresár, v ktorom sa majú vyhľadávať súbory podľa masky <?xml version="1.0"?> <maska/>

<renameOnFailure>

Premenovať súbory aj v prípade chyby.

<showProgress>

Zobrazenie počtu exportovaných súborov a ich stavu.

<host>

Adresa (DNS alebo IP) servera Flexi

<port>

Port servera Flexi

<užívateľské meno>

Meno používateľa, ktoré sa má použiť pri importe

<heslo>

Heslo používateľa, ktorý bude použitý na import

<spoločnosť>

ID spoločnosti, kde/keď budú údaje nahrané (súčasť URL)

<renameDir>

Adresár, do ktorého sa presunú úspešne nahrané súbory

<renamePrefix>

Predpona názvu súboru, na ktorý budú úspešne nahrané súbory premenované

<renameSuffix>

Prípona názvu súboru, na ktorý budú úspešne nahrané súbory premenované

Poznámka: pod Windows existujú dva varianty flexibee2xml a flexibee2xml-cli. Prvý z nich je skompilovaný ako aplikácia s grafickým rozhraním a neotvára okno príkazového riadku. Je preto prehľadnejší, ale nezobrazuje chybové hlásenia.

Did this answer your question?