Účtový rozvrh

Účetnictví – Účtový rozvrh

Formulář slouží k vytváření pouze analytických účtů (syntetické jsou dané zákonem). Standardní účetní osnova je pevně daná a načte se dle typu organizace, tzn. liší se pro podnikatele a pro příspěvkové organizace. Při výběru hodnoty v poli Syntetický účet se do hlavičky záznamu automaticky doplní hodnoty do polí Číslo účtu (analytický účet, hodnotu lze přepsat) a Název a na záložku Základní informace hodnoty do polí Typ účtu a Druh účtu.

Všeobecné informace o číselnících najdete v kapitole Číselníky.

Seznam můžete spustit v nabídce "Účetnictví" pod volbou "Účtový rozvrh".

Na horní liště tabulky je řada tlačítek, jejichž význam je popsán v samostatné kapitole "Ovládání programu".

Hlavní panel

Stiskem tlačítka "Nový" či klávesové zkratky Alt+N otevřete formulář pro nový záznam.

Na horní liště formuláře je řada tlačítek, jejichž význam je popsán v samostatné kapitole "Ovládání programu".

Syntetický účet

Ručně nebo pomocí lupy si vyberte třímístné číslo syntetického účtu ze standardní účetní osnovy

Číslo účtu

Po vyplnění syntetického účtu se zde automaticky vyplní šestimístné číslo účtu s analytikou, která navazuje na předchozí účet v účtovém rozvrhu. Číslo lze samozřejmě přepsat.

Název

Po vyplnění syntetického účtu se zde automaticky vyplní název účtu dle standardní účetní osnovy. Pole může obsahovat až 255 znaků, můžete si tedy tento název doplnit dle svých požadavků.

Pokud jste si v úvodním nastavení nastavili cizí jazyky, pak po stisku tlačítka "+" můžete pole "Název" vyplnit ve zvolených cizích jazycích. Tyto jazykové varianty názvu se vypisují do dokladů při cizojazyčném tisku. Stiskem tlačítka "-" pole pro název v cizích jazycích zavřete.

Záložka "Základní informace"

Některé hodnoty do této záložky se předvyplňují hodnotami ze standardní účetní osnovy. Výjimkou je účet 221 – Účty v bankách, kde je nutno vyplnit pole "Druh účtu". Dále se nevyplňuje pole " Daňový" a "Měna".

Typ účtu

Údaj je přenesen ze standardní účetní osnovy z pole Typ účtu a nelze ho modifikovat. Tam je uveden i přesný popis tohoto údaje.

Druh účtu

Údaj je přenesen ze standardní účetní osnovy z pole Druh účtu a nelze ho modifikovat. Tam je uveden i přesný popis tohoto údaje.


Výjimkou je účet 221 – Účty v bankách, který ve standardní účetní osnově v poli "Druh účtu" má uvedenu hodnotu "aktivní+pasivní (volba)". To je z toho důvodu, že je možno mít otevřen běžný i kontokorentní účet a záleží pak na uživateli, aby si vybral odpovídající druh tohoto účtu v účtovém rozvrhu sám.

Daňový

Hodnota tohoto pole má význam pro Typ účtu = výsledkový. Označením tohoto pole , označíte, zda zůstatek na tomto účtě patří mezi daňově uznatelné náklady a výnosy nebo ne. Toto je hodnota důležitá pro uživatele, který si pak podle tohoto údaje může při zpracování daňového přiznání snadno vybrat účty, které nejsou daňově uznatelnými.

Saldo

Tento údaj je vždy editovatelný. Podrobnější informace naleznete ve standardní účetní osnově pod heslem "Sledovat saldo".

Pokud ve standardní účetní osnově v záložce zákl. informace, máte označeno Sledovat saldo, pak se tento údaj přenese i sem.

Měna

Tento údaj se automaticky nevyplňuje, ale znamená to, že účty jsou vedeny v měně státu, který jste nastavili při vytvoření firmy. Pokud ručně nebo pomocí vyberte u určitého účtu jinou měnu ze seznamu měn, pak se tento účet bude zobrazovat v sestavách v obou měnách.

Záložka "Texty"

Záložku "Texty" obsahují všechny číselníky, všechny seznamy. Jsou to dvě pole, kde si můžete vyplňovat údaje dle vlastních potřeb. Jejich vyplnění není povinné.

Popis

Můžete uvést bližší popis.

Poznámka

Poznámka slouží k upozornění obsluhy na zvláštnost záznamu nebo na co by si ostatní uživatelé měli dát pozor při "manipulaci" se záznamem.

Záložka "Správa"

Tuto záložku je možno vyplnit pouze u položek, které si sami přidáváte.

Záložka „Správa“ obsahuje údaj o časové platnosti a též viditelnosti daného záznamu v číselníku (seznamu). Platnost záznamu se udává rozmezím kalendářních let. V rozmezí uvedených let záznam platí, ve zbylých letech záznam není platný a záznam se v číselníku nebude vůbec zobrazovat. Omezením platnosti zajistíte, že při rutinním používání číselníku nebude uživatel zdržován procházením již nepoužívaných záznamů.

Protože je časová platnost vztažena ke kalendářním rokům, neodpovídá fiskálním účetním obdobím.

Platí od

Kalendářní rok počátku platnosti záznamu.

Platí do

Kalendářní rok ukončení platnosti záznamu.

Pokud požadujete neomezenou platnost záznamu, neměňte přednastavenou hodnotu „0“ v poli Platí od a hodnotu „9999“ v poli Platí do. Záznam pak bude použitelný ve všech kalendářních rocích a zobrazí se v seznamu v každém kalendářním roce.

Vyplníte-li pole Platí od a Platí do hodnotou „2016“, bude možné záznam používat pouze v roce 2016, tj. pouze v tomto roce bude v seznamu vidět (viz účetní období hlavičky postranní navigace).

Našli jste odpověď?