Kontrolní hlášení
Doplnění údajů v nastavení firmy

Pro české kontrolní hlášení přibyla možnost zadat identifikátor datové schránky v nastavení firmy na záložce Firma. Další údaje o firmě, které je nutné zadat pro správné vyplnění kontrolního hlášení, jsou shodné s údaji pro ostatní výkazy finančnímu úřadu. Jedná se zejména o základní identifikační údaje organizace, výběr finančního úřadu a územního pracoviště (včetně toho, že je u těchto subjektů vyplněn v adrese firmy na záložce Upřesnění kód pro tisky – ten mají automaticky vyplněn všechny instituce, které vznikly již při vytvoření firmy) či identifikace podepisující osoby.

Pro slovenské firmy, které jsou registrovány k DPH v Česku, doporučujeme v číselníku Státy, u záznamu Česká republika vyplnit v bloku Nastavení firmy pro stát pole DIČ, Krajský finanční úřad a Územní pracoviště, aby se v kontrolním hlášení použily hodnoty platné pro Česko.

Definice řádků kontrolního hlášení

V modulu Nástroje – Číselníky je číselník Řádky kontrolního hlášení DPH. Obsahuje řádky kontrolního hlášení odpovídající zákonu:

řádek A.1.

Uskutečněná zdanitelná plnění v režimu přenesení daňové povinnosti, u kterých je povinen přiznat daň příjemce plnění podle § 92a.

řádek A.2.

A.2. Přijatá zdanitelná plnění, u kterých je povinen přiznat daň příjemce dle § 108 odst. 1 písm. b), c) a d) (§ 24, § 25) (v případě plnění podle § 108 odst. 1 písm. d) jde o plnění přijatá od 29.7.2016).

řádek A.3.

Uskutečněná plnění ve zvláštním režimu pro investiční zlato podle § 101c odst. 1 písm. c) bod 2.

řádek A.5.

Ostatní uskutečněná zdanitelná plnění a přijaté úplaty s povinností přiznat daň dle § 108 odst. 1 písm. a) s hodnotou do 10.000 Kč včetně daně, nebo plnění, u nichž nevznikla povinnost vystavit daňový doklad.

řádek B.1.

Přijatá zdanitelná plnění v režimu přenesení daňové povinnosti, u kterých je povinen přiznat daň příjemce podle § 92a.

řádek B.2.

Přijatá zdanitelná plnění a poskytnuté úplaty, u kterých příjemce uplatňuje nárok na odpočet daně dle § 73 odst. 1 písm. a) s hodnotou nad 10.000 Kč včetně daně.

řádek B.3.

Přijatá zdanitelná plnění do 10.000 Kč vč. daně.

Kromě výše uvedených řádků kontrolního hlášení je číselník v aplikaci rozšířen o další specifické řádky spadající do oddílů A.4. a B.2.. Jejich použití zajistí správné vyplnění údajů vztahujících se k § 44, § 89, § 90 zákona o DPH a poměrného nároku na odpočet daně:

řádek A.4.0

Uskutečněná zdanitelná plnění a přijaté úplaty s povinností přiznat daň dle § 108 odst. 1 písm. a) s hodnotou nad 10.000 Kč včetně daně.

řádek A.4.-0-44

Uskutečněná zdanitelná plnění a přijaté úplaty s povinností přiznat daň dle § 108 odst. 1 písm. a) s hodnotou nad 10.000 Kč včetně daně, opravy, dle § 44 ZDPH.

řádek A.4.-1

Uskutečněná zdanitelná plnění a přijaté úplaty s povinností přiznat daň dle § 108 odst. 1 písm. a) s hodnotou nad 10.000 Kč včetně daně, dle § 89 ZDPH.

řádek A.4.-1-44

Uskutečněná zdanitelná plnění a přijaté úplaty s povinností přiznat daň dle § 108 odst. 1 písm. a) s hodnotou nad 10.000 Kč včetně daně, dle § 89 ZDPH, opravy, dle § 44 ZDPH.

řádek A.4.-2

Uskutečněná zdanitelná plnění a přijaté úplaty s povinností přiznat daň dle § 108 odst. 1 písm. a) s hodnotou nad 10.000 Kč včetně daně, dle § 90 ZDPH.

řádek A.4.-2-44

Uskutečněná zdanitelná plnění a přijaté úplaty s povinností přiznat daň dle § 108 odst. 1 písm. a) s hodnotou nad 10.000 Kč včetně daně, dle § 90 ZDPH, opravy, dle § 44 ZDPH.

řádek B.2-44

Přijatá zdanitelná plnění a poskytnuté úplaty, u kterých příjemce uplatňuje nárok na odpočet daně dle § 73 odst. 1 písm. a) s hodnotou nad 10.000 Kč včetně daně, opravy, dle § 44 ZDPH.

řádek B.2.-POM

Přijatá zdanitelná plnění a poskytnuté úplaty, u kterých příjemce uplatňuje nárok na odpočet daně dle § 73 odst. 1 písm. a) s hodnotou nad 10.000 Kč včetně daně, použit poměr. S daní uveďte jen poměrnou část a zbytek uveďte s 0% sazbou DPH.

řádek B.2.-POM-44

Přijatá zdanitelná plnění a poskytnuté úplaty, u kterých příjemce uplatňuje nárok na odpočet daně dle § 73 odst. 1 písm. a) s hodnotou nad 10.000 Kč včetně daně, použit poměr, opravy, dle § 44 ZDPH. S daní uveďte jen poměrnou část a zbytek uveďte s 0% sazbou DPH.

Dva další specifické řádky zajišťují automatické zvolení příslušného řádku kontrolního hlášení dle částky dokladu:

řádek A.4-5.AUTO

Uskutečněná zdanitelná plnění skupiny A.4. (nad 10 000 Kč) nebo A.5. (do 10 000 Kč včetně). Aplikace v okamžiku vytváření kontrolního hlášení automaticky zvolí skupinu "A.4.-0" nebo "A.5." s ohledem na částku dokladu a české DIČ na dokladu. Pro speciální případy je možné nastavit skupinu ručně.

řádek B.2-3.AUTO

Přijatá zdanitelná plnění skupiny B.2. (nad 10 000 Kč) nebo B.3. (do 10 000 Kč včetně). Aplikace v okamžiku vytváření kontrolního hlášení automaticky zvolí skupinu "B.2." nebo "B.3." s ohledem pouze na částku dokladu. Pro speciální případy je možné nastavit skupinu ručně.

Poslední specifický řádek 0.0. lze v programu použít pro označení dokladů (či položek dokladů), které nespadají do kontrolního hlášení DPH. Doklady s tímto označením nebudou začleněny do kontroly dokladů, které nemají vyplněn řádek kontrolního hlášení.

Vytváření dokladů

Řádky kontrolního hlášení lze zadávat především na třech místech:

 • typ dokladu na záložce Účtování (zadaný řádek bude přetažen do hlavičky vlastního dokladu a v dokladu jej bude možné změnit),

 • hlavička dokladu na záložce Účtování a řádek DPH (zadaný řádek bude přetažen do položek dokladu, v položkách jej bude možné změnit),

 • položka dokladu na záložce Účtování/Upřesnění.

Pro zahrnutí do příslušného oddílu Kontrolního hlášení je určující řádek v položce dokladu.

Program ABRA Flexi v současnosti řádek kontrolního hlášení nepředvyplňuje, výběr a zadání řádku kontrolního hlášení je plně v kompetenci uživatele. Výjimkou je situace, kdy při prázdném poli Řádek kontrolního hlášení na dokladu či položce dokladu je v poli Řádky DPH zvolen řádek bez vlivu na DPH (tj. 000P nebo 000U) – tehdy bude automaticky nastaven řádek kontrolního hlášení bez vlivu na DPH (tj. řádek 0.0.).

Nabízené řádky kontrolního hlášení jsou uváděny včetně kódu příslušného státu, např. (CZ) A.1.: Uskutečněná zdanitelná … (pro lepší orientaci při registraci k DPH ve více státech s obdobou kontrolního hlášení).

Doklady, které mají vazbu na kontrolní hlášení, jsou obsaženy v modulech:

Číslo dokladu, které je do kontrolního hlášení přebíráno, má v jednotlivých modulech zdroj:

 • interní číslo – Faktury vydané, Prodejní kasa, Ostatní pohledávky,

 • číslo došlé – Faktury přijaté, Faktury vydané, Interní doklady, Pokladna, Banka, Ostatní závazky, Ostatní pohledávky

 • doklad číslo – Interní doklady, Pokladna, Banka, Vzájemné zápočty.

Datum uskutečnění zdanitelného plnění (DUZP), Datum povinnosti přiznat daň (DPPD), Datum uskutečnění osvobozeného plnění (DUP) jsou přebírány z položky Datum zdanitelného plnění zadané na dokladu.

V případě faktur přijatých je datem, podle kterého se rozhodne, v jakém období bude doklad evidován (jak z pohledu přiznání DPH, tak z pohledu kontrolního hlášení), datum Uplatnit zdaň. pl. uvedené v hlavičce dokladu.

V případě odpočtu zálohy bez vazby na daňový doklad k přijaté/provedené platbě bude jako řádek kontrolního hlášení odpočítávané položky nastaven řádek 0.0. (řádek bez vlivu na kontrolní hlášení).

Poznámka pro firmy registrované k DPH ve více státech: Při vytváření dokladů s jiným státem DPH než Česko a Slovensko vám budou nabízeny řádky kontrolního hlášení podle státu legislativy účtované firmy. Při importu takových dokladů do aplikace budou kontroly očekávat jen řádky kontrolního hlášení DPH a též řádky přiznání DPH odpovídající státu legislativy.

Vytvoření kontrolního hlášení ve formátu XML

V menu Účetnictví – Účetní výstupy – Kontrolní hlášení DPH je k dispozici průvodce, ve kterém zadáte údaje potřebné pro správné vyplnění kontrolního hlášení.

 • Jste-li zaregistrování k DPH v Česku i na Slovensku, vyberete na úvod stát, pro který chcete kontrolní hlášení vytvořit.

 • V dalším kroku zvolíte rok a příslušné období pro kontrolní hlášení (měsíc či čtvrtletí).

 • V následujícím kroku zvolíte druh kontrolního hlášení. Podáváte-li hlášení jako odpověď na výzvu finančního úřadu, je potřeba uvést číslo jednací ve tvaru uvedeném na výzvě.

Existují-li doklady bez vyplněného řádku kontrolního hlášení, zobrazí se dialog s dotazem „Existují doklady, které nemají vyplněn řádek kontrolního hlášení. Přejete si je zobrazit?“ Zvolte volbu „Ano“ nebo „Ne“.

 • Při volbě „Ano“ je vytvořen seznam dokladů, které nemají vyplněn řádek kontrolního hlášení. Doklady lze otevřít, zkontrolovat a případně opravit.

 • Při volbě „Ne“ proces vytvoření kontrolního hlášení pokračuje.

Pokud existují doklady s položkami, které mají nastavené kopírování řádku kontrolního hlášení z hlavičky dokladu, ale zároveň mají nastaven odlišný řádek, než je uveden na hlavičce dokladu, zobrazí se dialog s dotazem na zobrazení takových dokladů. Zvolte volbu „Ano“ nebo „Ne“.

 • Při volbě „Ano“ je vytvořen seznam položek zmíněných dokladů. Doklady lze otevřít, zkontrolovat a případně opravit.

 • Při volbě „Ne“ proces vytvoření pokračuje.

Nakonec je vytvořen seznam dokladů s vyplněným řádkem kontrolního hlášení (doklad je uveden pro každou sazbu DPH). Seznam dokladů obsahuje sloupec Řádek kon. hl. s hodnotou řádku uvedenou u dokladu a také sloupec Řádek kon. hl. (výsl.) obsahující hodnotu po vyhodnocení specifických řádků A.4-5.AUTO a B.2-3.AUTO. Ze seznamu generujeme výkaz „Kontrolní hlášení DPH XML“, který je vytvořen a poskytnut k uložení ve formátu XML.

Doporučujeme načíst vytvořené hlášení na daňový portál Finanční správy a provést kontrolu správnosti údajů na portálu. Vygenerované hlášení lze zadat jako přílohu zprávy do datové schránky.

Našli jste odpověď?