Zaměstnanci-nabídka

V modulu "Zaměstnanci" se vede komplexní evidence zaměstnanců, ale je možná i evidence osob, kteří nejsou v pracovněprávním vztahu k firmě. Samozřejmě je to modul, který slouží pro výpočet mezd.

V této nabídce je dostupná volba:

Personalistika

Personalistika je seznam všech zaměstnanců firmy s osobními údaji. Mohou zde však být uvedeni i uchazeči o zaměstnání, příp. externí osoby, které s firmou spolupracují a o nichž si potřebujete uložit jisté osobní údaje. Mohou to být nezávislí obchodníci, poradci, právníci atd. V této volbě se zadávají téměř veškeré podklady o pro výpočet mezd.

Aktualizace mezd

Aktualizace mezd slouží pro výpočet a aktualizaci mezd.

Mzdové složky – vstup a výběry

Pomocí této volby se zobrazí tabulka všech mzdových složek, které byly použity u zaměstnanců. Můžete zde zobrazit a samozřejmě i vytisknout různé přehledy, např. všechny složky podle jednotlivých zaměstnanců, určité složky všech zaměstnanců, je možno vybrat pouze určité období a pod. Je možná i rekapitulace složek např. za střediska, za skupiny, za měsíc.Tato volba dále slouží k rychlé aktualizaci mezd jednotlivých zaměstnanců, pokud potřebujete přidat všem zaměstnancům stejnou složku, např. prémie apod.

Tiskové výstupy

Tato volba umožňuje většinu tiskových výstupů z mezd. Pro přehlednost je dále rozdělena na tiskové výstupy pro OSSZ, pro zdravotní pojišťovny, pro finanční úřad, mzdové výstupy (mzdové listy a rekapitulace mzdových složek) a ostatní výstupy (zápočtové listy a zákonné pojištění odpovědnosti)

Přehled zaměstnanců

Je to seznam zaměstnanců se základními údaji – jméno a příjmení, datum narození, funkce, typ a počátek, příp. konec pracovního poměru. Jsou zde i informace o odpracované době, dovolené, počtu odpočítaných dětí, pracovněprávním průměru a pod. Některé tyto údaje lze i vytisknout do přehledné sestavy.

Skupiny osob

Skupiny osob jsou důležité pro snadnější výpočet mezd. Člení osoby do skupin, které mají společné účtování hrubých mezd i jejich náhrad. Další členění může být využito např. i pro členění zaměstnanců podle tarifních tříd, podle pracovišť. Vzhledem k tomu, že můžete mít evidovány i uchazeče u zaměstnání, může i k tomu sloužit skupina osob. Její vyplnění však není povinné.

Číselník mzdových složek – nastavení

Tento číselník je pevně nastaven, nelze jej měnit. Jsou tam podchyceny všechny druhy náhrad, příplatků a pod. ve výši dané příslušným zákonem. Při změně legislativy v něm budou automaticky prováděny změny.

Našli jste odpověď?