Personalistika

Zaměstnanci – Personalistika

Formulář obsahuje seznam všech zaměstnanců firmy, lze v něm evidovat i uchazeče o zaměstnání. Zahrnuje veškeré základní podklady pro výpočet mezd.

Hlavní panel

Stiskem tlačítka "Nový" či klávesové zkratky Alt+N otevřete formulář pro nový záznam.

Na horní liště formuláře je řada tlačítek, jejichž význam je popsán v samostatné kapitole "Ovládání programu".

Nastavení osoby

Toto pole při zakládání karty nového zaměstnance je nastaveno na hodnotu "Neomezeno – Neomezeno". V případě, že dojde u zaměstnance k nějaké změně (např. změní jméno, adresu, začne pracovat na jiném středisku a pod.), pomocí tlačítka "Přidej nastavení" zobrazíte dialog a vytvoříte nové nastavení, které bude platit od vámi zadaného data.

Po uložení zadaného data se pole změní na např. 14.05.2010 – Neomezeno. Pomocí rolovacího seznamu se můžete podívat, že předcházející nastavení bylo automaticky ukončeno ke dni předcházejícímu novému nastavení, např. na Neomezeno – 13.5.2010.

Pokud provedete změny v horních záložkách karty zaměstnance a uložíte je v novém nastavení, pak se tyto nové údaje budou zobrazovat pouze v tomto novém nastavení. Výběrem původního nastavení se budete moci podívat na původní nezměněné údaje.

Pokud budete chtít nové nastavení zrušit, použijte tlačítko "Smaž nastavení". Tím se zruší omezení data v původním nastavení osoby a současně se zruší veškeré provedené změny v horních záložkách.

Osobní číslo

Toto pole je osobní číslo zaměstnance, může obsahovat až 20 znaků – číslic, příp. písmen. V záložce "Základní informace" máte možnost vyplnit pole "Alternativní osobní číslo", pokud potřebujete přidělit zaměstnanci ještě další číslo.

Příjmení

Současné příjmení zaměstnance

Jméno

Současné jméno zaměstnance

Skupina osob

Toto je nepovinný údaj, který umožňuje rozdělit zaměstnance do skupin z důvodů odlišného účtování hrubých mezd, příp. náhrad mezd nebo podle různého vztahu k firmě apod. Tvorba a význam skupin osob je řešena v samostatném seznamu.

Příslušnou skupinu osob vyberte pomocí šipky z rozevíracího seznamu. Pokud potřebujete vytvořit novou skupinu, či stávající upravit, můžete ji zde otevřít pomocí klávesy F2.

Středisko

Uvedete středisko, na kterém bude zaměstnanec evidován a na které chcete účtovat mzdové náklady. Příslušné středisko vyberte pomocí šipky rolovacího seznamu z rozevíracího seznamu středisek. Tento číselník lze uživatelsky doplňovat pomocí klávesy F2.

Vyplnění karty zaměstnance je pro přehlednost rozděleno do několika záložek.
Záložky v horní polovině karty:

 • záložka "Základní informace"

 • záložka "Ostatní"

 • záložka "Nezaopatřený partner"

 • záložka "Adresa"

 • záložka "Parametry mzdy"

 • záložka "Štítky a poznámka"

 • záložka "Přílohy"

Záložky v dolní polovině karty:

 • záložka "Pracovní poměr"

 • záložka "Směny"

 • záložka "Stálé mzdové složky"

 • záložka "Děti"

 • záložka "Nepřítomnost"

 • záložka "Srážky"

 • záložka "Bankovní spojení"

Záložka "Základní informace"

Tato záložka slouží k uvedení základních informací o zaměstnancích, příp. i jiných osobách, které mají nějaký vztah k firmě.

Alternativní osobní číslo

Toto pole je alternativní osobní číslo zaměstnance, může obsahovat až 20 znaků – číslic, příp. písmen.

Typ vztahu k firmě

Příslušný typ vztahu vyberte pomocí z rozevíracího seznamu. Tento typ je pevně nastavený a nelze jej uživatelsky měnit. Hlavním důvodem je možnost evidovat seznam i těch lidí, kteří nejsou v pracovněprávním poměru, ale o nichž potřebujeme evidovat určité osobní údaje. Jsou připraveny 3 možnosti:

· Zaměstnanec

· Uchazeč

· Externí osoba

Titul

Rodné číslo

Pro správné přenesení do generovaných formulářů vyplňujte rodné číslo bez lomítka. Podle hodnoty rodného čísla se předvyplní hodnota do pole "Pohlaví" a "Datum narození" v případě, že se jedná o klasické naše rodné číslo.

Pohlaví

Příslušné pohlaví vyberte pomocí z rozevíracího seznamu.

Datum narození

Pokud se datum narození nevyplnil správně, můžete zadat ručně ve tvaru DD.MM.RRRR. Další možnost je pomocí tlačítka "kalendáře", jehož použití je blíže popsáno v kapitole "Ovládání programu" => "Význam používaných tlačítek".

Kvalifikace

Toto je údaj, který slouží pro vaši informaci o kvalifikaci osoby. Může obsahovat až 255 znaků.

Funkce

Toto je údaj, kde si můžete poznamenat funkci zaměstnance. Může obsahovat až 255 znaků.

Záložka "Ostatní"

Tato záložka slouží k doplnění ostatních informací, důležitých pro potřebu zaměstnavatele, pro uplatnění slev z titulu pobírání důchodu i pro mzdovou statistiku.

Rodné příjmení

Předchozí příjmení

Místo narození

Stát narození

Příslušný stát vyberte pomocí šipky z rozevíracího seznamu států. Tento číselník lze uživatelsky doplňovat pomocí klávesy F2.

Rodinný stav

Příslušný stav vyberte pomocí šipky z rozevíracího seznamu. Tento stav je pevně nastavený a nelze jej uživatelsky měnit. Jsou připraveny následující možnosti:

· Svobodná(ý)

· Vdaná/ženatý

· Rozvedená(ý)

· Vdova(ec)

· Družka/druh

Statní občanství

Příslušný stát vyberte pomocí šipky z rozevíracího seznamu států. Tento číselník lze uživatelsky doplňovat pomocí klávesy F2.

Zaškrtávací políčka ve spodní části obrazovky slouží pro evidenci důchodů, které zaměstnanec pobírá. Podle zde nastavených údajů se vytvoří nová položka v samostatné záložce "Slevy na dani". Označením vyberte příslušný důchod, který zaměstnanec pobírá.

Starobní důchod

Předčasný starobní důchod

Vdovský/vdovecký důchod

Sirotčí důchod

Důchod pobírán v zahraničí

Důchod od

Záložka "Nezaopatřený partner"

Pokud má zaměstnanec nezaopatřeného partnera, na kterého uplatňuje slevu na dani, je nutno vyplnit tuto záložku. Podle této záložky se pak automaticky vypočte sleva na dani.

Nezaopatřený partner

Pokud označíte pole Nezaopatřený partner, zpřístupní se možnost vyplňování této záložky.

Platí od

:

Uvedete datum, od kdy partner splňuje podmínky jako nezaopatřený partner. Můžete zadat ručně ve tvaru DD.MM.RRRR. Další možnost je pomocí tlačítka "kalendáře", jehož použití je blíže popsáno v kapitole "Ovládání programu" => "Význam používaných tlačítek".

Platí do

:

Uvedete datum, do kdy partner splňuje podmínky jako nezaopatřený partner. Můžete zadat ručně ve tvaru DD.MM.RRRR. Další možnost je pomocí tlačítka "kalendáře", jehož použití je blíže popsáno v kapitole "Ovládání programu" => "Význam používaných tlačítek".

ZTP/P

Pokud nezaopatřený partner je držitelem průkazu ZTP/P, označte ZTP/P, následně se zpřístupní vedlejší pole "ZTP/P platí od / ZTP/P platí do".

ZTP/P platí od

Uvedete datum, od kdy nezaopatřený partner je držitelem průkazu ZTP/P. Můžete zadat ručně ve tvaru DD.MM.RRRR. Další možnost je pomocí tlačítka "kalendáře",, jehož použití je blíže popsáno v kapitole "Ovládání programu" => "Význam používaných tlačítek".

ZTP/P platí do

Uvedete datum, do kdy nezaopatřený partner je držitelem průkazu ZTP/P. Můžete zadat ručně ve tvaru DD.MM.RRRR. Další možnost je pomocí tlačítka "kalendáře",, jehož použití je blíže popsáno v kapitole "Ovládání programu" => "Význam používaných tlačítek".

Příjmení

Jméno

Rodné příjmení

Titul

Rodné číslo

Datum narození

Můžete zadat ručně ve tvaru DD.MM.RRRR. Další možnost je pomocí tlačítka "kalendáře", jehož použití je blíže popsáno v kapitole "Ovládání programu" => "Význam používaných tlačítek".

Pohlaví

Příslušné pohlaví vyberte pomocí z rozevíracího seznamu.

Záložka "Adresa"

Zde jsou uvedeny veškeré možné adresy zaměstnance.


Tato záložka je rozdělena do několika dalších podzáložek:

 • záložka "Trvalá"

 • záložka "Kontaktní"

 • záložka "Pobyt v tuzemsku (trvalý je mimo)"

Záložka "Trvalá"

Zde uvádějte adresu, kde má zaměstnanec trvalé bydliště, tj. adresu dle centrální evidence obyvatelstva.

Ulice

Číslo domu

Psč

Pošta

Město

Stát

Příslušný stát vyberte pomocí z rozevíracího seznamu států. Tento číselník lze uživatelsky doplňovat pomocí klávesy F2.

Záložka "Kontaktní"

Pokud se zaměstnanec nezdržuje na trvalé adrese, můžete zde uvést jeho kontaktní adresu. V této záložce jsou uvedeny i ostatní kontakty na zaměstnance.

Ulice kontaktní

Číslo domu kontaktní

Psč kontaktní

Pošta kontaktní

Město kontaktní

Stát kontaktní

Příslušný stát vyberte pomocí z rozevíracího seznamu států. Tento číselník lze uživatelsky doplňovat pomocí klávesy F2.

E-mail

Fax

Mobil

Telefon

Záložka "Pobyt v tuzemsku (trvalý je mimo)"

Tato záložka je pro zaměstnance, kteří mají trvalý pobyt mimo republiku. Zde uveďte jejich kontaktní pobyt v naší republice.

Ulice kontaktní tuzemská

Číslo domu kontaktní tuzemské

Psč kontaktní tuzemské

Pošta kontaktní tuzemská

Město kontaktní tuzemské

Stát kontaktní tuzemský

Příslušný stát vyberte z rozevíracího seznamu států. Tento číselník lze uživatelsky doplňovat pomocí klávesy F2.

Záložka "Parametry mzdy"

Zde jsou uvedeny údaje, které jsou důležité pro zpracování mezd. Podle těchto údajů se automaticky vypočítává sleva na dani.


Tato záložka je rozdělena do několika dalších podzáložek:

 • záložka "Základní údaje"

 • záložka "Slevy na dani"

 • záložka "Zdravotní pojištění"

 • záložka "Cizí pojištění"

Záložka "Základní údaje"

Způsob platby

Pomocí rozevíracího seznamu vyberte domluvený způsob výplaty mzdy. Tento způsob je pevně nastavený a nelze jej uživatelsky měnit. Jsou připraveny 3 možnosti:

· Na účet

· Na adresu

· Pokladnou

Typ závazku zálohy

Pomocí "lupy" vyberte typ závazku, tj. typ dokladu, do kterého se bude účtovat předpis výplaty zálohy tomuto zaměstnanci a kde je nastaven i příslušný předpis zaúčtování. Toto nastavení má přednost před úvodním nastavením. Slouží pro případ, že byste chtěli některým zaměstnancům účtovat zálohy odlišně.

Typ závazku dobírky

Pomocí "lupy" vyberte typ závazku, tj. typ dokladu, do kterého se bude účtovat předpis výplaty dobírky tomuto zaměstnanci a kde je nastaven i příslušný předpis zaúčtování. Toto nastavení má přednost před úvodním nastavením. Slouží pro případ, že byste chtěli některým zaměstnancům účtovat dobírku odlišně.

Podpis prohlášeni k dani

Prohlášení k dani z příjmu může poplatník podepsat pouze pro jednoho plátce (zaměstnavatele). Pokud podepsal toto prohlášení ve vaší firmě, zde si označte . Jeho podepsání rozhoduje o možnosti uplatnění nezdanitelných částek, slev na dani, o způsobu zdanění a ročním zúčtování daně. Až po zaškrtnutí tohoto pole je možné např. vybrat děti pro zvýhodnění.

Pokud skutečně požaduje uplatnění slevy na sebe jako na poplatníka, to se označí v následující záložce "Slevy na dani".

Zákon říká, že jestliže poplatník podepíše prohlášení k dani do 30 dnů po vstupu do zaměstnání, přihlédne zaměstnavatel – plátce daně k slevám na dani již v měsíci jeho nástupu.

Daňový nerezident

Daňový nerezident je poplatník, který nemá v ČR stálý byt a ani se zde nezdržuje alespoň 183 dnů v kalendářním roce. Pokud váš zaměstnanec je daňovým nerezidentem, označte Daňový nerezident.

Ve spodní části vyplňte údaje, které se týkají předchozích zaměstnání zaměstnance:

Pojistné (sociální) z min. zaměst

Pojistné (zdravotní) z min. zaměst

Odpracovaných dnů při nástupu

Odpracovaných roků při nástupu

Záložka "Slevy na dani"

Držitel průkazu ZTP/P

Označte v případě, že zaměstnanec je držitelem průkazu ZTP/P.

V dalším poli pak zaškrtněte stupeň invalidity

· Invalidita 1. a 2. stupně

· Invalidita 3. stupně

Číslo průkazu

Číslo průkazu ZTP/P

Student

Označte v případě, že zaměstnanec současně ještě studentem a bude z tohoto titulu uplatňovat slevu na dani.

Sleva na poplatníka

Pokud zaměstnanec uplatňuje slevu na sebe jako na poplatníka, je nutno označit .

Pokud bude zaměstnanec uplatňovat slevu na některé z dětí, je nutné mít tyto děti uvedeny v samostatné záložce "Děti".

1. dítě pro odpočet

Vyberte jméno dítěte z rozbalovacího seznamu.

2. dítě pro odpočet

Vyberte jméno dítěte z rozbalovacího seznamu.

Další děti pro odpočet

Další děti pro odpočet vyberete potvrzením tlačítka "Vyber".

Výběr dětí provádějte pomocí šipek, jak je uvedeno v kapitole "Práce s datovými okny".

Záložka "Sociální pojištění"

Tato záložka se týká pouze účastníků II. pilíře důchodového spoření, které už v současné době neplatí

Záložka "Zdravotní pojištění"

Zdravotní pojišťovna

Vyberte pomocí "lupy" ze seznamu firem příslušnou zdravotní pojišťovnu. Pokud budete přidávat zdravotní pojišťovny do seznamu, je nutno vybrat do pole "Typ vztahu" hodnotu "Zdravotka".

Předchozí nem. poj. mimo ČSSZ

Název předchozí organizace, která prováděla nemocenské pojištění, pokud jím nebyla ČSSZ.

Pouze informativní údaj.

Současný nem. poj. mimo ČSSZ

Název současné organizace, která provádí nemocenské pojištění, pokud jím není ČSSZ.

Pouze informativní údaj.

Číslo pojištěnce

Ve zdravotním pojištění se pro jednoznačnou identifikaci používá číslo pojištěnce. Číslem pojištěnce je zpravidla rodné číslo. V některých případech, zejména v případech odhalených duplicitních rodných čísel a při přidělování čísel osobám bez trvalého pobytu, přiděluje zdravotní pojišťovna jiné číslo, které je rodnému číslu podobné.

Zdravotní pojištění – doplatek do minimálního vyměřovacího základu

Toto pole se označte v případě, že bude třeba dopočítat doplatek zdravotního pojištění do výše minimální mzdy. To se týká případů, kdy zaměstnanec v hlavním pracovním poměru (za kterého není plátcem pojištění i stát) z důvodu absence (neplacené volno, neomluvená absence) dosáhl odměny nižší, než je minimální mzda. Pokud má zaměstnanec více příjmů u organizace, bere se v úvahu suma všech příjmů.

Pokud má zaměstnanec pouze dohody či příležitostné zaměstnání nebo je plátcem zdravotního pojištění za zaměstnance stát, ponechte Zdravotní pojištění – doplatek.

Snížení vyměřovacího základu ZP (Zákon č. 592/1992 Sb., § 3 – Vyměřovací základ, odstavec 7)

Tento příznak se používá u zaměstnance zaměstnávajícího více než 50 % osob se zdravotním postižením.

Záložka "Cizí pojištění"

Zde uvedené údaje vstupují do formuláře "Oznámení o nástupu do zaměstnání (skončení zaměstnání)". Jsou to údaje, které se uvádí v oddíle "Identifikace posledního (současného) cizozemského nositele pojištění".

Název ciz. poj.

Název posledního (současného) cizozemského nositele pojištění

Specifikace ciz. poj.

Uveďte specifikaci dle formuláře:

· P – poslední

· S – současný

· N – není

Ulice ciz. poj.

Číslo domu ciz. poj.

PSČ ciz. poj.

Město ciz. poj.

Stát ciz. poj.

Příslušný stát vyberte pomocí šipky z rozevíracího seznamu států. Tento číselník lze uživatelsky doplňovat pomocí klávesy F2.

Číslo ciz. poj.

Cizozemské číslo pojištění

Záložka "Štítky a poznámka"

Štítky

Zde si můžete podle vaší potřeby připojit Štítky.

Poznámka

Slouží pro poznámky k zaměstnanci, které nejsou nikde jinde uvedeny.

Záložka "Přílohy"

Údaje v této záložce slouží pro vaši potřebu, pokud si potřebujete někam uložit libovolné přílohy, např. fotokopie dokladů předložené zaměstnancem.

Na horní liště tabulky je řada tlačítek, význam některých z nich je popsán v samostatné kapitole "Ovládání programu".

Pomocí tlačítka můžete přidat novou přílohu. Při přidávání máte na výběr z těchto možností:

 • Soubor – soubor z vašeho lokálního počítače je načten do databáze,

 • Odkaz na internet – aplikace eviduje odkaz (URL), data odkazovaného zdroje nejsou do aplikace načtena,

 • Odkaz na soubor – aplikace eviduje odkaz na soubor na disku lokálního počítače, data souboru nejsou do aplikace načtena (odkazovaný soubor nepřejmenovávejte, nepřesouvejte a nemažte).

U vložené přílohy se nachází ikona "složky", která vám umožní přílohu si kdykoliv prohlédnout. Pomocí ikony "diskety" si můžete přílohu uložit na jiné místo. Tlačítko "skeneru" slouží k nasnímání daného dokumentu, druhá volba umožňuje zvolit skener a parametry snímání.

Záložka "Pracovní poměr"

Tato záložka řeší všechny možnosti pracovních poměrů a všechny souvislosti s tím spojené. Proto je tomuto tématu věnována samostatná kapitola Pracovní poměr.

Záložka "Směny"

Jednotlivé položky této tabulky se vyplňují ke každému zaměstnanci automaticky dle zadání v záložce "Pracovní poměr".

Na horní liště formuláře je řada tlačítek, jejichž význam je popsán v samostatné kapitole "Ovládání programu".

Rok

Měsíc

Pokud má zaměstnanec např. dva pracovní poměry, bude v této tabulce mít vyplněny ke každému měsíci dva řádky.

Novou položku zde založit nelze, nelze stávající ani smazat. Jedině přístupné tlačítko je "Změnit". Stiskem tohoto tlačítka se zobrazí tabulka pro interaktivní zadávání směn. Z této tabulky program čerpá informace pro výpočet mezd. Proto vyplnění této tabulky je třeba věnovat obzvlášť péči.
Pokud jsou směny pravidelné, automaticky se celá vyplní podle údajů v záložce "Pracovní poměr"

V případě nemoci, dovolené, příp. dalších absencí, se tabulka upravuje ručně – klikáním na konkrétní políčka, příp. tažením myši po více políčkách.. Zrovna tak se tabulka vyplňuje ručně, pokud jsou směny nepravidelné.

Záložka "Stálé mzdové složky"

Tato záložka slouží pro standardní nastavení opakujících se složek pro zaměstnance.

Na horní liště formuláře je řada tlačítek, jejichž význam je popsán v samostatné kapitole "Ovládání programu".

Stiskem tlačítka "Nový" či klávesové zkratky Alt+N otevřete formulář pro nový záznam.

Pracovní poměr

Pomocí šipky vyberte pracovní poměr, ke kterému chcete vytvořit stálou mzdovou složku. Nabízí se zde pouze ty pracovní poměry, které jste si založili v záložce "Pracovní poměr".

Mzdová složka

Pomocí "lupy" vyberte složku z připraveného číselníku mzdových složek. Tento číselník je pevně nastaven, nelze jej měnit. Při změně legislativy v něm budou automaticky prováděny změny. Zde se zobrazí pouze ta část mzdových složek, u kterých přichází v úvahu možnost opakování, tj. patří do skupiny "Základní mzda", "Příplatky", "Ostatní náhrady" nebo "Odměny".

Zkratka

Zkratka vybrané mzdové složky

Název

Úplný název vybrané mzdové složky

Počáteční datum

Uvedete datum, od kdy bude platit vybraná mzdová složka. Můžete zadat ručně ve tvaru DD.MM.RRRR. Další možnost je pomocí tlačítka "kalendáře", jehož použití je blíže popsáno v kapitole "Ovládání programu" => "Význam používaných tlačítek".

Koncové datum

Uvedete datum, do kdy bude platit vybraná mzdová složka. Můžete zadat ručně ve tvaru DD.MM.RRRR. Další možnost je pomocí tlačítka "kalendáře", jehož použití je blíže popsáno v kapitole "Ovládání programu" => "Význam používaných tlačítek".

Částka za hodinu

Hodnota je přístupná pouze pro hodinovou mzdu

Základ mzdy

Hodnota je přístupná pouze pro měsíční mzdu

Procento/konstanta

Částka je přístupná v závislosti na vybrané mzdové složce, např. prémie %, podíly %, noční příplatek.

Částka

Hodnota je přístupná v závislosti na vybrané mzdové složce, např. příplatek za prostředí, náhrada škod a pod.

Štítky

Zde si můžete podle vaší potřeby připojit Štítky.

Poznámka

Slouží pro poznámky k dané mzdové složce zaměstnance

Záložka "Děti"

Je to vlastně seznam dětí zaměstnance se všemi údaji nutnými pro případné uplatnění slevy na dani. Na které děti chce zaměstnanec uplatňovat slevu na dani, to vyberete v samostatné záložce "Parametry mzdy" -> "Slevy na dani".

Na horní liště formuláře je řada tlačítek, jejichž význam je popsán v samostatné kapitole "Ovládání programu".

Stiskem tlačítka "Nový" či klávesové zkratky Alt+N otevřete formulář pro nový záznam.

Na horní liště formuláře je řada tlačítek, jejichž význam je popsán v samostatné kapitole "Ovládání programu".

Příjmení

Jméno

Rodné číslo

Můžete vyplnit rodné číslo vč. lomítka nebo bez lomítka. Záleží na tom, co vám lépe vyhovuje. Podle hodnoty rodného čísla se předvyplní hodnota do pole "Pohlaví" a "Datum narození" v případě, že se jedná o klasické naše rodné číslo.

Datum narození

Pokud se datum narození nevyplnil správně, můžete zadat ručně ve tvaru DD.MM.RRRR. Další možnost je pomocí tlačítka "kalendáře", jehož použití je blíže popsáno v kapitole "Ovládání programu" => "Význam používaných tlačítek".

Pohlaví

Příslušné pohlaví vyberte pomocí šipky z rozevíracího seznamu.

ZTP/P

Pokud dítě je držitelem průkazu ZTP/P, označte ZTP/P, následně se zpřístupní vedlejší pole "Od.." a "Do..".

Od

Uvedete datum, od kdy je dítě držitelem průkazu ZTP/P. Můžete zadat ručně ve tvaru DD.MM.RRRR. Další možnost je pomocí tlačítka "kalendáře", jehož použití je blíže popsáno v kapitole "Ovládání programu" => "Význam používaných tlačítek".

Do

Uvedete datum, do kdy je dítě držitelem průkazu ZTP/P. Můžete zadat ručně ve tvaru DD.MM.RRRR. Další možnost je pomocí tlačítka "kalendáře", jehož použití je blíže popsáno v kapitole "Ovládání programu" => "Význam používaných tlačítek".

Poznámka

Slouží pro poznámky k danému dítěti. Údaj může být dlouhý až 250 znaků.

Štítky

Zde si můžete podle vaší potřeby připojit štítky.

Záložka "Nepřítomnost"

Je to evidence pro potřeby firmy, která se promítá automaticky do mezd – generují se složky mzdy, které s touto nepřítomností souvisí. Pomocí štítků je možné dělat statistiky nezávisle na mzdách.

Na horní liště formuláře je řada tlačítek, jejichž význam je popsán v samostatné kapitole "Ovládání programu".

Stiskem tlačítka "Nový" či klávesové zkratky Alt+N otevřete formulář pro nový záznam.

Na horní liště formuláře je řada tlačítek, jejichž význam je popsán v samostatné kapitole "Ovládání programu".

Pracovní poměr

Pomocí šipky vyberte pracovní poměr, ke kterému chcete vytvořit stálou mzdovou složku. Nabízí se zde pouze ty pracovní poměry, které jste si založili v záložce "Pracovní poměr".

Důvod nepřítomnosti

Pomocí "lupy" vyberte složku z připraveného číselníku mzdových složek. Tento číselník je pevně nastaven, nelze jej měnit. Zde se zobrazí pouze ta část mzdových složek, které patří do skupiny "Nepřítomnost", "Nepřítomnost – nemoc" nebo "Nepřítomnost – karanténa". Při změně legislativy v něm budou automaticky prováděny změny.

Začátek

Uvedete datum, kdy začala nepřítomnost. Můžete zadat ručně ve tvaru DD.MM.RRRR. Další možnost je pomocí tlačítka "kalendáře", jehož použití je blíže popsáno v kapitole "Ovládání programu" => "Význam používaných tlačítek".

Konec

Uvedete datum, do kdy trvala nepřítomnost. Můžete zadat ručně ve tvaru DD.MM.RRRR. Další možnost je pomocí tlačítka "kalendáře", jehož použití je blíže popsáno v kapitole "Ovládání programu" => "Význam používaných tlačítek".

Hodiny první den nepřítomnosti

Pokud první den nepřítomnosti zaměstnanec odpracoval část směny, uvedete zde počet odpracovaných hodin.

Hodiny poslední den nepřítomnosti

Pokud poslední den nepřítomnosti zaměstnanec odpracoval část směny, uvedete zde počet odpracovaných hodin.

Poznámka

Slouží pro poznámky k danému důchodu. Údaj může být dlouhý až 255 znaků.

Štítky

Zde si můžete podle vaší potřeby připojit štítky.

Záložka "Srážky"

Je to evidence srážek, které firma zaměstnanci sráží ze mzdy. Mohou to být standardní srážky, ale třeba i exekuce. Jejich výši si mzdová účetní zatím musí vypočítat ručně.

Na horní liště formuláře je řada tlačítek, jejichž význam je popsán v samostatné kapitole "Ovládání programu".

Stiskem tlačítka "Nový" či klávesové zkratky Alt+N otevřete formulář pro nový záznam.

Na horní liště formuláře je řada tlačítek, jejichž význam je popsán v samostatné kapitole "Ovládání programu".

Zkratka

Pole "Zkratka" je zkratka názvu srážky. Toto pole se vyplňuje automaticky po vyplnění pole "Mzdová složka"

Název

Pole "Název" je celý název srážky. Toto pole se vyplňuje automaticky po vyplnění pole "Mzdová složka"

Druh srážky

Pomocí "lupy" vyberte složku z připraveného číselníku mzdových složek. Tento číselník je pevně nastaven, nelze jej měnit. Zde se zobrazí pouze ta část mzdových složek, které patří do skupiny "Srážky". Při změně legislativy v něm budou automaticky prováděny změny.

Přednostní srážka

Toto pole nevyplňujte, nikde se s ním nepracuje. Přednostní pohledávku může vyřešit pole "Pořadí srážky".

Procento/konstanta

Vyplňovat tuto hodnotu má význam pouze při vyplnění mzdové složky "Odbory %" nebo "Srážka hrubé mzdy %". Program při výpočtu mzdy zaměstnance vypočte podle výše mzdy procentuální hodnotu této srážky.

Pořadí srážky

Unikátní číslo pořadí v rámci jednoho zaměstnance. Doporučujeme zadávat pořadí s krokem větším než 1, například, když zadáte hodnoty 10,20,30,.., můžete při přidání nové srážky ji "přesunout" před jinou, aniž by bylo nutné ostatní srážky přečíslovat. Pokud obdržíte přednostní srážku, bude stačit jí přiřadit číslo např. 5 a srážka se automaticky nastaví na první místo.

Srážet od

Uvedete datum, od kdy se má začít srážka srážet. Můžete zadat ručně ve tvaru DD.MM.RRRR. Další možnost je pomocí tlačítka "kalendáře", jehož použití je blíže popsáno v kapitole "Ovládání programu" => "Význam používaných tlačítek".

Srážet do

Uvedete datum, do kdy se má srážka srážet. Můžete zadat ručně ve tvaru DD.MM.RRRR. Další možnost je pomocí tlačítka "kalendáře", jehož použití je blíže popsáno v kapitole "Ovládání programu" => "Význam používaných tlačítek".

Deponovat do

Tento údaj je důležitý pro exekuce. Znamená to, že exekuce již byla nařízena, ale soudní rozhodnutí dosud nenabylo právní moci. Exekuce se musí začít srážek, ale srážka musí být deponována na účtu zaměstnavatele do doby, než obdrží vyrozumění o nabytí právní moci. Tento údaj však nelze přesně nastavit, protože těžko dopředu můžete vědět, kdy nabude vyrozumění právní moci. Proto doporučujeme nastavit pozdější datum, který se vždy nechá upravit na dřívější dle skutečnosti. Datum zadejte ručně ve tvaru DD.MM.RRRR. Další možnost je pomocí tlačítka "kalendáře", jehož použití je blíže popsáno v kapitole "Ovládání programu" => "Význam používaných tlačítek".

Způsob platby

Pomocí šipky vyberte způsob platby. Máte možnost volby:

· Na účet

· Na adresu

· Pokladnou

Bankovního spojení

Pomocí šipky vyberte ten druh bankovního spojení, na který chcete odeslat sraženou mzdu. Účet vybíráte ze seznamu bankovních spojení, který jste si nastavili ve vedlejší záložce bankovní spojení.

Částka

Zde uvedete částku, která se má pravidelně srážet ze mzdy.

Počáteční stav

Pokud nastoupil zaměstnanec, kterému byla již provedena srážka nějakého dluhu, zde zapište výši dluhu, která mu byla sražena u předchozího zaměstnavatele.

Celkem

Zde uveďte původní výši celkového dluhu

Zbývá

Je vlastně zůstatek dluhu. Tato hodnota je automaticky aktualizována k níže uvedenému datu. Počítá se z hodnoty v poli "Celkem", odečte se hodnota pole "Počáteční stav" a násobek pole "Částka", tj. to, co bylo zaměstnanci již sraženo.

K datu

Program automaticky nastaví datum posledního dne zpracovaného měsíce.

Typ závazku

Pomocí "lupy" vyberte typ závazku, tj. typ dokladu, do kterého se budou účtovat srážky ze mzdy a kde je nastaven i předpis zaúčtování. Toto nastavení má přednost před úvodním nastavením.

Typ interního dokladu

Pomocí "lupy" vyberte typ interního dokladu, tj. typ dokladu, do kterého se budou účtovat srážky ze mzdy

a kde je nastaven i předpis zaúčtování. Toto nastavení má přednost před úvodním nastavením.

Poznámka

Slouží pro poznámky k dané srážce. Údaj může být dlouhý až 255 znaků.

Záložka "Bankovní spojení"

Zde jsou zapsány všechny účty, které jsou využívány pro přímé odesílání peněz z modulu "Mzdy". Jedná se o účet zaměstnance (je označen jako primární) a o účty, které jsou využívány v záložce "Srážky".

Na horní liště formuláře je řada tlačítek, jejichž význam je popsán v samostatné kapitole "Ovládání programu".

Stiskem tlačítka "Nový" či klávesové zkratky Alt+N otevřete formulář pro nový záznam.

Na horní liště formuláře je řada tlačítek, jejichž význam je popsán v samostatné kapitole "Ovládání programu".

Číslo účtu

Vyplníte číslo účtu partnera, vč. případného předčíslí.

Kód banky

Ručně nebo pomocí tlačítka "lupy" vyberete ze seznamu peněžních ústavů.

Konstantní symbol

Údaj nepovinný. Ručně nebo pomocí tlačítka "lupy" vyberete ze seznamu konstantních symbolů.

Specifický symbol

Pokud partner využívá specifický symbol, je nutno ho zde vyplnit.

Variabilní symbol

Pokud partner požaduje platbu pod. určitým variabilním symbolem, je nutno ho zde vyplnit.

IBAN

Údaj nepovinný. IBAN (International Bank Account Number) je standardizovaný formát čísla účtu definovaný mezinárodní normou ISO 13616. Cílem zavádění IBAN je podpora efektivního přeshraničního platebního styku a jeho automatizace.

BIC

Údaj nepovinný. BIC (Bank Identifier Code) je jednoznačná identifikace banky.

Primární

Označte u účtu, na který zaměstnanec požaduje odesílat mzdu. V ostatních případech ponechte .

Záložka "Banka"

Údaje v této záložce není povinnost vyplňovat. Mají význam pouze pro zahraniční firmy.

Název

Ulice

PSČ

Město

Stát

Záložka "Texty"

Záložku "Texty" obsahují všechny číselníky, všechny seznamy. Jsou to dvě pole, kde si můžete vyplňovat údaje dle vlastních potřeb. Jejich vyplnění není povinné.

Popis

Můžete uvést bližší popis.

Poznámka

Poznámka slouží k upozornění obsluhy na zvláštnost záznamu nebo na co by si ostatní uživatelé měli dát pozor při "manipulaci" se záznamem.

Našli jste odpověď?