Obchodní partneři

Modul slouží k evidenci všech potřebných údajů o odběratelích a dodavatelích vaší firmy, ale i státních institucí, se kterými je nutné spolupracovat z důvodu vedení daňové a mzdové agendy. K obchodním partnerům můžete připojovat libovolný počet bankovních spojení a událostí a kontaktů. Dále zde můžete zakládat seznam skupin firem, které vám umožní lépe třídit firmy do specifických skupin. Ke každé adrese nebo události můžete připojit libovolnou kombinaci štítků, a tím vytvářet velice sofistikované přehledy. Pro pravidelnou fakturaci slouží dodavatelské a odběratelské smlouvy.

Tento modul je nutné nastavit, než začnete pracovat s moduly Prodej a Nákup.

Obchodní partneři

Modul slouží k evidenci všech potřebných údajů o odběratelích a dodavatelích vaší firmy, ale i úřadů, se kterými musíte spolupracovat z důvodu vedení mzdové agendy. K firmám můžete připojit libovolný počet kontaktů, bankovních spojení vašich dodavatelů a událostí. Dále zde můžete zakládat seznam skupin firem, které vám umožní lépe třídit firmy do specifických skupin. Ke každé adrese nebo k události můžete připojit libovolnou kombinaci štítků a tím vytvářet velice sofistikované přehledy.

Našli jste odpověď?