Skupiny firem

Obchodní partneři – Skupiny firem

Formulář člení firmy do skupin, které mají společné vlastnosti. Před vytvářením skupin firem je vhodné mít připravenou strukturu rozdělení firem do skupin – např. podle zboží, se kterým obchodujete, dle typu obchodního vztahu, regionu atd. Ke každé skupině můžete zadat účet pro dodavatele/odběratele. Slouží ke zjednodušení účtování a využívají se při naplňování adresáře.

Seznam můžete spustit v modulu "Obch.partneři" pod volbou "Skupiny firem".

Na horní liště tabulky je řada tlačítek, jejichž význam je popsán v samostatné kapitole "Ovládání programu".

Hlavní panel

Stiskem tlačítka "Nový" či klávesové zkratky Alt+N otevřete formulář pro nový záznam.

Na horní liště formuláře je řada tlačítek, jejichž význam je popsán v samostatné kapitole "Ovládání programu".

Zkratka

Povinné pole, může obsahovat až 20 znaků. Hodnota musí být mezi záznamy jedinečná.

Zkratka (též kód) je zkrácené vyjádření skupiny.

Doporučujeme zvolit zkratku tak, aby vyjadřovala vlastnost zadané skupiny. Nemusíte potom přemýšlet, co tato skupina znamená.

Název

Povinné pole, může obsahovat až 255 znaků.

Obecně reprezentuje záznam v přehledech, tiskových sestavách či výběrových seznamech, proto by měl být záznam vystihovat jedinečným způsobem.

Pokud jste si v úvodním nastavení nastavili cizí jazyky, pak po stisku tlačítka "+" můžete pole "Název" vyplnit ve zvolených cizích jazycích. Tyto jazykové varianty názvu se vypisují do dokladů při cizojazyčném tisku. Stiskem tlačítka "-" pole pro název v cizích jazycích zavřete.

Záložka „Základní informace“

Primární účty

Co je to primární účet?

 • Pro vydanou fakturu je to účet na straně MD – zpravidla účet 311… – Pohledávky z obchodních vztahů.
  Zadáním tohoto "primárního" účtu můžete obsluze ulehčit přemýšlení, jaký účet odběratele zvolit, zvlášť v případě, že chcete některé skupiny firem sledovat samostatně v analytickém členění. Při otevření formuláře faktury se do záložky "Účtování a řádek DPH" účet MD nastaví dle typu vydané faktury. Když vyberete firmu z určité skupiny firem, kde tento primární účet bude mít např. odlišnou analytiku, dosadí se účet ze skupiny firem do formuláře faktury a bude na tento účet faktura zaúčtována.

 • Pro přijatou fakturu je to účet na straně Dal – zpravidla 321… – Závazky z obchodních vztahů.
  Zadáním tohoto "primárního" účtu můžete obsluze ulehčit přemýšlení, jaký účet dodavatele zvolit, zvlášť v případě, že chcete některé skupiny firem sledovat samostatně v analytickém členění. Při otevření formuláře faktury se do záložky "Účtování a řádek DPH" účet Dal nastaví dle typu přijaté faktury. Když vyberete firmu z určité skupiny firem, kde tento primární účet bude mít např. odlišnou analytiku, dosadí se účet ze skupiny firem do formuláře faktury a bude na tento účet faktura zaúčtována.

 • Pro vydané faktury
  zadáte účet z účetního rozvrhu ručně nebo jej vyberte pomocí lupy, zpravidla účet 311…

 • Pro přijaté faktury
  zadáte účet z účetního rozvrhu ručně nebo jej vyberte pomocí lupy, zpravidla účet 321…

Malý příklad pro vydané faktury

Definovali jste si analytické účty:

 • 311001 – Odběratelé tuzemští

 • 311002 – Odběratelé z EU

 • 311003 – Ostatní odběratelé

 • 311004 – Odběratelé za hotové

Založíte skupiny firem:

 • "Odběratelé tuzemští"

 • "Odběratelé z EU"

 • "Ostatní odběratelé"

a pro každou skupinu zadáte odpovídající primární účet.
Pro všechny faktury máte jeden typ vydané faktury, kde zadáte MD 311004.

Vytvoříte vydanou fakturu, do záložky "Účtování a řádek DPH" do pole "Účet MD" se automaticky dosadí účet 311004, po výběru odběratele se program podívá do nastavení příslušné skupiny firem a automaticky dosadí do pole "Účet MD" primární účet ze skupiny firem, do které vybraný odběratel patří. Pro faktury pro odběratele z EU bude program automaticky dosazovat účet "311 002" atd. Pokud se vystaví faktura, kde nebude odběratel vyplněn, zůstane v poli "Účet MD" účet 311004.

Záložka "Texty"

Záložku "Texty" obsahují všechny číselníky, všechny seznamy. Jsou to dvě pole, kde si můžete vyplňovat údaje dle vlastních potřeb. Jejich vyplnění není povinné.

Popis

Můžete uvést bližší popis.

Poznámka

Poznámka slouží k upozornění obsluhy na zvláštnost záznamu nebo na co by si ostatní uživatelé měli dát pozor při "manipulaci" se záznamem.

Záložka "Správa"

Záložka „Správa“ obsahuje údaj o časové platnosti a též viditelnosti daného záznamu v číselníku (seznamu). Platnost záznamu se udává rozmezím kalendářních let. V rozmezí uvedených let záznam platí, ve zbylých letech záznam není platný a záznam se v číselníku nebude vůbec zobrazovat. Omezením platnosti zajistíte, že při rutinním používání číselníku nebude uživatel zdržován procházením již nepoužívaných záznamů.

Protože je časová platnost vztažena ke kalendářním rokům, neodpovídá fiskálním účetním obdobím.

Platí od

Kalendářní rok počátku platnosti záznamu.

Platí do

Kalendářní rok ukončení platnosti záznamu.

Pokud požadujete neomezenou platnost záznamu, neměňte přednastavenou hodnotu „0“ v poli Platí od a hodnotu „9999“ v poli Platí do. Záznam pak bude použitelný ve všech kalendářních rocích a zobrazí se v seznamu v každém kalendářním roce.

Vyplníte-li pole Platí od a Platí do hodnotou „2016“, bude možné záznam používat pouze v roce 2016, tj. pouze v tomto roce bude v seznamu vidět (viz účetní období hlavičky postranní navigace).

Našli jste odpověď?