Skip to main content
Generovanie požiadaviek na odoslanie

Ako povoliť predaj zo skladu, aj keď tovar nie je na sklade

Lenka Haringerová avatar
Written by Lenka Haringerová
Updated over a week ago

V module Nastavenia firmy kliknite na záložku Moduly - Tovar a zaškrtnite možnosť Povoliť generovanie požiadaviek na odoslanie. Táto funkcia sa používa v prípade, že máte fakturovaný, ale neskladovaný tovar, použite túto možnosť na pokrytie požiadavky na odoslanie s nulovým množstvom (tovar bude vyradený zo skladu a stav dokladu (požiadavky na odoslanie) sa zmení na "Vygenerovaný z faktúry". V položkách skladového dokladu sa v stĺpci "Množstvo/Vydané MJ" vyplní skutočne vyskladnené množstvo. Hodnota polí "Požiadavka na MJ" a "Množstvo/výstup MJ" bude rovnaká.

Did this answer your question?